Yıl 2019, Cilt 11 , Sayı 2, Sayfalar 237 - 270 2019-12-16

AN APPLICATION FOR THE DEVELOPMENT OF DAILY YACHT TOURS’ SERVICE QUALITY
GÜNÜBİRLİK GEZİ TEKNECİLİĞİNİN HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEYE DÖNÜK BİR UYGULAMA

Neslihan PAKER [1] , Serim PAKER [2] , Berna DOĞAN [3]


Daily yacht tours, more affordable marine tourism services which do not require accommodation on the yacht, make it possible to benefit from the bays that cannot be reached by land roads, and provide basic needs such as food and drink during the day. Such services have demand in Turkey, as well as many prominent yacht destinations. However, these services have not been adequately addressed in service quality literature, which has been widely discussed in many different areas. Furthermore, as a result of the development of marine tourism within a legal framework in Turkey, it has gained importance in recent years, the efforts to improve these services are limited especially in terms of service quality. The aim of this study is to define the service quality dimensions of daily yacht tours, to evaluate the existing service quality and to determine the areas to be developed. The sample of the study has been chosen by judgmental methods to be conducted through daily yacht tours operators and customers who received these services. The data have been collected through semi-structured in-depth interviews. Maxqda computer sofware has been used in the analysis of the data and reliability and validity of the results have been increased through coding by two authors. Furthermore, the subject has been discussed in depth through field observations of the authors. The results of the research are thought to contribute to the improvement of the quality of service to daily yacht tour service providers and policy makers and to the service quality literature on daily yacht tours.
Günübirlik gezi tekneciliği; teknede konaklama yapmayı gerektirmeyen, karayoluyla ulaşılamayan koylardan faydalanma imkânı sunan, gün içerisinde yeme-içme gibi temel ihtiyaçların teknede karşılandığı ve ekonomik olarak ulaşılması daha olanaklı bir deniz turizmi hizmetidir. Söz konusu hizmet, Türkiye’nin yanı sıra yat turizminin birçok gözde destinasyonunda talep görmektedir. Ancak, birçok farklı alanda yaygın bir şekilde tartışılmış olan hizmet kalitesi yazınına yeterince konu edinilmemiştir. Ayrıca, günübirlik gezi tekneciliğinin geliştirilmesine dönük çalışmalar, Türkiye’de deniz turizminin yasal bir çerçeve içerisinde gelişiminin ancak son yıllarda önem kazanmasının sonucu olarak oldukça sınırlıdır. Bu çalışma, günübirlik gezi tekneciliğinin hizmet kalitesi boyutlarının tanımlanması, mevcut hizmet kalitesinin değerlendirilmesi ve geliştirilecek alanlarının belirlenmesini hedeflemektedir. Araştırmanın örneklemi İzmir ili günübirlik tur tekneleri işletmecileri ve bu hizmeti almış müşteriler arasından yargısal yöntemlerle seçilmiştir. Yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler aracılığıyla veriler toplanmıştır. Verilerin analizinde Maxqda programı kullanılmış, iki yazar tarafından kodlama yapılmak suretiyle sonuçların güvenilirlik ve geçerliliği artırılmıştır. Ayrıca, yazarların saha gözlemleri sayesinde konu derinlemesine tartışılmıştır. Araştırma sonuçları günübirlik tur teknesi hizmet sağlayıcılarına ve kural koyucularına hizmet kalitesinin geliştirilmesi konusunda ve hizmet kalitesinin günübirlik gezi tekneciliğine dair yazınına katkılar sunmaktadır.
 • Ahrholdt, D.C., Gudergan, S.P. ve Ringle, C.M. (2017). Enhancing Service Loyalty: The Roles of Delight, Satisfaction, and Service Quality. Journal of Travel Research, 56(4), 436–450.
 • Baker, D.A. ve Crompton, J.L. (2000). Quality, Satisfaction and Behavioral Intentions. Annals of Tourism Research, 27(3), 785-80.
 • Bilika, F., Safari,M. ve Mansori,S. (2016). Review of Empirical Studies of Service Quality, Customer Satisfaction, and Loyalty. Journal of Marketing Management and Consumer Behavior, 1(2), 1-11.
 • Bloemer ,J. Ruyter, K. ve Wetzels, M. (1999). Linking perceived service quality and service loyalty:a multi‐dimensional perspective, European Journal of Marketing, 33(11/12), 1082-1106.
