Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Evaluation of The Effectiveness of The Internal Control System in Hospital Business: A Case Study

Yıl 2021, Cilt 19, Sayı 39, 151 - 178, 13.02.2021
https://doi.org/10.35408/comuybd.716704

Öz

İç kontrol, finansal raporlamanın güvenilirliğini, işletmenin operasyonel ve stratejik amaçlarına ulaşmak için uygulanan işlemlerin değerlendirmesini, işletmenin yasa ve yönetmeliklere uyumunu amaçlayan bir sistemdir. Hastane işletmeleri değişen piyasa koşullarına uyum sağlamak, hedeflerine ulaşabilmek için etkin iç kontrol sistemi kurmalı ve bu sistemin yeterliliğini test etmelidir. Bu çalışmada, özel bir hastanenin süreçlerinin COSO iç kontrol modelinin bileşenlerine göre incelenmesi ve bu işlemlerin etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Vaka çalışması için görüşme ve gözlem yöntemlerinden elde edilen ikincil veriler kullanılmıştır. Bu veriler, COSO iç kontrol modelinin bileşenlerine göre gruplandırılmış, analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırmada hastanenin etkili bir iç kontrol sistemine sahip olmadığı belirlenmiştir. Hastanenin tüm süreçlerini kapsayan kontrol prosedürleri yoktur. Hastanede iç denetim birimi olmadığından, süreçlerin etkinliğinin kontrolü sağlanamamaktadır

Kaynakça

 • AICPA. (2017). Accounting Guide: Brokers and Dealers in Securities, New York: American Institude of Certified Public Accountants.
 • Adiloğlu, B. (2011). İç Denetim Süreci ve Kontrol Prosedürleri, İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Akçay, S.,ve Uysal, M. (2019).”Hastane İşletmelerinde İç Denetim ve Hile Denetimi İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme, AÇÜ Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (2), 205-225.
 • Akyel,R.(2010).“Türkiye’de İç Kontrol Kavramı, Unsurları ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi”, Yönetim ve Ekonomi, 17 (1),87.
 • Aytaç, A., ve Çabuk, A. (2020).” Assessment of the Effectiveness of Internal Control System and a Case Study”, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 13 (2), 359.
 • Bertezene, S. (2018). “ Control of Hospitals and Nursing Homes in France: The 2016 Reform may Indırectly Improve a Dysfunctional System”, Health Policy, 122, 329-333.
 • Bozkurt, M. (2010). “ İyi Mali Yönetimin Gerçekleştirilmesinde İç Kontrol ve Denetim”, Dış Denetim, 135.
 • Can, N.,ve Şakrak, M. (2018). “ İç Kontrol Sistemindeki Zayıflıkların Ortaya Çıkarabileceği Hukuki Sorunlar ve Muhasebe Bilgi Sisteminin Rolü”, Mali Çözüm Dergisi, Kasım- Aralık, 47.
 • Ceyhan, İ.,ve Apan, M.(2014).”COSO İç kontrol Modeli’nin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi: Bir Hastane Uygulaması”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (10),176-198.
 • Chalmers, K., Hay, D., ve Khlif, H. (2019).“Internal Control in Accounting Research: A Review”, Journal of Accounting Literature, 42, 88.
 • Chang, Y., Chen, H., K.Cehneg, R.,ve Chi, W.(2019).” The Impact of Internal Audit Attributes on the Effectiveness of Internal Control over Operations and Compliance”, Journal of Contemporary Accounting & Economics, 15(1), s.17.
 • COSO (2013). COSO Internal Control- Integrated Framework : https://www.coso.org/Documents/COSO-CROWE-COSO-Internal-Control- Integrated-Framework.pdf (Erişim: 05.02.2020)
 • Dhillon, S., ve Alfiandri (2018)” The Effect of Internal Control by using COSO Framework on Revenue Toward Employee Performence : A Case Study in Public Hospital of South of Tangerang”, The International of Journal of Business Management and Technology, 2 (4), 4-11.
 • Erdoğan, B., ve Mengi, B. (2018). “Hata ve Hilelerin Önlenmesine Yönelik Kontroller ve Sağlık Sektörü Üzerine Bir Uygulama”, Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 4 (8),85-106.
 • Kızıltuğ, P. (2015). Hastane İşletmelerinde İç Kontrol Sistemi ve Özel Hastanede İç Kontrol Sistemi Uygulaması. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kurnaz, E. (2019).” Sağlık Sektöründe İç Kontrol Sisteminin COSO İç Kontrol Modeli Bileşenleri Açısından İncelenmesi: Bir Hastane Uygulaması, Mali Çözüm Dergisi, Ocak-Şubat, 163-184.
 • Koutoupis, A. ve Pappa, E. (2018). “ Corporate Governance and Internal Controls: A Case Study from Greece”, Journal of Governance and Regulation, 7 (2), 92.
 • Mazza, T., ve Azzali, S. (2015). “ Effects of Internal Audit Quality on Severity and Persistence of Controls Deficiencies”, Internal Journal of Auditing,19,160.
 • Öndeş, T., ve Çiftçi, Ş.(2020). “ İşletmelerde İç Kontrol Sistemi ve Stok Yönetimi: TRA1 Düzey 2 Bölge Uygulaması”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 34 (1), 64.
 • Özgülbaş, N., Koyuncugil, A., Duman, R., ve Hatipoğlu, B. (2008).” Özle Hastane Sektörünün Finansal Değerlendirmesi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 40, 120.
 • Sabuncu, B. (2017). “ İşletmelerde İç Denetim ve İç Kontrol İlişkisi”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 18 (2), 168.
 • Türedi, H., Gürbüz, F. ve Alıcı, Ü. (2014).“COSO Modeli: İç Kontrol Yapısı”, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 11 (42), 144.
 • Türedi, H., Koban, A., ve Karakaya, G. (2015).“COSO İç Kontrol (ABD) Modeli ile İngiliz (Turnbull) ve Kanada (CoCo) Modellerinin Karşılaştırılması”, Sayıştay Dergisi, 99,99.
 • Türedi, H., ve Koban, A. (2016). “COSO İç Kontrol Modelinde Risk Değerlendirme Faaliyetleri”, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 12 (46), 160.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara : Seçkin Yayınevi.
 • Yeşil, A.(2019).“Finansal Yönetimde Hesap Verilebilirliğin ve İç Kontrolün Önemi”, Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi, 5 (6), 6.
 • Xu, P., Hou, W., ve Chen, Z. (2017). “ Study on the Strengthening of Hospital Internal Control and Externalization Regulating of Hospital Financial Management”, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 101, 863-866.
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, T.C. Resmi Gazete (27846 sayı 14.02.2011 tarih).
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, T.C. Resmi Gazete (29677 sayı 07.04.2016 tarih).
 • Özel Hastane Yönetmeliği, T.C. Resmi Gazete (24708 sayı 27.03.2002 tarih).
 • Hasta Hakları Yönetmeliği, T.C. Resmi Gazete ( 23420 sayı 01.08.1998 tarih).
 • Sağlık Uygulama Tebliği:https://www.resmigazete.gov.tr/2013.03.20130324-3.pdf (Erişim: 05.03.2020)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İlknur ESKİN> (Sorumlu Yazar)
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2306-7315
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 13 Şubat 2021
Başvuru Tarihi 8 Nisan 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 19, Sayı 39

Kaynak Göster

APA Eskin, İ. (2021). Evaluation of The Effectiveness of The Internal Control System in Hospital Business: A Case Study . Yönetim Bilimleri Dergisi , 19 (39) , 151-178 . DOI: 10.35408/comuybd.716704