Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

A QUALITATIVE STUDY ON THE EVALUATION OF CREATIVE WRITING PRODUCTS WITH RESPECT TO CERTAIN CRITERIA

Yıl 2011, Sayı 151, 22 - 35, 01.03.2011
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000141

Öz

Creative writing is the original written expression of ideas and images conjured upin the mind. With creative writing, one gets to know their inner world and discovers his own unusual characteristics. The main purpose of this study is to evaluatethe content of elementary 4th and 5th grade students’ creative writing products andreveal their quality with respect to pre-specified criteria. The study used the qualitative technique of content analysis. The written products obtained during the studywere examined in detail to identify students’ creative writing competencies. Thepopulation of the study included 4th and 5th graders in the center of the provinceof Denizli. The sample was selected by using the purposeful sampling method of“maximum variability sampling”. The study was conducted with 412 studentsattending 6 different elementary schools. The evaluation of the written products wasmade by using the “Evaluation Criteria for Creative Writing (ECCW)” developedby Susar Kırmızı (2009). The creative written products were read carefully both bythe researcher and by another field expert, and scored in line with the criteriaincluded in the ECCW. The consistency coefficients obtained from both sets ofscores were: .84 for the first criteria; .73 for the second one; .76 for the third one;.76 for the fourth one; .65 for the fifth one; and .71 for the sixth one. Codes wereformed during the reading process. These codes were then grouped to reach thethemes of the study. The analyses resulted in the themes of “valuing human happiness” and “personal expectations for the future”. The examination of student products showed that students mostly used unoriginal, commonplace opinions. Further,most written products were not fluent and failed to clearly express thoughts andopinions

Kaynakça

 • Abu-Rabia, S. (2003). The influence of working memory on reading and creative writing processes in a second language. Educational Psychology, 23, 2, 211-222.
 • Alberson, L.R. & Billingsley, F.F. (1998). Using strategy instruction and self-regulation to improve gifted students’ creative writing. Journal of Secondary Gifted Education, 12, 2.
 • Applebee, A. N., Langer, J. A., & Mullis, I. V. S. (1986). The writing report card: Writing achievement in American schools. Princeton, NJ: Educational Testing Service.
 • Ataman, M. (2006). Yaratıcı drama sürecinde yaratıcı yazma. Yaratıcı Drama Dergisi,1, 74- 83.
 • Aşılıoğlu, B. (1993), Okullarda Türkçe öğretimi, (Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara.
 • Beydemir (2010). İlköğretim 5. sınıf türkçe dersinde yaratıcı yazma yaklaşımının yazmaya yönelik tutumlara, yaratıcı yazma ve yazma erişisine etkisi, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Calkins, L. (1986). The art of teaching writing. Portsmouth, NH: Heinemann Educational Books.
 • Colantone, L., Cunnigham-Wetmore, M.&Dreznes, J. (1998). Improwing creative writing. Research project reports, Saint Xavier University, Chicago.
 • Collins, N. D., & Cross, T. L. (1993). Teaching the writing process to gifted and talented stu- dents. Gifted Child Today, 16, 3, 22-23.
 • Collins, N. D., & Parkhurst, L. (1996). Teaching strategies for gifted children in the regular classroom. Roeper Review, 18, 277-279.
 • Cremin, Goouch, Blakemore ve diğ. (2006). Connecting drama and writing: seizing the moment to write. Research in Drama Education, 131, 8, 127.
 • Cunliffe, A. (2002). Reflective dialogical practice in management learning. Management Learning, 33, 1, 35-61.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ganopole, S. J. (1988). Reading and writing for the gifted: A whole language perspective. Roeper Review, 11, 88-91.
 • Goma, O. (2001). Creative writing in economics. College Teaching, 49, 2, 149-152.
 • Graves, D. (1983). Writing: Teachers and children at work. Portsmouth, NH: Heinemann Educational Books.
 • Maltepe, S. (2006). Yaratıcı yazma yaklaşımı açısından türkçe derslerindeki yazma süreçlerinin ve ürünlerinin değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Mayring, P. (2000). Nitel araştırmaya giriş. Çev.Gümüş, A., Durgun, M.S. Adana: Baki Kitabevi.
 • McCarthy, P., & McCarthy, M. (2006). When case studies are not enough: Integrating expe- riential learning into the business curricula. Journal of Education for Business, 81, 201-204.
 • McWilliams, V. & Nahavandi, A. (2006). Using live cases to teach ethics. Journal of Business Ethics. 67, 421-433
 • Miles, M.B.&Huberman, A. M. (1994). Qualidative data analysis. (Second edition). California: Sage Publication.
 • Oral, G. (2003). Yine yazı yazıyoruz. Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Öz, F. (2006). Uygulamalı Türkçe öğretimi. Ankara: Anı yayıncılık.
 • Susar Kırmızı, F. (2009a). The Assessment of writing materials acquired from creative writing approach based on creative drama method in turkish courses, I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi. Bildiri Özetleri Kitabı, Çanakkale, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.
 • Susar Kırmızı, F. (2009b), Türkçe dersinde yaratıcı drama yöntemine dayalı yaratıcı yazma çalışmalarının yazmaya yönelik tutuma etkisi, Yaratıcı Drama Dergisi, 2,5, 159-177.
 • Susar Kırmızı, F. (2008), Türkçe dersinde yaratıcı drama yönteminin yaratıcı yazma başarısına etkisi ve yazılı anlatım ürünlerinin değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41, özel sayı, 251-275.
 • Sutherland, J.A. & Topping, K.J. (1999). Collaborative creative writing in eight-years old: comparing cross-ability fixed role and same-ability reciprocal role pairing. Journal of Research in Reading, 22, 2, 154-179.
 • Cemaloğlu, N. (2011). Veri toplama teknikleri: nitel-nicel. İçinde Tanrıöğen A. (Edt.), Bilimsel araştırma yöntemleri (pp.133-164). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Temizkan, M. (2010). Türkçe öğretiminde yaratıcı yazma becerilerinin geliştirilmesi. TUBAR, 27, 621-643.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (6. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yaratıcı yazma ürünlerinin bazı ölçütler açısından değerlendirilmesine ilişkin nitel bir çalışma

