Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

A LINGUISTIC APPROACH TO TEACHING ENGLISH PHRASAL VERBS

Yıl 2009, Sayı 146, 7 - 24, 01.12.2009
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000118

Öz

Phrasal verbs, which are important features of English vocabulary, can be definedas linguistic units that are composed of a verb-preposition or a verb-particle combination. These linguistic combinations do not always reflect their literal meanings and this causes difficulties for students when learning phrasal verbs. Thisstudy aims to provide a teaching process which deals well with these difficulties. Inorder to reach this aim, a linguistic point of view in teaching phrasal verbs is presented, where linguistic motivations of phrasal verbs are introduced. During thisprocess, Rudzka-Ostyn’s (2003) conceptual framework for teaching Englishphrasal verbs is used as a reference. This study, which brings forward the semanticfeatures and cognitive motivations of phrasal verbs, is limited to phrasal verbswhich consist of opposite particles such as up-down and in-out. In the study, firstthe semantic features and cognitive motivations of phrasal verbs are introduced.Then, sample activities to be used when teaching phrasal verbs are presented

Kaynakça

 • Boers F. 2000. Metaphor awareness and vocabulary retention. Applied Linguistics, 21(4), 553-571
 • Condon N. 2008. How cognitive linguistic motivations influence the learning of phrasal verbs. F.Boers & S. Lindstromberg (Yay.), Cognitive linguistic approaches to teaching vocabulary and phraseology içinde (ss. 133-158). Berlin: Mouton de Gruyter
 • Crystal D. 2008. A dictionary of linguistics and phonetics. (6th edition) USA: Blackwell Publishing
 • Dirven R. 2001. English phrasal verbs: theory and didactic application. M.Pütz, S.Niemeier & R.Dirven (Yay.), Applied cognitive linguistics II: Language Pedagogy içinde (ss.3- 27). Berlin: Mouton de Gruyter
 • Johnson M. 1987. The body in the mind. Chicago: The University of Chicago Press
 • Kövecses Z. ve P.Szabo, (1996). Idioms: A view from cognitive semantics. Applied Linguistics, 17(3), 345-348
 • Kurtyka A. 2001. Teaching English phrasal verbs: a cognitive approach. M.Pütz, S.Niemeier & R.Dirven (Yay.), Applied cognitive linguistics II: Language Pedagogy içinde (ss.29-54). Berlin: Mouton de Gruyter
 • Lakoff, G. 1987.Women Fire and Dangerous Things. Chicago: The University of Chicago Press.
 • Rudzka-Ostyn B. 2003. Word power: Phrasal verbs and compounds. Berlin: Mouton de Gruyter
 • Queller K. 2001. A usage-based approach to modeling and teaching the phrasal lexicon. M.Pütz, S.Niemeier & R.Dirven (Yay.), Applied cognitive linguistics II: Language Pedagogy içinde (ss.55-83). Berlin: Mouton de Gruyter.

İNGİLİZCE ÖBEKSİ EYLEMLERİN ÖĞRETİMİNDE DİLBİLİMSEL BİR YAKLAŞIM

Yıl 2009, Sayı 146, 7 - 24, 01.12.2009
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000118

Öz

İngilizce sözvarlığında önemli yere sahip olan öbeksi eylemler, bir eylemin bir yada birden fazla ilgeç ya da belirteçle birleşiminden oluşan dil öğeleri olarak tanımlanmaktadır. Öbeksi eylemler, çoğu zaman bileşenlerinin sözlüksel anlamlarınıyansıtmamakta, bu durum da İngilizce öğrenen bireylerin bu dilsel birimleri öğrenme sürecinde güçlükler yaşamasına neden olmaktadır. Bu çalışma, öbeksi eylemlerin öğreniminde yaşanabilecek güçlükleri ortadan kaldırmaya yönelik bir öğretimsüreci seçeneği sunmayı amaçlamıştır. Söz konusu amaca ulaşmak için öbeksieylemlerin öğretimine dilbilimsel bir bakış açısı getirilmiş, bu çerçevede öbeksieylemleri güdüleyen dilsel etmenler tanıtılmıştır. Sunulan süreçte, Rudzka-Ostyn’in(2003) İngilizce öbeksi eylemlerin öğretimine yönelik geliştirdiği kavramsalçerçeve temel alınmıştır. Öbeksi eylemlerin anlam özelliklerinin ve onlarıgüdüleyen bilişsel etmenlerin bu birimlerin öğretimindeki rolünü öne çıkaran buçalışma, karşıt anlamlı aşağı-yukarı (up-down) ve içeri-dışarı (in-out) bileşenlerini içeren öbeksi eylemlerle sınırlandırılmıştır. Bu çerçevede çalışmada öncelikle,öbeksi eylemlerin anlam özellikleri ve onları güdüleyen bilişsel etmenler tanıtılmış,daha sonra öbeksi eylemlerin öğretimine yönelik örnek etkinlikler sunulmuştur

Kaynakça

 • Boers F. 2000. Metaphor awareness and vocabulary retention. Applied Linguistics, 21(4), 553-571
 • Condon N. 2008. How cognitive linguistic motivations influence the learning of phrasal verbs. F.Boers & S. Lindstromberg (Yay.), Cognitive linguistic approaches to teaching vocabulary and phraseology içinde (ss. 133-158). Berlin: Mouton de Gruyter
 • Crystal D. 2008. A dictionary of linguistics and phonetics. (6th edition) USA: Blackwell Publishing
 • Dirven R. 2001. English phrasal verbs: theory and didactic application. M.Pütz, S.Niemeier & R.Dirven (Yay.), Applied cognitive linguistics II: Language Pedagogy içinde (ss.3- 27). Berlin: Mouton de Gruyter
 • Johnson M. 1987. The body in the mind. Chicago: The University of Chicago Press
 • Kövecses Z. ve P.Szabo, (1996). Idioms: A view from cognitive semantics. Applied Linguistics, 17(3), 345-348
 • Kurtyka A. 2001. Teaching English phrasal verbs: a cognitive approach. M.Pütz, S.Niemeier & R.Dirven (Yay.), Applied cognitive linguistics II: Language Pedagogy içinde (ss.29-54). Berlin: Mouton de Gruyter
 • Lakoff, G. 1987.Women Fire and Dangerous Things. Chicago: The University of Chicago Press.
 • Rudzka-Ostyn B. 2003. Word power: Phrasal verbs and compounds. Berlin: Mouton de Gruyter
 • Queller K. 2001. A usage-based approach to modeling and teaching the phrasal lexicon. M.Pütz, S.Niemeier & R.Dirven (Yay.), Applied cognitive linguistics II: Language Pedagogy içinde (ss.55-83). Berlin: Mouton de Gruyter.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Dil Bilim
Bölüm Research Article
Yazarlar

Elif Arıca AKKÖK Bu kişi benim
Dil Dergisi • Sayı: 146 • Ekim-Kasım-Aralık 2009

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2009
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2009, Sayı 146

Kaynak Göster

APA Akkök, E. A. (2009). A LINGUISTIC APPROACH TO TEACHING ENGLISH PHRASAL VERBS . Dil Dergisi , (146) , 7-24 . DOI: 10.1501/Dilder_0000000118