Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Primary Teachers’ Attitudes about Stuttering

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1, 62 - 78, 29.04.2022

Öz

Purpose: Although teachers have more information about stuttering than the general population, they lack information that their attitudes, thoughts and behaviors towards stuttering can affect the motivation, participation and willingness of the student who stutters. This research examines the attitudes and thoughts developed by classroom teachers towards stuttering and the individual who stutters. In the study, it was also investigated whether the factors of gender, professional experience, education related to speech disorder and teaching the students with stuttering made a change in these attitudes and thoughts. Method: The research was designed in accordance with the descriptive research model and 283 classroom teachers were included in the study. Personal Information Form, Human Traits Public Opinion Questionnaire– Stuttering (POSHA-S) (St. Louis, 2011) and Teacher Attitudes towards Stuttering Students (Erdem, 2013) were administered to classroom teachers. Results: The study revealed that 77.5% of the classroom teachers believe that the cause of stuttering is an event that the person fears. 71.9% of the classroom teachers had access to information about stuttering during the school period. 97.9% of classroom teachers think that individuals who stutter need help from a speech and language therapist. 45.7% of the classroom teachers stated that they would say slow down or relax while talking to the person who stutters. 65.8% of classroom teachers think that individuals who stutter are shy. Compared to male classroom teachers (41.2%-57.7%), female classroom teachers (60.3%-70.1%) agree more with the view that individuals who stutter are nervous or easily excited, and shy. 21.9% of classroom teachers stated that students who stutter will learn to read and write later than their peers; 20.7% of them support the view that their reading comprehension skills are lower, and 44.0% of them support the view that teachers should realize that students who stutter are different from other students. Conclusion: Based on the results of the research, it was observed that the classroom teachers were not aware of the current approaches related to stuttering that point out that they may experience deficiencies in knowledge about stuttering, exhibit behaviors that interfere with speech, describe the personal characteristics of a stutterer with negative adjectives, be undecided about the academic success of stuttering students, have difficulty in establishing the balance between a stuttering student and a fluent speaking student in the classroom.

