Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Köy Okullarında Yaşanılan Problemlere Yönelik Öğretmen Görüşleri

Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 3, 253 - 261, 29.12.2018

Öz

Bu araştırmanın amacı, köy okullarında yaşanılan problemlerin neler olduğunu öğretmenlerin bakış açılarından anlamaya çalışmak ve çözüm önerileri sunmaktır. Çalışma nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseni kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  Araştırmanın çalışma grubunu Van ili Tuşba ilçesine bağlı ilkokul ve ortaokullarda çalışan 9 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışma grubunda yer alan öğretmenlerin seçiminde maksimum çeşitlilik örneklem yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak katılımcılara 6 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış mülakat soru formu geliştirilmiştir. Mülakatların analizinde NVIVO 10.0 programı kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde, araştırmacılar öğretmenlerin problemlerini 1) dil problemi, 2) materyal eksikliği, 3) veli-öğretmen iletişimindeki sorunlar, 4) birleştirilmiş sınıf uygulaması, 5) anaokulunun olmaması, 6) ulaşım sıkıntısı, 7) program kaynaklı sorunlar, 8) ekonomik sorunlar ve 9) okulun fiziki yapısının yetersiz olması şeklinde bulmuşlardır. Elde edilen bulgular ilgili araştırma sonuçları doğrultusunda yorumlanarak tartışılmıştır. 

Kaynakça

  • Aksoy, N.(2008). Birleştirilmiş sınıflarda eğitim-öğretim: Genç ve deneyimsiz öğretmenlerin görüşlerine dayalı bir araştırma. Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 6 (21), 82-108.Altun, A. S. (2009). İlköğretim öğrencilerinin akademik başarısızlıklarına ilişkin veli, öğretmen ve öğrenci görüşlerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 8 (2), 567- 586.Annells, M. (2006). Triangulation of qualitative approaches: Hermeneutical phenomenology and grounded theory. Journal of Advanced Nursing, 56(1), 55–61.Binbaşıoğlu, C. (1995). Okullarda ilköğretim sorunları. Eğit-Der Yayınları: Ankara.BingöL, H. N. (2002). Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okullarında müdür yetkili öğretmenlerin karşılaştıkları yönetim sorunları: Çorum ili Sungurlu ilçesi örneği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. AnkaraCreswell, J. W. (2013). Qualitative inquiry & Research design: Choosing among five approaches (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE.Çınar, İ. (2004). Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okullarında ilk okuma yazma öğretimine ilişkin bir araştırma. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(7), 31-45.Çınkır, S. (2010). İlköğretim okulu müdürlerinin sorunları: Sorun kaynakları ve destek stratejileri. İlköğretim Online, 9(3), 1027-1036.Dalka, S. (2006 ). Birleştirilmiş sınıflı köy okullarının problemleri ve durum tespiti: Doğu Beyazıt örneği. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, (Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 14–16/ Nisan/2006, Ankara), Bildiri Kitabı 2. Cilt, 415–420, Kök Yayıncılık, Ankara.Dilaver, H. H. (1992) Türkiye’de öğretmen yetiştirme ve istihdam şartları. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Ankara.Dursun, F. (2006). Birleştirilmiş sınıflarda eğitim sorunları ve çözüm önerileri. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2, 33-57.Dündar, C. (2002). Köy Enstitüleri (3. Baskı). Ankara: İmge Kitabevi. Elma, C. (2013). Birleştirilmiş sınıflı okullarda görev yapan öğretmenlerin yönetim ve eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunlar. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(1) 75-87.Erdem, A. R. , Kamacı, S. , Aydemir, T. (2005). Birleştirilmiş sınıfları okutan sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar: Denizli örneği. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 1 (1-2), 1-13.Fidan, N. K. (2008). İlköğretimde Araç-Gereç Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 1 (1), 48– 61. Griffiths, V.L. (1975). Köy eğitimi sorunları ( Birinci Basılış) (Çev. H. Gürsoy). Talim ve Terbiye Dairesi Yayınları. 29. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.Karasar, N. (2004). Bilimsel araştırma yöntemi (13. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.Kavak, Y., Ekinci, C. E & Gökçe, F. (1997). İlköğretimde kaynak arayışları. Ankara: Pegem YayıncılıkKaya, Y. K. (1977). İnsan yetiştirme düzenimiz-politika, eğitim, kalkınma (Geliştirilmiş 2. Baskı), Ankara: Nüve Matbaası.Kılıç, D. , Abay, S. (2009). Birleştirilmiş sınıf uygulamasında öğretmenlerin öğrenme-öğretmen sürecinde karşılaştığı problemlere ilişkin görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 7(3), 623- 654.Kırby, F. (2000). Türkiye’de köy enstitüleri. Ankara: Güldiken Yayınları.Koşar, E. & H. Çiğdem. (2003). Eğitim ortamı tasarımı, araç-gereç ve materyal özellikleri. Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Öğreti Pegem A Yayıncılık.Köklü, M. (2000), birleştirilmiş sınıfların yönetimi ve öğretim. İstanbul: Beta Yayın DağıtımMakal, M. (1959). 17 Nisan. İstanbul: Baha MatbaasıMakal, M. (1979). Köy enstitüleri ve ötesi. İstanbul: Çağdaş Yayınları.Makal, M. (1997). Bozkırdaki kıvılcım. Ankara: Güldikeni Yayınları.Özben, K. (1997). Birleştirilmiş sinif uygulamasinda karşilaşilan sorunlar. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Denizli.Özkan, R. (2005). Birey ve toplumun gelişiminde öğretmenlik mesleğinin önemi. Milli Eğitim Dergisi, 166, 33-43.Roberts, P. & Priest, H. (2006). Reliability and validity in research. Nursing Standard, 20, 41-45.Sağlamer, E. (1975). Eğitimde teftiş teknikleri. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.Studebaker, J. W. (1945). Better rural educational opportunities- A national needs. The White House Conference on Rural Education, Corrected Works- Conference Proceeding, ERIC: ED347004.Summak, M. S. , Summak, A. E. G. , Gelebek, M. S. (2011). Birleştirilmiş sınıflarda karşılaşılan sorunlar ve öğretmenlerin bakış açısından olası çözüm önerileri (Kilis İli Örneği). Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(3),1221 -1238.Türkoğlu, P. (2000). Tonguç ve enstitüleri. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.Tütengil, C. O. (1979). 100 Soruda kırsal Türkiye’nin yapısı ve sorunları. İstanbul: Gerçek Yayınevi.Yıldırım, A. , Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.Yüksel, S. (2003). Öğretim teknolojisi, Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Öğreti Pegem A Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Erdi SİDAT Bu kişi benim
Türkiye


