Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Savunma Harcamalarının Ekonomik Büyümeye Etkisi: NATO Ülkeleri Üzerinde Panel Veri Analizi

Yıl 2021, Cilt: 19 Sayı: 40, 489 - 507, 19.04.2021
https://doi.org/10.35408/comuybd.877219

Öz

Bu çalışmada, savunma harcamalarının büyüme üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışma kapsamına alınan 26 NATO ülkesine ait istihdam, sabit sermaye yatırımları ve savunma harcamaları bağımsız değişken, GDP ise bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan 1991-2016 dönemine ait yıllık veriler, Dünya Bankası (WB), Uluslararası Para Fonu (IMF), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI)’den elde edilmiştir. Analizde kullanılan değişkenler arasındaki uzun dönem katsayıları Panel AMG tahmincisi yardımıyla tahmin edilmiştir. Çalışma neticesinde, sabit sermaye yatırımı, istihdam ve savunma harcamalarının uzun dönemde büyümeyi etkilediği gözlenmiştir. Sabit sermaye yatırımı ve istihdamın, büyüme üzerindeki etkisi pozitif yönde; savunma harcamalarının ise negatif yöndedir. Bu sonuç çerçevesinde; savunma harcamalarının milli gelir içinde optimal değerinin tespit edilmesinin, ardından da yüksek değere sahip savunma harcamalarının stratejik savunma yönetimi ve etkin tedarik zinciri yönetimiyle pozitif dışsallık yaratacak ve büyümeyi teşvik edecek optimal değere çekilmesinin uygun olacağı söylenebilir

