Yıl 2020, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 577 - 599 2020-12-21

BATMAN İL MERKEZİNDE ÇALIŞAN TÜRKÇE ÖĞRETİCİLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR
PROBLEMS ENCOUNTERED BY TURKISH INSTRUCTORS IN BATMAN CITY CENTER

Ömer Tuğrul KARA [1] , Ali YİĞİT [2] , Feyzullah AĞIRMAN [3]


2011 yılında Suriye’de başlayan iç karışıklıklar nedeniyle Suriye’den özellikle çevre ülkelere başlayan ve dünya tarihinin en büyük yer değiştirme hareketlerinden biri olan göç sonucunda üç milyondan fazla Suriyeli mülteci Türkiye’ye gelmiştir. Türkiye bu kitlenin uyum süreci için belirli önlemler almıştır. Kültürel uyumu sağlayan en önemli ögenin dil olması Suriyelilere Türkçe öğretimini gündeme getirmiş ve bu doğrultuda Türkçe öğreticileri göreve başlamıştır. Çalışmada Batman il merkezinde görev yapan Türkçe öğreticilerinin karşılaştıkları sorunları tespit etmek amacıyla 2016-2017 yıllarında “Batman Can Geçici Eğitim Merkezi” ve “Dost Geçici Eğitim Merkezi”nde çalışan Türkçe öğreticileri ile görüşülmüştür. Uzman görüşü alınarak hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilen veriler, içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Çalışmada Türkçe öğreticilerinin mesleğin özlük hakları, alan bilgisi, eğitim ortamı, öğrenci, öğretim programı, materyal ve koordinasyon ile ilgili karşılaştıkları sorunlar ortaya konulmuştur.
Syrian civil war and the turmoil starting in 2011 have led Syrian people to move to neighboring countries. This immigration can be described one of the most immense dislocations and moves in the history of the world. As a result of this obligatory immigration, more than 3 million of Syrian refugees have also had to immigrate to Turkey. Turkey has taken certain precautions for the immigrants’ adaptation processes. The fact that the essential element that ensures cultural harmony is language has brought the teaching of Turkish to Syrians on the agenda; thus, Turkish language teachers have started to work in this direction. This study aimed to unearth the problems of Turkish instructors that work in ‘Temporary Education Centers’, two of which are ‘Batman Can Temporary Education Center’ and ‘Dost Temporary Education Center’ between the years of 2016 and 2017, where the instructors were interviewed .The data were collected based on semi-structured interview forms by receiving opinions of expert academicians and were examined through content analysis. The problems encountered in both centers by the instructors can be listed as paucity of personal rights in their professions, expertise, education setting, curriculum, syllabus, materials and coordination.
 • Ağır, O. ve Sezik, S. (2015). Suriye’den Türkiye’ye yaşanan göç dalgasından kaynaklanan güvenlik sorunları. Birey ve Toplum Dergisi. 5 (9), 99.
 • Akkaya, A. (2013). Suriyeli mültecilerin Türkçe algıları. EKEV Akademi Dergisi. 17 (56), 179-190.
 • Balkar, B., Şahin, S. ve Işıklı Barahan, N. (2016). Geçici Eğitim Merkezlerinde (GEM) görev yapan Suriyeli öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12 (6), 1290-1310.
 • Canatan, K. (2013). Avrupa toplumlarının göç algıları ve tutumları: Sosyolojik bir yaklaşım. Sosyoloji Dergisi. 3 (27), 317-332.
 • Castles, S. ve Miller, M. J. (2008). Göçler çağı - modern dünyada uluslararası göç hareketleri (B. U. Bal ve İ. Akbulut, Çev.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Çetin, A. ve Uzman, N. (2012). Sığınmacılar çerçevesinde Suriye-Türkiye ilişkilerine bir bakış. Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslararası Avrasya Strateji Dergisi. 1 (1), 3-18.
 • Ekici, S. ve G. Tuncel (2015). Göç ve insan. Birey ve Toplum Dergisi. 5 (9), 9-22.
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. (2017). 2016 Türkiye göç raporu (Yayın no: 40). Ankara: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yayınları.
 • Gün, M. (2015). Yabancılara Türkçe öğretimi veren öğretim elemanlarının Adıyaman ili çadır kent bölgesinde Türkçe öğrenen Suriyeli mültecilere Türk kültürü aktarımına ilişkin görüşleri. Cappadocia Journal of History and Social Sciences. (5), 119-138.
 • Günaydın, Y. ve A. F. Arıcı (2020). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde etkileşimli okumanın konuşma becerisine etkisi. Ekev Akademi Dergisi, 24 (83), 673-695.
 • Gürkan, M. (2006). Sosyolojik açıdan göç ve yasadışı göç hareketler. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale.
 • Kara, Ö. T, Karakoç Öztürk, B. ve Dağıstanlıoğlu, E. (2017). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ve yabancı dil öğretimi araştırmaları. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Karadağ, S. ve Aytan, T. (2020). Geçici koruma statüsü altındaki suriyeli çocukların Türkçe öğrenim durumları üzerine bir araştırma. Jass Studies- The Journal of Academic Social Science Studies, 13 (79), 81-94.
 • Kirişçi, K. (2014). Misafirliğin ötesine geçerken Türkiye’nin “Suriyeli mülteciler” sınavı. (S. Karaca, Çev.). Ankara: Brookings & Usak Yayını.
 • Körükmez, L. ve Südaş, İ. (2015). Göçler ülkesi: Alkışlar, göçmenler, araştırmacılar. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü. (2017). Suriyeli çocukların Türk eğitim sistemine entegrasyonunun desteklenmesi projesi. Erişim adresi: http://pictes.meb.gov.tr/www/projemiz/icerik/36.
 • MEB Mersin Millî Eğitim Müdürlüğü (2015). Yabancı öğrenci kayıtları. Erişim adresi: http://mersin.meb.gov.tr/indir.aspx?ek=7747.
 • MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü. (2014). Yabancılara Yönelik Eğitim-Öğretim Hizmetleri Genelgesi (2014/21). Erişim adresi: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/yabyonegiogr_1/yabyonegiogr_1.html.
 • MEB Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi. (2017). Türkçe dil öğretimi mevcut durum. Erişim adresi: https://pictes.meb.gov.tr/izleme/Faaliyetler/TurkceOgretimi.
 • Orhan, O. (2014). Suriye’ye komşu ülkelerde Suriyeli mültecilerin durumu: Bulgular, sonuçlar ve öneriler (ORSAM Rapor No: 189). Ankara.
 • Seydi, A. R. (2014). Türkiye’nin Suriyeli sığınmacıların eğitim sorununun çözümüne yönelik izlediği politikalar. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. (31), 267-305.
 • Taştan, C. ve Çelik, Z. (2017). Türkiye’de Suriyeli çocukların eğitimi: Güçlükler ve öneriler. Ankara: Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi.
 • TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu (2012). Ülkemize sığınan Suriye vatandaşlarının barındıkları çadırkentler hakkında inceleme. Erişim adresi: https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/docs/2012/raporlar/28_02_2012_1.p.df.
 • Topçu, E. (2017). Türkiye’deki Suriyeli çocukların eğitime kazandırılma süreci: Geçici Eğitim Merkezleri. C. Taştan ve A. Ç. Kavuncu (Yay. Haz.). Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar içinde (s. 11-25). Ankara: Polis Akademisi Yayınları.
 • UNHCR. (2018). Syrian refugee response plan. Erişim adresi: http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Eğitim Bilimleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5418-7718
Yazar: Ömer Tuğrul KARA (Sorumlu Yazar)
Kurum: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2847-3304
Yazar: Ali YİĞİT
Kurum: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2716-5548
Yazar: Feyzullah AĞIRMAN
Kurum: Millî Eğitim Bakanlığı
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 25 Ağustos 2020
Kabul Tarihi : 13 Aralık 2020
Yayımlanma Tarihi : 21 Aralık 2020

