Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE YARATICI YAZMANIN BAŞARIYA VE YAZILI ANLATIMA ETKİSİ

Yıl 2009, Sayı 145, 7 - 27, 01.09.2009
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000113

Öz

Bu çalışmada, Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni’nin oluşturduğu Avrupa DilGelişim Dosyası Projesi A2 düzeyi yazılı anlatım becerisinin yaratıcı yazma yaklaşımı açısından geliştirilmesi incelenmiştir.Nitel ve nicel araştırma boyutuna sahip olan çalışma, İzmir Ekonomi Üniversitesinde öğrenim gören İtalyanca A2 düzeyi lisans öğrencilerinin katılımıylagerçekleşmiştir. Çalışma, Avrupa Dil Gelişim Dosyasının kavramları tümel değerlendirme, öz değerlendirmeyi kapsayan yaratıcı yazma süreci oluşumlarının nicelolarak ön test ve son test istatistiksel değerlendirmesini içermektedir. Bunun yanısıra öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin ölçülmesi amacıyla ön test ve son testolarak Avrupa Dil Gelişim Dosyası A2 düzeyi yazılı anlatım öz değerlendirmeölçeği uygulanmıştır. Nitel açıdan ise, A2 düzeyinde oluşturulmuş yazma çalışmaları, ALTE onaylı Perugia Üniversitesi (Università per Stranieri di Perugia)CELI 1 - A2 düzeyi yazma ölçeği kullanılarak ön test ve son test olarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın nicel sonuçlarına göre öğrencilerin yazma süreçlerini ve yeterlikalgılarını etkin hale getirdiği görülmüştür. Nitel sonuçlarda ise öğrencilerin, A2düzeyine uygun olarak oluşturdukları yazma ürünlerinde dilsel gelişim gösterdiğiortaya çıkmıştır

Kaynakça

 • Aktaş, M.(2009). Yabancı Dil Öğretiminde Yaratıcı Yazmanın Başarıya ve Yazılı Anlatıma Etkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Dilbilim Bölümü Yabancı Dil Öğretimi Bilim Dalı
 • Avrupa Dil Gelişim Dosyası (2003). Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara.
 • Avrupa Konseyi (2006). Avrupa Diller İçin Ortak Başvuru Metni, Öğrenme-Öğretme- Değerlendirme, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara.
 • Balboni, P. (1998). Tecniche Didattiche Per l’Educazione Linguistica, Utet, Torino.
 • Byrne, D. (1993). Teaching Writing Skills, Longman, London.
 • Coombe C. ve Canning C. (2002). Using Self –Assessment In The Classroom: Rationale And Suggested Tecniques, http://www3.telus.net/linguisticsissues/selfassess2.html.
 • Dawson, P. (2005). Creative Writing and the New Humanities, Routledge, New York.
 • Della Casa, M. (2001). Scrivere Testi, La Nuova Italia, Milano.
 • Demirel, Ö. (2007). Yabancı Dil Öğretimi, Pegem A Yayınları, Ankara.
 • Demirel, Ö. (2005). Avrupa Konseyi Dil Projesi ve Türkiye Uygulaması, MEB Dergisi, Sayı167, Ankara.
 • Demirel, Ö. (2008). Eğitimde Program Geliştirme, Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • Doğan, N. (2007). Eğitimde Yeni Yönelimler. Ö. Demirel (Yay.), Yaratıcı Düşünme ve Yaratıcılık (s.s.167-190) içinde. Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • Dülger, O. (2007). Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Kongresi Bildiriler. Gazi Eğitim Fakültesi (Yay), Yabancı Dilde Yazmanın Değerlendirilmesi (s.s.377-381) içinde. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Ergenç, İ. (1994). Beyindeki Dil, Bilim ve Teknik Dergisi, Tübitak Yayınları, Cilt:275, Sayı:314, s.s 36-39, Ankara.
 • Hedge, T. (1991). Writing, Oxford University Press, Oxford.
 • Koç (Erdamar) G. (2007). Eğitimde Yeni Yönelimler, Yaşam Boyu Öğrenme Ö. Demirel (Yay.), (s.s.213-231) içinde. Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • Mariani, L. (2004). Valenze Pedagogiche e Implicazioni Didattiche, Il Portfolio Come Strumento di Valutazione Formativa, E. Jafrancesco (Yay.), (s.s.32-44) içinde. Edilingua, Firenze.
 • Maltepe, S. (2006). Yaratıcı Yazma Yaklaşımı Açısından Türkçe Derslerindeki Yazma Süreçlerinin ve Ürünlerinin Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Oral, G. (2003).Yine Yazı Yazıyoruz, Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • Özden, Y. (2005). Öğrenme ve Öğretme, Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • Peçenek, D. (2005). Yabancı Dil Öğretiminde Araç Geliştirme, Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Dergisi, Ankara, s.129, s.s.89-95.
 • Raimes, A. (1983). Techniques In Teaching Writing, Oxford University Press, Oxford.
 • Serafini, M. T. (2002). Come Si Fa un Tema in Classe, Strumenti Bompiani, Milano.
 • Sharples, M.(1999). How We Write: Writing As A Creative Design, Routledge, London New York.
 • Smith, H.(2005). The Writing Experiment, Strategies for Innovative Creative Writing, Allen&Unwin, Crows Nest Australia.
 • Toklu, O.(2007). Avrupa Birliği Dil Politikası , Dil ve Yaratıcılık Dergisi, Sayı 1, s.s.80-87, Ankara.
 • Trim, J.(2001). 50.Yılında Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu Sunuş Konuşması, Strasburg, http://www.ecml.at/efsz/aufg1.html.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınevi, Ankara.