Kaynakça

 • Arshad, A., Syed, S. H., ve Shabbir, G. (2017). “Military expenditure and economic growth: a panel data analysis”, Forman Journal of Economic Studies, 13, 161-175.
 • Augier, M., R. McNab, J. Guo, and P. Karber, (2017). “Defense Spending and Economic Growth: Evidence from China, 1952–2012”, Defence and Peace Economics, 28(1), pp. 65–90. doi:10.1080/10242694.2015.1099204.
 • Baltagi, B.H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data, England: Jahn Wiley and Sons Ltd.
 • Bayrak, R. (2019). “Does Optimal Size of Defense Expenditure Exist: An Empirical Study on Turkey”, Savunma Bilimleri Dergisi, 18(1), 135-160.
 • Benoit, E. (1978). “Growth and defense in developing countries”, Economic Development and Cultural Change, 26(2), 271-280.
 • Biswas, B. ve Ram. R. (1986). “Military spending and economic growth in less developed countries: an augmented model and further evidence”, Economic Development and Cultural Change, 34(2), 361- 372.
 • Chang, H. C., Huang, B. N., ve Yang, C. W. (2011). “Military expenditure and economic growth across different groups: A dynamic panel Granger-causality approach. Economic Modelling”, 28(6), 2416-2423.
 • Chen, P. F., Lee, C. C., ve Chiu, Y. B. (2014). “The nexus between defense expenditure and economic growth: New global evidence”, Economic Modelling, 36, 474-483.
 • Chowdhury, A. R . (1991). “A Causal Analysis of Defense Spending and Economic Growth ” The Journal of Conflict Resolution, 35(1), 80–97.
 • Deger, S., and R. Smith, (1983). “Military expenditure and growth in less developed countries”, Journal of conflict resolution, 27(2), 335-353.
 • Deger, S., S. Şen (1995). Military Expenditure and Developing Countries, Handbook of Defense Economics I. K. Hartley, Todd Sandler, (Ed.), Amsterdam: Elsevier Science B.V, 275-307.
 • Destek, M. A. (2014). Savunma Harcamalarının Ekonomik Etkilerinin Farklı Gelir Düzeyindeki Ülkeler İçin Karşılaştırılması: Panel Veri Analizi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep.
 • Dunne, P., and D. Vougas, (1999). “Military spending and economic growth in South Africa: A causal analysis”, Journal of Conflict Resolution, 43(4), 521-537.
 • Dunne, P. ve E. Nikolaidou, (2001). Military Spending and Economic Growth in The Economic of European: A Causel Analysis for Greece Spain and Portugal.
 • Dunne, J. P., and N. Tian, (2015). “Military Expenditure, Economic Growth and Heterogeneity”, Defence and Peace Economics, 26(1), 15–31. doi:10.1080/10242694.2013.848575.
 • Eberhardt, M., ve S. Bond (2009). “Cross-section dependence in nonstationary panel models: A novel estimator”. MPRA, No. 17692, https://mpra.ub.uni-muenchen.de/17692/. Erişim Tarihi: 20 Ağustos 2020
 • Feridun, M., B. Sawhney, and M. Shahbaz, (2011). “The Impact of Military Spending on Economic Growth: The Case of North Cyprus”, Defence and Peace Economics, 22(5), pp. 555–62. doi:10.1080/10242694.2011.562370
 • Fredericksen, P. C. ve Looney, R. E. (1983). Defense expenditures and economic growth in developing countries. Armed Forces & Society, 9(4), 633-645.
 • Gerace, M. P. (2002). US military expenditure and economic growth: Some evidence from spectral methods. Defence and Peace Economics (13), 1-11.
 • Giray, F. (2004). Savunma harcamaları ve ekonomik büyüme. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 5(1), 181-199. Gökbunar, R., H. Yanıkkaya (2004). Savunma Harcamalarını Belirleyen Faktörler ve Ekonomik Büyümeye Etkileri, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 59(1), Ankara: 159-179.
 • Gyimah-Brempong, K. (1989). “Defense spending and economic growth in Subsaharan Africa: an econometric investigation”, Journal of Peace Research, 26(1), 79-90.
 • Hatemi-J, A., Chang, T., Chen, W. Y., Lin, F. L., ve Gupta, R. (2018). “Asymmetric causality between military expenditures and economic growth in top six defense spenders”, Quality & Quantity, 52(3), 1193-1207.
 • Hou, N. ve Chen, B. (2013). “Military expenditure and economic growth in developing countries: evidence from system GMM estimates”, Defence and Peace Economics, 24(3), 183-193.
 • Huang, C. ve Mintz, A. (1990). “Ridge regression analysis of the defence‐growth tradeoff in The United States”, Defence and Peace Ecoınomics, 2(1), 35-40.
 • Huang, C. ve Mintz, A. (1991). “Defence expenditures and economic growth: the externality effect”, Defence Economics, 3(1), 35-40. Kaldor, N. (1966). Causes of the Slow Rate of Economic Growth in the United Kingdom: An Inaugural Lecture, London: Cambridge University Press.
 • Kaldor, N. (1968). “Productivity and Growth in Manufacturing Industry: a reply”, Economica, 35, 385-391. Karagül, M. (2003). “Beşerî Sermayenin Ekonomik Büyüme İlişkisi ve Etkin Kullanımı”, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 5.
 • Khalid, M.A., and M.A.J.A. Razaq (2015). “The Impact of Military Spending on Economic Growth: Evidence from the US Economy”, Research Journal of Finance and Accounting, 6(7), 183-190.
 • Kollias, C. G. Manolas, and S.M. Paleologou (2004). “Defence Expenditure and Economic Growth in the European Union. A Causality Analysis”, Journal of Policy Modeling, 26(5), 553–69. doi:10.1016/j.jpolmod.2004.03.013.
 • Korkmaz, S. (2015). “The effect of military spending on economic growth and unemployment in mediterranean countries”, International Journal of Economics and Financial Issues, 5(1), 273-280.
 • Kovacevic, T. ve Smiljanic, D. (2017). “Causality analysis between GDP, defence expenditure and the number of armed forces personnel: the case of Croatia”, Ekonomski Pregled, 68(4), 413-431.
 • Landau, D. (1986). “Government and economic growth in the less developed countries: an empirical study for 1960-1980”, Economic Development and Cultural Change, 35(1), 35- 75.
 • Looney, R. E. (1994). The Economics of Third World Defense Expenditures. London: Jaı Press.
 • Looney, R.E. (1995). The economics of third world defence expenditures, Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, 72, JAI Press, London.
 • Ma, J., J. Yıwen ve X. Xıao (2015). The relationship between military expenditures and economic growth a case study of the United States, Russia, Japan, India and China. Review of the Air Force Academy, 2(29), 79-90.
 • Murdoch, J. C., Pi, C.‐R. ve Sandler, T. (1997). “The impact of defense and non‐defense public spending on growth in Asia and Latin America”, Defence and Peace Economics, 8, 205-224.
 • NATO (2020). “NATO Wales Summit 2014”, https://www.nato.int/cps/en/natohq/ events_112136.htm, Erişim Tarihi: 10 Ağuston 2020
 • Pan, C. I. T. Chang, and Y. Wolde-Rufael (2015). “Military Spending and Economic Growth in the Middle East Countries: Bootstrap Panel Causality Test”, Defence and Peace Economics, 26(4), 443–56. doi:10.1080/10242694.2014.891356.
 • Pesaran, M.H. (2004). “General diagnostic tests for cross section dependence in panels”, University of Cambridge, Faculty of Economics, Cambridge Working Papers in Economics No. 0435, https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00181-020-01875-7, Erişim Tarihi: 20 Eylül 2020.
 • Pesaran, H. M. (2007). “A simple panel unit root test in the presence of cross section dependence”, Journal of Applied Econometrics, 22, 265–312.
 • Saba, C. S. ve Ngepah, N. (2019). “Military expenditure and economic growth: evidence from a heterogeneous panel of African countries”, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 32(1), 3586- 3606.
 • Shahbaz, M., T. Afza, and M.S. Shabbir, (2013). “Does Defence Spending Impede Economic Growth? Cointegration and Causality Analysis for Pakistan”, Defence and Peace Economics, 24(2), pp. 105–20. doi:10.1080/10242694.2012.723159.
 • Sezgin, S. (1997). “Country Survey X: Defence Spending in Turkey”, Defence and Peace Economics, 8(4), 381–409. doi:10.1080/10430719708404887, Accessed dtae: 10.10.2020
 • Songur, D.Y. (2017). “D-8 Ülkelerinde Askeri Harcamalar ve Ekonomik Büyüme Üzerine Panel Veri Analizi”, Bulletin of Economic Theory and Analysis, 2(2), 117-133.
 • Sweezy, P. M., Baran, P. A. ve Magdof, H. (1975). Çağdas Kapitalizmin Bunalımı. İstanbul: Bilgi Yayınevi.
 • Şimşek, M. (1989). Üçüncü Dünya Ülkelerinde ve Türkiye’de Savunma Sanayi. Ankara: SAGEB Yayınları.
 • Uçar, İ. (2003). Savunma Harcamalarının Ekonomiye Etkileri ve Savunma Harcamaları-Büyüme İlişkisinin Ekonometrik Modellenmesi. Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Harekât Araştırması Anabilim Dalı, Ankara: 49.
 • Yakovlev, P. (2007). “Arms Trade, Military Spending, and Economic Growth”, Defence and Peace Economics, 18(4), 317–38. doi:10.1080/10242690601099679.
 • Yildiri, J., S. Sezgin and N. Öcal (2005). Military Expenditure and Economic Growth in Middle Eastern Countries: A Dynamic Panel Data Analysis, Defense and Peace Economics, 283-295.
 • Yildirim, J., and N. Öcal, (2006), “Arms Race and Economic Growth: The Case of India and Pakistan”, Defence and Peace Economics, 17(1), 37–45. doi:10.1080/10242690500369231.
 • Yılmaz, S. (2009). Ulusal Savunma Stratejisi. İstanbul: Kumsaati Yayınları.
 • Zayıf, V., M. Erkenekli (2015). Kültürel Değerlerin Savunma Harcamalarına Yansıması: NATO Ülkeleri Arasında Bir Uygulama. KHO Savunma Bilimleri Dergisi, Ankara.
 • Zhao, L.; Zhao, L., and Chen, B.F. (2017). “The Interrelationship between Defence Spending, Public Expenditures and Economic Growth: Evidence from China”, Defence and Peace Economics, 28(6), 703–18. Doi:10.1080/10242694.2015.1111603.
 • Zhong, M., T. Chang, S. Goswami, R. Gupta, and T.W. Lou, (2017). “The Nexus between Military Expenditures and Economic Growth in the BRICS and the US: An Empirical Note”, Defence and Peace Economics, 28(5), 609–20. doi:10.1080/10242694.2016.1144897.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mustafa TORUN 0000-0003-1812-6560