Yıl 2011, Sayı 151, 22 - 35, 01.03.2011
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000141

Öz

Yaratıcı Yazma, zihinde canlanan fikir ve imgeleri özgün bir şekilde yazıyadökmedir. Kişi, yaratıcı yazma sayesinde iç dünyasını tanır, hiç farkında olmadığısıra dışı özelliklerini keşfeder. Bu araştırmanın temel amacı ilköğretim 4. ve 5. sınıföğrencilerinden elde edilen yaratıcı yazma ürünlerinin içeriğinin değerlendirilereköğrencilerin yazılı ürünlerinin niteliğini belirlenen ölçütler açısından ortaya koymaktır. Çalışmada nitel araştırmada kullanılan içerik analizi tekniğine başvurulmuştur. Araştırma sürecinde, elde edilen yazılı ürünler ayrıntılı bir şekilde incelenerek öğrencilerin yaratıcı yazma konusundaki yetkinlikleri belirlenmeyeçalışılmıştır. Araştırmanın evreni Denizli Merkez ilçede yer alan 4. ve 5. sınıföğrencileridir. Örneklemin belirlenmesinde ise amaçlı örnekleme yöntemlerindenolan maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Çalışma 6 ilköğretim okulunda 412 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Yaratıcı yazma ürünlerinin değerlendirilmesinde Susar Kırmızı (2009) tarafından geliştirilen “Yaratıcı Yazma İçinDeğerlendirme Ölçütleri Formu (YİDÖF)” kullanılmıştır. Yaratıcı yazma ürünlerini hem araştırmacı hem de alanda yetkin başka bir öğretici büyük bir dikkatle okunmuş ve YİDÖF’te yer alan ölçütlere uygun olarak puanlandırmıştır. Her iki puanlamadan elde edilen tutarlılık görüş birliğine ilişkin değerler şu şekildedir: Birinciölçüt için ,84; ikinci ölçüt için ,73; üçüncü ölçüt için ,76; üçüncü ölçüt için ,67;dördüncü ölçüt için 76; beşinci ölçüt için 65; altıncı ölçüt için de ,71. Okuma işlemi esnasında kodlar ortaya konulmuş, kodlar bir araya getirilerek araştırmanıntemaları oluşturulmuştur. Yapılan çözümlemeler sonucunda “insanların mutluluğunu önemseme” ve “geleceğe ilişkin kişisel” beklentiler temaları ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin yaratıcı yazma ürünleri incelendiğinde genel olarak çok özgünolmayan sıradan düşüncelerin yazıldığı görülmüştür. Aynı zamanda birçok yazınında akıcılıktan uzak olduğu, duygu ve düşüncelerin yeterince ve etkili bir şekildeedilmediği belirlenmiştir

