Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yapısal Çözümleme Modeli ve Öğretimi Değerlendirme (Açık Kaynak Sınav Uygulaması Modellemesi ve Öğrenci Görüşleri)

Yıl 2019, Cilt 48, Sayı 2, 1466 - 1485, 30.10.2019

Öz

Araştırmada, bilgi yapıları ve pratik gerçekliğin yapısal çözümlemesine yönelik üç yıllık uygulama verilerini içeren açık kaynak sınav uygulamasının; bilgi yapıları, pratik gerçeklik ve yapısal çözümlemeyi içeren teorik modellemesinin nasıl yapılabileceği ve bu uygulamayı deneyimleyen öğrencilerin uygulamaya ilişkin görüşlerinin neler olduğu sorularına cevap aranmıştır. Araştırma betimsel modellere dayalı nitel bir çalışma olup, gömülü teori ve fenomenolojik araştırma desenlerine dayalı yürütülmüştür. Araştırma verileri; doküman incelemesi verileri; 2015-2018 arası öğretim yıllarında, pratik gerçekliğe ilişkin geliştirilen örnek durumlar ve bu durumların yapısal çözümlemesini  içeren soruların incelenmesini içermektedir. Görüşme verileri, 2015-2017 öğretim yıllarında, açık kaynak sınavı uygulamasını deneyimleyen 155 gönüllü öğrencinin görüşlerini içermektedir. Araştırmada doküman verilerinin analizi, pratik gerçekliği içeren 102 örnek durum ve bu örnek durumların yapısal çözümlemesini içeren 44 soru maddesi; pratik gerçeklik, bilgi yapıları ve yapısal çözümleme kavramları kapsamında analiz edilmiştir. Görüşme verileri ise içerik analizi kapsamında; etkili özellikleri, öğrenme motivasyonu, öğrenme becerileri ve metaforlarla anlatım temaları kapsamında tümevarımsal içerik analizi yapılmıştır. Araştırma bulguları, uygulamanın teorik modellemesinin nasıl geliştirilebileceği ve bu uygulamayı deneyimleyen öğrenci görüşlerinin neler olduğu olarak iki başlık altında sunularak tartışılmıştır.

