Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

TEACHING IDIOMS IN FOREIGN LANGUAGE

Yıl 2009, Sayı 143, 59 - 77, 01.03.2009
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000107

Öz

In this study, a teaching process, which aims to overcome difficulties of teachingEnglish idioms, is put forward and its effect on students is tested. During theprocess, idioms were conceptualized and classified according to their semantic andcognitive properties, and the students’ awareness on these properties was raised. 56students constituting the study group were assigned randomly and evenly as theexperiment and control groups. A pre-test post-test experimental design was used.The data collected was analysed by repeated measures design. The results showthat the teaching process has made the students in the experiment group developpositive learning behaviour and has operated as an effective variable on learningEnglish idioms

Kaynakça

 • Açıkgöz, K., (2006). Aktif Öğrenme, Biliş: İzmir.
 • Akkök-Arıca E., (2008). Yabancı Dilde İmgesel Anlamlı Dil Öğelerinin Öğretimi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Bobrow S. ve S. Bell, (1973). On Catching on to Idiomatic Expressions, Memory&Cognition, Vol: 1 (343-346).
 • Cacciari C. Ve M. C. Levorato, (1998). The Effect of Semantic Analyzability of Idioms içinde Metalinguistic Tasks, Metaphor and Symbol, Vol. 13 (3), 159-177.
 • Cruse D. (1986). Lexical Semantics, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Dobrovol’skij D. Ve Piiranen E., (2005). Figurative Language: Cross-Cultural and Cross- Linguistics Perspectives, Amsterdam: Elsevier.
 • Gibbs R. W., (1989). Understanding and Literal Meaning, Cognitive Science, Vol. 13, 243- 251.
 • Gibbs R. W., (1994). The Poetics of Mind: Figurative Thought, Language and Understanding, UK: Cambridge University Press.
 • Glucksberg S., (1993). Idiom Meanings and Allusional Context içinde Idioms: Precessing, Structure and Interpretation C. Cacciari and P. Tobossi (eds) Italy: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
 • Kövecses Z. Ve P. Szabo, (1996). Idioms: A View from Cognitive Semantics Applied Linguistics, Vol: 17 No: 3, 104-133, New York: Oxford University Press.
 • Kövecses Z., (2000). Metaphor and Emotion: Language, Culture and Body in Human Feeling, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Kövecses, Z., (2002) Metaphor, New York: Oxford University Press.
 • Lakoff G. ve M. Johnson, (1980) Metaphors We Live By, Chicago: University of Chicago Press.
 • Langlotz A., (2006). Idiomatic Creativity: A Cognitive Linguistic Model of Idiom- Representation and Idiom-Variation in English, The Netherlands: John Benjamins Longman Dictionary of English Language and Culture, (1992). Harlow: Longman.
 • Makkai A., (1972). Idiom Structure in English. The Hague: Mouton.
 • Nunberg G., (1978). The Pragmatics of Reference. Bloomington: Indiana University Linguistics Club.
 • Nunberg G., Sag I. A. ve Wasow T., (1994). Idioms, Language, Vol. 70 No. 3 (491-509).
 • Palmer F. R., (2001). Semantik: Yeni Bir Anlambilim Projesi, çev. Ramazan Ertürk,m Kitabiyat Yayınevi: Ankara.
 • Radden G. & Kövecses, Z., (1999). Towards a Theory of Metonymy, içinde K. U. Panther K. ve G. Radden (ed.) Metonymy in Language and Thought, Amsterdam: John Benjamins Publishing.
 • Swinney D. ve Culter A., (1979). “The Access and Processing of Idiomatic Expressions”, Journal of Verbal Behavior, Vol. 18, 523-534.
 • Uzun L., (1988). Dilbilim Açısından Deyim Kavramı ve Türkiye Türkçesindeki Örneklerin İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Weinreich, U., (1969). Problems in the Analysis of Idioms. İçinde J. Puhvel (ed.), Substance and Structure of Language (23-81). Berkeley ve Los Angeles: University of California Press.