Ercan EROĞLU Bu kişi benim 0000-0002-5464-3429

Rıza BAYRAK 0000-0002-7397-2295

Yayımlanma Tarihi 19 Nisan 2021
Gönderilme Tarihi 9 Şubat 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 19 Sayı: 40

Kaynak Göster

APA TORUN, M., EROĞLU, E., & BAYRAK, R. (2021). Savunma Harcamalarının Ekonomik Büyümeye Etkisi: NATO Ülkeleri Üzerinde Panel Veri Analizi. Yönetim Bilimleri Dergisi, 19(40), 489-507. https://doi.org/10.35408/comuybd.877219

Sayın Araştırmacı;

Yönetim Bilimleri Dergimiz Mart 2024 sayısı için öngörülen kontenjanın dolması nedeniyle gönderilecek yeni makaleler Mart sayısı kapsamına alınmayacaktır. 2024'te yayınlanacak olan diğer sayılar için makale kabulümüz devam etmektedir. Bu hususa dikkat ederek yeni makale gönderimi yapmanızı rica ederiz.

Dergimize göndereceğiniz çalışmalar linkte yer alan taslak dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Çalışmanızı aktaracağınız taslak dergi yazım kurallarına göre düzenlenmiştir. Bu yüzden biçimlendirmeyi ve ana başlıkları değiştirmeden çalışmanızı bu taslağa aktarmanız gerekmektedir.
İngilizce Makale Şablonu için tıklayınız...

Saygılarımızla,