Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

TÜRKİ̇YE’DE Bİ̇R GRUP Aİ̇LE HEKİ̇Mİ̇Nİ̇N ERKEN ÇOCUKLUK ÇÜRÜKLERİ̇ HAKKINDA Bİ̇LGİ̇, TUTUM VE YAKLAŞIMLARININ DEĞERLENDİ̇Rİ̇LMESİ

Yıl 2022, Cilt 32, Sayı 1, 17 - 22, 15.02.2022
https://doi.org/10.17567/ataunidfd.1011984

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı, bebekleri ve anne adaylarını diş hekimlerinden daha fazla gören, erken çürüklük çağı çürüklerinde (EÇÇ) etkin rol oynayabileceklerini düşündüğümüz, aile hekimlerinin EÇÇ hakkındaki bilgi, tutum ve yaklaşımlarını değerlendirmek ve dolaylı olarak bu konudaki farkındalıklarını arttırmaktır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu çalışmaya, Türkiye’nin farklı şehirlerinden AHEKON10 Uluslararası Aile Hekimliği Kongresine gelen 830 aile hekiminin 178’i katılmıştır. Katılımcılara ağız ve diş sağlığı hakkındaki bilgi düzeylerini ölçen 38 sorudan oluşan bir anket yönlendirilmiştir. 178 anket formunun 38’i eksik doldurulduğu için çalışma dışı tutulmuştur. Bulgular: Araştırmaya katılan, 140 aile hekiminin, %54.3’ü erkek (n=76), %45.7’si kadındır(n=64). Aile hekimlerinin, %82.1’inin (n=115) mesleki tecrübesi 10 yıldan fazladır. Katılımcıların, %13.6’sında (n=19) görev yaptığı merkeze bağlı dental klinik mevcutken, %86.4’ünde (n=121) mevcut değildir. Katılımcıların %92.6’ı diş çürüklerinin önlenmesinde ve bebeklerin ağız sağlığının sağlanmasında aile hekimlerinin rolünün olduğunu düşünmektedir. Katılımcıların %97.4’ü ağız-diş sağlığı bilgi düzeyinin yetersiz olduğunu düşünürken, %90.7’i ağız-diş sağlığı ile ilgili eğitim almak istemektedir. Sonuç: Araştırmamızın verileri ışığında çalışmaya katılan aile hekimlerinin EÇÇ hakkında yeterli bilgi düzeyine sahip olmadıkları ve aynı zamanda EÇÇ’leri hakkında bilgi sahibi olma konusunda ise istekli oldukları tespit edilmiştir. Sonuç olarak, EÇÇ’lerinin önlenmesinde etkin rol alabilmeleri için aile hekimlerinin bu konu hakkında daha fazla bilgilendirilmesi gerekmektedir. Anahtar Kelimeler: Ağız-diş sağlığı bilgi düzeyi, erken çocukluk çağı çürükleri, aile hekimleri ABSTRACT Aim: The purpose of this study is first to evaluate the knowledge level of primary care practitioners who we think will play an active role in the prevention of early childhood caries, as they see babies, expectant moms and mothers more than dentists and second, to indirectly increase the awareness of primary care practitioners on this issue. Material and Methods: This descriptive study consisted of 178 participants out of 830 primary care practitioners who attended AHEKON10 international congress from different cities in Turkey and gave consents to participate in the study. Participants were directed to a 38 question- survey that measured their level of knowledge about oral and dental health. 38 of the 178 survey forms were excluded from the study because they were incomplete. Result: Of the 140 primary care providers participated in the study, 54.3% were male and 45.7% were female. 82.1% of 140 primary care providers who participated in our survey had more than 10 years of professional experience. On the other hand, 13.6% of the participants said that their health centers had dental clinics, while 86.4% did not. 92.6% of respondents believed that primary care providers played a role in preventing tooth decay and in ensuring the oral health of infants. Only 97.4% of respondents believed that their level of knowledge about oral and dental health was insufficient, while 90.7% wanted to receive training in oral and dental health. Conclusion: Considering the data of our study, we found that primary care providers participated in the study did not have an adequate level of knowledge about ECC and were also willing to have information about ECC. As a result, primary care providers need to be more informed about this issue in order to play an active role in preventing their ECCs. Keywords: Oral dental health knowledge level, early childhood caries, primary care providers

