Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2022, Cilt: 173 Sayı: 1, 7 - 25, 28.01.2022
https://doi.org/10.33690/dilder.858739

Öz

Kaynakça

  • Referans1 Tunçel, H. (2015). Yabancı Dil Olarak Türkçe Konuşma Kaygısının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi, 2, 107-135.
  • Referans2 Sallabaş, M. (2012). Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Konuşma Kaygılarının Değerlendirilmesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7 (3), 2199-2218.

KIRGIZ ÖĞRENCİLERİN YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENME KAYGILARI

Yıl 2022, Cilt: 173 Sayı: 1, 7 - 25, 28.01.2022
https://doi.org/10.33690/dilder.858739

Öz

Bu çalışmanın amacı, Kırgızistan/Bişkek Türkiye Türkçesi Eğitim ve Öğretim Merkezinde (TTÖMER) öğrenim gören Kırgız öğrencilerin Türkçe öğrenme kaygı düzeylerinin belirlenmesi ve söz konusu kaygı düzeyinin alt boyutları ile birlikte cinsiyet, yaş ve dil kursu seviye değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının tespitidir. Araştırmanın verilerinin toplanmasında Sevim (2019) tarafından geliştirilen “Yabancıların Türkçe Öğrenme Kaygıları Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma nicel araştırma desenlerinden nedensel-karşılaştırma yöntemine göre tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, TTÖMER’de öğrenim gören 179 Kırgız öğrenciden oluşmaktadır. Kırgız öğrencilerin Türkçe öğrenme konusundaki toplam kaygı düzeyleri orta düzeyde olduğu görülmüştür. En yüksek kaygı düzeyi “Anlama-Anlatma” alt boyutunda, en düşük kaygının ise “Ders Süreci” alt boyutunda yaşandığı tespit edilmiştir. Kırgız öğrencilerin Türkçe öğrenme konusundaki toplam kaygı düzeylerinin ve ders süreci, gündelik hayat, anlama-anlatma alt boyutlarının cinsiyet, yaş ve dil kursu seviye değişkenlerine göre ise şu sonuçlar elde edilmiştir: Kırgız öğrencilerin Türkçe öğrenme konusundaki toplam kaygı puanlarının erkek katılımcıların kaygı düzeyinin, kadın katılımcılarınkinden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Kırgız öğrencilerin toplam kaygı puanlarının yaş gruplarına göre anlamlı fark göstermediği belirlenmiştir. Kırgız öğrencilerin Türkçe öğrenmeye ilişkin toplam kaygı puanlarının, dil kursu seviyelerine göre anlamlı fark gösterdiği, A seviyesindeki katılımcıların kaygı düzeyinin B seviyesindeki ve C seviyesindeki katılımcılardan önemli ölçüde yüksek olduğu görülmüştür. Bununla beraber B seviyesindeki katılımcıların kaygı düzeyinin de C seviyesindeki katılımcılardan istatistiksel olarak daha yüksek olduğuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

  • Referans1 Tunçel, H. (2015). Yabancı Dil Olarak Türkçe Konuşma Kaygısının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi, 2, 107-135.
  • Referans2 Sallabaş, M. (2012). Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Konuşma Kaygılarının Değerlendirilmesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7 (3), 2199-2218.
Toplam 2 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Dil Çalışmaları
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Kürşad Kara

Mehmet Nezir Açan Bu kişi benim 0000-0002-2342-6990

Yayımlanma Tarihi 28 Ocak 2022
Gönderilme Tarihi 12 Ocak 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 173 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Kara, K., & Açan, M. N. (2022). KIRGIZ ÖĞRENCİLERİN YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENME KAYGILARI. Dil Dergisi, 173(1), 7-25. https://doi.org/10.33690/dilder.858739