PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

İslam Borçlar Hukuku Açısından “Kusursuz İmkansızlık Hali”nin Edimin İfasına Etkisi

Yıl 2011, Cilt 11, Sayı 1, 117 - 131, 01.02.2011

Öz

Bu çalışmada bir hukuki ilişki sonucu doğan edim borcunun ifasını olumsuz etkileyen kusursuz imkansızlık hali değerlendirilmiştir. Hukuken bir borç altına girmiş olsa bile kişi edimi ifası imkansızlaştığı zaman bu borç yükünden kurtulmaktadır. Ancak edim için almış olduğu karşılığı iade etmesi de şarttır. İslam borçlar hukukundaki değişik muamelelerde bunların örnekleri bulunmaktadır.

Kaynakça

 • Ahmed, Süleyman Muhammed, Damânü’l-Mütlefât fi’l-Fikhi’l-İslâmî, Kahire, 1985.
 • Akıntürk, Turgut, Borçlar Hukuku, Ankara, 199.
 • Ali Haydar, Dürerü’l-Hükkâm Şerhu Mecelleti’l-Ahkâm, İstanbul, 1330.
 • el-Amidî, Seyfuddin Ebi’l-Hasen Ali b. Muhammed, el-İhkâm fî Usûli’l-Ahkâm, Beyrut 1985.
 • Karaman, Hayrettin, Mukayeseli İslam Hukuku, İstanbul, 1987.
 • el-Bağdâdî, Ebu Muhammed, Mecmau’d-Damânât, Beyrût, 1987.
 • Bilmen, Ömer Nasuhi, Hukuk-ı İslamiyye ve Istılahat-ı Fıkhıyye Kamusu, İstanbul, tsz.
 • el-Cezîrî, Abdurrahman, Kitâbu’l-Fıkh Alâ’l-Mezâhibi’l-Erba’a, Mısır, 1969.
 • Çağıl, Orhan Münir, Hukuka ve Hukuk İlmine Giriş, İstanbul, 1966.
 • Damad Efendi, Abdullah b. Muhammed b. Süleyman, Mecmâu'l-Enhur fî Şerhi Multeka'l- Ebhur, Beyrut, tsz.
 • ed-Derdîr, Ebu’l-Berekât Ahmed b. Muhammed, eş-Şerhu’s-Sağîr Alâ Akrabi’l-Mesâlik İlâ Mezhebi’l-İmâm Mâlik, Kahire, tsz.
 • Eren, Fikret, Borçlar Hukuku, Ankara, tsz.
 • Eren, Fikret, Sorumluluk Hukuku Açısından Uygun İlliyet Bağı Teorisi, Ankara, 1975.
 • Fayzullah, Muhammed Fevzi, Nazariyyetü’d-Damân fi’l-İslâm, Kuveyt, 1986.
 • el-Hafîf, Ali, Ahkâmü’l-Mu’âmelâti’ş-Şer’iyye, Beyrût, tsz. , ed-Damân fi’l-Fikhi’l-İslâmî, Beyrût,1971.
 • Hallaf, Abdulvahhab, İlmu Usûli’l-Fıkh, Beyrut, 1986.
 • Hatemi, Hüseyin, Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku, İstanbul, 1994. el-Hudarî, Muhammed, Usûlü’l-Fıkh, Beyrut, 1991.
 • Hüseyin, Hamid Hasan, Nazariyyetü'l-Maslaha fi'l-Fıkhi'l-İslâmî, Kahire, 1981.
 • İbn Abdilber, Ebu Ömer Yusuf b. Abdillah b. Muhammed el-Kurtubî, Kitabü'l-Kâfi fi'l- Fıkhı Ehli'l-Medineti'l-Malikî, Riyad, 1980.
 • İbn Âbidîn, Muhammed Emîn, Haşiyetü Reddi’l-Muhtâr, İstanbul, 1984.
 • İbn Cüzey, Ebu'l-Kasım Muhammed b. Ahmed el-Gırnatî, Kavaninu'l-Fıkhiyye, Tunus, 1982.
 • İbn Ferhûn, Burhanuddin Ebi'l-Vefa, Tabsiretü'l-Hükkâm fî Usûli'l-Akdiyye ve Menâfi’u’l- Ahkâm, Beyrut, tsz.
