Yıl 2019, Cilt 48 , Sayı 2, Sayfalar 1340 - 1366 2019-10-30

The Effects of Creative Drama Method on Students' Attitude towards Social Studies With Respect to Learning Styles
Yaratıcı Drama Yönteminin Öğrencilerin Öğrenme Stillerine Göre Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi

Özge UYGUNGÜL YILMAZ [1] , Özlem KAF [2]


This study was carried out in order to determine the effects of the creative drama method used in the teaching of a unit in the fourth grade social studies curriculum on the attitudes of the students towards the social studies course according to their learning styles and to determine the opinions of the students at the end of this process. The research was conducted according to mixed design. Two classrooms were selected as experiment and two classrooms as control groups by random selection method. There are 42 students in the experimental group and there are 39 students in the control group. Data collection tools are Marmara Learning Styles Scale and Attitude Scale for Social Studies Course and written opinions were collected to reveal the views of the fourth grade students. Data were processed by using frequency, percentage values covariance analysis and content analysis was performed on the interview data. In the findings, it was concluded that students developed positive attitude towards creative social studies course, creative drama was effective in learning, and created positive emotions, they acquired knowledge on creative drama, and became aware of concepts regarding communication and interaction.

Bu çalışma ilkokul dördüncü sınıf sosyal bilgiler dersinde ele alınan bir ünitenin öğretiminde kullanılan yaratıcı drama yönteminin, öğrencilerin öğrenme stillerine göre, sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarına etkisini ortaya çıkarmak ve bu süreç sonunda öğrencilerin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma karma desene göre yürütülmüştür. Okuldaki dördüncü sınıflar içerisinden seçkisiz örnekleme yöntemiyle iki sınıf deney; iki sınıf kontrol grubu olarak seçilmiştir. Deney grubunda 42; kontrol grubunda ise 39 öğrenci bulunmaktadır. Öğrencilerin öğrenme stillerini belirlemek üzere  “Marmara Öğrenme Stilleri Ölçeği”; öğrencilerin sosyal bilgiler dersine tutumlarını belirlemek için “Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmış ve öğrencilerin görüşlerini ortaya çıkarmak amacıyla yazılı görüş alınmıştır. Deney ve kontrol grubunun genel olarak öğrenme stili tercihlerinin frekans ve yüzdelik değerleri oluşturulmuştur. Nicel veriler kovaryans analizi, görüşme verileri içerik analizi ile yapılmıştır. Öğrencilerin yaratıcı dramayla işlenen sosyal bilgiler dersine yönelik olumlu tutumlarının geliştiği, yaratıcı dramanın öğrenmelerinde etkili olduğu, olumlu duygular oluşturduğu, yaratıcı drama hakkında bilgi sahibi olunduğu, iletişim ve etkileşimde kullanılan kavramların farkına varıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

 • Adıgüzel, H. Ö. (2007). Drama amaç ve özellikler [Drama aims and features]. In A. Öztürk (Ed.), İlköğretimde drama [Drama in primary education](pp.20-32). Eskişehir, Turkey: Anadolu Üniversitesi.
 • Akengin, H., Sağlam, D. & Dilek, A. (2002). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi ile ilgili görüşleri [Views of fourth and fifth grade pupils about social studies course]. M.Ü. Atatürk Journal of Educational Sciences,16, 1-12.
 • Aktepe, V., Tahiroğlu, M. & Sargın, S. (2014). İlkokul 4.sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumları [4th graders’ attitudes toward social sciences course]. The Journal of Turkish Social Research, 1, 259-272.
 • Altınışık, S. & Orhan, F. (2002). Sosyal bilgiler dersinde çoklu ortamın öğrencilerin akademik başarıları ve dersine karşı tutumları üzerindeki etkisi [The effects of multimedia learning environment on the students' attitudes and achievement in social studies]. Hacettepe University Journal of Education, 23, 41-49.
 • Ariali, B. (2007). The integration of creative drama into science teaching. Doctoral dissertation. Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.474.2681&rep=rep1&type=pdf.
