Yıl 2019, Cilt 48 , Sayı 2, Sayfalar 1400 - 1428 2019-10-30

A Study on Promoting Pre-service Science Teachers' Readiness for General Physics Laboratory I Course
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Genel Fizik Laboratuvarı I Dersine Hazırlıklarını Arttırmaya Yönelik bir Çalışma

Mustafa YILMAZLAR [1] , Alper ÇORAPÇIGİL [2]


This research was conducted in order to ensure coming prepared of science teachers to laboratory practices with reflective thinking focused self-assessment practices in General Physics Laboratory I courses and to ensure them to get more efficiency from course. 26 first-grade science education teacher candidates studying at 2013-2014 fall semester constitute the working group of research. In this research, action research was adopted. Experiment sheet and semi-structured interview form including reflective thinking focused self-assessment practices was used as data collection tool. It was analyzed with content analysis by coding obtained data. In consequence of this research, reflective thinking focused self-assessment practices used in General Physics Laboratory I courses for generally preparation of teacher candidates to the course has been shown to have positive effects. Besides semi-structured interviewed teacher candidates stated that these practices improved their critical thinking skills and the ability to self-criticism. According to the results of the research, it is recommended lecturers to use reflective thinking focused self-assessment practices in laboratory sheets.

Bu araştırma Genel Fizik Laboratuvarı-1 dersinde uygulanan yansıtıcı düşünme odaklı öz değerlendirme uygulamaları ile fen bilgisi öğretmen adaylarının laboratuvar uygulamalarına hazırlıklı gelmeleri ve dersten daha fazla verim almalarını sağlayabilmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 güz döneminde öğrenim gören 26 fen bilgisi eğitimi birinci sınıf öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırması benimsenmiştir. Veri toplama aracı olarak yansıtıcı düşünme odaklı öz değerlendirme uygulamalarını içeren deney föyü ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler kodlanarak içerik analizi ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda Genel Fizik Laboratuvarı I dersinde uygulanan yansıtıcı düşünme odaklı öz değerlendirme uygulamalarının genel olarak öğretmen adaylarının derse hazırlanmalarında olumlu etkilerinin olduğu görülmüştür. Ayrıca yarı yapılandırılmış görüşme yapılan öğretmen adayları bu uygulamaların eleştirel düşünme becerilerini ve öz eleştiri yapma becerilerini geliştirdiğini ifade etmişlerdir. Çalışmanın sonuçlarına göre öğretim üyelerine laboratuvar föylerinde yansıtıcı düşünme odaklı öz değerlendirme uygulamalarını kullanmaları önerilmektedir.