Kaynakça

 • 1. General USPHSOotS, Dental NIo, Research C. Oral health in America: a report of the Surgeon General. US Public Health Service, Department of Health and Human Services: 2000.
 • 2. Dye BA, Tan S, Smith V, Barker LK, Thornton-Evans G, Eke PI, and Beltrán-Aguilar ED. Trends in oral health status; United States, 1988-1994 and 1999-2004. 2007.
 • 3. Policy on Early Childhood Caries (ECC): Classifications, Consequences, and Preventive Strategies. Pediatr Dent. 2016;38(6):52-54.
 • 4. Kılınç G, Koca H, Ellidokuz H. The oral treatments clınıcal follow-up for 2 years on the 3-4 years old chıldren at dokuz eylul universıty’s kındergarden. DEÜ Tıp Fak Derg. 2013;27(1):25-31.
 • 5. Şengül F, Derelioğlu S, Yıldırım M, Demirci T, Çelik P, Çoruh M. Erzurum ilinde 4-6 yaş grubu çocuklarda oral sağlık durumunun gözden geçirilmesi. J Dent Fac Atatürk Uni. 2013;23(2):153-18.
 • 6. Seymen F. Early Childhood Caries. J Istanbul Uni Fac Dent. 2012;41(1-2):25-32.
 • 7. Ten Cate J. Contemporary perspective on the use of fluoride products in caries prevention. Br Dent J. 2013;214(4):161-167.
 • 8. Committee CA, Subcommittee IOH, Dentistry AAoP. Guideline on infant oral health care. Pediatr Dent. 2012;34(5):e148-e152.
 • 9. Colak H, Dülgergil C, Dalli M. American Academy on Pediatric Dentistry. Policy on Early Childhood Caries (ECC): Classifications, Consequences, and Preventive Strategies. Pediatr Dent. 2011;30:40-43.
 • 10. Rogers A. Bacteriocin typing of Streptococcus mutans strains isolated from family groups. Australian Dent J. 1980;25(5):279-283.
 • 11. Acs G, Lodolini G, Kaminsky S, Cisneros GJ. Effect of nursing caries on body weight in a pediatric population. Pediatr Dent. 1992;14(5):303.
 • 12. Sheller B, Williams B, Lombardi S. Diagnosis and treatment of dental caries-related emergencies in a children’s hospital. Pediatr Dent. 1997;19(8):470-475.
 • 13. Low W, Tan S, Schwartz S. The effect of severe caries on the quality of life in young children. Pediatr Dent. 1999;21(6):325-326.
 • 14. Özyavaş S. Türkiye’de Ağız Diş Sağlığı Politikası: Mevcut Durum Analizi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi. 2018;21(4):789-805.
 • 15. Nagarakanti S, Epari V, Athuluru D. Knowledge, attitude, and practice of medical doctors towards periodontal disease. J Indian Soc Periodontol. 2013;17(1):137.
 • 16. Bhavya B, Shaji V, Ashwini S. Knowledge, practice and attitude of medical doctors on the association between medical health and periodontal health. J Dent Orofacial Res. 2015;11(1):7-11.
 • 17. Rabiei S, Mohebbi SZ, Patja K, Virtanen JI. Physicians’ knowledge of and adherence to improving oral health. BMC Public Health. 2012;12(1):1-9.
 • 18. Adeghe H, Ehigiator O, Azodo C, Ehizele A. Nigerian clinical level medical students’ knowledge of dental specialty. Annals Med Health Sci Res. 2012;2(2):157-160.