Kaynakça

 • Abu-Rabia, S. (2003). The influence of working memory on reading and creative writing processes in a second language. Educational Psychology, 23, 2, 211-222.
 • Alberson, L.R. & Billingsley, F.F. (1998). Using strategy instruction and self-regulation to improve gifted students’ creative writing. Journal of Secondary Gifted Education, 12, 2.
 • Applebee, A. N., Langer, J. A., & Mullis, I. V. S. (1986). The writing report card: Writing achievement in American schools. Princeton, NJ: Educational Testing Service.
 • Ataman, M. (2006). Yaratıcı drama sürecinde yaratıcı yazma. Yaratıcı Drama Dergisi,1, 74- 83.
 • Aşılıoğlu, B. (1993), Okullarda Türkçe öğretimi, (Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara.
 • Beydemir (2010). İlköğretim 5. sınıf türkçe dersinde yaratıcı yazma yaklaşımının yazmaya yönelik tutumlara, yaratıcı yazma ve yazma erişisine etkisi, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Calkins, L. (1986). The art of teaching writing. Portsmouth, NH: Heinemann Educational Books.
 • Colantone, L., Cunnigham-Wetmore, M.&Dreznes, J. (1998). Improwing creative writing. Research project reports, Saint Xavier University, Chicago.
 • Collins, N. D., & Cross, T. L. (1993). Teaching the writing process to gifted and talented stu- dents. Gifted Child Today, 16, 3, 22-23.
 • Collins, N. D., & Parkhurst, L. (1996). Teaching strategies for gifted children in the regular classroom. Roeper Review, 18, 277-279.
 • Cremin, Goouch, Blakemore ve diğ. (2006). Connecting drama and writing: seizing the moment to write. Research in Drama Education, 131, 8, 127.
 • Cunliffe, A. (2002). Reflective dialogical practice in management learning. Management Learning, 33, 1, 35-61.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ganopole, S. J. (1988). Reading and writing for the gifted: A whole language perspective. Roeper Review, 11, 88-91.
 • Goma, O. (2001). Creative writing in economics. College Teaching, 49, 2, 149-152.
 • Graves, D. (1983). Writing: Teachers and children at work. Portsmouth, NH: Heinemann Educational Books.
 • Maltepe, S. (2006). Yaratıcı yazma yaklaşımı açısından türkçe derslerindeki yazma süreçlerinin ve ürünlerinin değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Mayring, P. (2000). Nitel araştırmaya giriş. Çev.Gümüş, A., Durgun, M.S. Adana: Baki Kitabevi.
 • McCarthy, P., & McCarthy, M. (2006). When case studies are not enough: Integrating expe- riential learning into the business curricula. Journal of Education for Business, 81, 201-204.
 • McWilliams, V. & Nahavandi, A. (2006). Using live cases to teach ethics. Journal of Business Ethics. 67, 421-433
 • Miles, M.B.&Huberman, A. M. (1994). Qualidative data analysis. (Second edition). California: Sage Publication.
 • Oral, G. (2003). Yine yazı yazıyoruz. Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Öz, F. (2006). Uygulamalı Türkçe öğretimi. Ankara: Anı yayıncılık.
 • Susar Kırmızı, F. (2009a). The Assessment of writing materials acquired from creative writing approach based on creative drama method in turkish courses, I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi. Bildiri Özetleri Kitabı, Çanakkale, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.
 • Susar Kırmızı, F. (2009b), Türkçe dersinde yaratıcı drama yöntemine dayalı yaratıcı yazma çalışmalarının yazmaya yönelik tutuma etkisi, Yaratıcı Drama Dergisi, 2,5, 159-177.
 • Susar Kırmızı, F. (2008), Türkçe dersinde yaratıcı drama yönteminin yaratıcı yazma başarısına etkisi ve yazılı anlatım ürünlerinin değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41, özel sayı, 251-275.
 • Sutherland, J.A. & Topping, K.J. (1999). Collaborative creative writing in eight-years old: comparing cross-ability fixed role and same-ability reciprocal role pairing. Journal of Research in Reading, 22, 2, 154-179.
 • Cemaloğlu, N. (2011). Veri toplama teknikleri: nitel-nicel. İçinde Tanrıöğen A. (Edt.), Bilimsel araştırma yöntemleri (pp.133-164). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Temizkan, M. (2010). Türkçe öğretiminde yaratıcı yazma becerilerinin geliştirilmesi. TUBAR, 27, 621-643.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (6. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Dil Bilim
Bölüm Research Article
Yazarlar

Fatma SUSAR KIRMIZI Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2011
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Sayı 151

Kaynak Göster

APA Susar Kırmızı, F. (2011). A QUALITATIVE STUDY ON THE EVALUATION OF CREATIVE WRITING PRODUCTS WITH RESPECT TO CERTAIN CRITERIA . Dil Dergisi , (151) , 22-35 . DOI: 10.1501/Dilder_0000000141