THE EFFECT OF CREATIVE WRITING ON ACHIEVEMENT AND ON WRITING SKILL IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING

Yıl 2009, Sayı 145, 7 - 27, 01.09.2009
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000113

Öz

This study is amining at evaluating A2 level Writing ability based on creative writing approach of European Language Portfolio in Common EuropeanFramework. The study which has traits of quantitative and qualitative research, is carried outwith the participation of italian A2 level graduate students of İzmir University ofEconomics. The study contains the quantitative statistical evaluation of pre-andpost-test in creative writing processes which include the notions of EuropeanLanguage Portfolio: self assessment and portfolio assessment. with the aim of qualitative evaluation of the competence perception of A2 level writing ability of learners, A2 level writing ability of the checklist of European Language Portfolio is alsoapplied, as pre-and post-test.Written narrative works, which are developed according to A2 level, are evaluated with Perugia University (Università per Stranieri diPerugia) A2 Writing Scale certified by ALTE.Quantitative results of the study suggest that the writing processes and the competence perception of learners became effective. Also qualitative results signify thatthe learners, after performing their narrative written works in A2 level, developedtheir linguistic competence

Kaynakça

 • Aktaş, M.(2009). Yabancı Dil Öğretiminde Yaratıcı Yazmanın Başarıya ve Yazılı Anlatıma Etkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Dilbilim Bölümü Yabancı Dil Öğretimi Bilim Dalı
 • Avrupa Dil Gelişim Dosyası (2003). Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara.
 • Avrupa Konseyi (2006). Avrupa Diller İçin Ortak Başvuru Metni, Öğrenme-Öğretme- Değerlendirme, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara.
 • Balboni, P. (1998). Tecniche Didattiche Per l’Educazione Linguistica, Utet, Torino.
 • Byrne, D. (1993). Teaching Writing Skills, Longman, London.
 • Coombe C. ve Canning C. (2002). Using Self –Assessment In The Classroom: Rationale And Suggested Tecniques, http://www3.telus.net/linguisticsissues/selfassess2.html.
 • Dawson, P. (2005). Creative Writing and the New Humanities, Routledge, New York.
 • Della Casa, M. (2001). Scrivere Testi, La Nuova Italia, Milano.
 • Demirel, Ö. (2007). Yabancı Dil Öğretimi, Pegem A Yayınları, Ankara.
 • Demirel, Ö. (2005). Avrupa Konseyi Dil Projesi ve Türkiye Uygulaması, MEB Dergisi, Sayı167, Ankara.
 • Demirel, Ö. (2008). Eğitimde Program Geliştirme, Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • Doğan, N. (2007). Eğitimde Yeni Yönelimler. Ö. Demirel (Yay.), Yaratıcı Düşünme ve Yaratıcılık (s.s.167-190) içinde. Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • Dülger, O. (2007). Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Kongresi Bildiriler. Gazi Eğitim Fakültesi (Yay), Yabancı Dilde Yazmanın Değerlendirilmesi (s.s.377-381) içinde. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Ergenç, İ. (1994). Beyindeki Dil, Bilim ve Teknik Dergisi, Tübitak Yayınları, Cilt:275, Sayı:314, s.s 36-39, Ankara.
 • Hedge, T. (1991). Writing, Oxford University Press, Oxford.
 • Koç (Erdamar) G. (2007). Eğitimde Yeni Yönelimler, Yaşam Boyu Öğrenme Ö. Demirel (Yay.), (s.s.213-231) içinde. Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • Mariani, L. (2004). Valenze Pedagogiche e Implicazioni Didattiche, Il Portfolio Come Strumento di Valutazione Formativa, E. Jafrancesco (Yay.), (s.s.32-44) içinde. Edilingua, Firenze.
 • Maltepe, S. (2006). Yaratıcı Yazma Yaklaşımı Açısından Türkçe Derslerindeki Yazma Süreçlerinin ve Ürünlerinin Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Oral, G. (2003).Yine Yazı Yazıyoruz, Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • Özden, Y. (2005). Öğrenme ve Öğretme, Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • Peçenek, D. (2005). Yabancı Dil Öğretiminde Araç Geliştirme, Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Dergisi, Ankara, s.129, s.s.89-95.
 • Raimes, A. (1983). Techniques In Teaching Writing, Oxford University Press, Oxford.
 • Serafini, M. T. (2002). Come Si Fa un Tema in Classe, Strumenti Bompiani, Milano.
 • Sharples, M.(1999). How We Write: Writing As A Creative Design, Routledge, London New York.
 • Smith, H.(2005). The Writing Experiment, Strategies for Innovative Creative Writing, Allen&Unwin, Crows Nest Australia.
 • Toklu, O.(2007). Avrupa Birliği Dil Politikası , Dil ve Yaratıcılık Dergisi, Sayı 1, s.s.80-87, Ankara.
 • Trim, J.(2001). 50.Yılında Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu Sunuş Konuşması, Strasburg, http://www.ecml.at/efsz/aufg1.html.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınevi, Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Dil Bilim
Bölüm Research Article
Yazarlar

Meltem AKTAŞ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2009
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2009, Sayı 145

Kaynak Göster

APA Aktaş, M. (2009). YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE YARATICI YAZMANIN BAŞARIYA VE YAZILI ANLATIMA ETKİSİ . Dil Dergisi , (145) , 7-27 . DOI: 10.1501/Dilder_0000000113