Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Okul Çağı Döneminde Kekemeliği Olan ve Olmayan Çocukların Duygu Düzenleme Becerilerinin Karşılaştırılması: Ön Bulgular

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 2, 104 - 120, 08.09.2019

ÖzGiriş: Duygu
düzenleme becerisi duyguların farkında olmak ve duyguları uygun bir şekilde
kullanabilmektir. Bu süreç duygusal tepkileri ortamın koşullarına uyum
gösterecek şekilde gözleme, değerlendirme ve değiştirebilme becerisini
içermektedir. Uluslararası alan yazında kekemeliği olan çocukların duygu
düzenleme becerilerinde birtakım güçlükler yaşadığını gösteren araştırmalar
mevcuttur. Bu çalışmanın amacı okul
çağında kekemeliği olan ve olmayan çocukların duygu düzenleme becerilerinin
karşılaştırılmasıdır. Yöntem:
Araştırmanın çalışma grubu, 6-12 yaş aralığındaki kekemeliği olan (n=25) ve
olmayan (n=25) toplam 50 çocuk ve bu çocukların ebeveynlerinden oluşmaktadır. Araştırmada
veri toplama aracı olarak 6-12 yaş grubundaki çocukların duygu düzenleme
becerilerini değerlendirmek amacıyla geliştirilmiş ve sonrasında Türkçeye uyarlanmış
Duygu Ayarlama Ölçeği (Emotion Regulation Checklist) ve kişisel bilgi formu
kullanılmıştır. Veri toplama araçlarından kişisel bilgi formu uzman dil konuşma
terapistleri tarafından doldurulmuştur. 
Duygu Ayarlama Ölçeği ise her katılımcının ebeveyni tarafından
doldurulmuştur. Araştırmada, bu ölçeğin “Değişkenlik/ Olumsuzluk” ve “Duygu
Ayarlama” alt-boyutları ve bu alt-boyutların toplam skorundan elde edilen “Bütünleşik
Duygu Ayarlama” skoru kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 21.0 paket
programı kullanılarak Mann Whitney-U Testi ile analiz edilmiştir. Bulgular: Kekemeliği olan ve olmayan
grupların kullanılan ölçeğin alt boyutları olan “Değişkenlik/ Olumsuzluk” ve
“Duygu Ayarlama” skorları bakımından anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmüştür.
Bunun yanında; gruplar “Bütünleşik Duygu Ayarlama” skorları bakımından anlamlı
düzeyde farklılaşmaktadır.  Sonuç ve Tartışma: Kekemeliği olan
gruptaki çocukların duygu düzenleme becerileri kekemeliği olmayan gruptaki
çocuklardan anlamlı düzeyde düşüktür. Kekemeliği olan çocuklara yönelik
değerlendirilme ve terapi sürecinde; dil ve konuşma terapistlerinin duygu
düzenleme becerilerini göz önünde bulundurarak gerekli yönlendirmeleri yapması,
çevresel ve terapiye yönelik düzenlemelerde bulunması önemli görülmektedir. 

