Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Değerler Eğitimi Dergisi’nin Bibliyometrik Profili (2009-2018)

Yıl 2019, Cilt 17, Sayı 37, 219 - 246, 25.06.2019
https://doi.org/10.34234/ded.507761

Öz

Bilimsel dergiler, üretilen bilginin bilimsel ağ ile paylaşıldığı akademik ortamlardır. Dergiler bilimsel iletişim dizgesinde bağ kurmaya ve alanyazın oluşturmaya katkıda bulunur. Bu nedenle bilimsel dergilerin bibliyometrik özellikler açısından incelenmesi son derece önemlidir. Bu çalışmada değerler eğitimi alanında Türkiye’de ilk bilimsel dergi olan Değerler Eğitimi Dergisi’nin ve dergide yayımlanan makalelerin bibliyometrik profilini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması şeklinde desenlenmiştir. Araştırma kapsamını DED’de 2009-2018 yılları arasında yayımlanan toplam 167 araştırma makalesi oluşturmaktadır. Veriler bibliyometrik analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre dergide yayımlanan makale sayısının her yıl belirli bir ortalamanın üzerinde olduğu belirlenmiştir. Yayınların 21-30 sayfa aralığında yoğunlaştığı görülmüştür. Dergideki makaleler çoğunlukla tek yazarlıdır. DED’e en çok katkı yapan kurumlar Sakarya Üniversitesi, Millî Eğitim Bakanlığı ve Marmara Üniversitesi’dir. Dergiye en çok katkı sağlayan araştırmacılar Dr. Öğr. Üyesi/Yrd. Doç. Dr. unvanlı akademisyenlerdir. Dergiye gönderilen yayınların 1-3 ay arasında kabul aldığı saptanmıştır. DED’deki makalelerin %23,9’u hiç atıf almamıştır. DED’de en çok atıf yapılan kaynak türü dergidir (makale).