Kaynakça

 • Akturan, U., Esen, A. (2008). Fenomenoloji. İçinde (T. Baş, U. Akturan). Nitel Araştırma Yöntemleri Nvivo 7.0 ile Nitel Veri Analizi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Akturan, U., Hatemoğlu, G. (2008). Alt teori. İçinde (T. Baş, U. Akturan). Nitel Araştırma Yöntemleri Nvivo 7.0 ile Nitel Veri Analizi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Apple, M, V. ve Bean, J., A. (2011). Demokratik okullar, (çev. M. Sarı), Ankara: Dipnot Yayınları.
 • Arkonaç, S. A. (2015). Psikolojide bilginin eleştirel arkaplanı. İstanbul: Hiperlink Yayınları.
 • Badiou, A. (2015). Model kavramı (çev. Alp Tümertekin). İthaki Yayınları.
 • Barnes, B. (2008). T. S. Kuhn ve sosyal bilimler (çev. H. Arslan). İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Caine, R. N., Caine, G. (2002). Beyin temelli öğrenme (çev. edt. G. Ülgen). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Demir, Ömer (2012). Bilim felsefesi. Sentez Yayınları.
 • Doğanay, A., Ünal, F. (2006). Eleştirel düşünmenin öğretimi. İçinde (edt. A. Şimşek). İçerik Türlerine Dayalı Öğretim. Ankara: Nobel Yayın
 • Eisner, E. W. (2016). Bir okulun işini iyi yapıyor olması ne anlama gelir? Ornstein, vd. (Ed.) içinde, Eğitim Programlarında Güncel Sorunlar, (çev. edt. Nilay T. Bümen). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Ersoy, F. (2016). Fenomenoloji, içinde (Edt. A. Saban, E. Ersoy) Nitel Araştırma Desenleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ferrer, F. (2014). Özgür eğitim, modern okulun kökenleri (çev. H. Şahin). İstanbul: Pales Yayınları.
 • Freire, P. (2003). Ezilenlerin pedagojisi (çev. D. Hattatoğlu, E. Özbek). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Fosnot, C. T. (2007). Constructivism oluşturmacılık, teori perspektifler ve uygulama (çev. edt. S. Durmuş). Nobel Akademi Yayınları.
 • Glasersfeld, E. v. (2007). Giriş: Oluşturmacılığın yansımaları, içinde (Ed. C. T. Fosnot) Constructivizm Oluşturmacılık Teori, Perspektif ve Uygulama (çev. edt. S. Durmuş) . Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Gökçe, O. (2006). İçerik analizinde kuramsal ve pratik bilgiler. Ankara: Siyasal kitabevi.
 • Gutek, G. L. (2001). Eğitime felsefi ve ideolojik yaklaşımlar (çev. Nesrin Kale). Ütopya Yayınevi
 • Gülbenkian Komisyonu (2009). Sosyal bilimleri açın, sosyal bilimlerin yeniden yapılanması üzerine rapor (çev. Ş. Tekeli). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Hammond, L. D., McCloskey (2016). Dünya genelinde öğrenme için değerlendirme: Uluslararası (düzeyde) rakip olmak ne anlama geliyor? Ornstein, vd., içinde, Eğitim Programlarında Güncel Sorunlar. (çev. edt. Nilay T. Bümen). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Hekman, S. (2012). Bilgi sosyolojisi ve hermeneutik (çev. H. Arslan, B. Balkız). İstanbul: Paradigma Yayıncılık.
 • Karasar, N. (2015). Bilimsel araştırma yöntemi (15. Baskı). Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Lektorski, V. A. (2016). Özne, nesne, biliş (çev. Ş. Alpagut). İstanbul: Yordam Kitap.
 • Levinas, E. (2016). Husserl fenomenolojisinde görü teorisi (çev. C. Uslu). İstanbul: İthaki Yayınları.
 • McNeil, J.D. (2006). Contemporary curriculum in thought and action. John Wiley & Sons İnc.
 • Morin, E. (2003). Geleceğin eğitimi için gerekli yedi bilgi (çev. H. Dilli): İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Noddings, N. (2016). Eğitim felsefesi (çev. R. Çelik). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık
 • Null, W. (2011). Curriculum from theory to practice. Rowman & Littlefield Publishers, İnc.
 • Ornstein, A. C. & Hunkins, F. P. (2004). Curriculum foundations, principles, and issues. Pearson İnc.
 • Özden, M. (2016). Gömülü teori, içinde (Edt. A. Saban, E. Ersoy) Nitel Araştırma Desenleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Piaget, J. (2007) Yapısalcılık (çev. A. Ş. Okyavuz Yener). Doruk Yayınları.
 • Posner, G. J. (1992). Analyzing the curriculum. McGraw-Hill, İnc.
 • Sahlberg, P. (2018). Eğitimde Finlandiya modeli (çev. C. Mavituna). İstanbul: Metropolis Yayıncılık.
 • Sarup, M. (2017). Postyapısalcılık ve postmodernizm (çev. A. Güçlü). Ankara:Pharmakon Yayınevi.
 • Schunk, D. H. (2014). Öğrenme teorileri eğitimsel bir bakışla (çev. edt. Muzaffer Şahin). Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Schiro, M. S. (2008). Curriculum theory conflicting visions and enduring concerns. Sage Publications
 • Scott, D. Morrison, M. (2016). Eğitim araştırmasında temel fikirler ve kavramlar (çev. Ü. Tatlıcan). Bursa: Sentez yayın Dağıtım.
 • Slavin, R. E. (2015). Eğitim psikolojisi kuram ve uygulama (çev. edt. G. Yüksel, 10. Basımdan). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Spring, J. (2010). Özgür eğitim (çev. A. Ekmekçi). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Şimşek, A. (2017). Öğretim tasarımı. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Topçu, M. S. (2017). Sosyobilimsel konular ve öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Viau, R. (2015). Okulda motivasyon okulda güdüleme ve güdülenmeyi öğrenme (çev. Y. Budak). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Zhao, Y. (2016). Yenilik ve yaratıcılıkta sınıfta kalmak. Ornstein, vd. (Ed.) içinde, Eğitim Programlarında Güncel Sorunlar, (çev. edt. Nilay T. Bümen) Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Structural Analysis Model and Teaching Evaluation (Modelling of Open Source Exam Application and Student Opinions)

Yıl 2019, Cilt 48, Sayı 2, 1466 - 1485, 30.10.2019

Öz

The aim of this research is to seek an answer for the questions of how open source exam application which includes three years practice data for structural analysis of information structures and practical reality; the theoretical modeling including knowledge structures, practical reality and structural analysis can be applied and what the views of the students experiencing this application will be. The research is a qualitative study based on descriptive models and it is based on grounded theory and phenomenological research patterns. Research data includes document review data, examining the sample cases developed about practical reality in the academic year 2015-2018, and the questions including the structural analysis of these situations. The interview data includes the views of 155 volunteer students who experienced open source exams in the 2015-2017 academic year. In the analysis of research data; document analysis, 102 case studies containing practical reality and 44 question items including structural analysis of these sample cases; have been analyzed within the scope of practical reality, knowledge structures and structural analysis. In the context of content analysis; inductive content analysis was conducted within the scope of effective features, learning motivation, learning skills and narrative themes with metaphors. The findings of the research were discussed under two headings as how the theoretical modeling of the application can be developed and what are the views of students who experience this application.

