Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Investigating the Relationship Between Teachers' Perceptions of Instructional Supervision and Learning School

Yıl 2022, Cilt 51, Sayı 2, 982 - 1011, 31.08.2022
https://doi.org/10.14812/cuefd.952833

Öz

The purpose of this study is to research into the relationship between instructional supervision and learning school from the perspective of primary school teachers. This study utilized the correlational survey model, which is a type of quantitative research approach. The study's population includes 758 teachers working in primary schools associated with the MoNE in the central of Ağrı in 2021. The study's sample consisted of 257 teachers who were chosen using a simple random sampling method. As a data collection tool in research; "School Principals' Instructional Supervision Behavior (SPISB) Scale" and "Learning School (LS) Scale" were used. For statistical analysis of data; parametric tests were used. As a result of the analysis, it was found that the teachers' perceptions of learning schools were higher than their perceptions of instructional supervision. It was determined that teachers' perceptions of SPISB and LS differed significantly in some sub-dimensions according to their demographic variables. It was found that there is a significant positive relationship between the SPISB Scale sub-dimensions and the LS Scale sub-dimensions. The multiple regression analysis revealed that, with the exception of the personal mastery dimension, the sub-dimensions of the SPISB Scale significantly predicted the sub-dimensions of the LS Scale.

Kaynakça

 • Akan, D. (2020). Eğitimde Denetim Modelleri. M. Sağır ve S. Göksoy (Ed.), Eğitimde Denetim ve Değerlendirme (4. Baskı, s. 145-167) içinde. Ankara:Pegem.
 • Alp, A. (2007). İlköğretim öğretmenlerinin öğrenen örgüt kültürüne ilişkin algıları (İstanbul ili). (Tez No. 234748). [Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi-İstanbul].Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Archibong, F. I. (2012). Instructional supervision in the administration of secondary education: a panacea for quality assurance. European scientific journal, 8(13), 61-70.
 • Aydın, İ. (2019). Öğretimde denetim: Durum saptama değerlendirme ve geliştirme (7. baskı). Ankara: Pegem.
 • Bahçetepe, Ü., & Giorgetti, F. M. (2015). Akademik başarı ile okul iklimi arasındaki ilişki. İstanbul Eğitimde Yenilikçilik Dergisi, 1(3), 83-101.
 • Bozkurt, P. (2013). Denetim kavramı ve denetim anlayışındaki gelişmeler. Denetişim, (12), 56-62.
 • Burant, S. E. (2009). The relationship of instructional supervision and professional learning communities as catalysts for authentic professional growth: A study of one school division. (Master’s thesis). University of Saskatchewan, Saskatoon.
 • Bush, T. & Jackson, D. (2002). A preparation for school leadership: International perspectives. Educational Management & Administration, 30(4), 417-429.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem.
 • Chen, C. C. (2018). Facilitation of teachers’ professional development through principals’ instructional supervision and teachers’ knowledge-management behaviors. Contemporary Pedagogies in Teacher Education and Development, 51.
 • Ciğer, M. (2006). Kahramanmaraş ili ilköğretim müfettişlerinin ders denetimi sürecinde gösterdikleri davranışların öğretmenleri güdülemesine ilişkin öğretmen ve müfettiş görüşleri. (Tez No. 204877). [Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi-Ankara].Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve Lisrel uygulamaları (2. baskı). Ankara: Pegem.
 • Deniz, Ü. (2017). Öğretimsel liderliğin sınıf denetimi üzerine yansıması: Öğretimsel denetim. (Tez No. 464657). [Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi-Balıkesir].Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Doğan Kılıç, E., Üstün, A., & Önen, Ö. (2011). Öğrenen örgütlerde etkili liderlik: Burdur örneği. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 6(1), 5-22.
 • Doğan, S., & Yiğit, Y. (2015). Öğreten okulların tamamlayıcısı: Öğrenen okullar. Electronic Journal of Social Sciences, 14(53), 318-336.
 • Duykuluoğlu, A. (2018). Lise müdürlerinin ders denetim görevlerine ilişkin öğretmen görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (6) , 2081-2090. doi: 10.24106/kefdergi.2444
 • Erdem, A. R. (2006). Öğretimin denetiminde yeni bakış açısı: "sürekli geliştirme" temeline dayalı öğretimin denetimi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16.
 • Gentry, G. C. (2002). A case study of the issues high school principals encounter with instructional supervision. (Unpublished doctoral dissertation), University of Georgia, Athens, GA.
 • Glanz, J., Shulman, V., & Sullivan, S. (2007). Impact of instructional supervision on student achievement: Can We Make the Connection?. Paper Presented at “the Annual Conference of the American Educational Research Association”. Chicago. 1-28.
 • Glickman, C. D., Gordon, S. P., & Ross-Gordon, J. M. (2014). Denetim ve öğretimsel liderlik: Gelişimsel bir yaklaşım. (M.B. Aksu & E. Ağaoğlu, Ed. ve Çev.). Ankara: Anı.
 • Göker, S. D. (1999). İngilizce öğretimini geliştirmede bir öğretimsel denetim modeli. (Tez No. 89104). [Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi-İzmir].Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Gürfidan, R. (2014). Okul ikliminin öğrenen okul ile ilişkisi. (Tez No. 440023). [Yüksek Lisans Tezi, Zirve Üniversitesi-Gaziantep].Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Helvacı, M. A., & Karadurmuş, M. (2015). İlköğretim okullarının öğrenen örgüt olma özellikleri açısından incelenmesi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 31-62.