Kaynakça

 • Al, U., Sezen, U. ve Soydal, İ. (2012). Türkiye’nin bilimsel yayınlarının sosyal ağ analizi yöntemiyle değerlendirilmesi (Proje No. SOBAG 110K044). TÜBİTAK, ULAKBİM web sitesinden erişilen adres: http://uvt.ulakbim. gov.tr/uvt/index.php?cwid=9&vtadi=TPRJ&ano=148763_5bfd45f7c 15921f84b92a17425cbb301
 • Al, U., Soydal, İ., ve Yalçın, H. (2010). Bibliyometrik özellikleri açısından bilig’in değerlendirilmesi. Bilig, 55, 1-20.
 • Anyi, K. W. U., Zainab, A. N., ve Anuar, N. B. (2009). Bibliometric studies on single journals: A review. Malaysian Journal of Library & Information Science, 14(1), 17-55.
 • Aydın Ü. ve Bulut A. (2012). ADO Klinik bilimler dergisinin bibliyometrik analizi. ADO Journal of Clinical Sciences, 6, 1067-1075.
 • Aydın, B. (2014). Yükseköğretim kurulu tez merkezinde (yöktez) yiyecek i̇çecek i̇şletmeciliği alanında kayıtlı bulunan tezlerin bibliyometrik analizi. Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi, 2(1), 23-38.
 • Bakırcıoğlu, R. (2012). Ansiklopedik eğitim ve psikoloji sözlüğü. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Becerikli, S. Y. (2013). Türkiye’de sağlık i̇letişimi üzerine yazılan lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi: Eleştirel bir bakış. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, 12(2), 25-36.
 • Beşel, F. (2017). Türkiye’de maliye alanında yapılmış lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi (2003-2017). International Journal of Public Finance, 2(1), 27-62.
 • Çetinkaya Bozkurt, Ö. ve Çetin, A. (2016). Girişimcilik ve kalkınma dergisi’nin bibliyometrik analizi. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 11(2), 229-263.
 • Çiçek, D. ve Kozak, N. (2012). Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan hakem denetimli makalelerin bibliyometrik profili. Türk Kütüphaneciliği, 26(4), 734-756.
 • Değerler Eğitimi Dergisi (2019, 25 Mart). Erişim adresi: http://dergipark.gov.tr/ded
 • Dilmaç, B., Deniz, M., ve Deniz, M. E. (2009). Üniversite öğrencilerinin öz-anlayışıları ile değer tercihlerinin i̇ncelenmesi. Değerler Eğitimi Dergi¬si, 7(18), 9-24.
 • Evren, S. ve Kozak, N. (2012). Türkiye’de 2000-2010 yılları arasında yayımlanan turizm konulu makalelerin bibliyometrik analizi. N. Kozak ve M. Yeşiltaş (Yay. Haz.). VI. Lisansüstü turizm öğrencileri araştırma kongresi bildiri kitabı (s. 250-267) içinde. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Fernandez-Alles, M., ve Ramos-Rodríguez, A. (2009). Intellectual structure of human resources management research: A bibliometric analysis of the journal human resource management, 1985–2005. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 60(1), 161-175.
 • Glänzel, W. (2003). Bibliometrics as a research field. A Course on theory and application of bibliometric i̇ndicators. (Course handouts). Erişim: http://nsdl. niscair.res.in/jspui/bitstream/123456789/968/1/Bib_Module_KUL.pdf.
 • Groneberg, D. A., Fischer, A., Klingelhöfer, D., Bendels, M. H., Quarcoo, D., ve Brüggmann, D. (2018). The story behind oncotarget? A bibliometric analysis. Scientometrics, 117(3), 2195–2205.
 • Güneş, H. (2015). Eğitim bilimleri terimleri sözlüğü. Ankara: Ütopya Yayıncılık.
 • Hamurcu, M. ve Eren, T. (2017). Science citation index (SCI) kapsamında Dergi seçimi i̇çin analitik ağ süreci yönteminin kullanılması. Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, 2, 54-70.
 • Jena, K. L. (2006). A bibliometric analysis of the journal ‘Indian journal of fibre and textile research, 1996-2004’. Annals of Library and Information Studies, 53, 22-30.
 • Karagöz, B. (2018). Emin Özdemir’in çocuk kitaplarına değerler eğitimi bağlamında bir bakış: Bir çözümleme çalışması. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 31, 63-85.
