Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

MESAFENİN DEVLET ÜNİVERSİTELERİ KAYITLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ

Yıl 2021, Cilt: 19 Sayı: 40, 450 - 488, 19.04.2021
https://doi.org/10.35408/comuybd.777929

Öz

Bu çalışma, mesafenin Türkiye’de devlet üniversiteleri kayıtları üzerindeki etkisini, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ)’nden elde edilen verilerle, 19 senelik panel veri seti kullanarak ve daha önceki çalışmamızı genişletecek şekilde açıklamayı amaçlamaktadır. Trend etkilerine ek olarak istatistiki açıdan önemli değişkenler olan i) üniversite şehrine mesafe, ii) büyük şehirlere olan mesafe ve iii) üniversite sınavında başarılı olan öğrencilerin sayısı değişkenlerini kullanarak öğrenci kompozisyonundaki değişimin % 70’ini açıklamakta ve önceki çalışmamızdaki bulgularımızı teyit etmiş bulunmaktayız. Analizler, cinsler arası tercih farklarının hala var olduğu ve mesafenin kız öğrenciler üzerindeki etkisinin erkek öğrencilere nisbeten çok daha düşük olduğunu göstermektedir. Ek olarak, parametrik etkinlik analizleri de, beklenen sonuçlara kıyasla, özellikle muhafazakâr ve daha çok denize kıyısı olmayan Orta Anadolu’nun ÇOMÜ’yü daha az tercih ederken, yakın iller, Doğu Anadolu ve özellikle de Karadeniz’in ÇOMÜ’ye çok büyük ilgisinin olduğunu göstermektedir.