 • Arslanhan, Ş. (2013). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri ile ödev stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi [An investigation on the relationship between learning styles of 5th grade primary school students and their homework styles]. Master’s thesis, Çukurova University, Adana, Turkey.
 • Aykaç, M. & Adıgüzel, Ö. (2011). Sosyal bilgiler dersinde yaratıcı dramanın yöntem olarak kullanılmasının öğrenci başarısına etkisi [The effect of using creative drama as a method in social studies class on students’ achievement], Kastamonu Education Journal, 19(1), 297-314.
 • Azizoğlu, N. & Çetin, G. (2009). 6 ve 7. Sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri, fen dersine yönelik tutumları ve motivasyonları arasındaki ilişki [Six and seventh grade students’ learning styles, attitudes towards science and motivations]. Kastamonu Education Journal, 17(1), 171-182.
 • Bozkurt, O. (2005). İlköğretim 6. Sınıf fen bilgisi dersinin dunn ve dunn öğrenme stili kullanılarak öğretilmesinin öğrencilerin akademik başarı, tutum ve bilimsel süreç becerileri üzerine etkisi [Effects of teaching 6th grade secondary school science lesson on students' attitudes, achievements and science process skills by using Dunn and Dunn learning styles model]. Doctoral dissertation, Gazi University, Ankara, Turkey.
 • Burke, M. R. (2013). Gavin Bolton’s contextual drama. USA: Intellect Bristol, UK.
 • Clipson-Boyles, S. (2012). Teaching primary english through drama. NY: David Fulton Publisers. Retrieved from https://books.google.com.tr/books?id=ieusAgAAQBAJ&pg=PT56&dq=creative+drama+learning +style&hl=tr&sa=X&ei=NJKRVbmuA8afsgHCtaLQDg&redir_esc=y#v=onepage&q=creative%20drama%20learning%20style&f=false
 • Dunn, R. & Dunn, K. (1992). Teaching elementary students through their individual learning styles. Boston: Allyn&Bacon.
 • Dunn, R. (1996). How to implement and supervise a learning style program. US: ASCD.
 • Dunn, R., Honigsfeld, A., Doolan, L. S., Bostrom, L., Russo, K., Schiering, M. S., Suh, B. & Tenedero, H. (2009). İmpact of learning-style instructional strategies on students' achievement and attitudes: perceptions of educators in diverse institution. The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, 82(3), 135-140.
 • Erdem Zengin, E. (2014). Yöntem olarak yaratıcı dramanın ilkokul 4. sınıf sosyal bilgiler öğretim programındaki değerlere etkisi [In the social studies curriculum of primary schools: the effect on the values of 4th grade students of using creative drama as a method]. Master’s thesis, Niğde University, Niğde, Turkey.
 • Ergin, A. (2006). İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine ilişkin tutumları [Elementary school students attitudes toward social science classess]. Master’s thesis, Pamukkale University, Denizli, Turkey.
 • Evin Gencel, İ. (2006). Öğrenme stilleri, deneyimsel öğrenme kuramına dayalı eğitim, tutum ve sosyal bilgiler program hedeflerine erişi düzeyi [Learning styles, instruction based on Kolb’s experiential learning theory, attitude and social studies achievement]. Doctoral dissertation, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey.
 • Flennoy, A. J. (1992). Improving communication skills of first grade low achievers through whole language, creative drama, and different styles of writing. Doctoral dissertation, Nova University, Chicago. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/ fulltext/ED352599.pdf
 • Günaydın, F. ( 2009 ). İlköğretim 4. Ve 5. Sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri ile ders çalışma alışkanlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi [The investigation of the relationship between the learning styles and the study habits of the 4th and 5th grade primary school students]. Master’s thesis, Marmara University, İstanbul, Turkey.
 • Günaydın, G. (2008). İlköğretim 6. Sınıf sosyal bilgiler öğretiminde drama yönteminin erişi ve tutum üzerindeki etkisi [The effection of drama method on achievement and attitude while teaching social sciences at level primary tha sixth clases]. Master’s thesis, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey.
 • Güven, B. (2008). İlköğretim öğrencilerinin öğrenme stilleri, tutumları ve akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi [An Investigation of the Relationships Among the Learning Styles of the Primary School Students, Their Attitudes and Their Academic Success]. The Journal of Turkish Social Research, 1, 35-54.