 • Brady, M.K. ve Cronin, J.J. (2001). Some New Thoughts on Conceptualizing Perceived Service Quality: A Hierarchical Approach. Journal of Marketing, 65(July), 34-49.
 • Brocato, E.D. Vooerhees, C. M. ve Baker, J. (2012). Understanding the Influence of Cues from Other Customers in the Service Experience: A Scale Development and Validation. Journal of Retailing, 88(3), 384–398.
 • Caro, L.M. ve Garcia, J.A. M.G. (2008). Developing a multidimensional and hierarchical service quality model for the travel agency industry. Tourism Management, 29, 706–720.
 • Caruana, A. (2002). Service loyalty: The effects of service quality and the mediating role of customer satisfaction. European Journal of Marketing, 36(7/8), 811-828. Chen, C.M. Lee, H.T. Chen, S.H. ve Huang, T.H. (2011). Tourist Behavioural Intentions in Relation to Service Quality and Customer Satisfaction in Kinmen National Park, Taiwan. International Journal of Tourism Research. 13, 416–432.
 • Chu, R.K.S. ve Choi, T. (2000). An importance-performance analysis of hotel selection factors in the Hong Kong hotel industry: a comparison of business and leisure travelers. Tourism Management, 21, 363-377.
 • Chua, B-L., Lee,S. Goh, B. ve Han, H. (2015).Impacts of cruise service quality and price on vacationers’ cruise experience: Moderating role of price sensitivity. International Journal of Hospitality Management, 44, 131-145.
 • Cronin, J.J. ve Taylor ,S.A. (1992). Measuring Service Quality: A Reexamination and Extension. Journal of Marketing, 56(3), 55-68.
 • Cronin, J.J., Brady, M.K. ve Hult, G.T.M. (2000). Assessing the Effects of Quality, Value, and Customer Satisfaction on Consumer Behavioral Intentions in Service Environments. Journal of Retailing, 76(2), 193–218.
 • Dabholkar, P.A., Thorpe, D.I. ve Rentz, J.O. (1996). A Measure of Service Quality for Retail Stores: Scale Development and Validation. Journal of The Academy of Marketing Science, 3-16.
 • Dagger, T.S., Sweneey, J.C. ve Johnson, L.W. (2007). A Hierarchical Model of Health Service Quality Scale Development and Investigation of an Integrated Model. Journal of Service Research, 10(2), 123-142.
 • Doğan, B. (2016). Günübirlik Deniz Turizmi Hizmeti Veren Teknelerin Belgelendirilmesi: İzmir İli Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Ekinci, Y. (2001). The validation of the generic service quality dimensions: an alternative Approach. Journal of Retailing and Consumer Services, 8, 311-324.
 • Ekinci, Y. (2002). A Review of Theoretical Debates On the Measurement Of Service Quality: Implications For Hospitality Research. Journal of Hospitality ve Tourism Research, 26(3), 199-216.
 • Gilbert, D. ve Wong, R.K.C. (2003). Passenger expectations and airline services: a Hong Kong based study. Tourism Management, 24, 519–532. Given, L.M. (2008). The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods. Sage Publications, Inc.
 • Göksu, Y. ve Atik, O. (2017). Deniz Turizmi Yönetmeliğinin Günübirlik Gezi Tekneciliği Yönünden Değerlendirilmesi. Denizcilik Fakültesi Dergisi, 89-107.
 • Grönroos, C. (1984). A Service Quality Model and its Marketing Implications. European Journal of Marketing, 18 (4), 36-44.
 • Grönroos, C. (1988). Service Quality: The Six Criteria Of Good Perceived Service. Review of Business, 9(3), 10-13.
 • Grönroos, C. (2006). Adopting a service logic for marketing. Marketing Theory, 6(3), 317-333.
 • Howat, G., Absher,J. , Crilley, G. ve Milne, I. (1996). Measuring customer service quality in sports and leisure centers. Managing Leisure, I, 77-89.
 • Hu, H-H (Sunny), Kandampully, J. ve Juwaheer, T.D. (2009). Relationships and impacts of service quality, perceived value, customer satisfaction, and image: an empirical study. The Service Industries Journal, 29(2), 111-125.
 • Işık, D., Paker, S. ve Şengönül, G. (2013). Denizcilik İşletmeleri Yönetimi: Deniz Turizmi. Cerit, A, G., Deveci, A. ve Esmer, S. (Ed.), Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (s.419-446). İstanbul: Beta Yayınları.