 • Hoy, W. K., & Forsyth, P. B. (1986). Effective supervision: Theory into practice. Random House. http://waynekhoy.com/pdfs/supervision_book.pdf. adresinden erişildi.
 • İlğan, A. (2014). Okul müdürünün öğretimsel denetim davranışları ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(1), 1-23.
 • Jasin, M. (2019, December). Enhancing Teacher Professionalism in Learning Organization Perspective. In 3rd International Conference on Education Innovation (ICEI 2019) (pp. 147-150). Atlantis Press.
 • Kara, Ş. (2019). Özel ilköğretim okullarında öğrenen okul ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki. (Tez No. 569099). [Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi-İstanbul].Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Karaarslan, B. (2008). İlköğretim okulu İngilizce öğretmenlerinin ders denetimine ilişkin görüşleri (Muğla ili örneği). (Tez No. 221011). [Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi-Muğla].Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Karasar, N. (2020). Bilimsel araştırma yöntemleri: Kavramlar ilkeler teknikler (35. baskı). Ankara: Nobel.
 • Kırıkçı, S. (2019). Temel eğitim öğretmenlerinin öğrenen okul algılamaları. (Tez No. 579860). [Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi-İstanbul].Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Küçükoğlu, A. (2005). Örgütsel öğrenme ve öğrenmenin engelleri. Milli Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, 166.
 • Lunenburg F. C., & Ornstein, A. C. (2013). Eğitim yönetimi (G. Arastaman, Çev.). Ankara: Nobel.
 • Moswela, B. (2010). Instructional supervision in Botswana secondary schools: An investigation. Educational Management Administration & Leadership, 38(1), 71-87.
 • Muraina, M. B., & Olanrewaju, M. K. (2016). The impact of principal leadership styles on instructional supervision of secondary schools in Oyo north senatorial district, oyo state, Nigeria. e-International Journal of Educational Research, 7(2),76-90.
 • Mulford, B., & Silins, H. (2011). Revised models and conceptualisation of successful school principalship for improved student outcomes. International Journal of Educational Management. 25(1), 61-82.
 • On Birinci Kalkınma Planı, (2019). Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı: Strateji ve Bütçe Başkanlığı. https://www.sbb.gov.tr adresinden erişildi.
 • Pirozzi, M. (2020), Basic skills and behaviors: personal mastery, leadership, teaming, and ethics, PM World Journal, IX (X), 1-9.
 • Range, B. G., Scherz, S., Holt, C. R., & Young, S. (2011). Supervision and evaluation: The Wyoming perspective. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 23(3), 243-265.
 • Senge, P., McCabe, N.C., Lucas, T., Smith, B., Dutton, J., Kleiner, A. (2014). Öğrenen okullar. (2. bs., M. Çetin, Ed. ve Çev.). Ankara: Nobel.
 • Sergiovanni, T. J., & Starratt, R. J. (2007). Supervision: A redefinition. New York, NY: McGraw-Hill.
 • Sullivan, S., & Glanz, J. (2015). Okullarda eğitim ve öğretimi geliştiren denetim: Strateji ve teknikler. (A. Ünal, Çev.) Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şahin, T. (2005). İlköğretim düzeyinde ders denetimiyle ilgili yeterlilikler hakkında denetmen ve öğretmen görüşleri. (Tez No. 188020). [Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi-Bolu].Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Şen, E. (2019). Ortaokulda görev yapan öğretmen ve yöneticilerin öğrenen okul algıları ve bu okuldaki öğrencilerin başarıları. (Tez No. 538483). [Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi-İstanbul].Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Şişman, M. (2019). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (11. Baskı). Ankara: Pegem.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (Sixth edition). United States: Pearson Education. doi.org/10.33417/tsh.666532
 • Tesfaw, T. A., & Hofman, R. H. (2014). Relationship between instructional supervision and professional development. International Education Journal: Comparative Perspectives, 13(1), 82-99.
 • Tuna, M. R. (2014). Ortaokul müdürlerinin kültürel liderlik rolünün öğrenen okul düzeyine etkisi. (Tez No. 361678). [Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi-İstanbul].Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Uğur, S. (2019). Öğrenen okul ile okul mutluluğu arasındaki ilişki (İstanbul-Beykoz örneği). (Tez No. 578864). [Yüksek Lisans Tezi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi-Van]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Uğurlu, C. T., Doğan, S., & Yiğit, Y. (2014). Öğrenen okul ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 12(1), 56-66.
 • Yeşil, D. (2018). Okul müdürlerinin ders denetimine ilişkin öğretmen görüşleri. (Tez No. 510494). [Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi-Malatya]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Yıldırım, G. (2007). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ders denetimine ilişkin görüşleri (Denizli ili örneği). (Tez No. 209053). [Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi-Muğla]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Yılmaz, E. (2019). Öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin öğretimsel denetim anlayışının öğretmen motivasyonuna etkisi. (Tez No. 560468). [Yüksek Lisans Tezi, Düzce Üniversitesi-Düzce]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Wanzare, Z. (2012). Instructional supervision in public secondary schools in Kenya. Educational Management Administration & Leadership, 40(2), 188-216.
 • Zepeda, S. J. (2013). Instructional supervision: Applying tools and concepts (3rd ed.). Routledge.
 • Zepeda, S. J., & Kruskamp, B. (2007). High school department chairs—Perspectives on instructional supervision. The high school journal, 90(4), 44-54.