 • Hootstein, E.W. (1995). Motivational strategies of middle school social studies teachers. Social Education, 59(1), 23-26.
 • Karadağ, E. (2005). Eğitim yönetimi ve öğretim yöntemleri ilişkisi kapsamında drama yönteminin değerlendirilmesi [The Evaluation of drama method in the content of education management and education methods relations]. Master’s thesis, Yeditepe University, İstanbul, Turkey.
 • Karakuş, F. (2009). Sosyal bilgiler öğretiminde oluşturmacı öğrenme ve otantik değerlendirme yaklaşımlarının öğrencilerin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarına ve kalıcılığa etkisi [The effect of constructivist learning and authentic assessment approaches on elemantary school fourth grade students’ attitudes toward social studies and retention]. Çukurova University Faculty of Education Journal, 3(36), 124-141.
 • Karapınarlı, R. (2007). İlköğretim 7. sınıf matematik dersinde yaratıcı drama yönteminin öğrencilerin başarıları ve kalıcılık düzeyine etkisi [Influence of the method of creative drama primary school rade 7 mathematics courses on the level of success and permanence]. Master’s thesis, Muğla University, Muğla, Turkey.
 • Kartal, A. & Turan, İ. (2015). Zihin haritalama tekniğinin sosyal bilgiler dersinde öğrenci başarısı, tutumu ve kalıcılığına etkisi [The impact of mind mapping technique in social studies course on students' success and the permanence of knowledge]. The Journal of Academic Social Science Studies, 33, 443-454.
 • Kayhan, H. C. (2009). Creative drama in terms of retaining information. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 737–740.
 • Kılıç, H. & Çalışkan, G. (2012). The relationship between the learning styles of students and their attitudes towards social studies course. Social and Behavioral Sciences, 55, 47–56.
 • Köksal, N. (2007). Eğitim programları ve yaratıcı drama [Curricula and Creative drama]. Creative Drama Journal, 1(3-4), 179-192.
 • Kraemer, K. A. (2002). Creative dramatics: understanding teachers’ perspectives. Master thessis, San Jose State University, California. https://scholarworks.sjsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3279 &context=etd_theses
 • Lovelace, M. K. (2005). A meta-analysis of experimental research based on the Dunn and Dunn learning-style model. Journal of Educational Research, 98(3), 176–83.
 • M.E.B. (2005). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (4.,5. Sınıflar) [Primary School Social Studies Curriculum and Guide (4th, 5th Grades)], Ankara, Turkey: Milli Eğitim Yayınları. Retrieved from http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx. Erişim tarihi: 29.08.2015
 • Malbeleği, F. (2011). Drama yönteminin sosyal bilgiler dersi başarısına bilinçli tüketicilik üzerine etkisi [The effect of drama method on students achievement and conscious consumerism in social studies]. Master’s thesis, Sakarya University, Sakarya, Turkey.
 • Mangino, C. (2004). A meta-analysis of dunn and dunn model correlational research with adult populations. Doctoral dissertation, St John’s Universty Jamaica, New York. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED490575.pdf
 • Marzano, R. J., Pickering, D. J., & Pollock, J. E. (2001). Classroom instruction that works: Research-based strategies for increasing student achievement. Alexandria, VA: ASCD.
 • Mc Naughton, M. J. (2004). Educational in the teaching of education for sustainability. Environmental Education Research, 10(2), 139-155.
 • Minotti, J. L. (2005). Effects of learning-style-based homework prescriptions on the achievement and attitudes of middle school students. NASSP Bulletin, 89, 67-89.
 • Osborne, S., Simon, S. & Collins, S., (2003). Attitudes towards science: A review of the literature and its implications. International Journal of Science Education, 25(9), 1049-1079.
 • Özbek, Ö. (2006). Öğrenme stiline uygun olarak düzenlenen öğretim etkinliklerinin akademik başarı, hatırda tutma düzeyi ve tutumlara etkisi [Effects of teaching environment appropriate to learning styles on academic achievement, retention, and attitudes]. Master’s thesis, On Sekiz Mart University, Çanakkale, Turkey.