 • Komppula, R. ve Lassila, H. (2015). Co-Creating Tourism Services – A Multiple Case Study of Methods of Customer Involvement in Tourism. Tourism and Leisure, DOI 10.1007/978-3-658-06660-4_18, 287-303.
 • Konu, H., Tuohino, A. ve Komppula, A. (2010). Lake Wellness – a practical example of a new service development (NSD) concept in tourism industries. Journal of Vacation Marketing, 16(2), 125-139.
 • Kvortnic, R.J. (2008). Shipscape influence on the leisure cruise experience. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 2(4), 289-311.
 • Lacy, S. ve Riffe, D. (1997). Sampling Error and Selecting Intercoder Reliability Samples for Nominal Content Categories. Journalism and Mass Communication Quarterly, 73(4), 963-973.
 • Martinez, J.A. ve Martinez, L. (2010). Some insights on conceptualizing and measuring service quality. Journal of Retailing and Consumer Services, 17, 29–42.
 • Meesalaa, A. ve Paulb, J. (2016). Service quality, consumer satisfaction and loyalty in hospitals: Thinking for the future. Journal of Retailing and Consumer Services, 40, 261-269.
 • Mohsin, A. ve Lockyer. T. (2009). Customer perceptions of service quality in luxury hotels in New Delhi, India: an exploratory study. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 22(2), 160-173.
 • Murray, K.B. ve Schlacter, J.L. (1990). The Impact of Services versus Goods on Consumers Assessment of Perceived Risk and Variability. Journal of Academy of Marketing Science, 18(1), 51-65.
 • Oliver, R.L. (1980). A Cognitive Model of the Antecedents and Consequences of Satisfaction Decisions. Journal of Marketing Research, 17(4), 460-469.
 • Oliver, R.L. (1999). Whence Consumer Loyalty? Journal of Marketing, 63, Fundamental Issues and Directions for Marketing, 63, 33-44.
 • Ottenbacher, M. Gnoth, J. ve Jones, P. (2006). Identifying determinants of success in development of new high‐contact services: Insights from the hospitality industry. International Journal of Service Industry Management, 17(4), 344-363.
 • Öztürk, S. (2016). Hizmet Pazarlaması. Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Paker, N. ve Vural, C.A. (2016). Customer segmentation for marinas: Evaluating marinas as destinations. Tourism Management, 56, 156-171.
 • Parasuraman, C., Zeithaml, V.A. ve Berry,L.L. (1988). SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality. Journal of Retailing. 12-40.
 • Parasuraman, A. Berry, L.L. ve Zeithaml, V. A. (1990). Guidelines for Conducting Service Quality Research. Marketing Research, 2(4), 34-44. Papathanassis, A. (2012). Guest-to-guest interaction on board cruise ships: Exploring social dynamics and the role of situational factors. Tourism Management, 33, 1148-1158.
 • Pizam, A. ve Ellis, T. (1999). Customer satisfaction and its measurement in hospitality enterprises. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 11(7), 326-339.
 • Qu, H. ve Ping, E.V.Y. (1999).A service performance model of Hong Kong cruise travelers motivation factors and satisfaction. Tourism Management, 20, 237-244.
 • Richard, M.D. ve Allaway, A.W. (1993). Service Quality Attributes and Choice Behavior. Journal of Services Marketing, 7(1), 59-68.
 • Sarı, F.O., Bulut, C. ve Pirnar, İ.(2016). Adaptation of hospitality service quality scales for marina services. International Journal of Hospitality Management, 54, 95-103.
 • Teye, V.B. ve Leclerc, D. (1998). Product and service delivery satisfaction among North American cruise passengers. Tourism Management, 19(2), 153-160.
 • Thompson, A.M. ve Kaminski, P.F. (1993). Psychographic and lifestyle antecedents of service quality expectations: a segmentation approach. Journal of Services Marketing, 7(4), 53-61.
 • Vargo, S.L. ve Lusch, R.F. (2004). Evolving to a New Dominant Logic for Marketing. Journal of Marketing, 68, 1-17.
 • Wu, C. H-J. (2007). The impact of customer-to-customer interaction and customer homogeneity on customer satisfaction in tourism service—The service encounter prospective. Tourism Management, 28, 1518–1528.