 • Karagöz, B. ve Koç Ardıç, İ. (2019). Ana dili eğitimi dergisinde yayımlanan makalelerin bibliyometrik analizi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(2), 419-435.
 • Kutluca, T. ve Demirkol, M. (2016). Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi dergisinin bibliyometrik analizi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 108-118.
 • Mandapur, G.M.N., Govanakoppa, R.A. ve Rajgoli, I.U. Baltic Astronomy (2000-2008): A bibliometric study (2011). Annals of Library and Infor¬mation Studies, 58, 34-40.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber. (3. Basım). Ankara: Nobel akademik yayıncılık.
 • Öncül, R. (2000). Eğitim ve eğitim bilimleri sözlüğü. İstanbul: MEB Yayınları.
 • Rajev, M. K. G., ve Joseph, S. (2016). A bibliometric analysis on Malaysian journal of library and information science. International Research: Journal of Library and Information Science, 6(1), 159-174.
 • Ramos-Rodríguez, A. R., ve Ruíz-Navarro, J. (2004). Changes in the İntellectual structure of strategic management research: A bibliometric study of the strategic management journal, 1980-2000. Strategic Management Journal, 25(10), 981-1004.
 • Reaves EJ, Valle R, Chandrasekera RM, Soto G, Burke RL, Cummings JF, Bausch DG, Kasper MR. (2017). Use of bibliometric analysis to assess the scientific productivity and i̇mpact of the global emerging i̇nfections surveillance and response system program, 2006-2012. Military Medicine, 182(5), 1749–1756.
 • Swain, D. K. (2014). Journal bibliometric analysis: A case study on quality assurance in education. Indian Streams Research Journal, 4(4), 1-14.
 • Şeref, İ. ve Karagöz, B. (2019). Scopus veri tabanına dayalı bibliyometrik değerlendirme: Mevlâna Celâleddin Rumî üzerine yapılan araştırmalar. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (14), 298-313.
 • Tayfun, A., Küçükergin, F. N., Aysen, E., Eren, A., ve Özekici, Y. K. (2016). Turizm alanında yazılan lisansüstü tezlere yönelik bibliyometrik bir analiz. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 50-69.
 • Tonta, Y. (2002). Türk kütüphaneciliği dergisi, 1987-2001. Türk Kütüphaneciliği, 16(3), 282-320.
 • Tonta, Y. (2017). Türkiye’de yayımlanan ve web of science’ta dizinlenen dergilerle i̇lgili bir değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 31(4), 449-482.
 • TR Dizin Dergi Listesi. (2019, 25 Mart). Erişim adresi: https://trdizin.gov.tr/ statistics/listAcceptedJournals.xhtml.
 • Türkiye Değer Ödülleri Hakkında. (2019, 25 Mart). Erişim adresi: https://turki-yedegerodulleri.com/hakkinda
 • Ullah, S., Jan, S. U., Jan, T., Ahmad, H. N., Jan, M. Y., ve Rauf, M. A. (2016). Journal of the College of Physicians and Surgeons of Pakistan: Five Years Bibliometric Analysis. Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan, 26(11), 920-923.
 • Uysal, Ö. Ö. (2009). Muhasebe ve bilim dünyası dergisi (2004-2006) üzerinden muhasebe araştırmalarının bibliyometrik analizi, XXVIII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 181-198.
 • Wang, M. H., Yu, T. C., and Ho, Y. S. (2009). A bibliometric analysis of the performance of water research. Scientometrics, 84(3), 813-820.
 • Yalçın, H. (2010). Millî folklor dergisinin bibliyometrik profili (2007-2009). Millî Folklor, 22(85), 205-211.
 • Yazıcı, S. (2007). Değerler eğitimi. Çoluk Çocuk Dergisi, 66(11), 48-51.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (8. Basım). Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yılmaz, E. (2009). Öğretmenlerin değer tercihlerinin bazı değişkenler açısından i̇ncelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 7(17), 109-128.
 • Yin, R. K. (2003). Case study research: Design and methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

