Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

HAN WU Dİ’NİN BATI BÖLGESİ POLİTİKASI

Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 1, 35 - 49, 31.01.2017

Öz

Öz

Çin tarih boyunca Batı Bölgesi’ndeki yabancı halklar ile iletişim halinde olmuştur. Hunlar Çin’in kuzeyinde yaşamış, Çin ile devamlı iletişim halinde olmuştur. Çin – Hun ilişkileri, Çin’in Batı Bölgesi’nde yaşayan yabancı halklarla olan ilişkilerini de etkilemiştir. M.Ö. 202 yılında Han Hanedanlığı kurulmuş, ülke içinde huzur ve düzen sağlanmıştır. Han devleti iç ve dış siyasette barışçıl bir politika izlemiştir. Bu dönemde Han devleti, kuzeyde güçlenmiş olan Hunlar ile barış anlaşmaları yaparak sınır bölgelerinde güvenliği sağlamaya çalışmıştır. M.Ö. 140 yılında Han Hanedanlığının yönetimine Han Wu Di geçmiştir. Yüzyıllardır sınırlarda kurulan pazarlarda batıdan gelen tüccarlar ticaret yapmakta, Han devleti merkezine uzak diyarlardan değerli eşyalar gelmektedir. Han Wu Di, batıya açılarak malların geldiği bölgeler ile iletişim kurmak, bu bölgeleri idaresi altına alarak devlet sınırlarını genişletmek niyetindedir. Han Wu Di’nin Batı Bölgesi politikası, Çin’i yabancı halklara karşı uzun yıllar sürecek savaşların yaşandığı bir döneme sokmuştur.

Anahtar Kelimeler: Han Wu Di, Batı Bölgesi Politikası, Han– Hun İlişkileri

Abstract

China has always been in touch with the foreigns that lived in the Western Regions in History. Huns lived in the northerns of China, and always had connections with China. China and Huns relations also affected the relations between China and the foreigns that lived in the Western Regions. In 202 B.C. Han Dynasty has been established, peace and order was restored. Han Dynasty pursued a policy of peace both in inland and abroad. At this time, China made peace treaties with Huns to maintain peace and securty at the borders. In 140 B.C. Han Wu Di became the emperor of the Han Dynasty. For centruies, mercants from the West came to the western borders of China for trade and precious goods from distant lands have been seen at Han Court.  Han Wu Di wanted to explore these lands, take control of them and wished to widen China’s border to the West. His Western Region policy caused an era of wars with the foreigns that lasted long years.

Key Words: Han Wu Di, Western Regions Policy, Han– Huns Relations

Kaynakça

 • Cui, M. D. (2007). Liang Han Minzu Guanxi Sixiangshi. Renmin Chubanshe.
 • Eberhard, W. (2007). Çin Tarihi (4. baskı). Ankara: Türk Tarih Kurumu.
 • Han Tarihi. Batı Bölgesi Bölümü. (ty.). http://ctext.org/han-shu/xi-yu-zhuan/ens adresinden erişilmiştir.
 • Han Tarihi. Wu Di Yıllıkları. (ty.) http://so.gushiwen.org/guwen/bfanyi_2376.aspx adresinden erişilmiştir.
 • Onat, A. (2004). Han Hanedanlığı Tarihi Hsiung-Nu (Hun) Monografisi. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
 • Onat, A. (2012). Çin Kaynaklarında Türkler: Han Hanedanı Tarihinde Batı Bölgeleri. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
 • Sima, Q. (2011). Shi Ji. Jilin: Jilin Daxue Chubanshe.
 • Tarih Kayıtları. Hun Kayıtları. (ty.) http://ctext.org/shiji/xiong-nu-lie-zhuan/ens adresinden erişilmiştir.
 • Tarih Kayıtları. Wen Di Yıllıkları. (ty.) http://ctext.org/shiji/xiao-wen-ben-ji/ens adresinden erişilmiştir.
 • Türker, N. (2013). Han Hanedanlığı Döneminde Hunlarla Yönetilen He Qin Politikası ( Akrabalık ile Sağlanan Barış Politikası) ve Sonuçları. Yayımlanmamış doktora tezi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Watson, B. (1993). Records of the Grand Historian: Han Dynasty II (Revised Edition). Hong Kong: Columbia University Press.

Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 1, 35 - 49, 31.01.2017

Öz

Kaynakça

 • Cui, M. D. (2007). Liang Han Minzu Guanxi Sixiangshi. Renmin Chubanshe.
 • Eberhard, W. (2007). Çin Tarihi (4. baskı). Ankara: Türk Tarih Kurumu.
 • Han Tarihi. Batı Bölgesi Bölümü. (ty.). http://ctext.org/han-shu/xi-yu-zhuan/ens adresinden erişilmiştir.
 • Han Tarihi. Wu Di Yıllıkları. (ty.) http://so.gushiwen.org/guwen/bfanyi_2376.aspx adresinden erişilmiştir.
 • Onat, A. (2004). Han Hanedanlığı Tarihi Hsiung-Nu (Hun) Monografisi. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
 • Onat, A. (2012). Çin Kaynaklarında Türkler: Han Hanedanı Tarihinde Batı Bölgeleri. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
 • Sima, Q. (2011). Shi Ji. Jilin: Jilin Daxue Chubanshe.
 • Tarih Kayıtları. Hun Kayıtları. (ty.) http://ctext.org/shiji/xiong-nu-lie-zhuan/ens adresinden erişilmiştir.
 • Tarih Kayıtları. Wen Di Yıllıkları. (ty.) http://ctext.org/shiji/xiao-wen-ben-ji/ens adresinden erişilmiştir.
 • Türker, N. (2013). Han Hanedanlığı Döneminde Hunlarla Yönetilen He Qin Politikası ( Akrabalık ile Sağlanan Barış Politikası) ve Sonuçları. Yayımlanmamış doktora tezi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Watson, B. (1993). Records of the Grand Historian: Han Dynasty II (Revised Edition). Hong Kong: Columbia University Press.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Burçin BEDEL
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7820-3348
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ocak 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Bedel, B. (2017). HAN WU Dİ’NİN BATI BÖLGESİ POLİTİKASI . Current Research in Social Sciences , 3 (1) , 35-49 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/curesosc/issue/27471/269251