Kaynakça

 • Abdalla F.A., St Louis K.O. (2012) Arab school teacher’ knowledge, beliefs and reactions regarding stuttering. Journal of Fluency Disorders, 37(1): 54-69
 • Blood G.W., Blood I.M., Tellis G., Gabel R. (2001) Communication apprehension and self-perceived communication competence in adolescents who stutter. Journal of Fluency Disorders, 26(3):161-178.
 • Bora İ., Toğram B. (2018) Ebeveyn ve Öğretmenlerin Konuşma Bozukluklarına Yönelik Tutum ve Bilgileri: Lefkoşa örneklemi. Dil, Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi, 1(1): 31-49
 • Crowe T., Walton J. (1981) Teacher attitudes toward Stuttering. Journal of Fluency Disorders, 6: 163-174.
 • Emerıck L.L. (1960) Extensional definition and attitude toward stuttering. Journal of Speech and Hearing Research, 3:181– 186.
 • Erdem İ. (2013) Kekeme öğrencilere ilişkin öğretmen tutumları: bir ölçek geliştirme çalışması. The Journal of Academic Social Science Studies, 7(6): 401-416.
 • Guitar B. (2014) Stuttering, An İntegrated Approach to İts Nature and Treatment (4th ed.), Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins.
 • Hugh-Jones S., Smith P.K. (1999) Self-reports of short- and long-term effects of bullying on children who stammer. British Journal of Educational Psychology, 69(2): 141-158.
 • Kara İ., Karamete A. (2018) Kekemeliği Olan Yetişkinlerin Okul Çağındaki Akran Zorbalığı Mağduriyetlerinin Belirlenmesi: Ön Çalışma. Dil, Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi, 1(1).
 • Li J., Arnold H.S. (2013) Reactions of teachers versus non-teachers toward people who stutter. Journal of Communication Disorders, 56: 8-18.
 • Marshall S.R., Ralph S., Palmer S. (2002) ‘I wasn’t trained to work with them’: Mainstream teachers’ attitudes to children with speech and language difficulties. International Journal of Inclusive Education, 6: 199–215.
 • Månsson H. (2000) Childhood stuttering: İncidence and development. J. Fluency Disord., 25(1): 47-57.
 • Mooney S., Smith P.K. (1995) Bullying and the child who stammers. British Journal of Special Education, 22(1): 24-28.
 • Özdemir R.S. (2010) Kekemeliğe Dair Kamuoyu Tutumunun Ölçülmesi. Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Öztürk M.O. (1994) Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. (5. Baskı). Ankara: Hekimler Yayın Birliği Yayınları.
 • Pachigar V., Stansfield J., Goldbart J. (2011) Beliefs and Attitudes of Primary School Teachers in Mumbai, India Towards Children Who Stutter. International Journal of Disability, Development and Education, 58(3): 287-302.
 • Plexico L.W., Plumb A.M., Beacham J. (2013) Teacher Knowledge and Perceptions of Stuttering and Bullying in School‐Age Children. Perspectives on Fluency and Fluency Disorders, 23(2): 39.
 • Rees D.I., Sabia J.J. (2014) The kid’s speech: The effect of stuttering on human capital acquisition. Economics of Education Review, 38, 76-88.
 • Rustin L., Cook F., Botterill W., Hughes C., Kelman E. (2001) Stammering: A Practical Guide for Teachers and Other Professionals, London: David Fulton.
 • St Louis K.O. (2011) The public opinion survey of human attributes-stuttering (POSHA-S): summary framework and empirical comparisons. Journal of Fluency Disorders, 36(4): 256-261.
 • Türkmen Deniz S. (2016) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’nde Görev Yapan İlköğretim Öğretmenleri ile Özel Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Kekeme Öğrencilere Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Yakındoğu Üniversitesi, Lefkoşa.
 • Türköz N. (2004), Öğretmenlerin Kekeleyen Öğrenciye ve Kekeleyen Öğrencinin Ebeveynine Karşı Tutumlarının Betimlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi. Eskişehir.
 • Toğram B., Mavi̇ş İ. (2009) Aileler, Öğretmenler ve Dil ve Konuşma Terapistlerinin Çocuklardaki Dil ve Konuşma Bozukluklarına Yönelik Tutum ve Bilgilerinin Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 10(01): 71-85.
 • Ünalan D., Çetinkaya F., Bağtürk M. (2002) Kayseri ili Kentsel Kesimde 7-12 Yaş Grubu Çocuklarda Kekemelik Prevalansı. Turkiye Klinikleri J Pediatr. 11: 15-19.
 • Vezzali L., Giovannini D., Capozza D. (2012) Social Antecedents of children's implicit prejudice: Direct contact, extended contact, explicit and implicit teachers’ prejudice. European, Journal of Developmental Psychology, 9:569-581.
 • Yaruss J.S., Beilby J.M., Brynes M.L. (2012) The İmpact of a stuttering Disorder on Western Australian Children and Adolescent. Perspectives on Fluency and Fluency Disorders, 22(2): 51-62.
 • Yeakle M.K., Cooper E.B. (1986) Teacher perceptions of stuttering. Journal of Fluency Disorders, 11(4): 345-359.

