Not
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Şia Hadis Tarihi Adlı Eser Üzerine

Yıl 2019, Cilt: 30 Sayı: 1, 263 - 276, 03.07.2019

Öz

Yusuf Suiçmez’in Şia Hadis Tarihi -Hz. Muhammed’in Söz ile Fiillerinin Şii İmamlara
Nispeti- eseri hem ismi hem de yazarın önceki çalışmaları göz önüne alındığında hayli
dikkat çekicidir. Zira Suiçmez, daha önce doktora tezi olarak Ehl-i sünnet literatüründe
mevkûf ve maktû‘ rivayetlerin Hz. Peygamber’e ref‘ edilmesini çalışmıştı.1
Bu kitabında
ise yazar aynı hususu Şîa literatüründe çalışmayı düşündüğünü, üzerinde bir müddet
araştırma yaptıktan sonra Şîa’da bir ref‘ sorunundan ziyade vakf ve kat‘, yani aslen Hz.
Peygamber’e ait haberlerin zamanla Hz. Ali ve sonrasında imamlara nispet edilmesi
probleminin bulunduğunu fark ettiğini, bu sebeple de araştırmasının yönünü değiştirdiğini
belirtmektedir (s. 9).

Kaynakça

  • Âmilî, Hüseyin b. Ahmed. Vüsûlü’l-ahyâr ilâ usûlü’l-ahbâr. nşr. Seyyid Abdüllatîf. Kum: Mecma‘u’z-zehâiri’l-İslâmiyye, 1041 [1401/1981 olmalı]. Arslan, Hüsamettin. Epistemik Cemaat –Bir Bilim Sosyolojisi Denemesi. İstanbul: Paradigma Yayınları, 2017. Atalan, Mehmet. “Cafer es-Sâdık’ın Eserleri.” Dinî Araştırmalar 4, no. 11 (2001): 113–132. Özlem, Doğan. Kültür Bilimleri ve Kültür Felsefesi. İstanbul: Notos Kitap Yayınevi, 2015. Gördük, Yunus Emre. İmam Cafer es-Sâdık ve Ona İsnat Edilen İşari Tefsir. İstanbul: İnsan Yayınları, 2011. Kuzudişli, Bekir. Şia ve Hadis -Başlangıcından Kütüb-i Erbaa’ya Hadis Rivayeti ve İsnad-. İstanbul: Klasik Yayınları, 2017. Kuzudişli, Bekir. Şia’da Hadis Rivayeti ve İsnad. İstanbul: Bsr Yayın Grubu, 2011. Küleynî, Muhammed b. Yakup. el-Kâfî. Beyrût: Menşûratü’l-Fecr, 1428/2007. Magribî, Kâdı Numan b. Muhammed et-Teymî. Deâi‘mü’l-İslâm ve zikri’l-helâl ve’l-harâm ve’lkadâyâ ve’l-ahkâm an Ehli beyti Rasûlillâh aleyhi ve aleyhim efdali’s-selâm. nşr. Âsıf b. Ali. 2 Cilt, Beyrût: Dâru’l-edvâ’, 1411/1991. en-Nûrî, el-Hâc Mîrzâ Hüseyin et-Taberî. Müstedrekü’l-Vesâil ve müstenbatü’l-mesâil. nşr. Müessesetü Âli’l-Beyt. 18 Cilt. 1411/1991. Suiçmez, Yusuf. Sahabe ve Tabiin Sözlerinin Hz. Peygamber’e Nispeti. Ankara: Otto, 2015. Suiçmez, Yusuf. Şia Hadis Tarihi -Hz. Muhammed’in Söz ile Fiillerinin Şii İmamlara Nispeti. İstanbul: Endülüs Yayınları. 2018. Şehîd-i Sânî, Zeynüddîn b. Ali el-Cübaî el-Âmilî. er-Ri‘âye fî ilmi’d-dirâye. nşr. Abdü’l-Hüseyin Muhammed Ali Bakkâl. Kum: Mektebetü Âyetüllâh el-A‘zamî el-Mar‘aşî, 1390/2012. Topgül, Muhammed Enes. Erken Dönem Şiî Ricâl İlmi (Keşşî Örneği). İstanbul: İFAV, 2015. Topgül, Muhammed Enes. “Hadis Râvilerinde Şiîlik Eğilimi.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2010. Ünügür, Peyman. “III-XI. (IX-XVII) Asırlar Arasında İmâmiyye Şîa’sının Rivayetleri Değerlendirmede Metin Tenkidi Kullanımı,”İlahiyat Akademi Dergisi 6, no. 7-8 (2018): 283– 326. Ünügür, Peyman. “Şîa’da Metin Tenkidi.” Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, 2017.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Notları
Yazarlar

Muhammet İkbal ASLAN
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0645-6645
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 3 Temmuz 2019
Gönderilme Tarihi 13 Şubat 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 30 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
ASLAN, M. İ. (2019). Şia Hadis Tarihi Adlı Eser Üzerine. Darulfunun Ilahiyat, 30(1), 263-276.
MLA
ASLAN, Muhammet İkbal. “Şia Hadis Tarihi Adlı Eser Üzerine”. Darulfunun Ilahiyat, c. 30, sy. 1, 2019, ss. 263-76.
Chicago
ASLAN, Muhammet İkbal. “Şia Hadis Tarihi Adlı Eser Üzerine”. Darulfunun Ilahiyat 30, sy. 1 (Temmuz 2019): 263-76.
EndNote
ASLAN Mİ (01 Temmuz 2019) Şia Hadis Tarihi Adlı Eser Üzerine. darulfunun ilahiyat 30 1 263–276.
ISNAD
ASLAN, Muhammet İkbal. “Şia Hadis Tarihi Adlı Eser Üzerine”. darulfunun ilahiyat 30/1 (Temmuz 2019), 263-276.
AMA
ASLAN Mİ. Şia Hadis Tarihi Adlı Eser Üzerine. darulfunun ilahiyat. Temmuz 2019;30(1):263-276.
Vancouver
ASLAN Mİ. Şia Hadis Tarihi Adlı Eser Üzerine. darulfunun ilahiyat. 2019;30(1):263-76.
IEEE
M. İ. ASLAN, “Şia Hadis Tarihi Adlı Eser Üzerine”, darulfunun ilahiyat, c. 30, sy. 1, ss. 263–276, 2019.
JAMA
ASLAN Mİ. Şia Hadis Tarihi Adlı Eser Üzerine. darulfunun ilahiyat. 2019;30:263–276.