Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Covid-19 Pandemi Sürecinde Sağlık Kurumu Yöneticilerinin Dinamik Yetenekleri ve Sürdürülebilirlik Algıları

Yıl 2020, Cilt 18, Sayı 38, 943 - 960, 30.10.2020
https://doi.org/10.35408/comuybd.723448

Öz

Sanayi devriminden sonra firmaların üretim ve hizmet sunma şekli günümüze kadar sürekli yeni yöntemler kullanılarak devam etmiştir. Firma yöneticileri bu süreçlerde dinamik olmaya önem vermişlerdir. Çünkü yöneticiler rekabet ortamında firmalarının varlıklarını sürdürebilmeleri için örgütsel olarak dinamik olmaları gerektiğinin farkına varmışlardır. Sağlık kuruluşları da birer işletme oldukları için çağın gereksinimlerine ayak uydurmak, hastaların ihtiyaç, beklenti ve isteklerini hızlı, zamanında ve yerinde karşılamak zorundadırlar. Günümüzde artık sağlık sektöründe dahi ciddi bir rekabet oluşmuş hatta sadece özel sağlık sektörü ve kamu sağlık sektörü rekabetinden öte kamu sağlık kurum ve kuruluşları dahi birbirleriyle rekabet haline girmiştir. Bu da hastaneleri örgütsel olarak dinamik olmaya zorlamaktadır. Bunu başarmak için sadece hastanenin çalışan personeli değil hastanenin iç ve dış kaynaklarını en esnek ve en hızlı şekilde hasta beklentilerine uygun hale getirmek için yöneticilere büyük görevler düşmektedir. Bu araştırmanın amacı da sağlık kurumlarının yöneticilerin çevresel ve sosyal sürdürebilirlik algıları ile dinamik yeteneklerinin arasındaki ilişkiyi incelemektir. Manisa’da yer alan sağlık kuruluşlarında görev yapan yöneticilerden tutum ölçeği ile veriler elde edilmiştir. Elde edilen bu veriler karma metot yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda daha çok genç yaşta olan, erkek cinsiyetine sahip ve 1-4 yıl arasında çalışan yöneticilerin dinamik yeteneklerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca yöneticilerin sahip oldukları dinamik yeteneklerinin algılanan çevresel ve sosyal sürdürebilirlik algısına olumlu etkisinin olduğu saptanmıştır.

