Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

GENÇLERDE EMPATİ EĞİLİMİ, ANNE-BABA TUTUMLARI VE DİNDARLIK

Yıl 2016, Din Psikolojisi Özel Sayı, 7 - 40, 15.04.2016
https://doi.org/10.21054/deuifd.282803

Öz

Gençlerde dindarlık, empatik eğilim ve ebeveyn tutumları
arasındaki ilişkiler bu araştırmanın ana konusudur. Araştırmanın örneklemini
oluşturan 468 kişi İstanbul’un çeşitli ilçelerindeki lise öğrencileri ve biri
devlet diğeri özel olmak üzere iki üniversitenin öğrencileridir. Çalışmada
öğrencilerin kişisel bilgilerini toplamak için geliştirilen Kişisel Bilgi
Formu, öğrencilerin empatik eğilimini ölçmek için Dökmen Empatik Eğilim Ölçeği (EEÖ), öğrencilerin dindarlıkları ile
ilgili veri elde etmek için Milli Eğitim Bakanlığı’nın okulların rehberlik
birimlerince kullanılmasını onayladığı Dinî
Tutum ve Davranış Ölçme Envanteri
ve öğrencilerin anne-baba tutumlarını
ölçmek için de Leuven Algılanan Ana
Babalık Ölçeği
(LAAÖ) kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde
frekans, yüzde, aritmetik ortalama, faktör analizi ve regresyon analizi
tekniklerinden yararlanılmıştır. Sonuçta empatik eğilim ile dindarlık ve
anne-baba tutumları arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur.

Kaynakça

 • Karaca, A., Açıkgöz, F. & Akkuş, D. (2013). “Eğitim ile Empatik Eğilim ve Empatik Beceri Geliştirilebilir mi?” Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 3, ss. 118-122.
 • Ağırman, Cemal (2006). “İdeal Bir Davranış Biçimi Olarak “Empati” ve Hadislerde “Empati” Örnekleri”, C. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.10: 2, ss. 23-53.
 • Ayten, Ali (2010). Empati ve Din, İstanbul: İz Yayıncılık.
 • Barnett, M. A. (1990). “Empathy and Related Responses in Children”, N. Eisenberg ve J. Strayer (Eds.), Empathy and its Development (pp. 146-163). Cambridge, NY: Cambridge University Press.
 • Bee, H. & BOYD, D. (2009). Çocuk Gelişim Psikolojisi, Çev. O. Gündüz, İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Canan, İbrahim (1992). Kütüb-i Sitte. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Cüceloğlu, Doğan (2009 ). İnsan ve Davranışı, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Çarkoğlu, A. & Kalaycıoğlu, E. (2009). Türkiye’de Dindarlık: Uluslararası Bir Karşılaştırma, http://research.sabanciuniv.edu/14014/1/Rapor_Dindarl%C4%B1k.pdf
 • Çetin, Ü. F. (2010). “Ortaöğretim Düzeyi Gençlerde Dindarlık Empati İlişkisi (Isparta Örneği)”, S. D. Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Dökmen, Ü. (2006). İletişim Çatışmaları ve Empati: Sanatta ve Günlük Yaşamda, İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Francıs L. & Robbıns M., (2006). God İmages and Empathy: A “Study Among a Group of Secondary School Pupils in England, God İmages and Religious Imagination, Edited by P. Hegy Lewiston, ss. 67-88, Edwin Mellen Press, Lampeter.