The Bibliometric Profile of the Journal of Values Education (2009-2018)

Yıl 2019, Cilt 17, Sayı 37, 219 - 246, 25.06.2019
https://doi.org/10.34234/ded.507761

Öz

Scientific journals are academic environments where the information produced is shared with the scientific network. The journals contribute to link the scientific communication system and to create the literature. For this reason, it is very important to examine scientific journals in terms of bibliometric characteristics. In this study the biometric profile of the The Journal of Values Education, which is the first scientific journal of its kind in the field of values education, will be analyzed. The research is designed as a qualitative case study. The research scope consists of 167 research articles published in The Journal of Values Education between 2009-2018. The data were analyzed by bibliometric analysis technique. According to the results obtained, it is found that the number of articles published in the journal is above a certain average each year and that the articles are mostly single-authored. The published manuscripts are between 21-30 pages and the institutions contributing the most to the Journal were Sakarya University, Ministry of National Education and Marmara University. Researchers who contributed most to the journal are holding Lecturer Dr./ Asst. Prof academic ranks. It was found that the publications sent to the journal were accepted in 1-3 months. 23.9% of the journal articles were never cited. The most cited source type in the journal is the article.

Kaynakça

 • Al, U., Sezen, U. ve Soydal, İ. (2012). Türkiye’nin bilimsel yayınlarının sosyal ağ analizi yöntemiyle değerlendirilmesi (Proje No. SOBAG 110K044). TÜBİTAK, ULAKBİM web sitesinden erişilen adres: http://uvt.ulakbim. gov.tr/uvt/index.php?cwid=9&vtadi=TPRJ&ano=148763_5bfd45f7c 15921f84b92a17425cbb301
 • Al, U., Soydal, İ., ve Yalçın, H. (2010). Bibliyometrik özellikleri açısından bilig’in değerlendirilmesi. Bilig, 55, 1-20.
 • Anyi, K. W. U., Zainab, A. N., ve Anuar, N. B. (2009). Bibliometric studies on single journals: A review. Malaysian Journal of Library & Information Science, 14(1), 17-55.
 • Aydın Ü. ve Bulut A. (2012). ADO Klinik bilimler dergisinin bibliyometrik analizi. ADO Journal of Clinical Sciences, 6, 1067-1075.
 • Aydın, B. (2014). Yükseköğretim kurulu tez merkezinde (yöktez) yiyecek i̇çecek i̇şletmeciliği alanında kayıtlı bulunan tezlerin bibliyometrik analizi. Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi, 2(1), 23-38.
 • Bakırcıoğlu, R. (2012). Ansiklopedik eğitim ve psikoloji sözlüğü. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Becerikli, S. Y. (2013). Türkiye’de sağlık i̇letişimi üzerine yazılan lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi: Eleştirel bir bakış. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, 12(2), 25-36.
 • Beşel, F. (2017). Türkiye’de maliye alanında yapılmış lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi (2003-2017). International Journal of Public Finance, 2(1), 27-62.
 • Çetinkaya Bozkurt, Ö. ve Çetin, A. (2016). Girişimcilik ve kalkınma dergisi’nin bibliyometrik analizi. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 11(2), 229-263.
 • Çiçek, D. ve Kozak, N. (2012). Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan hakem denetimli makalelerin bibliyometrik profili. Türk Kütüphaneciliği, 26(4), 734-756.
 • Değerler Eğitimi Dergisi (2019, 25 Mart). Erişim adresi: http://dergipark.gov.tr/ded
 • Dilmaç, B., Deniz, M., ve Deniz, M. E. (2009). Üniversite öğrencilerinin öz-anlayışıları ile değer tercihlerinin i̇ncelenmesi. Değerler Eğitimi Dergi¬si, 7(18), 9-24.
 • Evren, S. ve Kozak, N. (2012). Türkiye’de 2000-2010 yılları arasında yayımlanan turizm konulu makalelerin bibliyometrik analizi. N. Kozak ve M. Yeşiltaş (Yay. Haz.). VI. Lisansüstü turizm öğrencileri araştırma kongresi bildiri kitabı (s. 250-267) içinde. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Fernandez-Alles, M., ve Ramos-Rodríguez, A. (2009). Intellectual structure of human resources management research: A bibliometric analysis of the journal human resource management, 1985–2005. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 60(1), 161-175.
 • Glänzel, W. (2003). Bibliometrics as a research field. A Course on theory and application of bibliometric i̇ndicators. (Course handouts). Erişim: http://nsdl. niscair.res.in/jspui/bitstream/123456789/968/1/Bib_Module_KUL.pdf.
 • Groneberg, D. A., Fischer, A., Klingelhöfer, D., Bendels, M. H., Quarcoo, D., ve Brüggmann, D. (2018). The story behind oncotarget? A bibliometric analysis. Scientometrics, 117(3), 2195–2205.
 • Güneş, H. (2015). Eğitim bilimleri terimleri sözlüğü. Ankara: Ütopya Yayıncılık.