Kaynakça

 • Akturan, U., Esen, A. (2008). Fenomenoloji. İçinde (T. Baş, U. Akturan). Nitel Araştırma Yöntemleri Nvivo 7.0 ile Nitel Veri Analizi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Akturan, U., Hatemoğlu, G. (2008). Alt teori. İçinde (T. Baş, U. Akturan). Nitel Araştırma Yöntemleri Nvivo 7.0 ile Nitel Veri Analizi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Apple, M, V. ve Bean, J., A. (2011). Demokratik okullar, (çev. M. Sarı), Ankara: Dipnot Yayınları.
 • Arkonaç, S. A. (2015). Psikolojide bilginin eleştirel arkaplanı. İstanbul: Hiperlink Yayınları.
 • Badiou, A. (2015). Model kavramı (çev. Alp Tümertekin). İthaki Yayınları.
 • Barnes, B. (2008). T. S. Kuhn ve sosyal bilimler (çev. H. Arslan). İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Caine, R. N., Caine, G. (2002). Beyin temelli öğrenme (çev. edt. G. Ülgen). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Demir, Ömer (2012). Bilim felsefesi. Sentez Yayınları.
 • Doğanay, A., Ünal, F. (2006). Eleştirel düşünmenin öğretimi. İçinde (edt. A. Şimşek). İçerik Türlerine Dayalı Öğretim. Ankara: Nobel Yayın
 • Eisner, E. W. (2016). Bir okulun işini iyi yapıyor olması ne anlama gelir? Ornstein, vd. (Ed.) içinde, Eğitim Programlarında Güncel Sorunlar, (çev. edt. Nilay T. Bümen). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Ersoy, F. (2016). Fenomenoloji, içinde (Edt. A. Saban, E. Ersoy) Nitel Araştırma Desenleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ferrer, F. (2014). Özgür eğitim, modern okulun kökenleri (çev. H. Şahin). İstanbul: Pales Yayınları.
 • Freire, P. (2003). Ezilenlerin pedagojisi (çev. D. Hattatoğlu, E. Özbek). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Fosnot, C. T. (2007). Constructivism oluşturmacılık, teori perspektifler ve uygulama (çev. edt. S. Durmuş). Nobel Akademi Yayınları.
 • Glasersfeld, E. v. (2007). Giriş: Oluşturmacılığın yansımaları, içinde (Ed. C. T. Fosnot) Constructivizm Oluşturmacılık Teori, Perspektif ve Uygulama (çev. edt. S. Durmuş) . Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Gökçe, O. (2006). İçerik analizinde kuramsal ve pratik bilgiler. Ankara: Siyasal kitabevi.
 • Gutek, G. L. (2001). Eğitime felsefi ve ideolojik yaklaşımlar (çev. Nesrin Kale). Ütopya Yayınevi
 • Gülbenkian Komisyonu (2009). Sosyal bilimleri açın, sosyal bilimlerin yeniden yapılanması üzerine rapor (çev. Ş. Tekeli). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Hammond, L. D., McCloskey (2016). Dünya genelinde öğrenme için değerlendirme: Uluslararası (düzeyde) rakip olmak ne anlama geliyor? Ornstein, vd., içinde, Eğitim Programlarında Güncel Sorunlar. (çev. edt. Nilay T. Bümen). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Hekman, S. (2012). Bilgi sosyolojisi ve hermeneutik (çev. H. Arslan, B. Balkız). İstanbul: Paradigma Yayıncılık.
 • Karasar, N. (2015). Bilimsel araştırma yöntemi (15. Baskı). Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Lektorski, V. A. (2016). Özne, nesne, biliş (çev. Ş. Alpagut). İstanbul: Yordam Kitap.
 • Levinas, E. (2016). Husserl fenomenolojisinde görü teorisi (çev. C. Uslu). İstanbul: İthaki Yayınları.
 • McNeil, J.D. (2006). Contemporary curriculum in thought and action. John Wiley & Sons İnc.
 • Morin, E. (2003). Geleceğin eğitimi için gerekli yedi bilgi (çev. H. Dilli): İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Noddings, N. (2016). Eğitim felsefesi (çev. R. Çelik). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık
 • Null, W. (2011). Curriculum from theory to practice. Rowman & Littlefield Publishers, İnc.
 • Ornstein, A. C. & Hunkins, F. P. (2004). Curriculum foundations, principles, and issues. Pearson İnc.
 • Özden, M. (2016). Gömülü teori, içinde (Edt. A. Saban, E. Ersoy) Nitel Araştırma Desenleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Piaget, J. (2007) Yapısalcılık (çev. A. Ş. Okyavuz Yener). Doruk Yayınları.
 • Posner, G. J. (1992). Analyzing the curriculum. McGraw-Hill, İnc.
 • Sahlberg, P. (2018). Eğitimde Finlandiya modeli (çev. C. Mavituna). İstanbul: Metropolis Yayıncılık.
 • Sarup, M. (2017). Postyapısalcılık ve postmodernizm (çev. A. Güçlü). Ankara:Pharmakon Yayınevi.
 • Schunk, D. H. (2014). Öğrenme teorileri eğitimsel bir bakışla (çev. edt. Muzaffer Şahin). Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Schiro, M. S. (2008). Curriculum theory conflicting visions and enduring concerns. Sage Publications
