Yıl 2020, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 680 - 701 2020-12-21

THE PERCEPTION Of TURKISH- ORIGIN STUDENTS LEARNING TURKISH TOWARDS THE CONCEPT OF HOMELAND
TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRENEN TÜRK SOYLU ÖĞRENCİLERİN VATAN KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARI

Yusuf GÜNAYDIN [1] , Mehmet SAYDAM [2] , Ahmet ERDEM [3] , Talat AYTAN [4]


The aim of this study is to reveal the perceptions of students who are learning Turkish and descended from Turkish origin regarding the homeland concept. The sample of the research consisted of 80 students who were learning Turkish and descended from Turkish origin at a language center in Istanbul at five different language levels (A1, A2, B1, B2 and C1). The descriptive survey model was used in the research and the homeland definitions in the storyteller Mustafa Kutlu's first essay article in his book Vatan or Internet were transformed into a questionnaire form and the questionnaire form was applied to the students in the research group in the spring term of 2019. In addition, the demographic data of the students was also collected with a personal information form. The data collected was analyzed thanks to the SPSS program. According to the results of the study, it was observed that the students in the study group had medium perception level in 14.85% of 55 definitions, low perception level in 13.75% of them and high perception level in 1.65% of them. In conclusion, it can be said that the perceptions of the students regarding the definition of homeland were generally at a medium level.
Türkiye Türkçesi öğrenen Türk soylu öğrencilerin vatan kavramına ilişkin algılarını ortaya koymayı amaçlayan bu araştırmanın örneklemini İstanbul’daki bir dil merkezinde A1, A2, B1, B2 ve C1 olmak üzere beş farklı seviyede Türkçe öğrenen Türk soylu 80 öğrenci oluşturmaktadır. Tarama modelinin benimsendiği araştırmada hikâyeci Mustafa Kutlu’nun Vatan Yahut İnternet kitabındaki ilk deneme yazısında geçen vatan tanımları bir anket formuna dönüştürülmüş ve 2019 yılı bahar döneminde araştırma grubundaki öğrencilere uygulanmıştır. Ayrıca öğrencilerin demografik bilgileri de kişisel bilgi formu ile toplanmış ve formlardan elde edilen bilgiler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, Türk soylu öğrencilerin 55 tanımın %14,85’inde orta algı, %13,75’inde düşük algı ve %1,65’inde yüksek algı seviyesine sahip olduğu görülmüştür. Buradan hareketle Türk soyluların vatan tanımına yönelik algıları genel olarak orta düzeydedir.
 • Aksan, D. (1977). Her yönüyle dil: ana çizgileriyle dilbilimi I. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Asutay, H. (2003). Yabancı dil öğretiminde kültür bağlamı ve öteki dil. Ankara Üniversitesi (TÖMER) Dil Dergisi, 118: 26-29.
 • Barın, E. (1998). Grameri Türkçe olan topluluklara Türkiye Türkçesinin öğretimi. Yayımlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Bayraktaroğlu, S. ve Mustafayeva, L. (2009). Türk yüksek öğretim sistemi ve türk dünyası ilişkileri: Sakarya Üniversitesinde eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler örneği. Journal of Azerbaijani Studies, 13, 284-292.
 • Biçer, N. ve Alan, Y. (2019). Türk soylulara Türkçe öğretimi ile ilgili çalışmalara genel bir bakış. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29 (1), 143-157.
 • Bozkırlı, K. Ç. vd. (2019). Kafkas Üniversitesindeki Türk soylu öğrencilerin sorunlarının değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(1), 211-228.
 • Bölükbaş, F. ve Keskin, F. (2010). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde metinlerin kültür aktarımındaki işlevi. Turkish Studies, 5 (4), 221-235.
 • Çiftci, M. vd. (2013). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kültür. Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı (M. Durmuş ve A. Okur, Ed.) 365-379. Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Demir, A. ve Açık, F. (2011). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kültürlerarası yaklaşım ve seçilecek metinlerde bulunması gereken özellikler. Türklük Bilimi Araştırmaları, 30, 51-72.