Kaynakça

 • Aydın, A. (2015). Gelişimsel kekemelik ve mizaç: Kekeleyen, tipik gelişim gösteren ve kendiliğinden iyileşen çocukların mizaç özelliklerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Arnold, H. S., Conture E. G., Key, A.P.F., & Walden, T. (2011). Emotional reactivity, regulation and childhood stuttering: A behavioral and electrophysiological study. Journal of Communication Disorders, 44, 276-293.
 • Cicchetti, D., Ganiban, J., & Barnett, D. (1991). Contributions from the study of high-risk populations to understanding the development of emotion regulation. Garber, J. & Dodge, K. A. (Eds.). The development of emotion regulation and dysregulation (s.s. 15-48). New York: Cambridge University Press.
 • Conture, E. G., Walden, T. A., Arnold, H. S., Graham, C. G., Hartfield, K. N., & Karrass, J. (2006). A communication-emotional model of stuttering, Current Issues inStuttering Research and Practice içinde A. Bernstein Ratner, J. Tetnowski (Ed.) New York: Psychology Press.
 • Eisenberg, N., Fabes, R. A., Guthrie, I. K., & Reiser, M. (2000). Dispositional emotionality and regulation: Their role in predicting quality of social functioning. Journal of Personality and Social Psychology, 78, 136-157.
 • Fritz, C. O., Morris, P. E., & Richler, J. J. (2012). Effect size estimates: Current use, calculations, and interpretation. Journal of Experimental Psychology: General, 141(1), 2-18.
 • Grolnick, W. S., McMenamy, J. M., & Kurowski, C. O. (2003). Emotional self regulation in infancy and toodlerhood. L. Balter & C. S. Tamis- LeMonda (Ed). Child Psychology: A Handbook of Contemporary Issues içinde New York: Psychology Press.
 • Gross, J. J. (2002). Emotion regulation: Affective, cognitive, and social consequences. Psychophysiology, 39, 281-291.
 • Guitar, B. (2006). Stuttering: An Integrated Approach to Its Nature and Treatment. Baltimore: Lippincott Williams and Wilkins.
 • John, O. P., & Gross, J. J. (2004). Healthy and unhealthy emotion regulation: Personality processes, individual differences, and life span development. Journal of Personality, 72, 1301-1333.
 • Johnson, K., Walden, T., Conture, E., & Karrass, J. (2010). Spontaneous regulation of emotions in preschool children who stutter: Preliminary findings, Journal of Speech Language and Hearing Research, 53, 1-18.
 • Konrot, A. (2003). Okul öncesi dönemde dil ve konuşma sorunları. S. Topbaş (Ed.), Çocukta Dil ve Kavram Gelişimi içinde (s. 211-222). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Kapçı, E., Uslu, R., Akgün, E., & Acer, D. (2009). İlköğretim çağı çocuklarında duygu ayarlama: Bir ölçek uyarlama çalışması ve duygu ayarlama ile ilgili etmenlerin belirlenmesi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 16 (1), 13-20.
 • Karrass, J., Walden, T. A., Conture, E. G., Graham, C. G., Arnold, H. S., Hartfield, K. N., & Schwenk, K. A. (2006). Relation of emotional reactivity and regulation to childhood stuttering, Journal of Communication Disorders, 39, 402-423.
 • Ntourou, K., Walden, T. A., & Conture, E. G. (2013). Emotional reactivity and regulation in preschool age children who stutter, Journal of Fluency Disorders, 38(3), 260-274.
 • Shields, A., & Cicchetti, D. (1997). Emotion regulation among school-age children: The development and validation of a new criterion Q-sort scale. Developmental Psychology, 33, 906-916.
 • Smith, A., & Kelly, E. (1997). Stuttering: A dynamic, multifactorial model. R. F. Curlee & G. M. Siegel (Ed.), Nature and Treatment of Stuttering: New Directions içinde (p. 204-217). Massachusetts: Allyn & Bacon.
 • Thompson, R. A. (1994) Emotion regulation: A theme in search of definition. Monographs of the Society for Research in Child Development, 59 (2/3), 25-52.
 • Walden, T. A., Frankel, C. B., Buhr, A. P., Johnson, K. N., Conture, E. G., Karrass, J. M. (2012). Dual diathesis-stressor model of emotional and linguistic contributions to developmental stuttering, Journalof Abnormal Child Psychology, 40, 633-644.
 • Yairi, E., & Ambrose, N. G. (2005). Early chilhood stuttering: For clinicians by clinicians. Texas: PRO-ED Inc. P. M., Zebrowski & E. M. Kelly (Ed.) Manual of Stuttering Intervention. Canada: Thompson.
 • Zengin-Bolatkale, H., Conture, E. G., Key, A. P., Walden, T. A., & Jones, R. M. (2018). Cortical associates of emotional reactivity and regulation inchildhood stuttering. Journal of Fluency Disorders, 56, 81-99.