 • Scott, D. Morrison, M. (2016). Eğitim araştırmasında temel fikirler ve kavramlar (çev. Ü. Tatlıcan). Bursa: Sentez yayın Dağıtım.
 • Slavin, R. E. (2015). Eğitim psikolojisi kuram ve uygulama (çev. edt. G. Yüksel, 10. Basımdan). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Spring, J. (2010). Özgür eğitim (çev. A. Ekmekçi). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Şimşek, A. (2017). Öğretim tasarımı. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Topçu, M. S. (2017). Sosyobilimsel konular ve öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Viau, R. (2015). Okulda motivasyon okulda güdüleme ve güdülenmeyi öğrenme (çev. Y. Budak). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Zhao, Y. (2016). Yenilik ve yaratıcılıkta sınıfta kalmak. Ornstein, vd. (Ed.) içinde, Eğitim Programlarında Güncel Sorunlar, (çev. edt. Nilay T. Bümen) Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Alaettin İŞERİ>
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3621-7220
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Ekim 2019
Gönderilme Tarihi 18 Eylül 2018
Kabul Tarihi 24 Ekim 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 48, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { cuefd460993, journal = {Cukurova University Faculty of Education Journal}, issn = {1302-9967}, eissn = {2149-116X}, address = {}, publisher = {Çukurova Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {48}, number = {2}, pages = {1466 - 1485}, doi = {10.14812/cuefd.460993}, title = {Structural Analysis Model and Teaching Evaluation (Modelling of Open Source Exam Application and Student Opinions)}, key = {cite}, author = {İşeri, Alaettin} }
APA İşeri, A. (2019). Structural Analysis Model and Teaching Evaluation (Modelling of Open Source Exam Application and Student Opinions) . Cukurova University Faculty of Education Journal , 48 (2) , 1466-1485 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cuefd/issue/49528/460993
MLA İşeri, A. "Structural Analysis Model and Teaching Evaluation (Modelling of Open Source Exam Application and Student Opinions)" . Cukurova University Faculty of Education Journal 48 (2019 ): 1466-1485 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cuefd/issue/49528/460993>
Chicago İşeri, A. "Structural Analysis Model and Teaching Evaluation (Modelling of Open Source Exam Application and Student Opinions)". Cukurova University Faculty of Education Journal 48 (2019 ): 1466-1485
RIS TY - JOUR T1 - Yapısal Çözümleme Modeli ve Öğretimi Değerlendirme (Açık Kaynak Sınav Uygulaması Modellemesi ve Öğrenci Görüşleri) AU - Alaettinİşeri Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Cukurova University Faculty of Education Journal JF - Journal JO - JOR SP - 1466 EP - 1485 VL - 48 IS - 2 SN - 1302-9967-2149-116X M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Structural Analysis Model and Teaching Evaluation (Modelling of Open Source Exam Application and Student Opinions) %A Alaettin İşeri %T Structural Analysis Model and Teaching Evaluation (Modelling of Open Source Exam Application and Student Opinions) %D 2019 %J Cukurova University Faculty of Education Journal %P 1302-9967-2149-116X %V 48 %N 2 %R %U
ISNAD İşeri, Alaettin . "Structural Analysis Model and Teaching Evaluation (Modelling of Open Source Exam Application and Student Opinions)". Cukurova University Faculty of Education Journal 48 / 2 (Ekim 2019): 1466-1485 .
AMA İşeri A. Structural Analysis Model and Teaching Evaluation (Modelling of Open Source Exam Application and Student Opinions). Cukurova University Faculty of Education Journal. 2019; 48(2): 1466-1485.
Vancouver İşeri A. Structural Analysis Model and Teaching Evaluation (Modelling of Open Source Exam Application and Student Opinions). Cukurova University Faculty of Education Journal. 2019; 48(2): 1466-1485.
IEEE A. İşeri , "Structural Analysis Model and Teaching Evaluation (Modelling of Open Source Exam Application and Student Opinions)", Cukurova University Faculty of Education Journal, c. 48, sayı. 2, ss. 1466-1485, Eki. 2019, doi:10.14812/cuefd.460993

Copyright © 2011

Cukurova University Faculty of Education

All rights reserved