Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Tüketicilerin Alışveriş Merkezlerini Tercih Etme Nedenleri Üzerine Bir Araştırma: Çanakkale 17 Burda Alışveriş Merkezi Örneği

Yıl 2021, Cilt 19, Sayı 39, 95 - 114, 13.02.2021
https://doi.org/10.35408/comuybd.685055

Öz

Bu çalışma alışveriş merkezi müşterilerinin bu mekanları tekrar tercih etme nedenlerini tespit etmek ve bunlar arasındaki istatistiksel ilişkileri bulmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda geliştirilmiş olan araştırma modelindeki ilişkileri ölçmek için AVM’leri ziyaret eden 219 tüketiciden elde edilen veriler SmartPLS paket programı aracılığıyla analiz edilmiş ve raporlanmıştır. Yapısal eşitlik modeli kullanılarak yapılan hipotez testlerinin sonuçlarına göre 7 hipotezin hepsinin desteklendiği tespit edilmiştir. Sonuç olarak AVM’leri ziyaret eden tüketicilerin üzerinde hedonik değer, faydacı değer, işlem değeri ve sosyal etkileşim değişkenlerinin etkisinin AVM’leri tekrar ziyaretlerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Ayrıca bu değişkenlerden faydacı değer, işlem değeri ve sosyal etkileşim değişkenlerinin hedonik değer aracılığı ile tekrar ziyaret etmeye etkisi ölçülmüş ve bu aracılık etkilerinin anlamlı düzeyde olduğu görülmüştür.

Kaynakça

 • Akat, Ö., Taşkın, Ç., & Özdemir, A. (2006). Uluslararası alışveriş merkezi tüketicilerinin satın alma davranışı: Bursa ilinde bir uygulama, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:2, 13-30.
 • Akıncı, M. (2013). Gençler ve alışveriş merkezleri (avm’ler): avm kullanım tercihleri hakkında bir alan çalışması. Megaron, 8(2), 87-96.
 • Altuna, Oylum Korkut, “Alışveriş merkezleri: AVM’ler nasıl farklı konumlandırılır”, Beta Basım Yayım, İstanbul : 2012.
 • Arslan, F., & Bakır, N. (2010). Tüketicilerin ilgilenim düzeylerine göre alışveriş merkezlerini tercih etme nedenleri ve sadakate etkisi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28(1), 227-259.
 • Benhamza Nsairi, Z. (2012). Managing browsing experience in retail stores through perceived value: implications for retailers. International Journal of Retail & Distribution Management, 40(9), 676-698.
 • Borges, A., Babin, B. J., & Spielmann, N. (2013). Gender orientation and retail atmosphere: effects on value perception. International Journal of Retail & Distribution Management, 41(7), 498-511.
 • Cai, Y., & Shannon, R. (2012). Personal values and mall shopping behaviour: The mediating role of intention among Chinese consumers. International Journal of Retail & Distribution Management, 40(4), 290-318.
 • Civelek, M., (2018) “Yapısal Eşitlik Modellemesi Metodolojisi”, İstanbul: Beta Yayıncılık,.
 • Collier, J. E., Moore, R. S., Horky, A. ve Moore, M. L., (2015) “Why the little things matter: Exploring situational influences on customers' self-service technology decisions”, Journal of Business Research, 68 (3), s. 703-710.
 • Çelik, H. E., ve V. Yılmaz., "LİSREL 9.1 ile Yapısal Eşitlik Modellemesi", İstanbul: Anı Yayınları, 2013.
 • Davis, L., & Hodges, N. (2012). Consumer shopping value: An investigation of shopping trip value, in-store shopping value and retail format. Journal of retailing and consumer services, 19(2), 229-239.
 • El-Adly, M. I., & Eid, R. (2015). Measuring the perceived value of malls in a non-Western context: the case of the UAE. International Journal of Retail & Distribution Management, 43(9), 849-869.
 • Ertuğral, S. M. (20118). Alışveriş merkezleri ve genç nüfusun alışveriş merkezleri algıları üzerine bir alan çalışması. International Journal of Entrepreneurship & Management Inquiries (EMI), 2(3), 106-125.
 • Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Structural equation models with unobservable variables and measurement error: Algebra and statistics.
 • Gomes, Renata Maria, ve Fabio Paula, "Shopping mall image: systematic review of 40 years of research", The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 27.1, 2017 s. 1-27.
 • Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. Journal of the academy of marketing science, 43(1), 115-135.
 • Hu, H. and Jasper, C.R. (2018), “Understanding the shopping experience and its implications for malls as marketing media: attracting and retaining customers through fashion, service, and improved food options”, Journal of Advertising Research, Vol. 58 No. 2, pp. 151-164.
 • Kim, Ji Wan, Freddy Lee ve Yong Gu Suh. "Satisfaction and loyalty from shopping mall experience and brand personality", Services Marketing Quarterly, 36.1, 2015, s. 62-76.
 • Kline, R. B. “Principles and Practice of Structural Equation Modeling”, (Third Edition). New York: The Gouilford Press, 2011.
 • KÖKSAL, Y., & AYDIN, E. E. (2015). Tüketicilerin Alış Veriş Merkezleri Algısı Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme: Göller Bölgesi Örneği. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 11(24), 231-248.
 • KPMG, “Sektörel Bakış- Perakende: 2018”
 • Ku, E. C., & Chen, C. D. (2013). Fitting facilities to self-service technology usage: evidence from kiosks in Taiwan airport. Journal of Air Transport Management, 32, 87-94.
 • Mucuk, İ.,(2014) “Pazarlama ilkeleri: (ve örnek olaylar)”, Türkmen Kitabevi.
 • Oh, H., Jeong, M., ve Baloglu, S., “Tourists adoption of self-service technologies at resort hotels”, Journal of Business Research, 66 (6), 2013, s. 692-699.
 • Sadachar, A., & Fiore, A. M. (2018). The path to mall patronage intentions is paved with 4E-based experiential value for Indian consumers. International Journal of Retail & Distribution Management, 46(5), 442-465.
 • Tuna, M., Bozkaya, B., Demir, K. D., & Koçaş,(2019) C. Büyük Veri Bazlı Pazar Bölümleme: Müşterilerin Alışveriş Merkezi Seçim Çeşitlilik ve Kategori Seçim Çeşitlilik Davranışlarının Kredi Kartı Harcamaları Yönünden İncelenmesi. Pazarlama İçgörüsü Üzerine Çalışmalar, 2(2), 57-68.
 • Türkiye perakende sektörü 2017 yarıyıl gündemi, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/consumer-business/Perakende-sektoru-2017-yariyil-gundemi.pdf , (02.22.2018)
 • Yaraş, E., Özbük, M. Y., & Göncü, Z. Ü. (2016). Tüketicilerin Alışveriş Merkezi Tercihlerini Etkileyen Faktörler. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (32), 264-275.