Adem BAYAR
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8693-9523
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2018
Başvuru Tarihi 27 Ekim 2018
Kabul Tarihi 20 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { cybd475361, journal = {Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2564-7490}, address = {cybd.jcas@gmail.com}, publisher = {Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {253 - 261}, doi = {}, title = {Köy Okullarında Yaşanılan Problemlere Yönelik Öğretmen Görüşleri}, key = {cite}, author = {Sidat, Erdi and Bayar, Adem} }
APA Sidat, E. & Bayar, A. (2018). Köy Okullarında Yaşanılan Problemlere Yönelik Öğretmen Görüşleri . Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi , 5 (3) , 253-261 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cybd/issue/41877/475361
MLA Sidat, E. , Bayar, A. "Köy Okullarında Yaşanılan Problemlere Yönelik Öğretmen Görüşleri" . Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi 5 (2018 ): 253-261 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cybd/issue/41877/475361>
Chicago Sidat, E. , Bayar, A. "Köy Okullarında Yaşanılan Problemlere Yönelik Öğretmen Görüşleri". Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi 5 (2018 ): 253-261
RIS TY - JOUR T1 - Köy Okullarında Yaşanılan Problemlere Yönelik Öğretmen Görüşleri AU - Erdi Sidat , Adem Bayar Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 253 EP - 261 VL - 5 IS - 3 SN - -2564-7490 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi Köy Okullarında Yaşanılan Problemlere Yönelik Öğretmen Görüşleri %A Erdi Sidat , Adem Bayar %T Köy Okullarında Yaşanılan Problemlere Yönelik Öğretmen Görüşleri %D 2018 %J Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi %P -2564-7490 %V 5 %N 3 %R %U
ISNAD Sidat, Erdi , Bayar, Adem . "Köy Okullarında Yaşanılan Problemlere Yönelik Öğretmen Görüşleri". Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi 5 / 3 (Aralık 2018): 253-261 .
AMA Sidat E. , Bayar A. Köy Okullarında Yaşanılan Problemlere Yönelik Öğretmen Görüşleri. CYBD. 2018; 5(3): 253-261.
Vancouver Sidat E. , Bayar A. Köy Okullarında Yaşanılan Problemlere Yönelik Öğretmen Görüşleri. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi. 2018; 5(3): 253-261.
IEEE E. Sidat ve A. Bayar , "Köy Okullarında Yaşanılan Problemlere Yönelik Öğretmen Görüşleri", Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, c. 5, sayı. 3, ss. 253-261, Ara. 2018

Başvuru yapılan makalenin değerlendirmeye alınabilmesi için dergi yazım kurallarına göre yazılmış olması, tam metnin yazar bilgilerini içermemesi, makale şablonuna göre yazılması, benzerlik raporunun yüklenmesi ve telif hakkı devir formunun imzalanarak yüklenmesi gerekmektedir.  Değerlendirme süreci tamamlanarak yayına kabul edilen makaleler, yazar/lar tarafından düzeltmeleri yapılıp, yazar bilgileri eklenerek yeniden dergi sitesine yüklenmelidir. Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar ile ilgili bilgilere Etik İlkeler ve Yayın Politikası sayfasından ulaşılabilir. Etik Kurul İzni gerektirmeyen çalışmalar için in Etik Kurul İzni Gerektirmeyen Çalışma Beyan Formu doldurularak sisteme yüklenmeli ve makalede belirtilmelidir.