 • 19. Simsek Derelioglu S. Turkey, in A compendium on oral health of children around the world early childhood caries, O. F.M., Editor. 2018, Nova Science Publishers: New York. p. 397-404.
 • 20. Nicolae A, Levin L, Wong PD, et al. Identification of early childhood caries in primary care settings. Paediatr Child Health. 2018;23(2):111-115.
 • 21. Smith R, Badner VM, Morse DE, Freeman K. Maternal risk indicators for childhood caries in an inner city population. Community Dent Oral Epidemiol. 2002;30(3):176-181.
 • 22. Ribeiro NM, Ribeiro MA. Breastfeeding and early childhood caries: a critical review. J Pediatria. 2004;80(5):s199-s210.
 • 23. Murthy G, Mohandas U. The knowledge, attitude and practice in prevention of dental caries amongst pediatricians in Bangalore: A cross-sectional study. J Indian Soc Pedodont Prevent Dent. 2010;28(2):100.
 • 24. Hazal Ö, Ağmaz O. ve Abaklı M. Diş ve Tıp Hekimlerinin Florlu Vernikler Konusundaki Yaklaşımlarının Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi. 2019;1(1):13-23.
 • 25. Burcu A, Baysal SU, Gökçay G. Çocuklarda Flor Kullanımının Yarar ve Zararlarının Değerlendirilmesi. Çocuk Dergisi. 2009;9(1):8-15.
 • 26. Beltrán-Aguilar ED, Goldstein JW, Lockwood SA. Fluoride varnishes: a review of their clinical use, cariostatic mechanism, efficacy and safety. J Am Dent Assoc. 2000;131(5):589-596.
 • 27. Curto-Manrique J, Malpartida-Carrillo V, Arriola-Guillén LE. Efficacy of the lift-the-lip technique for dental plaque removal in preschool children. J Indian Soc Pedodont Prevent Dent. 2019;37(2):162.
 • 28. Akyıldız MB, Doğusal G, Sönmez I. Aydın ve İzmir illerindeki pediatristlerin ağız-diş sağlığı hakkındaki bilgilerinin araştırılması. J Pediatr Res. 2015;2(1):21-25.
 • 29. Ismail AI, Nainar SH, Sohn W. Children’s first dental visit: attitudes and practices of US pediatricians and family physicians. Pediatr Dent. 2003;25(5):425-430.
 • 30. Perinatal and Infant Oral Health Care. Pediatr Dent. 2018;40(6):216-220.
 • 31. Policy on the Dental Home. Pediatr Dent. 2018;40(6):29-30.
 • 32. Health SoO. Maintaining and improving the oral health of young children. Pediatrics. 2014;134(6):1224-1229.
 • 33. Berg JH, Stapleton FB. Physician and dentist: new initiatives to jointly mitigate early childhood oral disease. Clin Pediatr. 2012;51(6):531-537.
 • 34. Zhang S, Lo EC, Chu CH. Attitude and awareness of medical and dental students towards collaboration between medical and dental practice in Hong Kong. BMC Oral Health. 2015;15(1):1-6.
 • 35. Chitta H, Chaitanya N, Lavanya R, Reddy M, Imran S. Awareness of medical doctors on oral health: A cross sectional study. Oral Health Dent Manage. 2015;14:424-428.

