Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

ECONOMIC EFFECTS OF INTERNATIONAL WORKFORCE MIGRATIONS: UNEMPLOYMENT, TAX REVENUES, PRODUCTIVITY

Yıl 2021, Cilt: 19 Sayı: 40, 375 - 394, 19.04.2021
https://doi.org/10.35408/comuybd.740109

Öz

Unemployment, high taxes, and inefficiency are among the most important economic problems in many countries because long-term unemployment lowers economic growth and causes social unrest. In the study, the effects of international workforce migration on unemployment, tax revenues, and productivity are investigated by preparing separate equations. This study aims to certain OECD countries to identify the effects of international workforce migration on unemployment, tax revenues, and productivity. The difference of the study from other studies in the literature that it examines unemployment, tax revenues, and productivity factors together concerning international workforce migration. The study hypothesizes that international workforce migration increases unemployment, productivity, and tax revenues. In the study, panel data analysis is applied as a method. The analysis covers the years 2008-2018. As a result of the analysis, it is determined that international workforce migration is increased unemployment by 0.02% while increasing productivity by 0.002%.

Kaynakça

 • Aktaş, M.T. (2015). Ücret Odaklı Uluslararası İşgücü Hareketliliğinin İşgücü Piyasalarına Etkileri, Tesam Akademik Dergisi, 2(2), 197-219. Baramidze, M. (2001). Karadeniz Ülkelerinde Göçmen İşçilerin Korunmasına ait Hukuki Çerçeve ve Göçmen Toplulukları ile Ev sahibi Ülke Arasındaki İlişkiler, http:// www. tbmm.gov.tr/ul_kom/keipa/komisyonlar/cc/GA17_CC16_REP51_01_TR.htm,(11.12. 2007).
 • Bentolila, S., Dolado, J.J. ve Jimeno, J.F. (2008). Does Immigratıon Affect the Phillips Curve? Some Evidence for Spain, Banco de España Working Paper Series, No: 0814, Madrid.
 • Bodvarsson, Ö. ve Van den Berg, H. (2003). The Impact Of Immigration on A Local Economy: The Case of Dawson County, Nebraska, Great Plains Research, 13, 291-309.
 • Borjas, G. J. (2001). Does Immigration Grease the Wheels of the Labor Market?, Brookings Papers on Economic Activity, No: 1, Washington.
 • Brücker, H. ve Jahn, E. J. (2009). Migration and Wage-Setting: Reassessing the Labor Market Effects of Migration, https://www.oecd.org/employment/emp/42365109.pdf, (01.05.2020).
 • Campo, F., Forte, G. ve Portes, J. (2018). The Impact of Migration on Productivity and Native-Born Workers’ Training, Institute of Labor Economics-IZA, Working Paper No: 11833, Bonn.
 • Dadush, U. (2014). The Effect of Low-Skilled Labor Migration on the Host Economy, Global Knowledge Partnership on Migration and Development-KNOMAD, Working Paper No:1, Washington.
 • Debarsy, N. (2012). The Mundlak Approach in the Spatial Durbin Panel Data Model, Journal Spatial Economic Analysis, 7(1), 109-131. Edo, A. ve Rapoport, H. (2017). Minimum Wages and the Labor Market Effects of Immigration, CEPII Working Paper, No: 2017-12, Paris.
 • Gezgin, M. F. (1994). İşgücü Göçü ve Avusturya’daki Türk İşçileri, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları, No: 3743, İstanbul.
 • Gönüllü, M. (1996). Dış Göç, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 94-104.
 • Greene, H. W. (2012). Econometric Analysis, Harlow: Pearson Education.
 • Güney, T., Tuncer, G. ve Kılıç, R. (2013). Uluslararası Göçün İşgücü Piyasasındakı̇ Ücret Düzeyı̇ Üzerı̇ne Etkı̇lerı̇: Bir Lı̇teratür Araştırması, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 35, 41-54.
 • Hoang, T. N. ve McNown, R. F. (2006). Panel Data Unit Roots Tests Using Various Estimation Methods, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.566.1129&rep=rep 1&type=pdf, (04.05.2020).
 • Hong, S. (2016). Immigration Effect on Labor Productivity Case of Norwegian Firms and Industries, https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/52399/Master-Thesis-20 16 -Final-version.pd f?sequence=1&isAllowed=y.(02.05.2020).
 • Hsiao, C. (2003). Analysis of Panel Data, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Hsiao, C. (2006). Panel Data Analysis-Advantages And Challenges, IEPR Working Paper, No: 06-49, California.
 • Kangasniemi, M., Mas, M., Robinson, C. ve Serrano, L. (2012). The Economic Impact of Migration: Productivity Analysis for Spain and the UK, Journal of Productivity Analysis, 38(3), 333-343.
 • Llull, J. (2008). The Impact of Immigration on Productivity, CEMFI Working Paper, No: 0802, Madrid.
 • Mundlak, Y. (1978). On the Pooling of Time Series and Cross Section Data, Econometrica, 46(1), 69-85.
 • Nae, T.R. (2009). Migration, Restrictions and the Impact on Labour Market, Romanian Journal of Economic Forecasting, 3, 167-183.
 • Nicodemo, C. (2013). Immigration and Labor Productivity: New Empirical Evidence for Spain, Institute of Labor Economics-IZA, Working Paper No: 7297, Bonn.
 • Peri, G. (2010). The Effect of Immigrants on U.S. Employment and Productivity, https://www.frbsf.org/economic-research/publications/economic-letter/2010/august/ effect-immigrants-us-employment-productivity/, (03.05.2020).
 • Quispe-Agnoli, M. ve Zavodny M. (2002). The Effect of Immigration on Output Mix, Capital, and Productivity, Federal Reserve Bank of Atlanta, Economic Review, 87(Q1): 17-27.
 • Raphael, S. ve Ronconi, L. (2007). The Effects of Labor Market Competition with Immigrants on the Wages and Employment of Natives: What Does Existing Research Tell US?, Du Bois Review: Social Science Research on Race, 4(2), 413-432.
 • Ruhs, M. ve Vargas-Silva, C. (2020). This Briefing Discusses the Impacts of Immigration on the Labour Market in the UK, Focusing on Wages and Employment. https://migrationobservatory.ox.ac. uk/resources/briefings/the-labour-market-effects-of-immigration/, (04.05.2020).
 • Seyidoğlu, H. (2003). Uluslararası İktisat Teori Politika ve Uygulama, İstanbul:Güzem Can Yayınları.
 • Stalker, P. (1994). The Work of Strangers: A Survey of International Labour Migration, International Labour Office, Geneva.
 • Straubhaar, T. (2001). New Migration Need a NEMP (A New European Migration Policy), Hamburg Institute of International Economics, Research Paper No: 95, Hamburg.
 • Temiz, H. E. (2004). Küreselleşme Sürecinde Uluslararası Göç Hareketleri, Yoksulluk ve İşgücü Piyasaları, Tühis İş Hukuku ve İktisat Dergisi, 18(5), 35-60.
 • Toksöz, G. (2006). Uluslararası Emek Göçü, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Yılmaz, G. (2005). Emek Göçünün Tarihsel Arka Planı ve AB’deki Göçmen İşçilerin Durumu, http://www.antimai.org /mkl/gy2005ttb. htm, (03.12.2007).