Comparison of Emotion Regulation Skills of School-Age Children with and without Stuttering: Preliminary Results

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 2, 104 - 120, 08.09.2019

ÖzIntroduction: Emotion regulation is to be aware of emotions and
able to use them appropriately. This process includes the ability to observe,
assess, and change emotional reactions appropriate
to the circumstances of the environment (Eisenberg,
Fabes, Guthrie, & Reiser, 2000). In the stuttering literature, there are a
number of studies that show children with stuttering have a variety of
difficulties with emotion regulation (Karrass etc., 2006; Johnson, Walden,
Conture, & Karrass, 2010; Arnold, Conture, Key, & Walden, 2011; Zengin-Bolatkale,
Conture, Key, Walden, & Jones, 2018). The aim of this study is to compare
emotion regulation of school age children with and without stuttering. Method: The study consists of 50
school-age children with (n=25) and without (n=25) stuttering between the ages
of 6 and 12. The participants are recruited from Anadolu University Speech and
Language Disorders Education, Research, and Therapy Center (DILKOM). Exclusion
criteria were having no psychiatric or neurological disorder, less than %3
stuttering rate and concomitant speech and language disorders. In the study,
Emotion Regulation Checklist, which was originally developed by Shields and
Cicchetti (1997) and adapted to Turkish by Kapçı, Uslu, Akgün and Acer (2009),
was used to collect data, in addition to the demographic information form. The
Emotion Regulation Checklist was completed by parents, and the demographic
information sheet was filled by speech and language therapists. The Emotion
Regulation Checklist is a 24-item form, composed of two sub-dimensions named
Emotional Lability/Negativity and Emotion Regulation. In the study, these two sub-dimensions
and the Composite Emotion Regulation score, which was obtained from total score
of these two sub-scales, were used. Statistical analyses were performed with
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 21 software.
Kolmogorov-Smirnov test showed that the data was not normally distributed,
therefore Mann-Whitney U test was performed to
compare the differences between emotion regulation scores of children with and
without stuttering. The effect sizes of Mann-Whitney U test results were
calculated with r = Z/√n formula (Fritz, Morris ve Richler, 2012). Results: The difference between
Emotional Lability/Negativity sub-dimension scores of children with and without
stuttering was found to be statistically significant. Emotional
Lability/Negativity scores of children with stuttering were higher than
children without stuttering (U = 180,500; z =-2,567, p <.05, r=-36).
Statistically significant difference was found between the Emotion Regulation
scores of the groups with and without stuttering (U = 206,000; z = -2,080, p
<.05, r = -. 29). The Emotion Regulation subdimension scores of children
with stuttering were significantly higher than children without stuttering, which
implies that, children with stuttering have lower emotional regulation. In
terms of the Composite Emotion Regulation score which is the sum of the scores
obtained from both sub-dimensions, statistically significant difference was
found between the groups with and without stuttering (U = 197,500, z = 2,235, p
<.05, r = -. 32). The Integrated Emotion Regulation scores of the stuttering
group were higher than the stuttering group, which shows that emotional
regulation abilities of children with stuttering were weaker than children
without stuttering. Effect sizes of the statistical difference between the groups
were found to be ranged from weak to moderate. Discussion: The results of the study showed that children with
stuttering had higher scores in the Emotion Regulation, Emotion Variability/Negation
sub-dimensions, and Composite Emotion Regulation than children without
stuttering. When these results were examined, it was observed that the mood
swings and anger reactions were more intense in the school-age stuttering group
than the non-stuttering group. It was seen that they have difficulty adjusting
adaptive emotions such as understanding emotions, empathy and cautiousness, and
in general, their emotion regulation skills are weaker. These results are in
line with the findings in the literature regarding emotion regulation skills of
preschool children (Karrass et al., 2006; Johnson et al., 2010; Arnold et al.,
2011). When assessing children with stuttering, it is important that language
and speech therapists make the necessary environmental arrangements considering
their clients’ emotion regulation skills. Collaboration with family and school
counselors during the therapy process will positively affect the emotion
regulation of the child. This is expected to increase the benefit obtained from
stuttering therapy. 