 • Hortaçsu, N. (2003). Çocuklukta İlişkiler: Ana Baba, Kardeş ve Arkadaşlar, İstanbul: İmge Kitabevi.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2008). Günümüzde İnsan ve İnsanlar Sosyal Psikoloji’ye Giriş, İstanbul: Evrim Yayınları.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2010). Kültürel Psikoloji: Benlik, İnsan ve Aile Gelişimi, İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
 • Kılıç, R. (2005). Ayet ve Hadisler Işığında İnsan ve Ahlak, Ankara: TDV Yayınları.
 • Kirman, M. A. (2004). Din Sosyolojisi Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Rağbet Yayınları.
 • Köse, A. & Ayten, A. (2012). Din Psikolojisi, İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Köylü. M. (2010), “Ruh ve Beden Sağlığı ile Din İlişkisi Üzerine Yapılan Araştırmaların Bir Değerlendirmesi”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 28, ss. 5-36.
 • Okumuş, E. (2004). “Bir Din İstismarı Olarak Gösterişçi Dindarlık”, İslamiyat Dergisi, C: 5, S: 4, ss. 193-205.
 • Özcan, Z. (2007). Empati Dini-İnanç İlişkisi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Pargament, Kenneth, I. (1997). The Psychology of Religion and Coping: Theory, Research, Practice, New York, Guilford.
 • Pargament, Kenneth, I. (2005). “Acı ve Tatlı: Dindarlığın Bedelleri ve Faydaları Üzerine Bir Değerlendirme” Çev. Ali Ulvi Mehmedoğlu, Ç. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005, Cilt: 5, Sayı: 1, ss. 279-313.
 • Rehber, E (2007), İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Empatik Eğilim Düzeylerine Göre Çatışma Çözme Davranışlarının İncelenmesi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Rehber, E. & Atıcı, M. (2009), “İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Empatik Eğilim Düzeylerine Göre Çatışma Çözme Davranışlarının İncelenmesi”, Ç. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 1, ss. 323-342.
 • Robbıns, M., Francıs L. & Kerr L., (2006). “God İmages and Empathy Among a Group of Secondary School Pupils in South Africa”, Religion and Theology, 13, 2, ss.175-194.
 • Rogers, C, R, (1983), “Empatik Olmak, Değeri Anlaşılmamış Bir Varoluş Şeklidir”, Çev.: Füsun Akkoyun, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 1, ss. 103-124.
 • Sayın, K. B. (2010). İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Empati Becerileri ile Anne-Baba Tutumları Arasındaki İlişki. Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Sevim, S. A. (2014). “Leuven Algılanan Ana Babalık Ölçeği”, Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, Cilt: 27, Sayı: 4, ss. 291-300 www.dusunenadamdergisi.org/tr/MakaleDetay.aspx?MkID=1025
 • Şahin, A. (2008). “Ergenlerde Dindarlık ve Empati”, Marife, 8, 1, s.149-166.
 • Şahin, A. (2014). Birlikte Yaşamanın Kodları: Dindarlık ve Etnokültürel Empati, Konya.
 • Uysal, V. (2006).Türkiye’de Dindarlık ve Kadın, İstanbul, DEM Yayınları.
 • Yapıcı, A. (2012), “Modernleşme-Sekülerleşme Sürecinde Türk Gençliğinde Dinî Hayat: Meta-Analitik Bir Değerlendirme”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 2, ss. 1-40.