Uluslararası İşgücü Göçlerinin Ekonomik Etkileri: İşsizlik, Vergi Gelirleri, Verimlilik

Yıl 2021, Cilt: 19 Sayı: 40, 375 - 394, 19.04.2021
https://doi.org/10.35408/comuybd.740109

Öz

İşsizlik, yüksek vergiler ve verimsizlik birçok ülkede görülen en önemli iktisadi sorunlardandır. Çünkü uzun süreli işsizlik ekonomik büyümeyi düşürmekte, toplumsal huzursuzluğa sebep olmaktadır. Çalışmada uluslararası işgücü göçünün işsizlik, vergi gelirleri ve verimlilik üzerindeki etkileri ayrı ayrı denklemler hazırlanarak araştırılmıştır. Bu çalışmanın amacı bazı OECD ülkelerine yapılan uluslararası işgücü göçlerinin işsizlik, vergi gelirleri ve verimlilik üzerindeki etkilerini tespit etmektir. Çalışmanın literatürdeki diğer çalışmalardan farkı uluslararası işgücü göçüyle ilgili olarak işsizlik, vergi gelirleri ve verimlilik etkenlerini birlikte incelemesidir. Çalışmanın hipotezi uluslararası işgücü göçlerinin işsizliği, verimliliği ve vergi gelirlerini artırdığıdır. Çalışmada yöntem olarak panel veri analizi uygulanmıştır. Analiz 2008-2018 yıllarını kapsamaktadır. Analiz sonucunda araştırmaya konu olan OECD ülkelerinde uluslararası işgücü göçünün işsizliği %0,02, verimliliği ise %0,002 oranında artırdığı tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Aktaş, M.T. (2015). Ücret Odaklı Uluslararası İşgücü Hareketliliğinin İşgücü Piyasalarına Etkileri, Tesam Akademik Dergisi, 2(2), 197-219. Baramidze, M. (2001). Karadeniz Ülkelerinde Göçmen İşçilerin Korunmasına ait Hukuki Çerçeve ve Göçmen Toplulukları ile Ev sahibi Ülke Arasındaki İlişkiler, http:// www. tbmm.gov.tr/ul_kom/keipa/komisyonlar/cc/GA17_CC16_REP51_01_TR.htm,(11.12. 2007).
 • Bentolila, S., Dolado, J.J. ve Jimeno, J.F. (2008). Does Immigratıon Affect the Phillips Curve? Some Evidence for Spain, Banco de España Working Paper Series, No: 0814, Madrid.
 • Bodvarsson, Ö. ve Van den Berg, H. (2003). The Impact Of Immigration on A Local Economy: The Case of Dawson County, Nebraska, Great Plains Research, 13, 291-309.
 • Borjas, G. J. (2001). Does Immigration Grease the Wheels of the Labor Market?, Brookings Papers on Economic Activity, No: 1, Washington.
 • Brücker, H. ve Jahn, E. J. (2009). Migration and Wage-Setting: Reassessing the Labor Market Effects of Migration, https://www.oecd.org/employment/emp/42365109.pdf, (01.05.2020).
 • Campo, F., Forte, G. ve Portes, J. (2018). The Impact of Migration on Productivity and Native-Born Workers’ Training, Institute of Labor Economics-IZA, Working Paper No: 11833, Bonn.
 • Dadush, U. (2014). The Effect of Low-Skilled Labor Migration on the Host Economy, Global Knowledge Partnership on Migration and Development-KNOMAD, Working Paper No:1, Washington.
 • Debarsy, N. (2012). The Mundlak Approach in the Spatial Durbin Panel Data Model, Journal Spatial Economic Analysis, 7(1), 109-131. Edo, A. ve Rapoport, H. (2017). Minimum Wages and the Labor Market Effects of Immigration, CEPII Working Paper, No: 2017-12, Paris.
 • Gezgin, M. F. (1994). İşgücü Göçü ve Avusturya’daki Türk İşçileri, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları, No: 3743, İstanbul.
 • Gönüllü, M. (1996). Dış Göç, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 94-104.
 • Greene, H. W. (2012). Econometric Analysis, Harlow: Pearson Education.