 • Hamurcu, M. ve Eren, T. (2017). Science citation index (SCI) kapsamında Dergi seçimi i̇çin analitik ağ süreci yönteminin kullanılması. Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, 2, 54-70.
 • Jena, K. L. (2006). A bibliometric analysis of the journal ‘Indian journal of fibre and textile research, 1996-2004’. Annals of Library and Information Studies, 53, 22-30.
 • Karagöz, B. (2018). Emin Özdemir’in çocuk kitaplarına değerler eğitimi bağlamında bir bakış: Bir çözümleme çalışması. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 31, 63-85.
 • Karagöz, B. ve Koç Ardıç, İ. (2019). Ana dili eğitimi dergisinde yayımlanan makalelerin bibliyometrik analizi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(2), 419-435.
 • Kutluca, T. ve Demirkol, M. (2016). Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi dergisinin bibliyometrik analizi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 108-118.
 • Mandapur, G.M.N., Govanakoppa, R.A. ve Rajgoli, I.U. Baltic Astronomy (2000-2008): A bibliometric study (2011). Annals of Library and Infor¬mation Studies, 58, 34-40.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber. (3. Basım). Ankara: Nobel akademik yayıncılık.
 • Öncül, R. (2000). Eğitim ve eğitim bilimleri sözlüğü. İstanbul: MEB Yayınları.
 • Rajev, M. K. G., ve Joseph, S. (2016). A bibliometric analysis on Malaysian journal of library and information science. International Research: Journal of Library and Information Science, 6(1), 159-174.
 • Ramos-Rodríguez, A. R., ve Ruíz-Navarro, J. (2004). Changes in the İntellectual structure of strategic management research: A bibliometric study of the strategic management journal, 1980-2000. Strategic Management Journal, 25(10), 981-1004.
 • Reaves EJ, Valle R, Chandrasekera RM, Soto G, Burke RL, Cummings JF, Bausch DG, Kasper MR. (2017). Use of bibliometric analysis to assess the scientific productivity and i̇mpact of the global emerging i̇nfections surveillance and response system program, 2006-2012. Military Medicine, 182(5), 1749–1756.
 • Swain, D. K. (2014). Journal bibliometric analysis: A case study on quality assurance in education. Indian Streams Research Journal, 4(4), 1-14.
 • Şeref, İ. ve Karagöz, B. (2019). Scopus veri tabanına dayalı bibliyometrik değerlendirme: Mevlâna Celâleddin Rumî üzerine yapılan araştırmalar. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (14), 298-313.
 • Tayfun, A., Küçükergin, F. N., Aysen, E., Eren, A., ve Özekici, Y. K. (2016). Turizm alanında yazılan lisansüstü tezlere yönelik bibliyometrik bir analiz. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 50-69.
 • Tonta, Y. (2002). Türk kütüphaneciliği dergisi, 1987-2001. Türk Kütüphaneciliği, 16(3), 282-320.
 • Tonta, Y. (2017). Türkiye’de yayımlanan ve web of science’ta dizinlenen dergilerle i̇lgili bir değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 31(4), 449-482.
 • TR Dizin Dergi Listesi. (2019, 25 Mart). Erişim adresi: https://trdizin.gov.tr/ statistics/listAcceptedJournals.xhtml.
 • Türkiye Değer Ödülleri Hakkında. (2019, 25 Mart). Erişim adresi: https://turki-yedegerodulleri.com/hakkinda
 • Ullah, S., Jan, S. U., Jan, T., Ahmad, H. N., Jan, M. Y., ve Rauf, M. A. (2016). Journal of the College of Physicians and Surgeons of Pakistan: Five Years Bibliometric Analysis. Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan, 26(11), 920-923.
 • Uysal, Ö. Ö. (2009). Muhasebe ve bilim dünyası dergisi (2004-2006) üzerinden muhasebe araştırmalarının bibliyometrik analizi, XXVIII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 181-198.
 • Wang, M. H., Yu, T. C., and Ho, Y. S. (2009). A bibliometric analysis of the performance of water research. Scientometrics, 84(3), 813-820.
 • Yalçın, H. (2010). Millî folklor dergisinin bibliyometrik profili (2007-2009). Millî Folklor, 22(85), 205-211.
 • Yazıcı, S. (2007). Değerler eğitimi. Çoluk Çocuk Dergisi, 66(11), 48-51.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (8. Basım). Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yılmaz, E. (2009). Öğretmenlerin değer tercihlerinin bazı değişkenler açısından i̇ncelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 7(17), 109-128.
 • Yin, R. K. (2003). Case study research: Design and methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Beytullah KARAGÖZ> (Sorumlu Yazar)
EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0003-2966-8226
Türkiye


İzzet ŞEREF>
EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-2379-1373
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Haziran 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 17, Sayı 37

Kaynak Göster

APA Karagöz, B. & Şeref, İ. (2019). Değerler Eğitimi Dergisi’nin Bibliyometrik Profili (2009-2018) . Değerler Eğitimi Dergisi , 17 (37) , 219-246 . DOI: 10.34234/ded.507761