Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Yöneticilik Zaman İster

Yıl 2014, Cilt: 1 Sayı: 1, 4 - 9, 15.10.2014

ÖzZaman durdurulması,
yerine ikamesi mümkün olmayan, insanoğlunun en kıymetli serveti olup, bu
servetin değerinin bilinmesi ve en iyi şekilde kullanılması gerekmektedir.
Böyle bir değerin örgüt yöneticileri tarafından örgüte ve çalışanlara en fazla
yarar sağlayacak şekilde etkili ve verimli olarak kullanması onlardan beklenen
yönetim işlevlerinden biridir. Öyle ki yönetici örgütü amaçlarına kısa zamanda
ulaştırmak; çalışanlarının işe karşı bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını
değiştirmek için hep zamana gereksinim duymaktadır. Nitekim tüm yönetim
eylemleri zaman içerisinde gerçekleşmektedir. Bu çalışmada, yönetim için bu
kadar elzem olan bir kaynağın farkına varılması, özen gösterilmesi ve örgüt
çalışanlarına model olunması için zamanın nasıl daha iyi kullanılması gerektiği
konusunda yöneticilere farklı bir bakış sunmak amacı ile literatür ışığında
zaman yönetimi konusu tartışılmıştır.Kaynakça

  • Akatay, A. (2003).Yönetsel Zamanın Etkin Kullanılması: Teori ve Bir Uygulaması. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
  • Druker, P. F. (1996). Yönetim Uygulaması. (Çev. E. Sabri Yamak), İstanbul: İnkılap Kitabevi
  • Erdem, R. ve Kaya, S. (1998). Zaman Yönetimi, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 2. Ankara: TODAİE Yayınları.
Toplam 3 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Erkan Kıral

Yayımlanma Tarihi 15 Ekim 2014
Gönderilme Tarihi 7 Temmuz 2014
Kabul Tarihi 5 Ekim 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Kıral, E. (2014). Yöneticilik Zaman İster. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 1(1), 4-9.

Başvuru yapılan makalenin değerlendirmeye alınabilmesi için dergi yazım kurallarına göre yazılmış olması, tam metnin yazar bilgilerini içermemesi, makale şablonuna göre yazılması, benzerlik raporunun yüklenmesi ve telif hakkı devir formunun imzalanarak yüklenmesi gerekmektedir.  Değerlendirme süreci tamamlanarak yayına kabul edilen makaleler, yazar/lar tarafından düzeltmeleri yapılıp, yazar bilgileri eklenerek yeniden dergi sitesine yüklenmelidir. Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar ile ilgili bilgilere Etik İlkeler ve Yayın Politikası sayfasından ulaşılabilir. Etik Kurul İzni gerektirmeyen çalışmalar için in Etik Kurul İzni Gerektirmeyen Çalışma Beyan Formu doldurularak sisteme yüklenmeli ve makalede belirtilmelidir.