Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK EĞİTİMİNDE SANAL GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMI

Yıl 2021, Cilt 30, Sayı 1, 220 - 230, 30.04.2021
https://doi.org/10.35379/cusosbil.832294

Öz

Teknolojik gelişmelerle birlikte hayatın her alanında önemli değişimler yaşanmaktadır. Bu alanlardan birisi de eğitimdir. Klasik eğitim metotları ile özellikle Y ve Z kuşaklarına hitap etmekte zorluk çeken eğitimciler için teknolojik gelişmeler önemli imkânlar sunmaktadır. Sanal gerçeklik de bu teknolojik gelişmelerden birisidir. Sanal gerçeklik; görüntü, hologram, ses, konum ve benzeri duyusal unsurların gerçek dünyanın bir taklidi olarak oluşturulmasıdır. Sanal gerçeklik teknolojisi son yıllarda eğitim amaçlı olarak farklı disiplinler tarafından kullanılmaktadır. Sanal gerçeklik teknolojisinin dış ticaret ve lojistik eğitiminde kullanılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada başa takılı sanal gerçeklik gözlüğü il kullanılan sanal gerçeklik uygulamasının etkili bir ders destek materyali olma potansiyeli incelenmiştir. Bu kapsamda araştırmada, Y kuşağı olarak Uluslararası Ticaret ve Lojistik lisans eğitimi alan öğrencilere dünyanın en önemli limanlarından birisi olan Hindistan’ın Mundra Limanı hakkında bilgi edinmeleri için 10 dakikalık bir video izletilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu deney grubunda 30, kontrol grubunda 30 öğrenci olmak üzere toplam 60 öğrenci oluşturmaktadır. Deney grubu sanal gerçeklik uygulamasına, kontrol grubu ise video destekli ders anlatımına katılmıştır. Uygulama sonrası grupların ders başarıları 15 soruluk başarı testi ile ölçülmüştür. Uygulama sonucuna göre, sanal gerçeklik uygulaması kullanılarak yapılan öğretim sonucunda deney grubunun akademik başarısının kontrol grubuna göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Sanal gerçeklik uygulaması kullanılarak yapılan eğitimin, öğrencilerin akademik başarılarını arttırmada daha etkili olacağı düşünülmektedir.

