Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

USAGE OF LEARNING STRATEGIES OF TURKISH STUDENTS IN FRENCH TRANSLATION TRAINING

Yıl 2014, Sayı 163, 64 - 89, 01.03.2014

Öz

In this study developments from past to today and effective theories of thefield were reviewed first with the help of a short literature review regardingthe concepts such as learning, language learning, language acquisition andforeign language learning. Then cognitive, metacognitive and affectivestrategies were mentioned after reviewing the studies regarding the conceptof general learning strategy. In the survey part of the study, we tried todefine the level of learning strategy use for 59 students that study in theDepartment of French Translation and Interpreting with the help of scales.In addition to these 59 students, 33 students were asked to tell how they consider their learning level and to define the causes if they had difficultyin learning. After comparison of the data, students were classified into threecategories including “students with success”, “students with limited success” and “students with having difficulty in learning”. Then, these students were examined to understand whether there was a relationshipbetween these success levels and level of strategy use. Although the study showed that cognitive and metacognitive strategy levelsof the students with success were higher than others, we also gained findings showing that there was not a relationship between level of socialaffective strategy use and level of success. There is parallelism between thedata obtained from the items of the survey with which the students within thecategories “limited success” and “having difficulty” evaluate their successlevels and level of strategy use except for level of social affective strategyuse

Kaynakça

 • Akalın, R., & Gündoğdu, M. (2010). Akademik Çeviri Eğitiminin Temel İlkeleri Üzerine Düşünceler: Uygulanan Ders İzlenceleri Bağlamında Hedefler ve Beklentiler. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, 79-33.
 • Aydın, A. (2005). Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. Ankara: Tekağaç Eylül Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Bekleyen, N. (2005). Öğretmen Adayları Tarafından Kullanılan Dil Öğrenim Stratejileri. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 113-122.
 • Chamot, A. U. (2004). Issues in Language Learning Strategy Research and Teaching. Electronic Journal of Foreign Language Teaching, Vol. 1, No. 1, pp. 14-26 © Centre for Language Studies National University of Singapore. http://e-flt.nus.edu.sg/ Son ziyaret tarihi: 18.12.2015
 • Chomsky, N. (2001). Dil ve Zihin Çeviren: Ahmet Kocaman. Ankara: Ayraç Yayınevi.
 • Cyr, P., & Germain, C. (1998). Les stratégies d’apprentissage. Paris: Clé international.
 • Demirel, M. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Kullandıkları Dil Örenme Stratejileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 43, s. 141-153.
 • Erden, M., & Akman, Y. (2005). Gelişim ve Öğrenme. Ankara: Arkadaş Yayınevi.
 • Hismanoğlu, M. (2000). Language Learning Strategies in Foreign Language Learning and Teaching. http://iteslj.org/Articles/Hismanoglu-Strategies.html adresinden alındı, son ziyaret tarihi: 09.03.2016.
 • Journal, Vol. VI, No. 8, August
 • Hymes, D. (1991). Vers la compétence de communication, traduction de France Mugler. Paris: Hatier/Didier.
 • Küçükahmet, L. (2006). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karakelle, S. (2012). Üst Bilişsel Farkındalık, Zekâ, Problem Çözme Algısı ve Düşünme. Eğitim ve Bilim, 237-249.
 • Navarro Saydı, T. (2007). Yabancı Dil Öğrenmede Başarı Şifreleri. İstanbul: Bileşim Yayınları.
 • O’Malley, J. (2004). Issues in Language Language Learning Strategiy Research and Teaching. flt.nus.edu.sg/v1n12004/chamot.pdf adresinden alındı, son ziyaret tarihi: 09.03.2016.
 • O’Malley, J., & Chamot, A. (1990). Learning Strategies in Second Language Acquisition. http://catdir.loc.gov: http://catdir.loc.gov/catdir/samples/cam031/89009770.pdf adre- sinden alındı, son ziyaret tarihi: 09.03.2016.
 • Onursal Ayırır, İ. (2011). Yabancı Dil Öğretiminde Bilişsellik ve Bilişsel Stratejilerin Kullanımı. Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi, Sayı: 40, 44-56.
 • Ormrod, J. E. (2015). Öğrenme Psikolojisi, Çeviri Editörü: Mustafa Baloğlu. Ankara: Pearson, Nobel.
 • Oxford, R. (2003). Language Learning Styles and Strategies: An Overview. GALA: http://web.ntpu.edu.tw/~language/workshop/read2.pdf adresinden alındı, son ziyaret tarihi: 09.03.2016.
 • ÖSYM, (2015). 2015-YDS İlkbahar Dönemi Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler. http://dokuman.osym.gov.tr:http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/YDS/IL KBAHAR/2015YDS_İlkbaharDonemiSayısalBilgiler.pdf adresinden alındı, son ziyaret tarihi: 09.03.2016.
 • Puren, C. (1998). Histoire des methodologies de l’enseignement des langues. Paris: Cle international.
 • Tardif, J. (1993). Evaluation dans le paragdigme constructiviste. http://www.cnge-web.fr: http://www.cnge web.fr/media/docs/cnge_site/cnge/ Tardif_Jacques_Evaluation_ dans_le_paradigme_constructiviste.pdf adresinden alındı, son ziyaret tarihi: 09.03.2016.
 • Ünal, D., Onursal-Ayırır, İ., & Arıoğlu, S. (2011). İngilizce, Almanca ve Fransızca Öğrenen Üniversite Öğrencilerinde Yabancı Dil Öğrenme Stratejilerinin Kullanımı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı 41, 473-484.
 • Zeyrek, D. (2006). Dil Edinimi. A. Kocaman içinde, Dilbilim, Temel Kavramlar, Sorunlar, Tartışmalar (s. 137-150). Ankara: Dil Derneği.

