Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ: D.E.Ü İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ

Yıl 2020, Sayı: 52, 39 - 65, 22.12.2020
https://doi.org/10.21054/deuifd.767893

Öz

Bu araştırmanın amacı meslek öncesinde öğretmen adaylarının öğretmenlik becerilerini geliştirmesini sağlayacak olan öğretmenlik uygulaması derslerine ilişkin görüş ve düşüncelerini öğrenmektir. Araştırmanın örneklemini Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2019-2020 öğretim yılı bahar dönemi son sınıf öğrencisi 108 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma betimsel niteliklidir. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde istatistik işlemlerden frekans, yüzdelik ve T Testi uygulanmıştır.
Araştırma yapılan analizlerden elde edilen sonuçlara göre örneklem grubunu oluşturan öğrenciler, öğretmenlik uygulaması için gerekli olan, Alan Bilgisi, Alan Eğitimi, Öğretme ve Öğrenme Süreçleri, Sınıf Yönetimi, Etkili İletişim ve Değerlendirme ve Kayıt Tutma bilgi, beceri ve davranışlar bakımından kendilerini yeterli gördüklerini belirtmişlerdir. Anket verilerinden elde edilen bulgulara göre öğrenciler, öğretmenlik uygulaması dersinin, mesleki becerilerin geliştirilmesi için gerekli olduğuna inandıklarını ikili görüşmelerde ifade ederek, öğretmenlik mesleğinin uygulama ağırlıklı bir meslek olduğunu teyit etmişlerdir.

Kaynakça

  • Acuner, Y. (2016). İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Din Görevliliği Mesleğine Yönelik Tutumları. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2306-2315.
  • Akyüz, Y. (1997). Türk Eğitim Tarihi. İstanbul: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.
  • Benjamin, S. B. (2012). İnsan Nitelikleri Ve Okulda Öğrenme. Ankara: Pegem Yayıncılık.
Toplam 3 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Şükrü Keyifli 0000-0002-4605-5205

Yayımlanma Tarihi 22 Aralık 2020
Gönderilme Tarihi 10 Temmuz 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Sayı: 52

Kaynak Göster

ISNAD Keyifli, Şükrü. “İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ: D.E.Ü İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ”. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi -/52 (Aralık 2020), 39-65. https://doi.org/10.21054/deuifd.767893.