 • Güney, T., Tuncer, G. ve Kılıç, R. (2013). Uluslararası Göçün İşgücü Piyasasındakı̇ Ücret Düzeyı̇ Üzerı̇ne Etkı̇lerı̇: Bir Lı̇teratür Araştırması, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 35, 41-54.
 • Hoang, T. N. ve McNown, R. F. (2006). Panel Data Unit Roots Tests Using Various Estimation Methods, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.566.1129&rep=rep 1&type=pdf, (04.05.2020).
 • Hong, S. (2016). Immigration Effect on Labor Productivity Case of Norwegian Firms and Industries, https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/52399/Master-Thesis-20 16 -Final-version.pd f?sequence=1&isAllowed=y.(02.05.2020).
 • Hsiao, C. (2003). Analysis of Panel Data, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Hsiao, C. (2006). Panel Data Analysis-Advantages And Challenges, IEPR Working Paper, No: 06-49, California.
 • Kangasniemi, M., Mas, M., Robinson, C. ve Serrano, L. (2012). The Economic Impact of Migration: Productivity Analysis for Spain and the UK, Journal of Productivity Analysis, 38(3), 333-343.
 • Llull, J. (2008). The Impact of Immigration on Productivity, CEMFI Working Paper, No: 0802, Madrid.
 • Mundlak, Y. (1978). On the Pooling of Time Series and Cross Section Data, Econometrica, 46(1), 69-85.
 • Nae, T.R. (2009). Migration, Restrictions and the Impact on Labour Market, Romanian Journal of Economic Forecasting, 3, 167-183.
 • Nicodemo, C. (2013). Immigration and Labor Productivity: New Empirical Evidence for Spain, Institute of Labor Economics-IZA, Working Paper No: 7297, Bonn.
 • Peri, G. (2010). The Effect of Immigrants on U.S. Employment and Productivity, https://www.frbsf.org/economic-research/publications/economic-letter/2010/august/ effect-immigrants-us-employment-productivity/, (03.05.2020).
 • Quispe-Agnoli, M. ve Zavodny M. (2002). The Effect of Immigration on Output Mix, Capital, and Productivity, Federal Reserve Bank of Atlanta, Economic Review, 87(Q1): 17-27.
 • Raphael, S. ve Ronconi, L. (2007). The Effects of Labor Market Competition with Immigrants on the Wages and Employment of Natives: What Does Existing Research Tell US?, Du Bois Review: Social Science Research on Race, 4(2), 413-432.
 • Ruhs, M. ve Vargas-Silva, C. (2020). This Briefing Discusses the Impacts of Immigration on the Labour Market in the UK, Focusing on Wages and Employment. https://migrationobservatory.ox.ac. uk/resources/briefings/the-labour-market-effects-of-immigration/, (04.05.2020).
 • Seyidoğlu, H. (2003). Uluslararası İktisat Teori Politika ve Uygulama, İstanbul:Güzem Can Yayınları.
 • Stalker, P. (1994). The Work of Strangers: A Survey of International Labour Migration, International Labour Office, Geneva.
 • Straubhaar, T. (2001). New Migration Need a NEMP (A New European Migration Policy), Hamburg Institute of International Economics, Research Paper No: 95, Hamburg.
 • Temiz, H. E. (2004). Küreselleşme Sürecinde Uluslararası Göç Hareketleri, Yoksulluk ve İşgücü Piyasaları, Tühis İş Hukuku ve İktisat Dergisi, 18(5), 35-60.
 • Toksöz, G. (2006). Uluslararası Emek Göçü, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Yılmaz, G. (2005). Emek Göçünün Tarihsel Arka Planı ve AB’deki Göçmen İşçilerin Durumu, http://www.antimai.org /mkl/gy2005ttb. htm, (03.12.2007).
Toplam 31 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Levent Şahin 0000-0001-7042-7964