Kaynakça

 • Aigner, D.J., Lovell, C.A.K. & Schmidt, P. 1977, “Formulation and estimation of stochastic frontier production function models”, Journal of Econometrics, 6(1), pp.21–37.
 • Akar, C. (2012). Üniversite Seçimini Etkileyen Faktörler: İktisadi ve İdari Bilimler Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1), 97-120.
 • Amca, H. (2011). Üniversitelerin Tercihi Edilmesini Etkileyen faktörler, Retrieved from <http://www.emu.edu.tr/amca/universitelerinTercihiEdilmesiniEtkileyenFaktorler.pdf>
 • Baird, L. (1967). “The Educational Tools of College Bound Youth”, American College Testing Program Research Report, Iowa.
 • Bekaroğlu, C. (2019). Impact of Distance on State University Enrolments: The Case for ÇOMÜ, Çanakkale Onsekiz Mart University Management and Political Sciences Review, Volume 1, Issue 2, December.
 • Beswick, R. L. K. (1989). A Study of Factors Associated with Student Choice in the University Selection Process. Master thesis, University of Lethbridge.
 • Bowers, T. and Pugh, R. (1972). “A Comparison of Factors Underlying College Choice by Students and Parents”, American Educational Research Association Annual Meeting.
 • Briggs, S. ve A.Wilson, (2007). “Which university? A study of the influence of cost and information factors on Scottish undergraduate choice.” Journal of Higher Education Policy and Management, Vol.29(1), 57-72
 • Cati, Istar, and Ozcan (2016). "Investigating the Factors That Influence the University Preference: A Countrywide Field Research in Turkey", Journal of Higher Education and Science, Volume 6, Number 2, August 2016; Pages 163-177: DOI: 10.5961/jhes.2016.153
 • Chapman, D. W. (1981). A Model of Student College Choice. Journal of Higher Education, 52(5), 490–505.
 • Çiftçi, G. E., Bülbül S. F., Bayar Muluk N., Çamur Duyan G. & Yılmaz A. (2011) Sağlık bilimleri fakültesini tercih eden öğrencilerin, üniversite ve meslek tercihlerinde etkili olan faktörler (Kırıkkale Üniversitesi örneği). The Journal of Kartal Training and Research Hospital, 22(3), 151-160.
 • Çokgezen, M. (2012). Determinants of University Choice: A Study on Economics Departments in Turkey, Retrieved from <http://mimoza.marmara.edu.tr/~mcokgez/Makaleler/universitychoice-article-feb-2012.pdf>
 • ÇOMÜ Kurumsal Değerlendirme Sistemi, 2019. Retrieved from Çanakkale Onsekiz Mart University Registrar’s Office (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı).
 • Dunnett, A., Moorhouse, J., Walsh, C. & Barry C. (2012). Choosing a University: A Conjoint Analysis of the Impact of Higher Fees on Students Applying for University in 2012, Tertiary Education and Management, 18(3), 199-220
 • Erol A., Yergin H. & Mercan M. (2012). Üniversite öğrencilerinin üniversite tercihlerinin belirleyicileri: Hakkâri örneği. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4(2), 1-10
 • Filter, S. (2010). The Choice of College Decision of Academically Talented Students, The George Washington University, Dissertation, Retrieved from <http://media.proquest.com/media/pq/classic/doc/2003885961/fmt/ai/rep/NPDF?_s=gn6Nwx50WmJ6Dxi6mBmWtlq3gqo%3D.>
 • Fried, Harold & Lovell, Charles & Schmidt, S.. (2008). The Measurement of Productive Efficiency and Productivity Growth. 10.1093/acprof:oso/9780195183528.001.0001.
 • Gibbons, S. & Vignoles, A. (2012). Geography, Choice and Participation in Higher Education in England, Regional Science and Urban Economics, 42, 98–113.
 • Hooley, G.J. and Lynch, J.E. (1981). “Modelling the Student University Choice Process Through the Use of Conjoint Measurement Techniques”, European Research, Vol. 9 No. 4, pp. 158-70.
 • Kallio, R. E. (1995). Factors Influencing the College Choice Decisions of Graduate Students, Research in Higher Education, 36(1), 109-124.
 • Karayolları Genel Müdürlüğü, Mesafe Sorgulama. Retrieved from <http://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Uzakliklar/ilcedenIlceyeMesafe.aspx>
 • Kurt, A. (2013). Üniversite Tercih ederken Nelere Dikkat edilmeli?, Retrieved from <http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/01/17/950146/icerikler/universite-tercih-ederkennelere-dikkat-edilmeli_355325.html.>
 • Moogan, J. Y., Baron S. & Harris, K. (1999). Decision-making Behaviour of Potential Higher Education Students, Higher Education Quarterly, 53(3), 211–228.
 • Meeusen, W. & Van den Broeck, J. 1977, “Efficiency estimation from Cobb-Douglas production functions with composed error”, International Economic Review, 18(2), pp.435–444.
 • ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi. Sayısal Bilgiler, Retrieved from <https://www.osym.gov.tr/TR,13046/2017.html>
 • Shank, M. D. & Beasley, F. (1998). Gender Effects on the University Selection Process, Journal of Marketing for Higher Education, 8(3), 63-71.
 • Soutar, G. & Turner, J. (2002). Students’ Preferences for University: A Conjoint Analysis, The International Journal of Educational Management, 16(1), 40-45.
 • Tatar E., Oktay M. (2006). Search, Choice and Persistence for Higher Education A Case Study in Turkey, Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 2(2), 115-129.
 • Varabyova, Y. & Schreyögg J., (2013) International comparisons of the technical efficiency of the hospital sector: Panel data analysis of OECD countries using parametric and non-parametric approaches, Health Policy,Volume 112, Issues 1–2, September 2013, Pages 70-79
 • Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi, 2020. Retrieved from <https://istatistik.yok.gov.tr/>

Impact of Distance on State University Enrolments: A Panel Data Analysis

Yıl 2021, Cilt: 19 Sayı: 40, 450 - 488, 19.04.2021
https://doi.org/10.35408/comuybd.777929

Öz

This study aims to explain the impact of distance on state university enrolments in Turkey based on the student data received from Canakkale Onsekiz Mart University (ÇOMÜ) extending our previous study by incorporating 19 years of panel data. We are able to corroborate our earlier findings, explaining 70% of the variation in student composition by using 3 highly statistically significant variables; i) distance to university city, ii) distance to major cities, and iii) the number of students who pass the university entrance test, in addition to trend effects. Further analysis more robustly shows that a relatively significant gender disparity still persists and distance is found to be much less effective on female students. Additional parametric efficiency analysis also reveals that, compared to the predicted results, conservative and mostly landlocked provinces send increasingly fewer students to ÇOMÜ while nearby provinces, Eastern Anatolia and the Black Sea Region shows a much greater interest.