 • Özsoy, N. (2003). İlköğretim matematik derslerinde yaratıcı drama yönteminin kullanılması [Using creative drama as a method of teaching mathematics in elementary school]. Journal of Balıkesir University Institute of Science and Technology, 5(2), 112-119.
 • Rinaldi, C.P. (2003). Diversity in the college classroom: A learning styles inquiry. Retrieved from http://search.epnet.com/login.aspx?direct=truevedb=tfhvean=340252004
 • Schunk, D.H. (2009). Eğitimsel bir bakışla öğrenme teorileri [Learning theories an educational perspective] (M.Şahin,Trans Ed.). Ankara, Turkey: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Shoob, S. &Stout, C. (2008). Teaching social studies today. Huntington Beach: Shell Education.
 • Smith, P.L. & Ragan, T. J. (1999). Instructional desing. Hoboken, NJ: John Wiley
 • Sözer, N. (2006). İlköğretim 4. sınıf matematik dersinde drama yönteminin öğrencilerin başarılarına, tutumlarına ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi [The ımpact of drama method on fourth class students at mathematics in a primary school regarding success of students, their attitudes and learning retention]. Master’s thesis, Gazi University, Ankara, Turkey.
 • Şimşek, A. (2004). Önbilgi [Foreknowledge]. In Y.Kuzgun & D. Deryakulu (Eds.), Eğitimde bireysel farklılıklar [Individual differences in education] (pp.137-166). Ankara, Turkey: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Şimşek, Ö. (2007). Marmara öğrenme stilleri ölçeğinin geliştirilmesi ve 9-11 yaş çocuklarının öğrenme stillerinin incelenmesi [The development of Marmara learning style inventory and investigating 9-11 age students learning styles]. Doctoral dissertation, Marmara University, İstanbul, Turkey.
 • Turner, T. N. (2004). Essentials of elementary social studies. US: Pearson.
 • Usta, A., Bodur, H., Yağız, D. & Sünbül, A. M. (2011). İlköğretim fen bilgisi derslerinde öğrenme stillerine dayalı öğretim etkinliklerinin öğrenci erişi ve tutumlara etkisi [The effect of teaching activities based on learning styles on their achievement and attitude related science lecture in primary school]. Journal of Ahmet Kelesoglu Education Faculty, 31, 1-13.
 • Utanır, S. (2008). İlköğretim 1. Kademe 5. Sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri tercihleri ile matematik dersindeki akademik başarı ve derse yönelik tutumları arasındaki ilişki [The relationship of the fifth grade students in the first echelon of elementary education between students' learning style preferences with mathematics academic achievement and attitudes towards this class]. Master’s thesis, Pamukkale University, Denizli, Turkey.
 • Üstündağ, T. (1997). Vatandaşlık ve insan hakları öğretiminde yaratıcı dramanın erişiye ve derse yönelik öğrenci tutumlarına etkisi [The effects of creative drama used in the teaching of citizenship and education of human rights course on achievement and attitudes scores]. Master’s thesis, Hacettepe University, Ankara, Turkey.
 • Ütkür, N. (2012). Yaratıcı drama yönteminin hayat bilgisi derslerinde kullanılmasının öğrencilerin başarı ve tutumlarına etkisinin incelenmesi [The examine of the effect of utilizing the creative drama method in life studies education on the achievement and attitudes of the students]. Master’s thesis, İstanbul University, İstanbul, Turkey.
 • Yalçın, M. (2004). İlköğretim sosyal bilgiler dersinin yaratıcı drama yöntemi ile verilmesinin dersin öğrenilmesine etkisinin incelenmesi [In the primary education the search of the effect of being learned of the lesson being given through the way of creative drama in social science lesson]. Master’s thesis, Sakarya University, Sakarya, Turkey.
 • Yassa, N. A. (1999). High school involvement in creative drama. Research in Drama Education, 4(1), 37-49.