Fransızca çevirmen adayı Türk öğrencilerin öğrenme stratejilerini kullanma düzeyleri

Yıl 2014, Sayı 163, 64 - 89, 01.03.2014

Öz

Elinizdeki çalışmada, öncelikle öğrenme, dil öğrenimi ve edinimi ve yabancıdil öğrenimi kavramlarına ilişkin kısa bir alanyazı taraması yapılarak dünden bugüne süreçteki gelişmeler ve alanda etkili olan kuramlar gözdengeçirilmiştir. Ardından, genel öğrenme stratejisi kavramına ilişkin çalışmalar gözden geçirildikten sonra, bilişsel, üstbilişsel ve duyuşsal stratejilerhakkında bilgi verilmiştir. Çalışmanın araştırma bölümünde, FransızcaMütercim Tercümanlık Bölümünde öğrenim gören 59 öğrencinin öğrenmestratejileri kullanma düzeyleri ölçekler aracılığıyla belirlenmeyeçalışılmıştır. Belirtilen öğrencilere ek olarak 33 öğrenciden kendi öğrenmedüzeylerini nasıl gördükleri ve güçlük çekiyorlarsa bunun sebeplerinin neolabileceğini belirtmeleri istenmiştir. Elde edilen veriler karşılaştırılarak,başarılı, sınırlı başarılı ve güçlük çekiyor kategorilerinde toplanan öğrenciler söz konusu başarı düzeyleri ile strateji kullanım düzeyleri arasındailişki olup olmadığının anlaşılması amacıyla değerlendirilmiştir. Araştırmada başarılı öğrencilerin bilişsel ve üstbilişsel strateji düzeylerinindiğerlerine göre daha yüksek olduğunu göstermekle birlikte, toplumsalduyuşsal strateji kullanım düzeyi ile başarı düzeyi arasında ilişki olmadığına yönelik bulgular elde edilmiştir. Sınırlı başarılı ve güçlük çekiyoröbeğinde yer alan öğrencilerin kendi başarı düzeylerini değerlendirdiklerisormaca maddelerinden elde edilen veriler ile toplumsal duyuşsal stratejikullanım düzeyi dışındaki stratejileri kullanma düzeyleri arasında koşutlukbulunmaktadır