Ali Şen 0000-0001-9456-2220

Yayımlanma Tarihi 19 Nisan 2021
Gönderilme Tarihi 20 Mayıs 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 19 Sayı: 40

Kaynak Göster

APA Şahin, L., & Şen, A. (2021). Uluslararası İşgücü Göçlerinin Ekonomik Etkileri: İşsizlik, Vergi Gelirleri, Verimlilik. Yönetim Bilimleri Dergisi, 19(40), 375-394. https://doi.org/10.35408/comuybd.740109

Sayın Araştırmacı;

Dergimize gelen yoğun talep nedeniyle Ekim 2024 sayısı için öngörülen kontenjan dolmuştur, gönderilen makaleler ilerleyen sayılarda değerlendirilebilecektir. Bu hususa dikkat ederek yeni makale gönderimi yapmanızı rica ederiz.

Yönetim Bilimler Dergisi Özel Sayı Çağrısı
Yönetim Bilimleri Dergisi 2024 yılının Eylül ayında “Endüstri 4.0 ve Dijitalleşmenin Sosyal Bilimlerde Yansımaları” başlıklı bir özel sayı yayınlayacaktır.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 5-6 Temmuz 2024 tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenecek olan 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı’nda sunum gerçekleştiren yazarların dergi için ücret yatırmasına gerek olmayıp, dekont yerine Konferans Katılım Belgesini sisteme yüklemeleri yeterli olacaktır.
Gönderilen makalelerin derginin yazım kurallarına uygun olması ve DergiPark sistemi üzerinden sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Özel sayı ana başlığı ile ilgisiz makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır. Özel sayı için gönderilen makalelerin "Makalemi özel sayıya göndermek istiyorum" kutucuğu işaretlenerek sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Özel sayı için gönderilmemiş makalelerin bu sayıya eklenmesi mümkün olmayacaktır.
Özel Sayı Çalışma Takvimi
Gönderim Başlangıcı: 15 Nisan 2024
Son Gönderim Tarihi: 15 Temmuz 2024
Özel Sayı Yayınlanma Tarihi: Eylül 2024

Dergimize göndereceğiniz çalışmalar linkte yer alan taslak dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Çalışmanızı aktaracağınız taslak dergi yazım kurallarına göre düzenlenmiştir. Bu yüzden biçimlendirmeyi ve ana başlıkları değiştirmeden çalışmanızı bu taslağa aktarmanız gerekmektedir.
İngilizce Makale Şablonu için tıklayınız...

Saygılarımızla,