 • Yılmaz, K. & Çolak, R. (2012). Sosyal bilgiler öğretiminde kavram haritaları kullanımının öğrencilerin tutum, akademik başarı ve bilgilerinin kalıcılık düzeylerine etkisi [The Effects of Concept Maps on Students’ Attitude, Academic Achievement and Retention of Knowledge in Social Studies]. Cumhuriyet International Journal of Education, 1(1), 1-16.
 • Yılmaz, K. & Şeker, M. (2011). İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgilere karşı tutumlarının incelenmesi [Examining the attitudes of primary school students towards social studies]. Journal of Istanbul Aydın University, 3(11), 34-50.
 • Zayimoğlu, F. (2006). İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler dersi “coğrafya ve dünyamız” ünitesinde yaratıcı drama yönteminin kullanımının öğrenci başarısı ve tutumlarına etkisi [The affect of using creative drama method on students’ achievement and attitude in “geography and world” unit of social studies lessons]. Master’s thesis, Gazi University, Ankara, Turkey.
Birincil Dil en
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Özge UYGUNGÜL YILMAZ
Kurum: MEB
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1955-2986
Yazar: Özlem KAF (Sorumlu Yazar)
Kurum: Çukurova Üniversitesi
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Cukurova University
Proje Numarası 5545/PSE – 5545/BEK
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { cuefd595810, journal = {Cukurova University Faculty of Education Journal}, issn = {1302-9967}, eissn = {2149-116X}, address = {}, publisher = {Çukurova Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {48}, pages = {1340 - 1366}, doi = {10.14812/cuefd.595810}, title = {The Effects of Creative Drama Method on Students' Attitude towards Social Studies With Respect to Learning Styles}, key = {cite}, author = {UYGUNGÜL YILMAZ, Özge and KAF, Özlem} }
APA UYGUNGÜL YILMAZ, Ö , KAF, Ö . (2019). The Effects of Creative Drama Method on Students' Attitude towards Social Studies With Respect to Learning Styles. Cukurova University Faculty of Education Journal , 48 (2) , 1340-1366 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cuefd/issue/49528/595810
MLA UYGUNGÜL YILMAZ, Ö , KAF, Ö . "The Effects of Creative Drama Method on Students' Attitude towards Social Studies With Respect to Learning Styles". Cukurova University Faculty of Education Journal 48 (2019 ): 1340-1366 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cuefd/issue/49528/595810>
Chicago UYGUNGÜL YILMAZ, Ö , KAF, Ö . "The Effects of Creative Drama Method on Students' Attitude towards Social Studies With Respect to Learning Styles". Cukurova University Faculty of Education Journal 48 (2019 ): 1340-1366
RIS TY - JOUR T1 - The Effects of Creative Drama Method on Students' Attitude towards Social Studies With Respect to Learning Styles AU - Özge UYGUNGÜL YILMAZ , Özlem KAF Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Cukurova University Faculty of Education Journal JF - Journal JO - JOR SP - 1340 EP - 1366 VL - 48 IS - 2 SN - 1302-9967-2149-116X M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi The Effects of Creative Drama Method on Students' Attitude towards Social Studies With Respect to Learning Styles %A Özge UYGUNGÜL YILMAZ , Özlem KAF %T The Effects of Creative Drama Method on Students' Attitude towards Social Studies With Respect to Learning Styles %D 2019 %J Cukurova University Faculty of Education Journal %P 1302-9967-2149-116X %V 48 %N 2 %R %U
ISNAD UYGUNGÜL YILMAZ, Özge , KAF, Özlem . "The Effects of Creative Drama Method on Students' Attitude towards Social Studies With Respect to Learning Styles". Cukurova University Faculty of Education Journal 48 / 2 (Ekim 2019): 1340-1366 .
AMA UYGUNGÜL YILMAZ Ö , KAF Ö . The Effects of Creative Drama Method on Students' Attitude towards Social Studies With Respect to Learning Styles. Cukurova University Faculty of Education Journal. 2019; 48(2): 1340-1366.
Vancouver UYGUNGÜL YILMAZ Ö , KAF Ö . The Effects of Creative Drama Method on Students' Attitude towards Social Studies With Respect to Learning Styles. Cukurova University Faculty of Education Journal. 2019; 48(2): 1366-1340.