BibTex RIS Kaynak Göster

MAX WEBER’DE EKONOMİ, HUKUK VE RASYONALİTE

Yıl 2012, Cilt: 14 Sayı: 2, 253 - 274, 01.12.2012

Öz

Max Weber (21 Nisan 1864-14 Haziran 1920), Marx ve Durkheim ile
birlikte modern sosyolojinin en önemli ve etkin figürü olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bizim açımızdan onu daha da önemli kılan ise hukuk
sosyolojisinin kurucu babası kabul edilmesidir
. Entelektüel bir ortamda
yetişen Weber, erken yaşlardan itibaren Treitschke, Knapp, Dilthey ve
Mommsen gibi Prusya’nın önde gelen isimleriyle bir arada olmuştur
.
Weber; tarih, hukuk, bilgi sosyolojisi, iktisat, din sosyolojisi, hukuk
sosyolojisi gibi pek çok alanda çalışmış ve “dünya tarihini bilen son kişi”
olarak anılmıştır

. Aslında hukuk ve hukuk tarihi okumuş olan Weber’in
sosyolojiye geçişi daha sonra olmuştur.

Kaynakça

 • Aron, Raymond; Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, 4. Baskı, Çev. Korkmaz Alemdar, Bilgi Yayınevi, Ankara 2000.
 • Berberoglu, Berch; Klasik ve Çağdaş Sosyal Teoriye Giriş, Çev. Can Cemgil, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay., İstanbul 2009.
 • Deflem, Mathieu; Sociology of Law- Visions of a Scholarly Tradition, Cambridge University Pres, New York 2008.
 • Ewing, Sally; “Formal Justice and the Spirit of Capitalism: Max Weber’s Sociology of Law”, Law & Society Review, Vol. 21, No. 3, 1987, p. 488- 512.
 • Giddens, Anthony; “Foucault, Nietzsche, Marx”, Siyaset, Sosyoloji ve Toplumsal Teori, Çev. Tuncay Birkan, Metis Yay., Ekim 2001, İstanbul s. 267-276. (Foucault, Nietzsche, Marx)
 • Giddens, Anthony; “Max Weber Düşüncesinde Siyaset ve Sosyoloji”, Siyaset, Sosyoloji ve Toplumsal Teori, Çev. Tuncay Birkan, Metis Yay., Ekim 2001, İstanbul, s. 23-87. (Max Weber)
 • Giddens, Anthony; Kapitalizm ve Modern Sosyal Teori, 2. Baskı, Çev. Ümit Tatlıcan, İstanbul 2010. (Modern Sosyal Teori)
 • Işıktaç, Yasemin; “Max Weber’in ‘Anlayış Sosyolojisi’ Yönteminin Hukuka Uygulanması Üzerine Bir Deneme”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: LIII, Sayı: 1-4, İstanbul 1991, s. 273- 281. (Max Weber)
 • Işıktaç, Yasemin; Hukuk Sosyolojisi, Filiz Kitabevi, İstanbul 2008. (Hukuk Sosyolojisi)
 • Kennedy, Duncan; “The Disenchantment of Logically Formal Legal Rationality, or Max Weber’s Sociology in the Genealogy of the Contemporary Mode of Western Legal Thought”, Hastings Law Journal, Vol. 55, May 2004, p. 1031-1076.
 • Lash, Scott; “Modernite mi, Modernizm mi? Weber ve Günümüz Toplumsal Teorisi”, Çev. Mehmet Küçük, Modernite versus Postmodernite, 3. Baskı, Der. Mehmet Küçük, Ankara 2000, s. 133-165.
 • Özcan, Mehmet Tevfik; Modern Toplum ve Hukuk Devleti, XII Levha Yay., İstanbul 2008.
 • Özlem, Doğan; Max Weber’de Bilim ve Sosyoloji, 3. Basım, İnkılâp Kitabevi, Ankara 2001.
 • San, Coşkun; Max Weber’de Hukukun ve Meşru Otoritenin Sosyolojik Analizi, Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi Yay., Ankara 1971.
 • Swingewood, Alan; Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi, 3. Baskı, Çev. Osman Akınhay, Agora Kitaplığı, İstanbul 2010.
 • Trubek, David M.; “Max Weber on Law and The Rise of Capitalism”, Wisconsin Law Review, Vol. 720, Y. 1972, p. 720-753.
 • Weber, Max; Economy and Society, (Vol 1-2), Ed. Guenther Roth ve Claus Wittich, University of California, USA, 1978. (Economy and Society)
 • Weber, Max; Ekonomi ve Toplum 1, Çev. Latif Boyacı, Yarın Yay., İstanbul 2012. (Ekonomi ve Toplum 1)
 • Weber, Max; Ekonomi ve Toplum 2, Çev. Latif Boyacı, Yarın Yay., İstanbul 2012. (Ekonomi ve Toplum 2)
 • Weber, Max; The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism, Trans. Talcott Parsons, London&New York, Routledge 1992. (Protestant)
 • Weber, Max; Toplumsal ve Ekonomik Örgütlenme Kuramı, Çev. Özer Ozankaya, Ankara 1995. (Toplumsal ve Ekonomik)
 • Weber, Max; Sosyoloji Yazıları, 8. Baskı, Çev. Taha Parla, İletişim Yay., İstanbul 2006. (Sosyoloji Yazıları)
Toplam 22 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Engin Topuzkanamış Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2012
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Cilt: 14 Sayı: 2

Kaynak Göster

Chicago Topuzkanamış, Engin. “MAX WEBER’DE EKONOMİ, HUKUK VE RASYONALİTE”. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 14, sy. 2 (Aralık 2012): 253-74.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
TR-DİZİN, HeinOnline, GoogleScholar, Academindex, Sherpa Romeo, Ulrich’s Periodicals Directory ve Asos Index veri tabanlarında taranmaktadır.

Dergimiz 2024 Mayıs sayısından itibaren yalnızca elektronik ortamda yayınlanacaktır.

Dokuz Eylul University Publishing Web-Page
https://kutuphane.deu.edu.tr/yayinevi/

İletişim sayfamız
https://dergipark.org.tr/tr/pub/deuhfd/contacts

open-access7532.logowik.com.webpby-nc.png