 • Duman, A. (2003). Türk soylulara Türkiye Türkçesi öğretiminde metin seçimi. Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi Türkçenin Öğretimi Özel Sayısı, 13, 151-155.
 • Erol, M. S. (2011). 20. Yıldönümünde Türkiye - Türk dünyası: sorunlar, arayışlar ve gelecek. Türk Dünyası 20 Yıllığı: Tahliller, Değerlendirmeler, Öngörüler ve Özeleştiriler. (Mehmet Seyfettin Erol-Yavuz Gürler, ed.). 41-50. Ankara: Türksav Yayınları.
 • Fowler, F. (2009). Survey research methods (4th. ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Geybullayev, G. ve Kurubaş, E. (2002). Türk Cumhuriyetlerinin entegrasyonu: fırsatlar, sorunlar ve çözüm önerileri. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7 (1), 19-45.
 • Göçer, A. (2009). Türkiye'de Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen lise öğrencilerinin hedef dile karşı tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Turkish Studies, 4 (8), 1298-1313.
 • Güleç, İ. ve İnce, B. (2013). Türkçe öğrenen yabancıların günlük yaşama ilişkin kültürel algıları üzerine bir araştırma. Sakarya University Journal of Education, 3 (3), 95-106.
 • Hengirmen, M. (1993). Yabancı dil öğretim yöntemleri. Ankara: Engin Yayınevi.
 • İşcan, A. (2012). Yabancı dil öğretimi ve yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin tarihçesi. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi (Aziz Kılınç ve Abdullah Şahin, ed.) 3-27. Ankara: Pegem A Akademi.
 • Karatay, H. ve Kartallıoğlu, N. (2012). Kırgız öğrencilerin Türkiye Türkçesi öğrenmeye ilişkin tutumları. Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Araştırmaları Dergisi, 4, 1-11.
 • Kubbealtı Lugati. http://lugatim.com/s/VATAN. (Erişim Tarihi: 18.07.2020).
 • Kutlu, M. (2014). Vatan yahut internet. İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Muradova, Y. (2012). Avrupa dilleri öğretimi ortak çerçeve metni doğrultusunda Orta Asya’daki Türk soylulara a1 seviyesinde Türkiye Türkçesi öğretim programı örneği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Okur, A. ve Keskin, F. (2013). Yabancılara Türkçe öğretiminde kültürel ögelerin aktarımı: İstanbul yabancılar için Türkçe öğretim seti örneği. The Journal of Academic Social Science Studies, 6 (2), 1619-1640.
 • Özyurt Gülen, D. (2019). Kültürlerarası iletişim kapsamında yabancı dil öğretim yolu ile kültür aktarımı ve duyarlılık kazanımı: örnek kitap incelemesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Qarluq, A. C. (2006). Sarı Uygurların Türkiye Türklerine yönelik tutumları. Journal of Modern Turkish Studies, 3 (1), 145-153.
 • Soral, G. (2009). Anadilden yabancı dile sözcüksel aktarım. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Sütçü, T. (2004). Tanzimat sonrası Türk Edebiyatında vatan temi (başlangıçtan 1918’e kadar). Yayımlanmamış doktora tezi. İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Temizyürek, F. ve Sallabaş, M. E. (2020). Türk dünyasından gelen öğrencilerin Türkiye Türkçesi metinlerine yönelik tutumları. Bilig, 95, 1-26.
 • Trt Avaz. www.trtavaz.com.tr/hakkimizda. (Erişim Tarihi: 14.07.2020).
 • Türkçe sözlük (2011). Ankara: TDK Yayınları.
 • Türk Keneşi. Türk konseyi hakkında. www.turkkon.org/tr/turk-konseyi-hakkinda (Erişim Tarihi: 14.07.2020).
 • Türk Keneşi. Türk üniversiteler birliği. www.turkunib.org/tr/site/index/#about. (Erişim Tarihi: 14.07.2020).
 • Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı. Türk konseyi. http://www.mfa.gov.tr/turk-konseyi.tr.mfa. (Erişim Tarihi: 14.07.2020).
 • Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı. Türkiye işbirliği ve koordinasyon ajansı başkanlığı. www.tika.gov.tr/tr/sayfa/hakkimizda-14649. (Erişim Tarihi: 14.07.2020).