Kaynakça

 • Aka, B. (2018). Bebek Patlaması, X ve Y Kuşağı Yöneticilerin Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Kamu ve Özel Sektör Farklılıklarına Göre İncelenmesi: Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 9(20), 118-135.
 • Akçetin, Ç. (2013), Eğitimleşen Oyun Oyunlaşan Eğitim, 30.Uluslararası Bilişim Kurultayı, Ankara
 • Aktarmış, H., & ARICI, V. (2013). Sanal gerçeklik programlarının astronomi konularının öğretiminde kullanılmasının akademik başarı ve kalıcılığa etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 58-70.
 • Altunbay, M. ve Bıçak, N. (2018). Türkçe Eğitimi Derslerinde “Z Kuşağı” Bireylerine Uygun Teknoloji Tabanlı Uygulamaların Kullanımı. ZFWT Journal Of World Of Turks, 10(1), 127-142
 • Arredondo, J.H. ve Assad-Kottner, C. (2015), Virtual reality: a look intothe past to fuel the future, https:// publishing. rcseng. ac. Uk /doi /pdf/ 10.1308/ rcsbull.2015.424 adresinden 15 Şubat 2020 tarihinde edinilmiştir.
 • Aslan, R., & Erdoğan, S. (2017). 21. Yüzyılda Hekimlik Eğitimi: Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik, Hologram.
 • Avcı, A. F., & Taşdemir, Ş. (2019). Artırılmış ve Sanal Gerçeklik İle Periyodik Cetvel Öğretimi, Selçuk Teknik Dergisi, 18(2), 68-83.
 • Aydın, V. (2013). Fen eğitiminde sanal gerçeklik programları üzerine bir çalışma: "Güneş sistemi ve ötesi: Uzay bilmecesi" ünitesi örneği, Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi
 • Bamodu, O., & Ye, X. M. (2013). Virtual reality and virtual reality system components. In Advanced materials research (Vol. 765, pp. 1169-1172). Trans Tech Publications Ltd.
 • Bastiaens, T., Wood, L., & Reiners, T. (2014). New landscapes and new eyes: The role of virtual world design for supply chain education. Ubiquitous Learning, 6(1), 37-49.
 • Can, A. (2017). SPSS İle Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi, Pegem Yayıncılık: Ankara.
 • Çakaloz, B. (2008). Lojistik Yönetiminde Simülasyon Temelli Eğitim Yaklaşımları, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi /Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Demirel, Ö., Seferoğlu, S., & Yağcı, E. (2003). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme (4. basım).[Instructional technology and material development]. Ankara, Turkey: PegemA Yayıncılık.
 • Demirezen, B. (2019). Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik Teknolojisinin Turizm Sektöründe Kullanılabilirliği Üzerine Bir Literatür Taraması, Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(1), 1-26.
 • Dinh, H. Q., Walker, N., Hodges, L. F., Song, C., & Kobayashi, A. (1999, March). Evaluating the importance of multi-sensory input on memory and the sense of presence in virtual environments. In Proceedings IEEE Virtual Reality (Cat. No. 99CB36316) (pp. 222-228). IEEE.
 • Duran, İ. U., & Çavuş, V. Akıllı Telefon Tabanlı Sanal Gerçekliğin Mesleki Eğitimde Uygulanması. Mesleki Bilimler Dergisi (MBD), 6(1).
 • Durukan, A. (2018). Sanal Gerçeklikle Zenginleştirilmiş Öğrenme Ortamının Fen Bilimleri Öğretmen Adayları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi
 • Etlican G. (2012) X ve Y Kuşaklarının Online Eğitim Teknolojilerine Karşı Tutumlarının Karşılaştırılması. Y. L. Tezi. Bahçeşehir Üniv. Sosyal Bilimler Ens. İstanbul.
 • Feiner, S. (2002). Augmented reality: a new way of seeing, Scientific American, 286 (4):48-55. Feng, M. (2017, May). Construction of experiment teaching center of virtual simulation of economic management in application-oriented Colleges------Study on Shaan Xi Institute of International Trade & Commerce. In 2017 2nd International Conference on Materials Science, Machinery and Energy Engineering (MSMEE 2017) (pp. 86-92). Atlantis Press.
 • Freina, L., & Ott, M. (2015, April). A literature review on immersive virtual reality in education: state of the art and perspectives. In The international scientific conference elearning and software for education (Vol. 1, No. 133, pp. 10- 1007).
 • Gegez, E. (2007). Pazarlama Araştırmaları, Beta Yayınları:İstanbul.
 • Gutiérrez M. J., Mora, C. E., Añorbe-Díaz, B., & González-Marrero, A. (2017). Virtual technologies trends in education. EURASIA Journal of Mathematics Science and Technology Education, 13(2), 469-486. Harris, K., & Reid, D. (2005). The influence of virtual reality play on children's motivation. Canadian journal of occupational therapy, 72(1), 21-29.
 • Hernandez-Pozas, O., & Carreon-Flores, H. (2019). Teaching International Business Using Virtual Reality. Journal of Teaching in International Business, 30(2), 196-212.
 • Kalina, T., & Mikısova, M. (2011). Simulation of ship management in preparation of professionals for inland navigation. Logistyka, (6).
 • Kotranza, A., Lind, D. S., Pugh, C. M., & Lok, B. (2009, October). Real-time in-situ visual feedback of task performance in mixed environments for learning joint psycho-motor-cognitive tasks. Paper presented at the 8th IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR), Orlando, FL.
 • Le Li D.H. & Mao, Y., Chen, P., (2014). Virtual reality training improves balance function. Neural regeneration research, 9(17), 1628.
 • Prensky, M. (2001). Digital Game-Based Learning, New York: McGraw-Hill.
 • Puncreobutr, V. (2016). Education 4.0: New challenge of learning. St. Theresa Journal of Humanities and Social Sciences, 2(2).
 • Sarıoğlu, S. (2019). İlköğretim 6. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Hücre Konusunda Sanal Gerçeklik Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarısı ve Derse Karşı Tutumuna Etkisi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Shah, G., & Cragin, J. (2015). Game on: Virtual reality in international business education. In The Palgrave handbook of experiential learning in international business (pp. 401-417). Palgrave Macmillan, London.
 • Süygün, M. S., & Bozyiğit, S. (2019). Dış Ticaret ve Lojistik Eğitiminde Dijital Oyun Tabanlı Öğrenme: Kavramsal Bir İnceleme. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(1), 37-50.
 • Tepe, T. (2019). Başa Takılan Görüntüleyiciler İçin Geliştirilmiş Sanal Gerçeklik Ortamlarının Öğrenme ve Buradalık Algısı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi
 • Teras, M., Reiners, T., Coldham, G., & Wood, L. C. (2016, May). nDiVE: Gamified virtual reality environment for Logistics and Supply Chain Management training. In Proceedings of the 2016 CHI Conference Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems (pp. 738-744).
 • Thomas, S. (2016). Future Ready Learning: Reimagining the Role of Technology in Education. 2016 National Education Technology Plan. Office of Educational Technology, US Department of Education.
 • Yaşa, E. ve Bozyiğit, S. (2012). Y Kuşağı Tüketicilerinin Cep Telefonu ve GSM Operatörleri Tercihi: Mersin İlindeki Üniversite Öğrencilerinin Tercihlerini Belirlemeye Yönelik Pilot Bir Araştırma, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 29-46.
 • Yıldırım, G., Elban, M., & Yıldırım, S. (2018). Analysis of Use of Virtual Reality Technologies in History Education: A Case Study. Asian Journal of Education and Training, 4(2), 62-69.
 • Zhu, Y. (2014). Design and Implementation of E-commerce Teaching Simulation Operating Platform. International Journal of Online Engineering, 10(1).
 • https://los40.com/los40/2018/11/26/tecnologia/1543239196_147979.html adresinden 10.02.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • https://codemodeon.com/tr/blog/sanal-gerceklik-ve-artirilmis-gerceklik-farklari/ adresinden 10.02.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • https://www.youtube.com/watch?v=BwMC9DxHb4k adresinden 10.02.2020 tarihinde erişilmiştir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet Sami SÜYGÜN
Tarsus Üniversitesi
0000-0002-3928-7438
Türkiye