Kaynakça

  • Akhtar, P., Ullah, S., Amin, S. H., Kabra, G., & Shaw, S. (2020). Dynamic capabilities and environmental sustainability for emerging economies’ multinational enterprises. International Studies of Management & Organization, 50(1), 27-42. Akkaya, B. (2020). Review of Leadership Styles in Perspective of Dynamic Capabilities: An Empirical Research on Managers in Manufacturing Firms. Yönetim Bilimleri Dergisi, 18(36), 389-407. Aly, A.H. & Mansour, M.E. (2017). “Evaluating the Sustainable Performance of Corporate Boards: The Balanced Scorecard Approach”, Managerial Auditing Journal, 32(2), 167-195. Attia, A. M. (2016). Effect of quality management on supply chain and organisational performance in the Egyptian textile industry. International Journal of Business Performance Management, 17(2) 198-222. Augier, M., & Teece, D. J. (2007). Dynamic capabilities and multinational enterprise: Penrosean insights and omissions. Management international review, 47(2), 175-192. Bezci ,H.,İ.,(2015) Dinamik Kabiliyetlere Sahip İşletmelerin İnovasyon Hızı, Gebze Teknik Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü,Gebze ,Kocaeli Bianchi C., Bivona E., Cognata A., Ferrara P., Landi T. and Ricci P. (2010) Applying System Dynamics to Foster Organizational Change, Accountability and Performance in the Public Sector: A Case-Based Italian Perspective. Systems Research and Behavioral Science 27(4):395-420. Cezarino, L. O., Alves, M. F. R., Caldana, A. C. F., & Liboni, L. B. (2019). Dynamic Capabilities for Sustainability: Revealing the Systemic Key Factors. Systemic Practice and Action Research, 32(1), 93-112. Demirtaş Z, Metintas S. (2017).Türk Cumhuriyetlerinde Anne Çocuk Sağlığı Göstergelerinin Ekonomik Ve Doğurganlık Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi. Türk Dünyası Uygulama Ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi. 2(1),17-25. Engin, E. & Akgöz, B.E. (2013). Sürdürülebilirlik Kalkınma ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Çerçevesinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramının Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 8(1): 85-94. Ersezer, F. (2011). Dinamik Yetenekler: Belirlenmelerine İlişkin Bir Model Önerisi ve Model Uygulaması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Gökçe, S. G. (2015). Kamuda İnovasyon ve Türkiye’deki Uygulamaları. Journal of International Management and Social Researches, 3(1), 28-37. Gül, E., & Ergün, H. (2012). Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme Dinamikleri: Bir Panel Veri Analizi. Journal of Alanya Faculty of Business/Alanya Isletme Fakültesi Dergisi, 4(1),127-136 Gümüşlüoğlu, L. (2012). Dinamik Yeteneklerin Yeni Ürün Geliştirme Performansı Üzerine Etkileri: Farklı İş Stratejileri İçin Sonuçlar, İktisat, İşletme ve Finans, 27 (320), 61-90. Kandemir, A., Kandemir, A., Şantaş, F., Uğurluoğlu, Ö., & Uğurluoğlu, Ö. (2013). Sağlık Kurumlarında İç Çevre Analizi. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 5(1), 1-15. Kara, M., Kara, D., & Kara, P. (2017). The Effects Of Gender, Age, Income And Tv Watching Duration On The Consumers Purchasing Decisions. Journal of International Scientific Publications: Economy & Business, 11(1), 443-457. Kozak A. M. & Doğantan E. (2017). Dinamik Yeteneklerin Stratejik Planı Aracılığıyla Analizi: Bir Kamu Kurumu Örneği, Turizm Akademik Dergisi, 4 (1), 49-63. Kozak A. M. & Doğantan E. (2017). Dinamik Yeteneklerin Stratejik Planı Aracılığıyla Analizi: Bir Kamu Kurumu Örneği, Turizm Akademik Dergisi, 4 (1), 49-63. Krzakiewicz, K. & Cyfert, S. (2014). The Strategic Dimension of the Dynamic Capabilities of Enterprises, Management, 18 (2), 7-18. Lawson, B. & Samson, D. (2001). Developing Innovation Capability in Organisations: A Dynamic Capabilities Approach. International Journal of Innovation Management, 5 (3), 377-400. Lynch, R. (2019). Towards an innovation link between dynamic capabilities and sustainability strategy: options for emerging market companies. International Journal of Innovation and Technology Management, 16(04), 1-23. Moldan, B., Janoušková, S., & Hák, T. (2012). How to understand and measure environmental sustainability: Indicators and targets. Ecological Indicators, 17, 4-13 Mousavi, S., Bossink, B., & van Vliet, M. (2019). Microfoundations of companies' dynamic capabilities for environmentally sustainable innovation: Case study insights from high‐tech innovation in science‐based companies. Business Strategy and the Environment, 28(2), 366-387. Northcott, D. and Smith, J. (2011), “Measuring performance at the top: a balanced scorecard for board of directors”, Journal of Accounting and Organizational Change, Vol. 7 No. 1, pp. 33-56. Özer, Ö. & Yıldırım, H. H. (2016). Türkiye Sağlık Sisteminin Finansal Sürdürülebilirliğine Yönelik Bir Uygulama-An Application About Financial Sustainability of Turkey Health System. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 149-161. Pazarcik, Y. (2013). Eğitim Olgusunun Yöneticilerin İş Görme Anlayışlarına Etkisi: Türkiye’de Yabancı Dilde Eğitim Veren Orta Eğitim Kurumları Mezunları Üzerine Bir Araştırma. Yönetim Bilimleri Dergisi, 11(21), 149-178. Şahin, K. T., & Kaplan, T. (2017). Örgüt Kültürünün Dinamik Yeteneklere Etkisi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 7(13), 167-192. Teece, D. J. (2007). Explicating dynamic capabilities: the nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance. Strategic management journal, 28(13), 1319-1350. Teece, D., & Pisano, G. (1994). The dynamic capabilities of firms: an introduction. Industrial and corporate change, 3(3), 537-556. Toker, K., & Çınar, F. (2017). Sağlık Sektöründe Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetimi ve İstanbul Avrupa Yakasında Faaliyette Bulunan Hastanelerde Bir Araştırma Institutional Sustainability Management in the Health Sector and a Research on the Hospitals in European Side of İstanbul. Internatıonal Conference On Eurasıan Economıes. 412-417 Yıldırım, H.M & Uğuz, Ş(2013). Sürdürülebilir Kalkinma Sürecinde Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Önemi: Aksaray İlinde Bir Araştırma. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5(2), 202-212

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Bülent AKKAYA> (Sorumlu Yazar)
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, AHMETLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0003-1252-9334
Türkiye

Destekleyen Kurum manisa celal bayar üniversitesi-BAP
Proje Numarası 2019-144
Yayımlanma Tarihi 30 Ekim 2020
Başvuru Tarihi 20 Nisan 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 18, Sayı 38

Kaynak Göster

APA Akkaya, B. (2020). Covid-19 Pandemi Sürecinde Sağlık Kurumu Yöneticilerinin Dinamik Yetenekleri ve Sürdürülebilirlik Algıları . Yönetim Bilimleri Dergisi , 18 (38) , 943-960 . DOI: 10.35408/comuybd.723448