Kaynakça

 • Aydın, A. (2015). Gelişimsel kekemelik ve mizaç: Kekeleyen, tipik gelişim gösteren ve kendiliğinden iyileşen çocukların mizaç özelliklerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Arnold, H. S., Conture E. G., Key, A.P.F., & Walden, T. (2011). Emotional reactivity, regulation and childhood stuttering: A behavioral and electrophysiological study. Journal of Communication Disorders, 44, 276-293.
 • Cicchetti, D., Ganiban, J., & Barnett, D. (1991). Contributions from the study of high-risk populations to understanding the development of emotion regulation. Garber, J. & Dodge, K. A. (Eds.). The development of emotion regulation and dysregulation (s.s. 15-48). New York: Cambridge University Press.
 • Conture, E. G., Walden, T. A., Arnold, H. S., Graham, C. G., Hartfield, K. N., & Karrass, J. (2006). A communication-emotional model of stuttering, Current Issues inStuttering Research and Practice içinde A. Bernstein Ratner, J. Tetnowski (Ed.) New York: Psychology Press.
 • Eisenberg, N., Fabes, R. A., Guthrie, I. K., & Reiser, M. (2000). Dispositional emotionality and regulation: Their role in predicting quality of social functioning. Journal of Personality and Social Psychology, 78, 136-157.
 • Fritz, C. O., Morris, P. E., & Richler, J. J. (2012). Effect size estimates: Current use, calculations, and interpretation. Journal of Experimental Psychology: General, 141(1), 2-18.
 • Grolnick, W. S., McMenamy, J. M., & Kurowski, C. O. (2003). Emotional self regulation in infancy and toodlerhood. L. Balter & C. S. Tamis- LeMonda (Ed). Child Psychology: A Handbook of Contemporary Issues içinde New York: Psychology Press.
 • Gross, J. J. (2002). Emotion regulation: Affective, cognitive, and social consequences. Psychophysiology, 39, 281-291.
 • Guitar, B. (2006). Stuttering: An Integrated Approach to Its Nature and Treatment. Baltimore: Lippincott Williams and Wilkins.
 • John, O. P., & Gross, J. J. (2004). Healthy and unhealthy emotion regulation: Personality processes, individual differences, and life span development. Journal of Personality, 72, 1301-1333.
 • Johnson, K., Walden, T., Conture, E., & Karrass, J. (2010). Spontaneous regulation of emotions in preschool children who stutter: Preliminary findings, Journal of Speech Language and Hearing Research, 53, 1-18.
 • Konrot, A. (2003). Okul öncesi dönemde dil ve konuşma sorunları. S. Topbaş (Ed.), Çocukta Dil ve Kavram Gelişimi içinde (s. 211-222). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Kapçı, E., Uslu, R., Akgün, E., & Acer, D. (2009). İlköğretim çağı çocuklarında duygu ayarlama: Bir ölçek uyarlama çalışması ve duygu ayarlama ile ilgili etmenlerin belirlenmesi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 16 (1), 13-20.
 • Karrass, J., Walden, T. A., Conture, E. G., Graham, C. G., Arnold, H. S., Hartfield, K. N., & Schwenk, K. A. (2006). Relation of emotional reactivity and regulation to childhood stuttering, Journal of Communication Disorders, 39, 402-423.
 • Ntourou, K., Walden, T. A., & Conture, E. G. (2013). Emotional reactivity and regulation in preschool age children who stutter, Journal of Fluency Disorders, 38(3), 260-274.
 • Shields, A., & Cicchetti, D. (1997). Emotion regulation among school-age children: The development and validation of a new criterion Q-sort scale. Developmental Psychology, 33, 906-916.
 • Smith, A., & Kelly, E. (1997). Stuttering: A dynamic, multifactorial model. R. F. Curlee & G. M. Siegel (Ed.), Nature and Treatment of Stuttering: New Directions içinde (p. 204-217). Massachusetts: Allyn & Bacon.
 • Thompson, R. A. (1994) Emotion regulation: A theme in search of definition. Monographs of the Society for Research in Child Development, 59 (2/3), 25-52.
 • Walden, T. A., Frankel, C. B., Buhr, A. P., Johnson, K. N., Conture, E. G., Karrass, J. M. (2012). Dual diathesis-stressor model of emotional and linguistic contributions to developmental stuttering, Journalof Abnormal Child Psychology, 40, 633-644.
 • Yairi, E., & Ambrose, N. G. (2005). Early chilhood stuttering: For clinicians by clinicians. Texas: PRO-ED Inc. P. M., Zebrowski & E. M. Kelly (Ed.) Manual of Stuttering Intervention. Canada: Thompson.
 • Zengin-Bolatkale, H., Conture, E. G., Key, A. P., Walden, T. A., & Jones, R. M. (2018). Cortical associates of emotional reactivity and regulation inchildhood stuttering. Journal of Fluency Disorders, 56, 81-99.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Şükriye KAYHAN AKTÜRK
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Elif Meryem ÜNSAL Bu kişi benim
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7190-6000