Sezen BOZYİĞİT (Sorumlu Yazar)
tarsus üniversitesi uygulamalı bilimler fakültesi
0000-0002-0951-3588
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 30, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { cusosbil832294, journal = {Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-8880}, eissn = {1304-8899}, address = {}, publisher = {Çukurova Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {30}, number = {1}, pages = {220 - 230}, doi = {10.35379/cusosbil.832294}, title = {DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK EĞİTİMİNDE SANAL GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMI}, key = {cite}, author = {Süygün, Mehmet Sami and Bozyiğit, Sezen} }
APA Süygün, M. S. & Bozyiğit, S. (2021). DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK EĞİTİMİNDE SANAL GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMI . Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 30 (1) , 220-230 . DOI: 10.35379/cusosbil.832294
MLA Süygün, M. S. , Bozyiğit, S. "DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK EĞİTİMİNDE SANAL GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMI" . Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 30 (2021 ): 220-230 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cusosbil/issue/62178/832294>
Chicago Süygün, M. S. , Bozyiğit, S. "DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK EĞİTİMİNDE SANAL GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMI". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 30 (2021 ): 220-230
RIS TY - JOUR T1 - DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK EĞİTİMİNDE SANAL GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMI AU - Mehmet Sami Süygün , Sezen Bozyiğit Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.35379/cusosbil.832294 DO - 10.35379/cusosbil.832294 T2 - Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 220 EP - 230 VL - 30 IS - 1 SN - 1304-8880-1304-8899 M3 - doi: 10.35379/cusosbil.832294 UR - https://doi.org/10.35379/cusosbil.832294 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK EĞİTİMİNDE SANAL GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMI %A Mehmet Sami Süygün , Sezen Bozyiğit %T DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK EĞİTİMİNDE SANAL GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMI %D 2021 %J Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-8880-1304-8899 %V 30 %N 1 %R doi: 10.35379/cusosbil.832294 %U 10.35379/cusosbil.832294
ISNAD Süygün, Mehmet Sami , Bozyiğit, Sezen . "DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK EĞİTİMİNDE SANAL GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMI". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 30 / 1 (Nisan 2021): 220-230 . https://doi.org/10.35379/cusosbil.832294
AMA Süygün M. S. , Bozyiğit S. DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK EĞİTİMİNDE SANAL GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMI. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 30(1): 220-230.
Vancouver Süygün M. S. , Bozyiğit S. DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK EĞİTİMİNDE SANAL GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMI. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 30(1): 220-230.
IEEE M. S. Süygün ve S. Bozyiğit , "DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK EĞİTİMİNDE SANAL GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMI", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 30, sayı. 1, ss. 220-230, Nis. 2021, doi:10.35379/cusosbil.832294