Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

ABDÜLBÂKİ ÂRİF EFENDİ VE “İMRAAN VE NEFSEHÛ” ADLI ESERİ

Yıl 2020, Sayı: 52, 163 - 198, 22.12.2020
https://doi.org/10.21054/deuifd.790560

Öz

Arap dili, anadili Arapça olanların yanında İslâm’ı kabul edenlerce bu dinin doğru anlaşılmasının önemli araçlarından kabul edildiği için öğrenilmeye devam edilmektedir.
Bu düşünce Türk milleti için de geçerliliğini kormuş ve bunun bir sonucu olarak günümüze dek bu dile faklı derecelerde katkıda bulunmuşlardır.
Osmanlı döneminde bu sahaya katkısı olanlardan biri 17. ve 18. yüzyıl önemli bilginlerinden biri olan Abdülbaki Ârif Efendi’dir.
Ârif Efendi, muhtelif alanlarda eserler kaleme almasına rağmen döneminde hattatlığı ve müzik çalışmalarıyla şöhret bulmuştur. Ancak müellifin yetkin olduğu alanlardan biri de Arap dili ve belagati olup bu sahada kaleme aldığı eserlerinden biri İmraan ve nefsehû risalesidir.
Risalede, Arap dilinde “Tahzir” mevzuunda işlenen bir ifadenin gramer ve günümüzün bakış açısıyla yorumbilim ve anlambilim açılarından değerlendirilmesi üzerinde durulmaktadır.
Dönemin şerh ve haşiye yönteminin bir örneğini yansıtan bu risalede, bilimsel çalışmalarda önemli bir ilke olan “ilk kaynağa ulaşma” prensibine sadık kalındığı dikkat çeken önemli bir özelliktir.
Çalışma, giriş ve sonucun haricinde müellifin hayatının ele alındığı ve eserlerinin tanıtıldığı birinci, çalışmanın mihverini teşkil eden risalenin farklı açılardan değerlendirildiği ikinci ve tahkikli metnin yer verildiği üçüncü bölümden oluşmaktadır.

Kaynakça

  • 1. Abbas Hasan. en-Naḥvu’l-vafî. 4 Cilt. Kahire: Daru’l-Maarif, t.y.
  • 2. Ârif Efendi, Abdülbâki. İmraan ve nefsehû. Atıf Efendi Kütüphanesi. No: 2822, Vr. 7a-11b.
  • 3. Bağdatlı İsmail Paşa. Hediyyetü’l-Ârifin: Esmâü’l-müellifîn ve âŝâru’l-muṣannifîn. İstanbul: Milli Eğitim Banaklığı Yayınları, 1951.
  • 4. Bursalı Mehmed Tahir. Osmanlı Müellifleri. İstanbul: Matbaa-i Âmire 1333.
  • 6. Çakır, Mehmet. Sibeveyh Öğretim Yöntemi ve Koyduğu Bazı Nahiv Kuralları. İzmir: Anadolu Matbaası, 1994.
Toplam 5 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Din Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Murat Sula 0000-0003-1429-7944

Yayımlanma Tarihi 22 Aralık 2020
Gönderilme Tarihi 21 Eylül 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Sayı: 52

Kaynak Göster

ISNAD Sula, Murat. “ABDÜLBÂKİ ÂRİF EFENDİ VE ‘İMRAAN VE NEFSEHÛ’ ADLI ESERİ”. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi -/52 (Aralık 2020), 163-198. https://doi.org/10.21054/deuifd.790560.