Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Şair Nigar Hanım'ın Ahmet Mithat’ın Vefatının Ardından Yazdıkları

Yıl 2020, Cilt: 29 Sayı: 2, 116 - 134, 30.06.2020
https://doi.org/10.35379/cusosbil.760928

Öz

Bu yazıda Şâir Nigâr Hanım’ın Ahmed Mithat Efendi’nin 28 Aralık 1912 yılında ölümünün ardından yazdığı ve 3 Ocak 1913 tarihinde Şehbal dergisinde yayımlanan yazı ve şiirlerinin dil, kültür ve edebiyat açısından tahlili, yeni Türk harflerine çevrili metni ve tıpkıbasımı yer almaktadır. Nigâr Hanım 1862-1918 yılları arasında yaşamış, manzum ve mensur pek çok eser vermiş aydın bir yazar ve şairdir. O da arkasından yazılar yazdığı Ahmet Mithat Efendi gibi yazılarıyla ve şiirleriyle çağına tanıklık etmiş, arkasında eserler bırakmış şair bir kadındır. Burada gençlik yıllarından bu yana kendisine hocalık, kılavuzluk etmiş Ahmet Mithat Efendi’nin arkasından yazdığı mensur metinler, bir dörtlük, altılık kıt’a ve 18 beyitlik ölüm temalı bir manzum eseri dil, kültür ve edebiyat açısından incelenmiştir. Manzum kısımları daha sağlıklı anlayabilmek için beyit ve kıt’aların önce vezin ve gramer kontrolleri yapılmış, sonra nesre ve günümüz Türkçesine çevrilmiş en son anlam vermeye çalışılmıştır.

Kaynakça

  • Ahmetoğlu, S. (2018), İttihatçı Aktüaliteden Kitlesel Popülariteye: Şehbal Mecmuası (1909-1914), 2. Basım, İstanbul: Libra Yayınları.
  • Aydoğan, B. (1996), Servet-i Fünûn Döneminde Edebiyat Üzerinde Oluşan Polemikler, basılmamış Doktora Tezi, , Danışman: Prof. Dr. Mine Mengi, s. 58, 179, 186.
  • Bekiroğlu, N. (1998). Şair Nigâr Hanım. İstanbul: İletişim Yayınları.
  • Bekiroğlu, N. (2007). Nigâr Hanım. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. C. 33. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. s. 83-85.
  • Dilçin, C. (1983), Türk Şiir Bilgisi, TDK Yayınları Ankara.
  • Nigâr Binti Osman (1328). Mâtem-i Millîye Munzam Bir Keder, Şehbal, Sayı: 70, s. 424, 425.
  • Nigâr Binti Osman (1959). Hayatımın Hikâyesi, Ekin Basımevi, İstanbul.
  • Okay, O. (1989). “Ahmed Midhat Efendi” mad. TDV İslâm Ansiklopedisi. C. II . İstanbul, s. 100-103.
  • Özön, M. (1973). Osmanlıca –Türkçe Sözlük, 5. Baskı, İnlılâp ve Aka Kitabevleri, İstanbul.
  • Küçük, C. (1992). “Balkan Savaşları” mad. TDV İslâm Ansiklopedisi. C. V. Ankara, s. 23-25.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İ. Çetin DERDİYOK Bu kişi benim 0000-0003-4055-8941

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Gönderilme Tarihi 12 Şubat 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 29 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA DERDİYOK, İ. Ç. (2020). Şair Nigar Hanım’ın Ahmet Mithat’ın Vefatının Ardından Yazdıkları. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 29(2), 116-134. https://doi.org/10.35379/cusosbil.760928