Kaynakça

 • Aigner, D.J., Lovell, C.A.K. & Schmidt, P. 1977, “Formulation and estimation of stochastic frontier production function models”, Journal of Econometrics, 6(1), pp.21–37.
 • Akar, C. (2012). Üniversite Seçimini Etkileyen Faktörler: İktisadi ve İdari Bilimler Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1), 97-120.
 • Amca, H. (2011). Üniversitelerin Tercihi Edilmesini Etkileyen faktörler, Retrieved from <http://www.emu.edu.tr/amca/universitelerinTercihiEdilmesiniEtkileyenFaktorler.pdf>
 • Baird, L. (1967). “The Educational Tools of College Bound Youth”, American College Testing Program Research Report, Iowa.
 • Bekaroğlu, C. (2019). Impact of Distance on State University Enrolments: The Case for ÇOMÜ, Çanakkale Onsekiz Mart University Management and Political Sciences Review, Volume 1, Issue 2, December.
 • Beswick, R. L. K. (1989). A Study of Factors Associated with Student Choice in the University Selection Process. Master thesis, University of Lethbridge.
 • Bowers, T. and Pugh, R. (1972). “A Comparison of Factors Underlying College Choice by Students and Parents”, American Educational Research Association Annual Meeting.
 • Briggs, S. ve A.Wilson, (2007). “Which university? A study of the influence of cost and information factors on Scottish undergraduate choice.” Journal of Higher Education Policy and Management, Vol.29(1), 57-72
 • Cati, Istar, and Ozcan (2016). "Investigating the Factors That Influence the University Preference: A Countrywide Field Research in Turkey", Journal of Higher Education and Science, Volume 6, Number 2, August 2016; Pages 163-177: DOI: 10.5961/jhes.2016.153
 • Chapman, D. W. (1981). A Model of Student College Choice. Journal of Higher Education, 52(5), 490–505.
 • Çiftçi, G. E., Bülbül S. F., Bayar Muluk N., Çamur Duyan G. & Yılmaz A. (2011) Sağlık bilimleri fakültesini tercih eden öğrencilerin, üniversite ve meslek tercihlerinde etkili olan faktörler (Kırıkkale Üniversitesi örneği). The Journal of Kartal Training and Research Hospital, 22(3), 151-160.
 • Çokgezen, M. (2012). Determinants of University Choice: A Study on Economics Departments in Turkey, Retrieved from <http://mimoza.marmara.edu.tr/~mcokgez/Makaleler/universitychoice-article-feb-2012.pdf>
 • ÇOMÜ Kurumsal Değerlendirme Sistemi, 2019. Retrieved from Çanakkale Onsekiz Mart University Registrar’s Office (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı).
 • Dunnett, A., Moorhouse, J., Walsh, C. & Barry C. (2012). Choosing a University: A Conjoint Analysis of the Impact of Higher Fees on Students Applying for University in 2012, Tertiary Education and Management, 18(3), 199-220
 • Erol A., Yergin H. & Mercan M. (2012). Üniversite öğrencilerinin üniversite tercihlerinin belirleyicileri: Hakkâri örneği. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4(2), 1-10
 • Filter, S. (2010). The Choice of College Decision of Academically Talented Students, The George Washington University, Dissertation, Retrieved from <http://media.proquest.com/media/pq/classic/doc/2003885961/fmt/ai/rep/NPDF?_s=gn6Nwx50WmJ6Dxi6mBmWtlq3gqo%3D.>
 • Fried, Harold & Lovell, Charles & Schmidt, S.. (2008). The Measurement of Productive Efficiency and Productivity Growth. 10.1093/acprof:oso/9780195183528.001.0001.
 • Gibbons, S. & Vignoles, A. (2012). Geography, Choice and Participation in Higher Education in England, Regional Science and Urban Economics, 42, 98–113.
 • Hooley, G.J. and Lynch, J.E. (1981). “Modelling the Student University Choice Process Through the Use of Conjoint Measurement Techniques”, European Research, Vol. 9 No. 4, pp. 158-70.
 • Kallio, R. E. (1995). Factors Influencing the College Choice Decisions of Graduate Students, Research in Higher Education, 36(1), 109-124.
 • Karayolları Genel Müdürlüğü, Mesafe Sorgulama. Retrieved from <http://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Uzakliklar/ilcedenIlceyeMesafe.aspx>
 • Kurt, A. (2013). Üniversite Tercih ederken Nelere Dikkat edilmeli?, Retrieved from <http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/01/17/950146/icerikler/universite-tercih-ederkennelere-dikkat-edilmeli_355325.html.>
 • Moogan, J. Y., Baron S. & Harris, K. (1999). Decision-making Behaviour of Potential Higher Education Students, Higher Education Quarterly, 53(3), 211–228.
 • Meeusen, W. & Van den Broeck, J. 1977, “Efficiency estimation from Cobb-Douglas production functions with composed error”, International Economic Review, 18(2), pp.435–444.
 • ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi. Sayısal Bilgiler, Retrieved from <https://www.osym.gov.tr/TR,13046/2017.html>
 • Shank, M. D. & Beasley, F. (1998). Gender Effects on the University Selection Process, Journal of Marketing for Higher Education, 8(3), 63-71.
 • Soutar, G. & Turner, J. (2002). Students’ Preferences for University: A Conjoint Analysis, The International Journal of Educational Management, 16(1), 40-45.
 • Tatar E., Oktay M. (2006). Search, Choice and Persistence for Higher Education A Case Study in Turkey, Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 2(2), 115-129.
 • Varabyova, Y. & Schreyögg J., (2013) International comparisons of the technical efficiency of the hospital sector: Panel data analysis of OECD countries using parametric and non-parametric approaches, Health Policy,Volume 112, Issues 1–2, September 2013, Pages 70-79
 • Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi, 2020. Retrieved from <https://istatistik.yok.gov.tr/>
Toplam 30 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Can Bekaroğlu 0000-0002-4033-1897