Sınıf Öğretmenlerinin Kekemelik Tutumları

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1, 62 - 78, 29.04.2022

Öz

Amaç: Toplumun geneline oranla kekemelik hakkında daha fazla bilgiye sahip olmalarına rağmen, öğretmenlerin kekemeliğe karşı tutum, düşünce ve davranışlarının kekeleyen öğrencinin motivasyonunu, sınıf etkinliklerine katılımını ve istekliliğini etkileyebildiği konusunda bilgi eksikliği yaşamaktadırlar. Bu araştırma sınıf öğretmenlerinin kekemeliğe ve kekeleyen bireye karşı geliştirdiği tutum ve düşünceleri incelemektedir. Çalışmada sınıf öğretmenlerinin cinsiyet, mesleki tecrübe, konuşma bozukluğuna ilişkin almış oldukları eğitim ve kekemeliği olan öğrenciye eğitim verme faktörlerinin bu tutum ve düşüncelerde değişiklik yaratıp yaratmadığı da ayrıca araştırılmıştır. Yöntem: Araştırma betimsel araştırma modeline uygun olarak tasarlanmış ve çalışmaya 283 sınıf öğretmeni dahil edilmiştir. Sınıf öğretmenlerine, Kişisel Bilgi Formu, İnsan Özellikleri Kamuoyu Anketi– Kekemelik (POSHA-S) (St. Louis, 2011) ve Kekeme Öğrencilere İlişkin Öğretmen Tutumları Ölçeği (Erdem, 2013) uygulanmıştır. Bulgular: Sınıf öğretmenlerinin %77,5’i kekemeliğin sebebinin kişinin korktuğu bir olay olduğuna inanmaktadır. Sınıf öğretmenlerinin %71,9’u kekemelik hakkındaki bilgiye okul döneminde erişmiştir. Sınıf öğretmenlerinin %97,9’u kekeleyen bireylerin dil ve konuşma terapistinden yardım alınması gerektiğini düşünmektedir. Sınıf öğretmenlerinin %45,7’si kekeleyen birey ile konuşurken yavaşla ya da rahat ol diyeceğini belirtmiştir. Sınıf öğretmenlerinin %65,8’i kekeleyen bireylerin utangaç ya da çekingen olduklarını düşünmektedir. Kadın sınıf öğretmenleri (%60,3- %70,1) erkek sınıf öğretmenlerine (%41,2- %57,7) kıyasla kekeleyen bireylerin sinirli ya da kolay heyecanlanan kişiler ve utangaç ya da çekingen oldukları görüşlerine daha çok katılmaktadır. Sınıf öğretmenlerinin %21,9’u, kekeleyen öğrencilerin okuma-yazmayı akranlarına nazaran daha geç öğrenecekleri; %20,7’si okuduğunu anlama becerilerinin daha düşük olduğu, %44,0’ı, öğretmenler kekeleyen öğrencilerin diğer öğrencilerden farklı olduklarının farkına vardırılmalıdır görüşlerini desteklemektedir. Sonuç: Bu araştırma sonunda sınıf öğretmenlerinin kekemelik hakkında bilgi eksiklikleri yaşadığı, konuşmaya müdahale edecek davranışlar sergileyebilecekleri, kekeleyen bir bireyin kişisel özelliklerini olumsuz sıfatlarla nitelendirebilecekleri, kekeleyen öğrencilerin akademik başarılarına ilişkin kararsız kalabilecekleri, sınıf içerisinde kekeleyen öğrenci ile akıcı konuşan öğrenci arasındaki dengeyi kurmakta zorluk yaşayabilecekleri ve kekemelik ile ilgili güncel yaklaşımlardan haberdar olmadıkları görülmüştür.