 • İbn Kudâme, Abdullah b. Ahmet, el-Muğnî, Beyrût, 1972.
 • İbn Receb, Ebu Ferec Abdurrahman, el-Kavâid, Kahire, 1972.
 • İbn Rüşd, Ebi’l-Velîd el-Hafîd, Bidâyetü’l-Müctehid ve Nihâyetü’l-Muktesıd, İstanbul, 1985.
 • İbnü’l-Hümâm, Kemalüddîn, Şerhu Fethi’l-Kadîr, Beyrût, tsz.
 • Kadri Paşa, Muhammed, Mürşidü’l-Hayrân, Kahire, 1983.
 • Kahveci, Nuri, “İslam Hukukuna Göre Sorumluluğun Unsurlarından İlliyet Bağını Kesen Sebepler” KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Kahramanmaraş, 2007, Yıl: 5, Sayı: 10.
 • el-Karafî, Şihabuddin Ebi'l-Abbas Ahmed b. İdris, el-Furuk, by, tsz.
 • Karahasan, Mustafa Reşit, Sorumluluk Hukuku, İstanbul, 1995.
 • el-Kâsânî, Alauddin Ebi Bekr b. Mes’ûd, Bedâi’u’s-Senâi’ fî Tertîbi’ş-Şerâi’, Beyrût, 1986.
 • Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye, İstanbul,1985.
 • el-Merğinânî, Burhânuddîn Ebu’l-Hasan, el-Hidâye Şerhu Bidayeti’l-Mübtedi, İstanbul, 1986.
 • el-Mevsılî, Mahmûd b. Mevdûd, el-İhtiyâr li Ta’lîli’l-Muhtâr, Beyrût, 2007.
 • en-Nevevî, Şerafuddûn Yahya, el-Minhâc, İstanbul, tsz.
 • Nomer, Haluk N., “2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa Göre Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu”, İBD. Cilt, 66, Sayı, 1-2-3, İstanbul, 1992.
 • Reisoğlu, Safa, Borçlar Hukuku, Ankara, 1981.
 • Sa’dî Ebû Ceyb, Mevsûatü’l-İcma, Dımeşk, 1984.
 • Saymen-Elbir, Ferit Hakkı-Halit Kemal, Türk Borçlar Hukuku Umumi Hükümler, İstanbul, 1958.
 • es-Semerkandî, Alauddîn, Tuhfetü’l-Fukahâ, Beyrût, 1984.
 • es-Semî’, Salih Abdullah, Cevâhiru’l-İklîl Şerhu Muhtasarı’l-Halîl, Kahire, tsz.
 • es-Serahsî, Ebi Bekr Muhammed b. Ahmet, Mebsût, Beyrût, 2001.
 • Şaban, Zekiyuddin, İslam Hukuk İlminin Esasları (Çev., İ. Kafi Dönmez), Ankara 1990.
 • eş-Şirâzî, Ebû İshâk İbrahim b. Ali, el-Mühezzeb fi’l-Fikhi’l-İmami’ş-Şâfi’î, Mısır, tsz.
 • eş-Şirbînî, Şeyh Muhammed, Muğni’l-Muhtâc, İstanbul, 1959.
 • Tandoğan, Haluk, Türk Mesuliyet Hukuku, Ankara, 1961.
 • Tarablusî, Alauddîn Ebi’l-Hasan, Mu'inu'l-Hükkâm fîmâ Yeteredduh beyne'l-Hasmeyn mine'l-Ahkâm, Mısır, 1973.
 • Tekinay, Selahattin Sulhi, Borçlar Hukuku, İstanbul, 1979.
 • Tunçomağ, Kenan, Türk Borçlar Hukuku, İstanbul, 1976.
 • ez-Zencânî, Şihabuddin Mahmud b. Ahmed, Tahricu'l-Furu' ale'l-Usûl, Dımeşk, 1962.
 • Zeydan, Abdulkerim, el-Vecîz Fî Usûli’l-Fıkh, İstanbul 1979.
 • ez-Zeylâî, Osman b. Ali, Tebyînü’l-Hakâik, Beyrut, tsz.
 • ez-Zuhaylî, Vehbe, Nazariyyetü’d-Damân, Dımeşk, 1982.