 • Akdeniz, A. R., & Karamustafaoğlu, O. (2003). Fizik öğretimi uygulamalarında karşılaşılan güçlükler [Difficulties encountered in teaching physics]. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(2).
 • Alp, S., & Taşkın, Ç. Ş. (2008). Eğitimde yansıtıcı düşüncenin önemi ve yansıtıcı düşünceyi geliştirme [The importance of reflective thinking in education and developing reflective thinking] Milli Eğitim Dergisi, 37(178).
 • Altınok, H. (2002). Yansıtıcı öğretim: Önemi ve öğretmen eğitimine yansımaları [Reflective teaching: Importance and reflections on teacher education]. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(8), 65-73.
 • Bölükbaş, F. (2004). Yansıtıcı öğretim ile yabancı dil olarak türkçe öğretimi [Teaching turkish as a foreign language with reflective teaching]. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu. 15-16 Nisan 2004: Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Erkan Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Boud, D., & Falchikov, N. (1989). Quantitative studies of student self-assessment in higher education: A critical analysis of findings. Higher Education, 18, 529-549.
 • Coronado-Aliegro, J. (2006) The effect of self-assessment in the self-efficacy of students studying spanish as a foreign language. Doctoral Dissertation, University of Pittsburgh.
 • Dewey, J. (1933). How we think. A restatement of the relation of reflective thinking to the educative process, Boston: D. C. Heath.
 • Dochy, F. J. R. C., & Moerkerke, G. (1997). Assessment as a major influence on learning and instruction. International Journal of Educational Research, 27(5), 415-432.
 • Harris, M. (1997). Self-assessment of language learning in formal settings. ELT Journal 51(1), 12-20.
 • Kaptan, F. (1998). Fen öğretiminde kavram haritası yönteminin kullanılması [The use of concept maps in science teaching] Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 95-99.
 • Korkmaz, H. (2004). Fen ve teknoloji eğitiminde alternatif değerlendirme yaklaşımları. Ankara: Yeryüzü Yay.
 • Milne, C. (2009). Assessing self-evalution in a science methods course: Power, agency, authority and learning. Teaching and Teacher Education, 25, 758–766.
 • National Research Council (2015). Next generation science standarts. Retrieved from http://www.nextgenscience.org, on 21-12-2015.
 • Ozogul, G., Olina, Z., & Sullivan, H. (2008). Teacher, self and peer evaluation of course plans written by preservice teacher. Educational Technology Research and Development, 56, 181-201.
 • Sünbül, A. M. (2007). Öğretim ilke ve yöntemleri. Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Tok, Ş. (2008). Fen bilgisi dersinde yansıtıcı düşünme etkinliklerinin öğrencilerin akademik başarılarına ve fen bilgisi dersine yönelik tutumlarına etkisi [The effects of reflective thinking activities in science course on academic achievements and attitudes toward science]. İlköğretim Online Dergisi, 7(3), 557-568.
 • Turgut, M. F., Baker, D., Cunningham, R., & Piburn, M. (1997). İlköğretim fen öğretimi. Ankara: YÖK/ Dünya Bankası.
 • Ünver, G. (2007). Eğitimde yeni yönelimler. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Yeşilyurt, S. (2005). Biyoloji eğitimi öğrencilerinin biyoloji laboratuar uygulamalarında karşılaştıkları güçlüklerin belirlenmesi üzerine bir araştırma [A research on the difficulties that biology education students have encountered in biology laboratory applications], Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 88-96.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil en
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mustafa YILMAZLAR (Sorumlu Yazar)
Kurum: Sakarya University
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6769-6917
Yazar: Alper ÇORAPÇIGİL
Kurum: Akdeniz University
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { cuefd394065, journal = {Cukurova University Faculty of Education Journal}, issn = {1302-9967}, eissn = {2149-116X}, address = {}, publisher = {Çukurova Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {48}, pages = {1400 - 1428}, doi = {10.14812/cuefd.394065}, title = {A Study on Promoting Pre-service Science Teachers' Readiness for General Physics Laboratory I Course}, key = {cite}, author = {YILMAZLAR, Mustafa and ÇORAPÇIGİL, Alper} }
APA YILMAZLAR, M , ÇORAPÇIGİL, A . (2019). A Study on Promoting Pre-service Science Teachers' Readiness for General Physics Laboratory I Course. Cukurova University Faculty of Education Journal , 48 (2) , 1400-1428 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cuefd/issue/49528/394065
MLA YILMAZLAR, M , ÇORAPÇIGİL, A . "A Study on Promoting Pre-service Science Teachers' Readiness for General Physics Laboratory I Course". Cukurova University Faculty of Education Journal 48 (2019 ): 1400-1428 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cuefd/issue/49528/394065>
Chicago YILMAZLAR, M , ÇORAPÇIGİL, A . "A Study on Promoting Pre-service Science Teachers' Readiness for General Physics Laboratory I Course". Cukurova University Faculty of Education Journal 48 (2019 ): 1400-1428
RIS TY - JOUR T1 - A Study on Promoting Pre-service Science Teachers' Readiness for General Physics Laboratory I Course AU - Mustafa YILMAZLAR , Alper ÇORAPÇIGİL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Cukurova University Faculty of Education Journal JF - Journal JO - JOR SP - 1400 EP - 1428 VL - 48 IS - 2 SN - 1302-9967-2149-116X M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi A Study on Promoting Pre-service Science Teachers' Readiness for General Physics Laboratory I Course %A Mustafa YILMAZLAR , Alper ÇORAPÇIGİL %T A Study on Promoting Pre-service Science Teachers' Readiness for General Physics Laboratory I Course %D 2019 %J Cukurova University Faculty of Education Journal %P 1302-9967-2149-116X %V 48 %N 2 %R %U
ISNAD YILMAZLAR, Mustafa , ÇORAPÇIGİL, Alper . "A Study on Promoting Pre-service Science Teachers' Readiness for General Physics Laboratory I Course". Cukurova University Faculty of Education Journal 48 / 2 (Ekim 2019): 1400-1428 .
AMA YILMAZLAR M , ÇORAPÇIGİL A . A Study on Promoting Pre-service Science Teachers' Readiness for General Physics Laboratory I Course. Cukurova University Faculty of Education Journal. 2019; 48(2): 1400-1428.
Vancouver YILMAZLAR M , ÇORAPÇIGİL A . A Study on Promoting Pre-service Science Teachers' Readiness for General Physics Laboratory I Course. Cukurova University Faculty of Education Journal. 2019; 48(2): 1428-1400.