Yıl 2018, Cilt 22 , Sayı 2, Sayfalar 443 - 458 2018-12-30

Katılımcıların Karnavalın Geliştirilmesine Yönelik Önerileri: Portakal Çiçeği Karnavalı Örneği
Participants’ proposals of the International Orange Blossom Carnival for Improving

Sevda SAHİLLİ BİRDİR [1] , Derya TOKSÖZ [2] , Kemal BİRDİR [3]


Araştırmanın amacı, V. Uluslar arası Portakal Çiçeği Karnavalı’na katılanların karnavalın geliştirilmesi için önerilerinin neler olduğunu belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden birisi olan içerik analizinden yararlanılmıştır. Katılımcıların karnavalın geliştirilmesine yönelik önerileri anket aracılığıyla toplanmış olup, içerik analizine tabi tutulmuştur. Elde edilen bulgulara göre katılımcıların yarısından fazlasının daha önce düzenlenen karnavallara katılım gösterdiği belirlenmiştir. Karnaval ile ilgili yararlanılan bilgi kaynağının yarısından fazlasının  “arkadaşlar ve aile” olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların karnavalın geliştirilmesi ile ilgili önerileri incelendiğinde en önemli vurgunun organizasyonun kalitesine yönelik olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, “yerel ve ulusal basında tanıtım faaliyetlerinde bulunulması”, “büyük şehirlerde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulması”, “karnavalın ilk yapıldığı yerde yapılması”, “çevre düzenlemesine önem verilmesi”, “karnavaldaki yiyecek-içecek ve hediyelik eşya fiyatlarının daha makul düzeyde olmasına” yönelik öneriler bulgulanmıştır. Sonuç olarak, karnavala katılanların önerileri (1) karnavalı düzenleyen organizasyon firmasına yönelik öneriler, (2) karnavalın tanıtımına yönelik öneriler, (3) karnavalın düzenlendiği yere ve alt-üst yapıya yönelik öneriler ve (4) fiyatlara yönelik öneriler şeklinde ele alınmış ve yorumlamalar yapılmıştır. Adana’da gerçekleştirilen Portakal Çiçeği Karnavalı ile ilgili katılımcıların karnavalın geliştirilmesine yönelik görüşlerinin ne olduğunun daha önce araştırılmamış olması çalışmanın orijinalliğini göstermektedir.


The purpose of the research is to determine what the proposals for the development of the carnival of the participants of the V. International Orange Flower Carnival are. The research was based on content analysis from qualitative research methods. Proposals for the development of the carnival participants were collected from 97 people using a questionnaire (07-09 April 2017) and the data were subjected to content analysis. More than half of the participants have participated in carnavals organized earlier. It has been found out that more than half of the information source about the carnival is “friends and family”. When the proposal for the development of the carnival of the participants is examined, it has been determined that the most important emphasis is on the quality of the organization. In addition, "promotional activities in local and national borders" and “promotion and informing activities in big cities”, “organizing carnival in the first organized place”, “improving environment and land-scape”, "making carnival food and beverage and souvenir prices more reasonable" suggestions have been also found. Findings were presented as; (1) suggestions for the carnival organizer, (2) suggestions for carnaval promotion, (3) suggestions for the carnaval where the carnival was organized and suggestions for the superstructure, and (4) suggestions for prices. The sampling is limited to participating in the Adana V. Orange Blossom Carnival. The participants of the Orange Flower Carnival held in Adana show the originality of the study of what their views on the development of the carnival have not been investigated before.