EMPATHIC TENDENCY OF YOUNG PEOPLE, ATTITUDE OF ARENTS AND RELIGIOSITY

Yıl 2016, Din Psikolojisi Özel Sayı, 7 - 40, 15.04.2016
https://doi.org/10.21054/deuifd.282803

Öz

Empathy
became one of the main subjects of psychology after the developments in
humanistic psychology. Especially psychologist started to study on the
relationship between empathy and religiosity after 1970s. In Turkey,
psychological studies on the theme of empathy and religion have increased in
recent years. This paper also aims to investigate the relationship between
empathic inclination, religiosity and parents attitudes on the case of
adolescents. In order to find out mentioned relations Personal Information
Form, Dökmen Empathic Inclination Scale, Religious Attitudes and Behaviours
Inventory, Leuven Perceived Parents Attitudes Inventory
were applied to the
sample of 468 university students from different parts of Istanbul. The
findings show the correlations between religiosity and empathic inclination and
parent’s attitudes. The implications of these results and suggestions for
future research were discussed.

Kaynakça

 • Karaca, A., Açıkgöz, F. & Akkuş, D. (2013). “Eğitim ile Empatik Eğilim ve Empatik Beceri Geliştirilebilir mi?” Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 3, ss. 118-122.
 • Ağırman, Cemal (2006). “İdeal Bir Davranış Biçimi Olarak “Empati” ve Hadislerde “Empati” Örnekleri”, C. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.10: 2, ss. 23-53.
 • Ayten, Ali (2010). Empati ve Din, İstanbul: İz Yayıncılık.
 • Barnett, M. A. (1990). “Empathy and Related Responses in Children”, N. Eisenberg ve J. Strayer (Eds.), Empathy and its Development (pp. 146-163). Cambridge, NY: Cambridge University Press.
 • Bee, H. & BOYD, D. (2009). Çocuk Gelişim Psikolojisi, Çev. O. Gündüz, İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Canan, İbrahim (1992). Kütüb-i Sitte. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Cüceloğlu, Doğan (2009 ). İnsan ve Davranışı, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Çarkoğlu, A. & Kalaycıoğlu, E. (2009). Türkiye’de Dindarlık: Uluslararası Bir Karşılaştırma, http://research.sabanciuniv.edu/14014/1/Rapor_Dindarl%C4%B1k.pdf
 • Çetin, Ü. F. (2010). “Ortaöğretim Düzeyi Gençlerde Dindarlık Empati İlişkisi (Isparta Örneği)”, S. D. Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Dökmen, Ü. (2006). İletişim Çatışmaları ve Empati: Sanatta ve Günlük Yaşamda, İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Francıs L. & Robbıns M., (2006). God İmages and Empathy: A “Study Among a Group of Secondary School Pupils in England, God İmages and Religious Imagination, Edited by P. Hegy Lewiston, ss. 67-88, Edwin Mellen Press, Lampeter.
 • Hortaçsu, N. (2003). Çocuklukta İlişkiler: Ana Baba, Kardeş ve Arkadaşlar, İstanbul: İmge Kitabevi.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2008). Günümüzde İnsan ve İnsanlar Sosyal Psikoloji’ye Giriş, İstanbul: Evrim Yayınları.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2010). Kültürel Psikoloji: Benlik, İnsan ve Aile Gelişimi, İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
 • Kılıç, R. (2005). Ayet ve Hadisler Işığında İnsan ve Ahlak, Ankara: TDV Yayınları.
 • Kirman, M. A. (2004). Din Sosyolojisi Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Rağbet Yayınları.
 • Köse, A. & Ayten, A. (2012). Din Psikolojisi, İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Köylü. M. (2010), “Ruh ve Beden Sağlığı ile Din İlişkisi Üzerine Yapılan Araştırmaların Bir Değerlendirmesi”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 28, ss. 5-36.
 • Okumuş, E. (2004). “Bir Din İstismarı Olarak Gösterişçi Dindarlık”, İslamiyat Dergisi, C: 5, S: 4, ss. 193-205.
 • Özcan, Z. (2007). Empati Dini-İnanç İlişkisi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Pargament, Kenneth, I. (1997). The Psychology of Religion and Coping: Theory, Research, Practice, New York, Guilford.
 • Pargament, Kenneth, I. (2005). “Acı ve Tatlı: Dindarlığın Bedelleri ve Faydaları Üzerine Bir Değerlendirme” Çev. Ali Ulvi Mehmedoğlu, Ç. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005, Cilt: 5, Sayı: 1, ss. 279-313.
 • Rehber, E (2007), İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Empatik Eğilim Düzeylerine Göre Çatışma Çözme Davranışlarının İncelenmesi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Rehber, E. & Atıcı, M. (2009), “İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Empatik Eğilim Düzeylerine Göre Çatışma Çözme Davranışlarının İncelenmesi”, Ç. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 1, ss. 323-342.
 • Robbıns, M., Francıs L. & Kerr L., (2006). “God İmages and Empathy Among a Group of Secondary School Pupils in South Africa”, Religion and Theology, 13, 2, ss.175-194.
 • Rogers, C, R, (1983), “Empatik Olmak, Değeri Anlaşılmamış Bir Varoluş Şeklidir”, Çev.: Füsun Akkoyun, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 1, ss. 103-124.
 • Sayın, K. B. (2010). İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Empati Becerileri ile Anne-Baba Tutumları Arasındaki İlişki. Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Sevim, S. A. (2014). “Leuven Algılanan Ana Babalık Ölçeği”, Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, Cilt: 27, Sayı: 4, ss. 291-300 www.dusunenadamdergisi.org/tr/MakaleDetay.aspx?MkID=1025
 • Şahin, A. (2008). “Ergenlerde Dindarlık ve Empati”, Marife, 8, 1, s.149-166.
 • Şahin, A. (2014). Birlikte Yaşamanın Kodları: Dindarlık ve Etnokültürel Empati, Konya.
 • Uysal, V. (2006).Türkiye’de Dindarlık ve Kadın, İstanbul, DEM Yayınları.
 • Yapıcı, A. (2012), “Modernleşme-Sekülerleşme Sürecinde Türk Gençliğinde Dinî Hayat: Meta-Analitik Bir Değerlendirme”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 2, ss. 1-40.
Toplam 32 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Veysel Uysal Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 15 Nisan 2016
Gönderilme Tarihi 31 Aralık 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Din Psikolojisi Özel Sayı

Kaynak Göster

ISNAD Uysal, Veysel. “GENÇLERDE EMPATİ EĞİLİMİ, ANNE-BABA TUTUMLARI VE DİNDARLIK”. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. Nisan 2016. 7-40. https://doi.org/10.21054/deuifd.282803.

Cited By