Yayımlanma Tarihi 8 Eylül 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA
KAYHAN AKTÜRK, Ş., & ÜNSAL, E. M. (2019). Okul Çağı Döneminde Kekemeliği Olan ve Olmayan Çocukların Duygu Düzenleme Becerilerinin Karşılaştırılması: Ön Bulgular. Dil Konuşma Ve Yutma Araştırmaları Dergisi, 2(2), 104-120.
MLA
KAYHAN AKTÜRK, Şükriye ve Elif Meryem ÜNSAL. “Okul Çağı Döneminde Kekemeliği Olan Ve Olmayan Çocukların Duygu Düzenleme Becerilerinin Karşılaştırılması: Ön Bulgular”. Dil Konuşma Ve Yutma Araştırmaları Dergisi, c. 2, sy. 2, 2019, ss. 104-20.
Chicago
KAYHAN AKTÜRK, Şükriye, ve Elif Meryem ÜNSAL. “Okul Çağı Döneminde Kekemeliği Olan Ve Olmayan Çocukların Duygu Düzenleme Becerilerinin Karşılaştırılması: Ön Bulgular”. Dil Konuşma Ve Yutma Araştırmaları Dergisi 2, sy. 2 (Eylül 2019): 104-20.
EndNote
KAYHAN AKTÜRK Ş, ÜNSAL EM (01 Eylül 2019) Okul Çağı Döneminde Kekemeliği Olan ve Olmayan Çocukların Duygu Düzenleme Becerilerinin Karşılaştırılması: Ön Bulgular. Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi 2 2 104–120.
ISNAD
KAYHAN AKTÜRK, Şükriye - ÜNSAL, Elif Meryem. “Okul Çağı Döneminde Kekemeliği Olan Ve Olmayan Çocukların Duygu Düzenleme Becerilerinin Karşılaştırılması: Ön Bulgular”. Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi 2/2 (Eylül 2019), 104-120.
AMA
KAYHAN AKTÜRK Ş, ÜNSAL EM. Okul Çağı Döneminde Kekemeliği Olan ve Olmayan Çocukların Duygu Düzenleme Becerilerinin Karşılaştırılması: Ön Bulgular. DKYAD. Eylül 2019;2(2):104-120.
Vancouver
KAYHAN AKTÜRK Ş, ÜNSAL EM. Okul Çağı Döneminde Kekemeliği Olan ve Olmayan Çocukların Duygu Düzenleme Becerilerinin Karşılaştırılması: Ön Bulgular. DKYAD. 2019;2(2):104-20.
IEEE
Ş. KAYHAN AKTÜRK ve E. M. ÜNSAL, “Okul Çağı Döneminde Kekemeliği Olan ve Olmayan Çocukların Duygu Düzenleme Becerilerinin Karşılaştırılması: Ön Bulgular”, DKYAD, c. 2, sy. 2, ss. 104–120, 2019.
JAMA
KAYHAN AKTÜRK Ş, ÜNSAL EM. Okul Çağı Döneminde Kekemeliği Olan ve Olmayan Çocukların Duygu Düzenleme Becerilerinin Karşılaştırılması: Ön Bulgular. DKYAD. 2019;2:104–120.