YABANCI DİLDE DEYİMLERİN ÖĞRETİMİ

Yıl 2009, Sayı 143, 59 - 77, 01.03.2009
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000107

Öz

Bu çalışmada İngilizce deyimlerin öğretiminde karşılaşılan güçlüklere ilişkin dilbilim temelli bir öğretim süreci seçeneği oluşturulmuş ve bu öğretim sürecininöğrenciler üzerindeki etkisi sınanmıştır. Söz konusu süreçte deyimler anlambilimselve bilişsel özellikleri temel alınarak kavramlaştırılmış, bu kavramlaştırmaya göresınıflandırılmış, sunulan öğretim süreciyle de öğrencilerde bu özelliklere ilişkinfarkındalık yaratılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu yansız atama yöntemiyledeney ve kontrol grubunu oluşturan toplam 56 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır.Çalışmada kontrol gruplu ön-test son-test deney deseni kullanılmış, elde edilen veriler tekrarlı ölçümler yöntemiyle çözümlenmiştir. Çalışma sonucunda eldeedilen bulgular öğretim sürecinin deney grubunda yer alan öğrencilerde olumluöğrenme davranışları oluşturduğunu göstermiş ve öğretim sürecinin İngilizce deyimleri öğrenmeye olumlu etki eden bir değişken olarak işlediği gözlenmiştir

Kaynakça

 • Açıkgöz, K., (2006). Aktif Öğrenme, Biliş: İzmir.
 • Akkök-Arıca E., (2008). Yabancı Dilde İmgesel Anlamlı Dil Öğelerinin Öğretimi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Bobrow S. ve S. Bell, (1973). On Catching on to Idiomatic Expressions, Memory&Cognition, Vol: 1 (343-346).
 • Cacciari C. Ve M. C. Levorato, (1998). The Effect of Semantic Analyzability of Idioms içinde Metalinguistic Tasks, Metaphor and Symbol, Vol. 13 (3), 159-177.
 • Cruse D. (1986). Lexical Semantics, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Dobrovol’skij D. Ve Piiranen E., (2005). Figurative Language: Cross-Cultural and Cross- Linguistics Perspectives, Amsterdam: Elsevier.
 • Gibbs R. W., (1989). Understanding and Literal Meaning, Cognitive Science, Vol. 13, 243- 251.
 • Gibbs R. W., (1994). The Poetics of Mind: Figurative Thought, Language and Understanding, UK: Cambridge University Press.
 • Glucksberg S., (1993). Idiom Meanings and Allusional Context içinde Idioms: Precessing, Structure and Interpretation C. Cacciari and P. Tobossi (eds) Italy: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
 • Kövecses Z. Ve P. Szabo, (1996). Idioms: A View from Cognitive Semantics Applied Linguistics, Vol: 17 No: 3, 104-133, New York: Oxford University Press.
 • Kövecses Z., (2000). Metaphor and Emotion: Language, Culture and Body in Human Feeling, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Kövecses, Z., (2002) Metaphor, New York: Oxford University Press.
 • Lakoff G. ve M. Johnson, (1980) Metaphors We Live By, Chicago: University of Chicago Press.
 • Langlotz A., (2006). Idiomatic Creativity: A Cognitive Linguistic Model of Idiom- Representation and Idiom-Variation in English, The Netherlands: John Benjamins Longman Dictionary of English Language and Culture, (1992). Harlow: Longman.
 • Makkai A., (1972). Idiom Structure in English. The Hague: Mouton.
 • Nunberg G., (1978). The Pragmatics of Reference. Bloomington: Indiana University Linguistics Club.
 • Nunberg G., Sag I. A. ve Wasow T., (1994). Idioms, Language, Vol. 70 No. 3 (491-509).
 • Palmer F. R., (2001). Semantik: Yeni Bir Anlambilim Projesi, çev. Ramazan Ertürk,m Kitabiyat Yayınevi: Ankara.
 • Radden G. & Kövecses, Z., (1999). Towards a Theory of Metonymy, içinde K. U. Panther K. ve G. Radden (ed.) Metonymy in Language and Thought, Amsterdam: John Benjamins Publishing.
 • Swinney D. ve Culter A., (1979). “The Access and Processing of Idiomatic Expressions”, Journal of Verbal Behavior, Vol. 18, 523-534.
 • Uzun L., (1988). Dilbilim Açısından Deyim Kavramı ve Türkiye Türkçesindeki Örneklerin İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Weinreich, U., (1969). Problems in the Analysis of Idioms. İçinde J. Puhvel (ed.), Substance and Structure of Language (23-81). Berkeley ve Los Angeles: University of California Press.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Dil ve Dil Bilim
Bölüm Research Article
Yazarlar

Elif Arıca AKKÖK Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2009
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2009, Sayı 143

Kaynak Göster

APA Akkök, E. A. (2009). YABANCI DİLDE DEYİMLERİN ÖĞRETİMİ . Dil Dergisi , (143) , 59-77 . DOI: 10.1501/Dilder_0000000107