Öğretmenlerin Öğretimsel Denetim ile Öğrenen Okul Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yıl 2022, Cilt 51, Sayı 2, 982 - 1011, 31.08.2022
https://doi.org/10.14812/cuefd.952833

Öz

Bu araştırmada ilkokullarda görev yapan öğretmenlerin algılarına göre öğretimsel denetim ile öğrenen okul arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2021 yılında Ağrı il merkezinde MEB’e bağlı ilkokullarda görev yapan 758 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini basit tesadüfi örnekleme yoluyla belirlenen 257 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; “Okul Müdürlerinin Öğretimsel Denetim Davranışları (OMÖDD) Ölçeği” ve “Öğrenen Okul (OÖ) Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin istatiksel çözümlemeleri için parametrik testler kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda araştırmaya katılan öğretmenlerin öğrenen okul algılarının, öğretimsel denetim algılarından daha yüksek olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin OMÖDD ve ÖO algılarının demografik değişkenlerine göre bazı alt boyutlarda anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir. OMÖDD ölçeği alt boyutları ile ÖO ölçeği alt boyutları arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Çoklu regresyon analizi sonucunda OMÖDD ölçeğinin alt boyutlarının, ÖO ölçeği alt boyutlarını, kişisel hâkimiyet boyutu hariç anlamlı düzeyde yordadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Akan, D. (2020). Eğitimde Denetim Modelleri. M. Sağır ve S. Göksoy (Ed.), Eğitimde Denetim ve Değerlendirme (4. Baskı, s. 145-167) içinde. Ankara:Pegem.
 • Alp, A. (2007). İlköğretim öğretmenlerinin öğrenen örgüt kültürüne ilişkin algıları (İstanbul ili). (Tez No. 234748). [Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi-İstanbul].Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Archibong, F. I. (2012). Instructional supervision in the administration of secondary education: a panacea for quality assurance. European scientific journal, 8(13), 61-70.
 • Aydın, İ. (2019). Öğretimde denetim: Durum saptama değerlendirme ve geliştirme (7. baskı). Ankara: Pegem.
 • Bahçetepe, Ü., & Giorgetti, F. M. (2015). Akademik başarı ile okul iklimi arasındaki ilişki. İstanbul Eğitimde Yenilikçilik Dergisi, 1(3), 83-101.
 • Bozkurt, P. (2013). Denetim kavramı ve denetim anlayışındaki gelişmeler. Denetişim, (12), 56-62.
 • Burant, S. E. (2009). The relationship of instructional supervision and professional learning communities as catalysts for authentic professional growth: A study of one school division. (Master’s thesis). University of Saskatchewan, Saskatoon.
 • Bush, T. & Jackson, D. (2002). A preparation for school leadership: International perspectives. Educational Management & Administration, 30(4), 417-429.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem.
 • Chen, C. C. (2018). Facilitation of teachers’ professional development through principals’ instructional supervision and teachers’ knowledge-management behaviors. Contemporary Pedagogies in Teacher Education and Development, 51.
 • Ciğer, M. (2006). Kahramanmaraş ili ilköğretim müfettişlerinin ders denetimi sürecinde gösterdikleri davranışların öğretmenleri güdülemesine ilişkin öğretmen ve müfettiş görüşleri. (Tez No. 204877). [Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi-Ankara].Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve Lisrel uygulamaları (2. baskı). Ankara: Pegem.
 • Deniz, Ü. (2017). Öğretimsel liderliğin sınıf denetimi üzerine yansıması: Öğretimsel denetim. (Tez No. 464657). [Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi-Balıkesir].Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Doğan Kılıç, E., Üstün, A., & Önen, Ö. (2011). Öğrenen örgütlerde etkili liderlik: Burdur örneği. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 6(1), 5-22.