Yayımlanma Tarihi 19 Nisan 2021
Gönderilme Tarihi 7 Ağustos 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 19 Sayı: 40

Kaynak Göster

APA Bekaroğlu, C. (2021). Impact of Distance on State University Enrolments: A Panel Data Analysis. Yönetim Bilimleri Dergisi, 19(40), 450-488. https://doi.org/10.35408/comuybd.777929

Sayın Araştırmacı;

Yönetim Bilimleri Dergimiz Mart 2024 sayısı için öngörülen kontenjanın dolması nedeniyle gönderilecek yeni makaleler Mart sayısı kapsamına alınmayacaktır. 2024'te yayınlanacak olan diğer sayılar için makale kabulümüz devam etmektedir. Bu hususa dikkat ederek yeni makale gönderimi yapmanızı rica ederiz.

Yönetim Bilimler Dergisi Özel Sayı Çağrısı
Yönetim Bilimleri Dergisi 2024 yılının Eylül ayında “Endüstri 4.0 ve Dijitalleşmenin Sosyal Bilimlerde Yansımaları” başlıklı bir özel sayı yayınlayacaktır.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 5-6 Temmuz 2024 tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenecek olan 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı’nda sunum gerçekleştiren yazarların dergi için ücret yatırmasına gerek olmayıp, dekont yerine Konferans Katılım Belgesini sisteme yüklemeleri yeterli olacaktır.
Gönderilen makalelerin derginin yazım kurallarına uygun olması ve DergiPark sistemi üzerinden sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Özel sayı ana başlığı ile ilgisiz makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır. Makalelerin Özel Sayı seçilerek sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Özel sayı için gönderilmemiş makalelerin bu sayıya eklenmesi mümkün olmayacaktır.
Özel Sayı Çalışma Takvimi
Gönderim Başlangıcı: 15 Nisan 2024
Son Gönderim Tarihi: 15 Temmuz 2024
Özel Sayı Yayınlanma Tarihi: Eylül 2024

Dergimize göndereceğiniz çalışmalar linkte yer alan taslak dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Çalışmanızı aktaracağınız taslak dergi yazım kurallarına göre düzenlenmiştir. Bu yüzden biçimlendirmeyi ve ana başlıkları değiştirmeden çalışmanızı bu taslağa aktarmanız gerekmektedir.
İngilizce Makale Şablonu için tıklayınız...

Saygılarımızla,