A RESEARCH ON THE REASONS WHY CONSUMERS PREFER SHOPPING MALLS: THE EXAMPLE OF ÇANAKKALE 17 BURDA SHOPPING MALL

Yıl 2021, Cilt 19, Sayı 39, 95 - 114, 13.02.2021
https://doi.org/10.35408/comuybd.685055

Öz

This study aims to determine the reasons why shopping mall customers prefer these places again and also to find statistical relationships between these reasons. In order to measure the relationships in the research model, data obtained from 219 visitor shopping malls, which were analyzed and reported by SmartPLS package program. According to the results of the hypothesis tests conducted using the structural equation model, all 7 hypotheses were supported. As a result, it was demonstrated that the effect of hedonic value, utilitarian value, transaction value and social interaction variables of the consumers visiting the shopping malls was effective on the shopping malls revisits. In addition, the effect of utilitarian value, transaction value and social interaction variables on revisiting was measured via hedonic value, and these mediation effects were found to be significant.

Kaynakça

 • Akat, Ö., Taşkın, Ç., & Özdemir, A. (2006). Uluslararası alışveriş merkezi tüketicilerinin satın alma davranışı: Bursa ilinde bir uygulama, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:2, 13-30.
 • Akıncı, M. (2013). Gençler ve alışveriş merkezleri (avm’ler): avm kullanım tercihleri hakkında bir alan çalışması. Megaron, 8(2), 87-96.
 • Altuna, Oylum Korkut, “Alışveriş merkezleri: AVM’ler nasıl farklı konumlandırılır”, Beta Basım Yayım, İstanbul : 2012.
 • Arslan, F., & Bakır, N. (2010). Tüketicilerin ilgilenim düzeylerine göre alışveriş merkezlerini tercih etme nedenleri ve sadakate etkisi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28(1), 227-259.
 • Benhamza Nsairi, Z. (2012). Managing browsing experience in retail stores through perceived value: implications for retailers. International Journal of Retail & Distribution Management, 40(9), 676-698.
 • Borges, A., Babin, B. J., & Spielmann, N. (2013). Gender orientation and retail atmosphere: effects on value perception. International Journal of Retail & Distribution Management, 41(7), 498-511.
 • Cai, Y., & Shannon, R. (2012). Personal values and mall shopping behaviour: The mediating role of intention among Chinese consumers. International Journal of Retail & Distribution Management, 40(4), 290-318.
 • Civelek, M., (2018) “Yapısal Eşitlik Modellemesi Metodolojisi”, İstanbul: Beta Yayıncılık,.
 • Collier, J. E., Moore, R. S., Horky, A. ve Moore, M. L., (2015) “Why the little things matter: Exploring situational influences on customers' self-service technology decisions”, Journal of Business Research, 68 (3), s. 703-710.
 • Çelik, H. E., ve V. Yılmaz., "LİSREL 9.1 ile Yapısal Eşitlik Modellemesi", İstanbul: Anı Yayınları, 2013.
 • Davis, L., & Hodges, N. (2012). Consumer shopping value: An investigation of shopping trip value, in-store shopping value and retail format. Journal of retailing and consumer services, 19(2), 229-239.
 • El-Adly, M. I., & Eid, R. (2015). Measuring the perceived value of malls in a non-Western context: the case of the UAE. International Journal of Retail & Distribution Management, 43(9), 849-869.
 • Ertuğral, S. M. (20118). Alışveriş merkezleri ve genç nüfusun alışveriş merkezleri algıları üzerine bir alan çalışması. International Journal of Entrepreneurship & Management Inquiries (EMI), 2(3), 106-125.
 • Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Structural equation models with unobservable variables and measurement error: Algebra and statistics.
 • Gomes, Renata Maria, ve Fabio Paula, "Shopping mall image: systematic review of 40 years of research", The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 27.1, 2017 s. 1-27.
 • Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. Journal of the academy of marketing science, 43(1), 115-135.
 • Hu, H. and Jasper, C.R. (2018), “Understanding the shopping experience and its implications for malls as marketing media: attracting and retaining customers through fashion, service, and improved food options”, Journal of Advertising Research, Vol. 58 No. 2, pp. 151-164.
 • Kim, Ji Wan, Freddy Lee ve Yong Gu Suh. "Satisfaction and loyalty from shopping mall experience and brand personality", Services Marketing Quarterly, 36.1, 2015, s. 62-76.
 • Kline, R. B. “Principles and Practice of Structural Equation Modeling”, (Third Edition). New York: The Gouilford Press, 2011.
 • KÖKSAL, Y., & AYDIN, E. E. (2015). Tüketicilerin Alış Veriş Merkezleri Algısı Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme: Göller Bölgesi Örneği. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 11(24), 231-248.
 • KPMG, “Sektörel Bakış- Perakende: 2018”
 • Ku, E. C., & Chen, C. D. (2013). Fitting facilities to self-service technology usage: evidence from kiosks in Taiwan airport. Journal of Air Transport Management, 32, 87-94.
 • Mucuk, İ.,(2014) “Pazarlama ilkeleri: (ve örnek olaylar)”, Türkmen Kitabevi.
 • Oh, H., Jeong, M., ve Baloglu, S., “Tourists adoption of self-service technologies at resort hotels”, Journal of Business Research, 66 (6), 2013, s. 692-699.
 • Sadachar, A., & Fiore, A. M. (2018). The path to mall patronage intentions is paved with 4E-based experiential value for Indian consumers. International Journal of Retail & Distribution Management, 46(5), 442-465.
 • Tuna, M., Bozkaya, B., Demir, K. D., & Koçaş,(2019) C. Büyük Veri Bazlı Pazar Bölümleme: Müşterilerin Alışveriş Merkezi Seçim Çeşitlilik ve Kategori Seçim Çeşitlilik Davranışlarının Kredi Kartı Harcamaları Yönünden İncelenmesi. Pazarlama İçgörüsü Üzerine Çalışmalar, 2(2), 57-68.
 • Türkiye perakende sektörü 2017 yarıyıl gündemi, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/consumer-business/Perakende-sektoru-2017-yariyil-gundemi.pdf , (02.22.2018)
 • Yaraş, E., Özbük, M. Y., & Göncü, Z. Ü. (2016). Tüketicilerin Alışveriş Merkezi Tercihlerini Etkileyen Faktörler. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (32), 264-275.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yasin GÜLTEKİN>
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, BİGA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
0000-0002-0161-8748
Türkiye


Mustafa KAPLAN> (Sorumlu Yazar)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
0000-0002-5205-2123
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 13 Şubat 2021
Başvuru Tarihi 5 Şubat 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 19, Sayı 39

Kaynak Göster

APA Gültekin, Y. & Kaplan, M. (2021). Tüketicilerin Alışveriş Merkezlerini Tercih Etme Nedenleri Üzerine Bir Araştırma: Çanakkale 17 Burda Alışveriş Merkezi Örneği . Yönetim Bilimleri Dergisi , 19 (39) , 95-114 . DOI: 10.35408/comuybd.685055