 • Boo, S., and Busser, J. A. (2005). Impact analysis of a tourism festival on tourists destination images. Event Management, 9(4), 223-237.
 • Bowdin, G., O'Toole, W., Allen, J., Harris, R. and McDonnell, I. (2006). Events Management. Routledge.
 • Can, E. (2015). Boş Zaman, Rekreasyon ve Etkinlik Turizmi İlişkisi, İstanbul Journal of Social Sciences, 10, 1-17.
 • Chalkley, B. and Essex, S. (1999). Urban Development Through Hosting International Events: a History of the Olympic Games, Planning Perspectives, 14: 369-394.
 • Cole, S. T. and Chancellor, H. C. (2009). Examining the Festival Attributes That impact visitor Experience, Satisfaction and Re-visit İntention. Journal of Marketing, 15(1), ss: 323-344.
 • Çelik, A., (2009). Destinasyon Pazarlama Unsuru Olarak Etkinlik Turizmi ve Etkileri: İstanbul Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Döner, Z. ve Tepeci, M. (2014). Manisa Mesir Macunu Festivali Ziyaretçilerinin Festivale Katılım Nedenleri ve Memnuniyet Düzeylerini Etkileyen Unsurların Belirlenmesi, 15. Ulusal Turizm Kongresi, 13-16 Kasım 2014, Ankara, ss: 782-795.
 • Getz, D. (1997). Event Management & Event Tourism, Cognizant Communication Corporation, New York.
 • Getz, D. (2008). Event Tourism: Definition, Evolution, and Research. Tourism Management, 29: 403-428.
 • Giritlioğlu, İ.; Olcay, A. ve Özekici, Y. K. (2015). Bir Turizm Çeşitliliği Olarak Festival Etkinliklerinin Sınıflandırılması: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme. Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi, (13).306-323.
 • Gül, K.; Erdem, B. ve Gül, M. (2013). Yerel Festivallerin Etkinliğine Bağlı Olarak Ziyaretçi Kazanımları: Sındırgı Yağcıbedir Festivali Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.18, S.2, 213-239.
 • Güler, O.; Birdir, K. ve Dalgıç, A., (2016). Visitors’ Complaints towards Milano 2015 Expo Event. 3. International Congress of Tourism and Management Researh, 2016-05-20, 2016-05-22, Antalya.
 • Keskin, E., (2012). Tanıtım Faaliyetlerinin Destinasyon Seçimine Olan Etkisi: Kapadokya Bölgesini Ziyaret Eden Japon Turistlere Yönelik Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kızılırmak, İ. (2006). Türkiye’de Düzenlenen Yerel Etkinliklerin Turistik Çekicilik Olarak Kullanılmasına Yönelik Bir İnceleme. Sosyal Bilimler Dergisi, (15). 181-196.
 • Kişioğlu, E. ve Selvi, M. S. (2013). Yerel Etkinliklerin Tekirdağ’ın Destinasyon İmajına Etkisi: Yerel Paydaşlar Açısından Bir Değerlendirme. International Anatolia Academic Online Journal (IAAOJ), 1(1),68-102.
 • Kömürcü, G. B. (2013). Etkinlik turizmi çeşidi olarak festivaller: Bozcaada yerel tatlar festivali örneği. Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 • Mills, B. M. ve Rosentraub, M. S. (2013). Hosting Mega-Events: A Guide to the Evaluation of Development Effects in Integrated Metropolitan Regions, Tourism Management, 34: 238-246.
 • Özdemir, M. (2010). Nitel veri analizi: Sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1).323-343.
 • Özdemir, G. ve Çulha, O. (2009). Satisfaction and Loyality of Festival Visitors, Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 20 (2), 359 – 373.
 • Özkan, E.; Curkan, S. Can ve Sarak, E. C. (2015). Festivallerin Katılan Ziyaretçiler Üzerine Etkileri: Alaçatı Ot Festivali Örneği. Gümüşhane Üniversitesi, Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi (GÜSBEED), 6 (14), 59-69.
 • Richards, G. and Palmer, R. (2010). Eventful Cities: Cultural Management and Urban Revitalisation, Butterworth-Heinemann, Oxford.
 • Roberts, K.I. (2008). Destination familiarity, awareness and image of Bulgaria among u.s. college students and their intent to travel. Unpublished master`s thesis, University of Florida.Tayfun A. ve Arslan, E (2013). Festival Turizmi Kapsamında Yerli Turistlerin Ankara Alışveriş Festivali’nden Memnuniyetleri Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(2): 192-206.
 • Temizkan R. (2005). Turist rehberlerinin türkiye imajını algılamaları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Hatay.
 • Therkelsen, A. (2003). Imagining places: image formation of tourists and its consequences for destination promotion. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 3(2), 134-150.
 • Unur, K.; Erdem, A. ve Şeker, F. (2017). Adana Portakal Çiçeği Festival Katılımcılarının #Portakalçiçeğifestivali Etiketi ile Instagramda Paylaştıkları Fotoğrafların İncelenmesi, 1. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi (Futourism 2017). Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi, 28-30 Eylül, Mersin, 889-897.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Yılmaz, H. ve Yolal, M. (2008). Film Turizmi: Destinasyonların Pazarlanmasında Filmlerin Rolü, Anadolu University Journal of Social Sciences, 8 (1): 175-192.
 • Yolal, M. (2017). Türkiye’nin Etkinlik Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi. Çatalhöyük Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, (2).35-51.
 • Wang, C., Yang, J., Zhu, H. and Yu, L. (2014). Research on Foreign Tourists’ Satisfaction With The 2010 Shanghai World Expo: Based on The Blogs at A Travel Website. In Journal of Convention & Event Tourism (Vol. 15, No. 2, pp. 114-134). Routledge.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1568-5837
Yazar: Sevda SAHİLLİ BİRDİR (Sorumlu Yazar)
Kurum: MERSİN ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Derya TOKSÖZ