 • Doğan, S., & Yiğit, Y. (2015). Öğreten okulların tamamlayıcısı: Öğrenen okullar. Electronic Journal of Social Sciences, 14(53), 318-336.
 • Duykuluoğlu, A. (2018). Lise müdürlerinin ders denetim görevlerine ilişkin öğretmen görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (6) , 2081-2090. doi: 10.24106/kefdergi.2444
 • Erdem, A. R. (2006). Öğretimin denetiminde yeni bakış açısı: "sürekli geliştirme" temeline dayalı öğretimin denetimi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16.
 • Gentry, G. C. (2002). A case study of the issues high school principals encounter with instructional supervision. (Unpublished doctoral dissertation), University of Georgia, Athens, GA.
 • Glanz, J., Shulman, V., & Sullivan, S. (2007). Impact of instructional supervision on student achievement: Can We Make the Connection?. Paper Presented at “the Annual Conference of the American Educational Research Association”. Chicago. 1-28.
 • Glickman, C. D., Gordon, S. P., & Ross-Gordon, J. M. (2014). Denetim ve öğretimsel liderlik: Gelişimsel bir yaklaşım. (M.B. Aksu & E. Ağaoğlu, Ed. ve Çev.). Ankara: Anı.
 • Göker, S. D. (1999). İngilizce öğretimini geliştirmede bir öğretimsel denetim modeli. (Tez No. 89104). [Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi-İzmir].Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Gürfidan, R. (2014). Okul ikliminin öğrenen okul ile ilişkisi. (Tez No. 440023). [Yüksek Lisans Tezi, Zirve Üniversitesi-Gaziantep].Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Helvacı, M. A., & Karadurmuş, M. (2015). İlköğretim okullarının öğrenen örgüt olma özellikleri açısından incelenmesi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 31-62.
 • Hoy, W. K., & Forsyth, P. B. (1986). Effective supervision: Theory into practice. Random House. http://waynekhoy.com/pdfs/supervision_book.pdf. adresinden erişildi.
 • İlğan, A. (2014). Okul müdürünün öğretimsel denetim davranışları ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(1), 1-23.
 • Jasin, M. (2019, December). Enhancing Teacher Professionalism in Learning Organization Perspective. In 3rd International Conference on Education Innovation (ICEI 2019) (pp. 147-150). Atlantis Press.
 • Kara, Ş. (2019). Özel ilköğretim okullarında öğrenen okul ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki. (Tez No. 569099). [Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi-İstanbul].Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Karaarslan, B. (2008). İlköğretim okulu İngilizce öğretmenlerinin ders denetimine ilişkin görüşleri (Muğla ili örneği). (Tez No. 221011). [Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi-Muğla].Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Karasar, N. (2020). Bilimsel araştırma yöntemleri: Kavramlar ilkeler teknikler (35. baskı). Ankara: Nobel.
 • Kırıkçı, S. (2019). Temel eğitim öğretmenlerinin öğrenen okul algılamaları. (Tez No. 579860). [Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi-İstanbul].Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Küçükoğlu, A. (2005). Örgütsel öğrenme ve öğrenmenin engelleri. Milli Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, 166.
 • Lunenburg F. C., & Ornstein, A. C. (2013). Eğitim yönetimi (G. Arastaman, Çev.). Ankara: Nobel.
 • Moswela, B. (2010). Instructional supervision in Botswana secondary schools: An investigation. Educational Management Administration & Leadership, 38(1), 71-87.
 • Muraina, M. B., & Olanrewaju, M. K. (2016). The impact of principal leadership styles on instructional supervision of secondary schools in Oyo north senatorial district, oyo state, Nigeria. e-International Journal of Educational Research, 7(2),76-90.
 • Mulford, B., & Silins, H. (2011). Revised models and conceptualisation of successful school principalship for improved student outcomes. International Journal of Educational Management. 25(1), 61-82.