In Terms Of Islamic Dept Law "Case Of Faultless Impossibility" Effect On Fulfillment Of Dept

Yıl 2011, Cilt 11, Sayı 1, 117 - 131, 01.02.2011

Öz

In this study, negatively affecting the performance of debt to act in a legal relationship arising as a result of the perfect state of impossibility evaluated. Even if the person entered legally under the act of a debt, this debt burden of the execution time to get rid of impossibility. However, to return the money must be taken to act. Due to Islamic law they are examples of the different proceedings.

Kaynakça

 • Ahmed, Süleyman Muhammed, Damânü’l-Mütlefât fi’l-Fikhi’l-İslâmî, Kahire, 1985.
 • Akıntürk, Turgut, Borçlar Hukuku, Ankara, 199.
 • Ali Haydar, Dürerü’l-Hükkâm Şerhu Mecelleti’l-Ahkâm, İstanbul, 1330.
 • el-Amidî, Seyfuddin Ebi’l-Hasen Ali b. Muhammed, el-İhkâm fî Usûli’l-Ahkâm, Beyrut 1985.
 • Karaman, Hayrettin, Mukayeseli İslam Hukuku, İstanbul, 1987.
 • el-Bağdâdî, Ebu Muhammed, Mecmau’d-Damânât, Beyrût, 1987.
 • Bilmen, Ömer Nasuhi, Hukuk-ı İslamiyye ve Istılahat-ı Fıkhıyye Kamusu, İstanbul, tsz.
 • el-Cezîrî, Abdurrahman, Kitâbu’l-Fıkh Alâ’l-Mezâhibi’l-Erba’a, Mısır, 1969.
 • Çağıl, Orhan Münir, Hukuka ve Hukuk İlmine Giriş, İstanbul, 1966.
 • Damad Efendi, Abdullah b. Muhammed b. Süleyman, Mecmâu'l-Enhur fî Şerhi Multeka'l- Ebhur, Beyrut, tsz.
 • ed-Derdîr, Ebu’l-Berekât Ahmed b. Muhammed, eş-Şerhu’s-Sağîr Alâ Akrabi’l-Mesâlik İlâ Mezhebi’l-İmâm Mâlik, Kahire, tsz.
 • Eren, Fikret, Borçlar Hukuku, Ankara, tsz.
 • Eren, Fikret, Sorumluluk Hukuku Açısından Uygun İlliyet Bağı Teorisi, Ankara, 1975.
 • Fayzullah, Muhammed Fevzi, Nazariyyetü’d-Damân fi’l-İslâm, Kuveyt, 1986.
 • el-Hafîf, Ali, Ahkâmü’l-Mu’âmelâti’ş-Şer’iyye, Beyrût, tsz. , ed-Damân fi’l-Fikhi’l-İslâmî, Beyrût,1971.
 • Hallaf, Abdulvahhab, İlmu Usûli’l-Fıkh, Beyrut, 1986.
 • Hatemi, Hüseyin, Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku, İstanbul, 1994. el-Hudarî, Muhammed, Usûlü’l-Fıkh, Beyrut, 1991.
 • Hüseyin, Hamid Hasan, Nazariyyetü'l-Maslaha fi'l-Fıkhi'l-İslâmî, Kahire, 1981.
 • İbn Abdilber, Ebu Ömer Yusuf b. Abdillah b. Muhammed el-Kurtubî, Kitabü'l-Kâfi fi'l- Fıkhı Ehli'l-Medineti'l-Malikî, Riyad, 1980.
 • İbn Âbidîn, Muhammed Emîn, Haşiyetü Reddi’l-Muhtâr, İstanbul, 1984.
 • İbn Cüzey, Ebu'l-Kasım Muhammed b. Ahmed el-Gırnatî, Kavaninu'l-Fıkhiyye, Tunus, 1982.
 • İbn Ferhûn, Burhanuddin Ebi'l-Vefa, Tabsiretü'l-Hükkâm fî Usûli'l-Akdiyye ve Menâfi’u’l- Ahkâm, Beyrut, tsz.
 • İbn Kudâme, Abdullah b. Ahmet, el-Muğnî, Beyrût, 1972.
 • İbn Receb, Ebu Ferec Abdurrahman, el-Kavâid, Kahire, 1972.
 • İbn Rüşd, Ebi’l-Velîd el-Hafîd, Bidâyetü’l-Müctehid ve Nihâyetü’l-Muktesıd, İstanbul, 1985.