Bibtex @araştırma makalesi { cutad785028, journal = {Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi}, issn = {2587-1900}, eissn = {2548-0979}, address = {cutam@cu.edu.tr}, publisher = {Çukurova Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {5}, pages = {577 - 599}, doi = {10.32321/cutad.785028}, title = {BATMAN İL MERKEZİNDE ÇALIŞAN TÜRKÇE ÖĞRETİCİLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR}, key = {cite}, author = {Kara, Ömer Tuğrul and Yiğit, Ali and Ağırman, Feyzullah} }
APA Kara, Ö , Yiğit, A , Ağırman, F . (2020). BATMAN İL MERKEZİNDE ÇALIŞAN TÜRKÇE ÖĞRETİCİLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR . Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi , 5 (2) , 577-599 . DOI: 10.32321/cutad.785028
MLA Kara, Ö , Yiğit, A , Ağırman, F . "BATMAN İL MERKEZİNDE ÇALIŞAN TÜRKÇE ÖĞRETİCİLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR" . Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi 5 (2020 ): 577-599 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cutad/issue/58441/785028>
Chicago Kara, Ö , Yiğit, A , Ağırman, F . "BATMAN İL MERKEZİNDE ÇALIŞAN TÜRKÇE ÖĞRETİCİLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR". Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi 5 (2020 ): 577-599
RIS TY - JOUR T1 - BATMAN İL MERKEZİNDE ÇALIŞAN TÜRKÇE ÖĞRETİCİLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR AU - Ömer Tuğrul Kara , Ali Yiğit , Feyzullah Ağırman Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.32321/cutad.785028 DO - 10.32321/cutad.785028 T2 - Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 577 EP - 599 VL - 5 IS - 2 SN - 2587-1900-2548-0979 M3 - doi: 10.32321/cutad.785028 UR - https://doi.org/10.32321/cutad.785028 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi BATMAN İL MERKEZİNDE ÇALIŞAN TÜRKÇE ÖĞRETİCİLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR %A Ömer Tuğrul Kara , Ali Yiğit , Feyzullah Ağırman %T BATMAN İL MERKEZİNDE ÇALIŞAN TÜRKÇE ÖĞRETİCİLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR %D 2020 %J Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi %P 2587-1900-2548-0979 %V 5 %N 2 %R doi: 10.32321/cutad.785028 %U 10.32321/cutad.785028
ISNAD Kara, Ömer Tuğrul , Yiğit, Ali , Ağırman, Feyzullah . "BATMAN İL MERKEZİNDE ÇALIŞAN TÜRKÇE ÖĞRETİCİLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR". Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi 5 / 2 (Aralık 2020): 577-599 . https://doi.org/10.32321/cutad.785028
AMA Kara Ö , Yiğit A , Ağırman F . BATMAN İL MERKEZİNDE ÇALIŞAN TÜRKÇE ÖĞRETİCİLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR. ÇÜTAD. 2020; 5(2): 577-599.
Vancouver Kara Ö , Yiğit A , Ağırman F . BATMAN İL MERKEZİNDE ÇALIŞAN TÜRKÇE ÖĞRETİCİLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR. Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi. 2020; 5(2): 577-599.
IEEE Ö. Kara , A. Yiğit ve F. Ağırman , "BATMAN İL MERKEZİNDE ÇALIŞAN TÜRKÇE ÖĞRETİCİLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR", Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi, c. 5, sayı. 2, ss. 577-599, Ara. 2020, doi:10.32321/cutad.785028