Yıl 2022, Cilt 32, Sayı 1, 17 - 22, 15.02.2022
https://doi.org/10.17567/ataunidfd.1011984

Öz

Kaynakça

 • 1. General USPHSOotS, Dental NIo, Research C. Oral health in America: a report of the Surgeon General. US Public Health Service, Department of Health and Human Services: 2000.
 • 2. Dye BA, Tan S, Smith V, Barker LK, Thornton-Evans G, Eke PI, and Beltrán-Aguilar ED. Trends in oral health status; United States, 1988-1994 and 1999-2004. 2007.
 • 3. Policy on Early Childhood Caries (ECC): Classifications, Consequences, and Preventive Strategies. Pediatr Dent. 2016;38(6):52-54.
 • 4. Kılınç G, Koca H, Ellidokuz H. The oral treatments clınıcal follow-up for 2 years on the 3-4 years old chıldren at dokuz eylul universıty’s kındergarden. DEÜ Tıp Fak Derg. 2013;27(1):25-31.
 • 5. Şengül F, Derelioğlu S, Yıldırım M, Demirci T, Çelik P, Çoruh M. Erzurum ilinde 4-6 yaş grubu çocuklarda oral sağlık durumunun gözden geçirilmesi. J Dent Fac Atatürk Uni. 2013;23(2):153-18.
 • 6. Seymen F. Early Childhood Caries. J Istanbul Uni Fac Dent. 2012;41(1-2):25-32.
 • 7. Ten Cate J. Contemporary perspective on the use of fluoride products in caries prevention. Br Dent J. 2013;214(4):161-167.
 • 8. Committee CA, Subcommittee IOH, Dentistry AAoP. Guideline on infant oral health care. Pediatr Dent. 2012;34(5):e148-e152.
 • 9. Colak H, Dülgergil C, Dalli M. American Academy on Pediatric Dentistry. Policy on Early Childhood Caries (ECC): Classifications, Consequences, and Preventive Strategies. Pediatr Dent. 2011;30:40-43.
 • 10. Rogers A. Bacteriocin typing of Streptococcus mutans strains isolated from family groups. Australian Dent J. 1980;25(5):279-283.
 • 11. Acs G, Lodolini G, Kaminsky S, Cisneros GJ. Effect of nursing caries on body weight in a pediatric population. Pediatr Dent. 1992;14(5):303.
 • 12. Sheller B, Williams B, Lombardi S. Diagnosis and treatment of dental caries-related emergencies in a children’s hospital. Pediatr Dent. 1997;19(8):470-475.
 • 13. Low W, Tan S, Schwartz S. The effect of severe caries on the quality of life in young children. Pediatr Dent. 1999;21(6):325-326.
 • 14. Özyavaş S. Türkiye’de Ağız Diş Sağlığı Politikası: Mevcut Durum Analizi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi. 2018;21(4):789-805.
 • 15. Nagarakanti S, Epari V, Athuluru D. Knowledge, attitude, and practice of medical doctors towards periodontal disease. J Indian Soc Periodontol. 2013;17(1):137.
 • 16. Bhavya B, Shaji V, Ashwini S. Knowledge, practice and attitude of medical doctors on the association between medical health and periodontal health. J Dent Orofacial Res. 2015;11(1):7-11.
 • 17. Rabiei S, Mohebbi SZ, Patja K, Virtanen JI. Physicians’ knowledge of and adherence to improving oral health. BMC Public Health. 2012;12(1):1-9.
 • 18. Adeghe H, Ehigiator O, Azodo C, Ehizele A. Nigerian clinical level medical students’ knowledge of dental specialty. Annals Med Health Sci Res. 2012;2(2):157-160.
 • 19. Simsek Derelioglu S. Turkey, in A compendium on oral health of children around the world early childhood caries, O. F.M., Editor. 2018, Nova Science Publishers: New York. p. 397-404.
 • 20. Nicolae A, Levin L, Wong PD, et al. Identification of early childhood caries in primary care settings. Paediatr Child Health. 2018;23(2):111-115.