Yazar: Kemal BİRDİR

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { cuiibfd475290, journal = {Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-3747}, eissn = {2636-8889}, address = {}, publisher = {Çukurova Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {22}, pages = {443 - 458}, doi = {}, title = {Katılımcıların Karnavalın Geliştirilmesine Yönelik Önerileri: Portakal Çiçeği Karnavalı Örneği}, key = {cite}, author = {SAHİLLİ BİRDİR, Sevda and TOKSÖZ, Derya and BİRDİR, Kemal} }
APA SAHİLLİ BİRDİR, S , TOKSÖZ, D , BİRDİR, K . (2018). Katılımcıların Karnavalın Geliştirilmesine Yönelik Önerileri: Portakal Çiçeği Karnavalı Örneği. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 22 (2) , 443-458 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cuiibfd/issue/42702/475290
MLA SAHİLLİ BİRDİR, S , TOKSÖZ, D , BİRDİR, K . "Katılımcıların Karnavalın Geliştirilmesine Yönelik Önerileri: Portakal Çiçeği Karnavalı Örneği". Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 22 (2018 ): 443-458 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cuiibfd/issue/42702/475290>
Chicago SAHİLLİ BİRDİR, S , TOKSÖZ, D , BİRDİR, K . "Katılımcıların Karnavalın Geliştirilmesine Yönelik Önerileri: Portakal Çiçeği Karnavalı Örneği". Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 22 (2018 ): 443-458
RIS TY - JOUR T1 - Katılımcıların Karnavalın Geliştirilmesine Yönelik Önerileri: Portakal Çiçeği Karnavalı Örneği AU - Sevda SAHİLLİ BİRDİR , Derya TOKSÖZ , Kemal BİRDİR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 443 EP - 458 VL - 22 IS - 2 SN - 1300-3747-2636-8889 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Katılımcıların Karnavalın Geliştirilmesine Yönelik Önerileri: Portakal Çiçeği Karnavalı Örneği %A Sevda SAHİLLİ BİRDİR , Derya TOKSÖZ , Kemal BİRDİR %T Katılımcıların Karnavalın Geliştirilmesine Yönelik Önerileri: Portakal Çiçeği Karnavalı Örneği %D 2018 %J Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1300-3747-2636-8889 %V 22 %N 2 %R %U
ISNAD SAHİLLİ BİRDİR, Sevda , TOKSÖZ, Derya , BİRDİR, Kemal . "Katılımcıların Karnavalın Geliştirilmesine Yönelik Önerileri: Portakal Çiçeği Karnavalı Örneği". Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 22 / 2 (Aralık 2018): 443-458 .
AMA SAHİLLİ BİRDİR S , TOKSÖZ D , BİRDİR K . Katılımcıların Karnavalın Geliştirilmesine Yönelik Önerileri: Portakal Çiçeği Karnavalı Örneği. CÜİİBFD. 2018; 22(2): 443-458.
Vancouver SAHİLLİ BİRDİR S , TOKSÖZ D , BİRDİR K . Katılımcıların Karnavalın Geliştirilmesine Yönelik Önerileri: Portakal Çiçeği Karnavalı Örneği. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2018; 22(2): 458-443.