 • On Birinci Kalkınma Planı, (2019). Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı: Strateji ve Bütçe Başkanlığı. https://www.sbb.gov.tr adresinden erişildi.
 • Pirozzi, M. (2020), Basic skills and behaviors: personal mastery, leadership, teaming, and ethics, PM World Journal, IX (X), 1-9.
 • Range, B. G., Scherz, S., Holt, C. R., & Young, S. (2011). Supervision and evaluation: The Wyoming perspective. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 23(3), 243-265.
 • Senge, P., McCabe, N.C., Lucas, T., Smith, B., Dutton, J., Kleiner, A. (2014). Öğrenen okullar. (2. bs., M. Çetin, Ed. ve Çev.). Ankara: Nobel.
 • Sergiovanni, T. J., & Starratt, R. J. (2007). Supervision: A redefinition. New York, NY: McGraw-Hill.
 • Sullivan, S., & Glanz, J. (2015). Okullarda eğitim ve öğretimi geliştiren denetim: Strateji ve teknikler. (A. Ünal, Çev.) Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şahin, T. (2005). İlköğretim düzeyinde ders denetimiyle ilgili yeterlilikler hakkında denetmen ve öğretmen görüşleri. (Tez No. 188020). [Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi-Bolu].Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Şen, E. (2019). Ortaokulda görev yapan öğretmen ve yöneticilerin öğrenen okul algıları ve bu okuldaki öğrencilerin başarıları. (Tez No. 538483). [Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi-İstanbul].Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Şişman, M. (2019). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (11. Baskı). Ankara: Pegem.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (Sixth edition). United States: Pearson Education. doi.org/10.33417/tsh.666532
 • Tesfaw, T. A., & Hofman, R. H. (2014). Relationship between instructional supervision and professional development. International Education Journal: Comparative Perspectives, 13(1), 82-99.
 • Tuna, M. R. (2014). Ortaokul müdürlerinin kültürel liderlik rolünün öğrenen okul düzeyine etkisi. (Tez No. 361678). [Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi-İstanbul].Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Uğur, S. (2019). Öğrenen okul ile okul mutluluğu arasındaki ilişki (İstanbul-Beykoz örneği). (Tez No. 578864). [Yüksek Lisans Tezi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi-Van]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Uğurlu, C. T., Doğan, S., & Yiğit, Y. (2014). Öğrenen okul ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 12(1), 56-66.
 • Yeşil, D. (2018). Okul müdürlerinin ders denetimine ilişkin öğretmen görüşleri. (Tez No. 510494). [Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi-Malatya]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Yıldırım, G. (2007). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ders denetimine ilişkin görüşleri (Denizli ili örneği). (Tez No. 209053). [Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi-Muğla]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Yılmaz, E. (2019). Öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin öğretimsel denetim anlayışının öğretmen motivasyonuna etkisi. (Tez No. 560468). [Yüksek Lisans Tezi, Düzce Üniversitesi-Düzce]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Wanzare, Z. (2012). Instructional supervision in public secondary schools in Kenya. Educational Management Administration & Leadership, 40(2), 188-216.
 • Zepeda, S. J. (2013). Instructional supervision: Applying tools and concepts (3rd ed.). Routledge.
 • Zepeda, S. J., & Kruskamp, B. (2007). High school department chairs—Perspectives on instructional supervision. The high school journal, 90(4), 44-54.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Emre ESEN Bu kişi benim
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü
0000-0002-7304-3285
Türkiye