 • Ülker N. (2007). Hitit ders kitapları örneğinde yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kültür aktarımı sürecine çözümleyici ve değerlendirici bir bakış. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Yunus Emre Enstitüsü www.yee.org.tr/tr/kurumsal/yunus-emre-enstitusu. (Erişim Tarihi: 14.07.2020).
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Eğitim Bilimleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0638-5621
Yazar: Yusuf GÜNAYDIN (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8972-486X
Yazar: Mehmet SAYDAM
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9995-0481
Yazar: Ahmet ERDEM
Kurum: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9778-8970
Yazar: Talat AYTAN
Kurum: YILDIZ MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 26 Ekim 2020
Kabul Tarihi : 14 Aralık 2020
Yayımlanma Tarihi : 21 Aralık 2020

Bibtex @araştırma makalesi { cutad816762, journal = {Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi}, issn = {2587-1900}, eissn = {2548-0979}, address = {cutam@cu.edu.tr}, publisher = {Çukurova Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {5}, pages = {680 - 701}, doi = {10.32321/cutad.816762}, title = {TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRENEN TÜRK SOYLU ÖĞRENCİLERİN VATAN KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARI}, key = {cite}, author = {Günaydın, Yusuf and Saydam, Mehmet and Erdem, Ahmet and Aytan, Talat} }
APA Günaydın, Y , Saydam, M , Erdem, A , Aytan, T . (2020). TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRENEN TÜRK SOYLU ÖĞRENCİLERİN VATAN KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARI . Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi , 5 (2) , 680-701 . DOI: 10.32321/cutad.816762
MLA Günaydın, Y , Saydam, M , Erdem, A , Aytan, T . "TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRENEN TÜRK SOYLU ÖĞRENCİLERİN VATAN KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARI" . Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi 5 (2020 ): 680-701 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cutad/issue/58441/816762>
Chicago Günaydın, Y , Saydam, M , Erdem, A , Aytan, T . "TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRENEN TÜRK SOYLU ÖĞRENCİLERİN VATAN KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARI". Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi 5 (2020 ): 680-701
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRENEN TÜRK SOYLU ÖĞRENCİLERİN VATAN KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARI AU - Yusuf Günaydın , Mehmet Saydam , Ahmet Erdem , Talat Aytan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.32321/cutad.816762 DO - 10.32321/cutad.816762 T2 - Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 680 EP - 701 VL - 5 IS - 2 SN - 2587-1900-2548-0979 M3 - doi: 10.32321/cutad.816762 UR - https://doi.org/10.32321/cutad.816762 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRENEN TÜRK SOYLU ÖĞRENCİLERİN VATAN KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARI %A Yusuf Günaydın , Mehmet Saydam , Ahmet Erdem , Talat Aytan %T TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRENEN TÜRK SOYLU ÖĞRENCİLERİN VATAN KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARI %D 2020 %J Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi %P 2587-1900-2548-0979 %V 5 %N 2 %R doi: 10.32321/cutad.816762 %U 10.32321/cutad.816762
ISNAD Günaydın, Yusuf , Saydam, Mehmet , Erdem, Ahmet , Aytan, Talat . "TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRENEN TÜRK SOYLU ÖĞRENCİLERİN VATAN KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARI". Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi 5 / 2 (Aralık 2020): 680-701 . https://doi.org/10.32321/cutad.816762
AMA Günaydın Y , Saydam M , Erdem A , Aytan T . TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRENEN TÜRK SOYLU ÖĞRENCİLERİN VATAN KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARI. ÇÜTAD. 2020; 5(2): 680-701.
Vancouver Günaydın Y , Saydam M , Erdem A , Aytan T . TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRENEN TÜRK SOYLU ÖĞRENCİLERİN VATAN KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARI. Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi. 2020; 5(2): 680-701.
IEEE Y. Günaydın , M. Saydam , A. Erdem ve T. Aytan , "TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRENEN TÜRK SOYLU ÖĞRENCİLERİN VATAN KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARI", Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi, c. 5, sayı. 2, ss. 680-701, Ara. 2020, doi:10.32321/cutad.816762