 • Zeithaml, Valarie A., Parasuraman,A ve Berry, L.L. (1985). Problems and Strategies in Services Marketing. Journal of Marketing, 49(2), 33-46.
 • Zeithaml, V. A., Berry, L.L. ve Parasuraman, A. (1993). The Nature and Determinants of Customer Expectations of Service. Journal of Academy of Marketing Science, 21(1), 1-12.
 • İnternet Kaynakları
 • İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. (2014). Günübirlik Deniz Turizmi İşletme Belgeli Teknelerde Uygulanacak Talimatlar. http://www.izmirkulturturizm.gov.tr/Eklenti/22797,8---izmir-valiligi-uygulama-talimati.pdf?0. Erişim Tarihi: 11.06.19.
 • UBAK (Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı) (2014). Gemilerin Gemiadamları İle Donatılmasına İlişkin Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge. http://www.ubak.gov.tr/BLSM_WIYS/DISGM/tr/Belgelik/Guncel_Haber_Arsiv/20141120_171859_66968_1_67502.html. Erişim Tarihi: 12.06.19.
 • Resmi Gazete. (2018). Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180210-9.htm. Erişim Tarihi: 12.06.19.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Neslihan PAKER (Sorumlu Yazar)
Kurum: İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Yazar: Serim PAKER
Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Berna DOĞAN
Kurum: İzmir Turizm İl Müdürlüğü
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 16 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { deudfd659816, journal = {Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi}, issn = {1309-4246}, eissn = {2458-9942}, address = {}, publisher = {Dokuz Eylül Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {11}, pages = {237 - 270}, doi = {10.18613/deudfd.659816}, title = {GÜNÜBİRLİK GEZİ TEKNECİLİĞİNİN HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEYE DÖNÜK BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {Paker, Neslihan and Paker, Serim and Doğan, Berna} }
APA Paker, N , Paker, S , Doğan, B . (2019). GÜNÜBİRLİK GEZİ TEKNECİLİĞİNİN HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEYE DÖNÜK BİR UYGULAMA . Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi , 11 (2) , 237-270 . DOI: 10.18613/deudfd.659816
MLA Paker, N , Paker, S , Doğan, B . "GÜNÜBİRLİK GEZİ TEKNECİLİĞİNİN HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEYE DÖNÜK BİR UYGULAMA" . Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 11 (2019 ): 237-270 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/deudfd/issue/50659/659816>
Chicago Paker, N , Paker, S , Doğan, B . "GÜNÜBİRLİK GEZİ TEKNECİLİĞİNİN HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEYE DÖNÜK BİR UYGULAMA". Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 11 (2019 ): 237-270
RIS TY - JOUR T1 - GÜNÜBİRLİK GEZİ TEKNECİLİĞİNİN HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEYE DÖNÜK BİR UYGULAMA AU - Neslihan Paker , Serim Paker , Berna Doğan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18613/deudfd.659816 DO - 10.18613/deudfd.659816 T2 - Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 237 EP - 270 VL - 11 IS - 2 SN - 1309-4246-2458-9942 M3 - doi: 10.18613/deudfd.659816 UR - https://doi.org/10.18613/deudfd.659816 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi GÜNÜBİRLİK GEZİ TEKNECİLİĞİNİN HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEYE DÖNÜK BİR UYGULAMA %A Neslihan Paker , Serim Paker , Berna Doğan %T GÜNÜBİRLİK GEZİ TEKNECİLİĞİNİN HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEYE DÖNÜK BİR UYGULAMA %D 2019 %J Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi %P 1309-4246-2458-9942 %V 11 %N 2 %R doi: 10.18613/deudfd.659816 %U 10.18613/deudfd.659816
ISNAD Paker, Neslihan , Paker, Serim , Doğan, Berna . "GÜNÜBİRLİK GEZİ TEKNECİLİĞİNİN HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEYE DÖNÜK BİR UYGULAMA". Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 11 / 2 (Aralık 2019): 237-270 . https://doi.org/10.18613/deudfd.659816
AMA Paker N , Paker S , Doğan B . GÜNÜBİRLİK GEZİ TEKNECİLİĞİNİN HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEYE DÖNÜK BİR UYGULAMA. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi. 2019; 11(2): 237-270.
Vancouver Paker N , Paker S , Doğan B . GÜNÜBİRLİK GEZİ TEKNECİLİĞİNİN HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİRMEYE DÖNÜK BİR UYGULAMA. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi. 2019; 11(2): 237-270.