Canan ALBEZ> (Sorumlu Yazar)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5676-1827
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2022
Başvuru Tarihi 15 Haziran 2021
Kabul Tarihi 21 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 51, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { cuefd952833, journal = {Cukurova University Faculty of Education Journal}, issn = {1302-9967}, eissn = {2149-116X}, address = {}, publisher = {Çukurova Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {51}, number = {2}, pages = {982 - 1011}, doi = {10.14812/cuefd.952833}, title = {Investigating the Relationship Between Teachers' Perceptions of Instructional Supervision and Learning School}, key = {cite}, author = {Esen, Emre and Albez, Canan} }
APA Esen, E. & Albez, C. (2022). Investigating the Relationship Between Teachers' Perceptions of Instructional Supervision and Learning School . Cukurova University Faculty of Education Journal , 51 (2) , 982-1011 . DOI: 10.14812/cuefd.952833
MLA Esen, E. , Albez, C. "Investigating the Relationship Between Teachers' Perceptions of Instructional Supervision and Learning School" . Cukurova University Faculty of Education Journal 51 (2022 ): 982-1011 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cuefd/issue/72356/952833>
Chicago Esen, E. , Albez, C. "Investigating the Relationship Between Teachers' Perceptions of Instructional Supervision and Learning School". Cukurova University Faculty of Education Journal 51 (2022 ): 982-1011
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmenlerin Öğretimsel Denetim ile Öğrenen Okul Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi AU - EmreEsen, CananAlbez Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.14812/cuefd.952833 DO - 10.14812/cuefd.952833 T2 - Cukurova University Faculty of Education Journal JF - Journal JO - JOR SP - 982 EP - 1011 VL - 51 IS - 2 SN - 1302-9967-2149-116X M3 - doi: 10.14812/cuefd.952833 UR - https://doi.org/10.14812/cuefd.952833 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Investigating the Relationship Between Teachers' Perceptions of Instructional Supervision and Learning School %A Emre Esen , Canan Albez %T Investigating the Relationship Between Teachers' Perceptions of Instructional Supervision and Learning School %D 2022 %J Cukurova University Faculty of Education Journal %P 1302-9967-2149-116X %V 51 %N 2 %R doi: 10.14812/cuefd.952833 %U 10.14812/cuefd.952833
ISNAD Esen, Emre , Albez, Canan . "Investigating the Relationship Between Teachers' Perceptions of Instructional Supervision and Learning School". Cukurova University Faculty of Education Journal 51 / 2 (Ağustos 2022): 982-1011 . https://doi.org/10.14812/cuefd.952833
AMA Esen E. , Albez C. Investigating the Relationship Between Teachers' Perceptions of Instructional Supervision and Learning School. Cukurova University Faculty of Education Journal. 2022; 51(2): 982-1011.
Vancouver Esen E. , Albez C. Investigating the Relationship Between Teachers' Perceptions of Instructional Supervision and Learning School. Cukurova University Faculty of Education Journal. 2022; 51(2): 982-1011.
IEEE E. Esen ve C. Albez , "Investigating the Relationship Between Teachers' Perceptions of Instructional Supervision and Learning School", Cukurova University Faculty of Education Journal, c. 51, sayı. 2, ss. 982-1011, Ağu. 2022, doi:10.14812/cuefd.952833

Copyright © 2011

Cukurova University Faculty of Education

All rights reserved