Kaynakça

 • Akalın, R., & Gündoğdu, M. (2010). Akademik Çeviri Eğitiminin Temel İlkeleri Üzerine Düşünceler: Uygulanan Ders İzlenceleri Bağlamında Hedefler ve Beklentiler. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, 79-33.
 • Aydın, A. (2005). Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. Ankara: Tekağaç Eylül Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Bekleyen, N. (2005). Öğretmen Adayları Tarafından Kullanılan Dil Öğrenim Stratejileri. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 113-122.
 • Chamot, A. U. (2004). Issues in Language Learning Strategy Research and Teaching. Electronic Journal of Foreign Language Teaching, Vol. 1, No. 1, pp. 14-26 © Centre for Language Studies National University of Singapore. http://e-flt.nus.edu.sg/ Son ziyaret tarihi: 18.12.2015
 • Chomsky, N. (2001). Dil ve Zihin Çeviren: Ahmet Kocaman. Ankara: Ayraç Yayınevi.
 • Cyr, P., & Germain, C. (1998). Les stratégies d’apprentissage. Paris: Clé international.
 • Demirel, M. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Kullandıkları Dil Örenme Stratejileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 43, s. 141-153.
 • Erden, M., & Akman, Y. (2005). Gelişim ve Öğrenme. Ankara: Arkadaş Yayınevi.
 • Hismanoğlu, M. (2000). Language Learning Strategies in Foreign Language Learning and Teaching. http://iteslj.org/Articles/Hismanoglu-Strategies.html adresinden alındı, son ziyaret tarihi: 09.03.2016.
 • Journal, Vol. VI, No. 8, August
 • Hymes, D. (1991). Vers la compétence de communication, traduction de France Mugler. Paris: Hatier/Didier.
 • Küçükahmet, L. (2006). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karakelle, S. (2012). Üst Bilişsel Farkındalık, Zekâ, Problem Çözme Algısı ve Düşünme. Eğitim ve Bilim, 237-249.
 • Navarro Saydı, T. (2007). Yabancı Dil Öğrenmede Başarı Şifreleri. İstanbul: Bileşim Yayınları.
 • O’Malley, J. (2004). Issues in Language Language Learning Strategiy Research and Teaching. flt.nus.edu.sg/v1n12004/chamot.pdf adresinden alındı, son ziyaret tarihi: 09.03.2016.
 • O’Malley, J., & Chamot, A. (1990). Learning Strategies in Second Language Acquisition. http://catdir.loc.gov: http://catdir.loc.gov/catdir/samples/cam031/89009770.pdf adre- sinden alındı, son ziyaret tarihi: 09.03.2016.
 • Onursal Ayırır, İ. (2011). Yabancı Dil Öğretiminde Bilişsellik ve Bilişsel Stratejilerin Kullanımı. Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi, Sayı: 40, 44-56.
 • Ormrod, J. E. (2015). Öğrenme Psikolojisi, Çeviri Editörü: Mustafa Baloğlu. Ankara: Pearson, Nobel.
 • Oxford, R. (2003). Language Learning Styles and Strategies: An Overview. GALA: http://web.ntpu.edu.tw/~language/workshop/read2.pdf adresinden alındı, son ziyaret tarihi: 09.03.2016.
 • ÖSYM, (2015). 2015-YDS İlkbahar Dönemi Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler. http://dokuman.osym.gov.tr:http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/YDS/IL KBAHAR/2015YDS_İlkbaharDonemiSayısalBilgiler.pdf adresinden alındı, son ziyaret tarihi: 09.03.2016.
 • Puren, C. (1998). Histoire des methodologies de l’enseignement des langues. Paris: Cle international.
 • Tardif, J. (1993). Evaluation dans le paragdigme constructiviste. http://www.cnge-web.fr: http://www.cnge web.fr/media/docs/cnge_site/cnge/ Tardif_Jacques_Evaluation_ dans_le_paradigme_constructiviste.pdf adresinden alındı, son ziyaret tarihi: 09.03.2016.
 • Ünal, D., Onursal-Ayırır, İ., & Arıoğlu, S. (2011). İngilizce, Almanca ve Fransızca Öğrenen Üniversite Öğrencilerinde Yabancı Dil Öğrenme Stratejilerinin Kullanımı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı 41, 473-484.
 • Zeyrek, D. (2006). Dil Edinimi. A. Kocaman içinde, Dilbilim, Temel Kavramlar, Sorunlar, Tartışmalar (s. 137-150). Ankara: Dil Derneği.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Dil Bilim
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yusuf POLAT Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Sayı 163

Kaynak Göster

APA Polat, Y. (2014). USAGE OF LEARNING STRATEGIES OF TURKISH STUDENTS IN FRENCH TRANSLATION TRAINING . Dil Dergisi , (163) , 64-89 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dilder/issue/47678/602280