 • 21. Smith R, Badner VM, Morse DE, Freeman K. Maternal risk indicators for childhood caries in an inner city population. Community Dent Oral Epidemiol. 2002;30(3):176-181.
 • 22. Ribeiro NM, Ribeiro MA. Breastfeeding and early childhood caries: a critical review. J Pediatria. 2004;80(5):s199-s210.
 • 23. Murthy G, Mohandas U. The knowledge, attitude and practice in prevention of dental caries amongst pediatricians in Bangalore: A cross-sectional study. J Indian Soc Pedodont Prevent Dent. 2010;28(2):100.
 • 24. Hazal Ö, Ağmaz O. ve Abaklı M. Diş ve Tıp Hekimlerinin Florlu Vernikler Konusundaki Yaklaşımlarının Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi. 2019;1(1):13-23.
 • 25. Burcu A, Baysal SU, Gökçay G. Çocuklarda Flor Kullanımının Yarar ve Zararlarının Değerlendirilmesi. Çocuk Dergisi. 2009;9(1):8-15.
 • 26. Beltrán-Aguilar ED, Goldstein JW, Lockwood SA. Fluoride varnishes: a review of their clinical use, cariostatic mechanism, efficacy and safety. J Am Dent Assoc. 2000;131(5):589-596.
 • 27. Curto-Manrique J, Malpartida-Carrillo V, Arriola-Guillén LE. Efficacy of the lift-the-lip technique for dental plaque removal in preschool children. J Indian Soc Pedodont Prevent Dent. 2019;37(2):162.
 • 28. Akyıldız MB, Doğusal G, Sönmez I. Aydın ve İzmir illerindeki pediatristlerin ağız-diş sağlığı hakkındaki bilgilerinin araştırılması. J Pediatr Res. 2015;2(1):21-25.
 • 29. Ismail AI, Nainar SH, Sohn W. Children’s first dental visit: attitudes and practices of US pediatricians and family physicians. Pediatr Dent. 2003;25(5):425-430.
 • 30. Perinatal and Infant Oral Health Care. Pediatr Dent. 2018;40(6):216-220.
 • 31. Policy on the Dental Home. Pediatr Dent. 2018;40(6):29-30.
 • 32. Health SoO. Maintaining and improving the oral health of young children. Pediatrics. 2014;134(6):1224-1229.
 • 33. Berg JH, Stapleton FB. Physician and dentist: new initiatives to jointly mitigate early childhood oral disease. Clin Pediatr. 2012;51(6):531-537.
 • 34. Zhang S, Lo EC, Chu CH. Attitude and awareness of medical and dental students towards collaboration between medical and dental practice in Hong Kong. BMC Oral Health. 2015;15(1):1-6.
 • 35. Chitta H, Chaitanya N, Lavanya R, Reddy M, Imran S. Awareness of medical doctors on oral health: A cross sectional study. Oral Health Dent Manage. 2015;14:424-428.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Diş Hekimliği
Bölüm Research Articles
Yazarlar

Elif KARDEŞ Bu kişi benim
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0003-2012-4863
Türkiye


Fatma SARAÇ Bu kişi benim
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
0000-0001-7508-6046
Türkiye


Periş ÇELİKEL Bu kişi benim
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
0000-0002-1807-4281
Türkiye


Sera ŞİMŞEK DERELİOĞLU Bu kişi benim
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
0000-0001-5192-923X
Türkiye


Özgür DEMİR CİNİSLİ Bu kişi benim
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0002-5993-5308
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Şubat 2022
Başvuru Tarihi 26 Nisan 2021
Kabul Tarihi 19 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 32, Sayı 1

Kaynak Göster

AMA Kardeş E. , Saraç F. , Çelikel P. , Şimşek Derelioğlu S. , Demir Cinisli Ö. TÜRKİ̇YE’DE Bİ̇R GRUP Aİ̇LE HEKİ̇Mİ̇Nİ̇N ERKEN ÇOCUKLUK ÇÜRÜKLERİ̇ HAKKINDA Bİ̇LGİ̇, TUTUM VE YAKLAŞIMLARININ DEĞERLENDİ̇Rİ̇LMESİ. Curr Res Dent Sci.. 2022; 32(1): 17-22.