 • İbnü’l-Hümâm, Kemalüddîn, Şerhu Fethi’l-Kadîr, Beyrût, tsz.
 • Kadri Paşa, Muhammed, Mürşidü’l-Hayrân, Kahire, 1983.
 • Kahveci, Nuri, “İslam Hukukuna Göre Sorumluluğun Unsurlarından İlliyet Bağını Kesen Sebepler” KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Kahramanmaraş, 2007, Yıl: 5, Sayı: 10.
 • el-Karafî, Şihabuddin Ebi'l-Abbas Ahmed b. İdris, el-Furuk, by, tsz.
 • Karahasan, Mustafa Reşit, Sorumluluk Hukuku, İstanbul, 1995.
 • el-Kâsânî, Alauddin Ebi Bekr b. Mes’ûd, Bedâi’u’s-Senâi’ fî Tertîbi’ş-Şerâi’, Beyrût, 1986.
 • Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye, İstanbul,1985.
 • el-Merğinânî, Burhânuddîn Ebu’l-Hasan, el-Hidâye Şerhu Bidayeti’l-Mübtedi, İstanbul, 1986.
 • el-Mevsılî, Mahmûd b. Mevdûd, el-İhtiyâr li Ta’lîli’l-Muhtâr, Beyrût, 2007.
 • en-Nevevî, Şerafuddûn Yahya, el-Minhâc, İstanbul, tsz.
 • Nomer, Haluk N., “2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa Göre Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu”, İBD. Cilt, 66, Sayı, 1-2-3, İstanbul, 1992.
 • Reisoğlu, Safa, Borçlar Hukuku, Ankara, 1981.
 • Sa’dî Ebû Ceyb, Mevsûatü’l-İcma, Dımeşk, 1984.
 • Saymen-Elbir, Ferit Hakkı-Halit Kemal, Türk Borçlar Hukuku Umumi Hükümler, İstanbul, 1958.
 • es-Semerkandî, Alauddîn, Tuhfetü’l-Fukahâ, Beyrût, 1984.
 • es-Semî’, Salih Abdullah, Cevâhiru’l-İklîl Şerhu Muhtasarı’l-Halîl, Kahire, tsz.
 • es-Serahsî, Ebi Bekr Muhammed b. Ahmet, Mebsût, Beyrût, 2001.
 • Şaban, Zekiyuddin, İslam Hukuk İlminin Esasları (Çev., İ. Kafi Dönmez), Ankara 1990.
 • eş-Şirâzî, Ebû İshâk İbrahim b. Ali, el-Mühezzeb fi’l-Fikhi’l-İmami’ş-Şâfi’î, Mısır, tsz.
 • eş-Şirbînî, Şeyh Muhammed, Muğni’l-Muhtâc, İstanbul, 1959.
 • Tandoğan, Haluk, Türk Mesuliyet Hukuku, Ankara, 1961.
 • Tarablusî, Alauddîn Ebi’l-Hasan, Mu'inu'l-Hükkâm fîmâ Yeteredduh beyne'l-Hasmeyn mine'l-Ahkâm, Mısır, 1973.
 • Tekinay, Selahattin Sulhi, Borçlar Hukuku, İstanbul, 1979.
 • Tunçomağ, Kenan, Türk Borçlar Hukuku, İstanbul, 1976.
 • ez-Zencânî, Şihabuddin Mahmud b. Ahmed, Tahricu'l-Furu' ale'l-Usûl, Dımeşk, 1962.
 • Zeydan, Abdulkerim, el-Vecîz Fî Usûli’l-Fıkh, İstanbul 1979.
 • ez-Zeylâî, Osman b. Ali, Tebyînü’l-Hakâik, Beyrut, tsz.
 • ez-Zuhaylî, Vehbe, Nazariyyetü’d-Damân, Dımeşk, 1982.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Nuri KAHVECİ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2011
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 11, Sayı 1

Kaynak Göster

ISNAD Kahveci, Nuri . "İslam Borçlar Hukuku Açısından “Kusursuz İmkansızlık Hali”nin Edimin İfasına Etkisi". Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 11 / 1 (Şubat 2011): 117-131 .