Kaynakça

 • Abdalla F.A., St Louis K.O. (2012) Arab school teacher’ knowledge, beliefs and reactions regarding stuttering. Journal of Fluency Disorders, 37(1): 54-69
 • Blood G.W., Blood I.M., Tellis G., Gabel R. (2001) Communication apprehension and self-perceived communication competence in adolescents who stutter. Journal of Fluency Disorders, 26(3):161-178.
 • Bora İ., Toğram B. (2018) Ebeveyn ve Öğretmenlerin Konuşma Bozukluklarına Yönelik Tutum ve Bilgileri: Lefkoşa örneklemi. Dil, Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi, 1(1): 31-49
 • Crowe T., Walton J. (1981) Teacher attitudes toward Stuttering. Journal of Fluency Disorders, 6: 163-174.
 • Emerıck L.L. (1960) Extensional definition and attitude toward stuttering. Journal of Speech and Hearing Research, 3:181– 186.
 • Erdem İ. (2013) Kekeme öğrencilere ilişkin öğretmen tutumları: bir ölçek geliştirme çalışması. The Journal of Academic Social Science Studies, 7(6): 401-416.
 • Guitar B. (2014) Stuttering, An İntegrated Approach to İts Nature and Treatment (4th ed.), Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins.
 • Hugh-Jones S., Smith P.K. (1999) Self-reports of short- and long-term effects of bullying on children who stammer. British Journal of Educational Psychology, 69(2): 141-158.
 • Kara İ., Karamete A. (2018) Kekemeliği Olan Yetişkinlerin Okul Çağındaki Akran Zorbalığı Mağduriyetlerinin Belirlenmesi: Ön Çalışma. Dil, Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi, 1(1).
 • Li J., Arnold H.S. (2013) Reactions of teachers versus non-teachers toward people who stutter. Journal of Communication Disorders, 56: 8-18.
 • Marshall S.R., Ralph S., Palmer S. (2002) ‘I wasn’t trained to work with them’: Mainstream teachers’ attitudes to children with speech and language difficulties. International Journal of Inclusive Education, 6: 199–215.
 • Månsson H. (2000) Childhood stuttering: İncidence and development. J. Fluency Disord., 25(1): 47-57.
 • Mooney S., Smith P.K. (1995) Bullying and the child who stammers. British Journal of Special Education, 22(1): 24-28.
 • Özdemir R.S. (2010) Kekemeliğe Dair Kamuoyu Tutumunun Ölçülmesi. Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Öztürk M.O. (1994) Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. (5. Baskı). Ankara: Hekimler Yayın Birliği Yayınları.
 • Pachigar V., Stansfield J., Goldbart J. (2011) Beliefs and Attitudes of Primary School Teachers in Mumbai, India Towards Children Who Stutter. International Journal of Disability, Development and Education, 58(3): 287-302.
 • Plexico L.W., Plumb A.M., Beacham J. (2013) Teacher Knowledge and Perceptions of Stuttering and Bullying in School‐Age Children. Perspectives on Fluency and Fluency Disorders, 23(2): 39.
 • Rees D.I., Sabia J.J. (2014) The kid’s speech: The effect of stuttering on human capital acquisition. Economics of Education Review, 38, 76-88.
 • Rustin L., Cook F., Botterill W., Hughes C., Kelman E. (2001) Stammering: A Practical Guide for Teachers and Other Professionals, London: David Fulton.
 • St Louis K.O. (2011) The public opinion survey of human attributes-stuttering (POSHA-S): summary framework and empirical comparisons. Journal of Fluency Disorders, 36(4): 256-261.
 • Türkmen Deniz S. (2016) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’nde Görev Yapan İlköğretim Öğretmenleri ile Özel Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Kekeme Öğrencilere Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Yakındoğu Üniversitesi, Lefkoşa.
 • Türköz N. (2004), Öğretmenlerin Kekeleyen Öğrenciye ve Kekeleyen Öğrencinin Ebeveynine Karşı Tutumlarının Betimlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi. Eskişehir.
 • Toğram B., Mavi̇ş İ. (2009) Aileler, Öğretmenler ve Dil ve Konuşma Terapistlerinin Çocuklardaki Dil ve Konuşma Bozukluklarına Yönelik Tutum ve Bilgilerinin Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 10(01): 71-85.
 • Ünalan D., Çetinkaya F., Bağtürk M. (2002) Kayseri ili Kentsel Kesimde 7-12 Yaş Grubu Çocuklarda Kekemelik Prevalansı. Turkiye Klinikleri J Pediatr. 11: 15-19.
 • Vezzali L., Giovannini D., Capozza D. (2012) Social Antecedents of children's implicit prejudice: Direct contact, extended contact, explicit and implicit teachers’ prejudice. European, Journal of Developmental Psychology, 9:569-581.
 • Yaruss J.S., Beilby J.M., Brynes M.L. (2012) The İmpact of a stuttering Disorder on Western Australian Children and Adolescent. Perspectives on Fluency and Fluency Disorders, 22(2): 51-62.
 • Yeakle M.K., Cooper E.B. (1986) Teacher perceptions of stuttering. Journal of Fluency Disorders, 11(4): 345-359.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Feyza Deniz SAMAN> (Sorumlu Yazar)
Malatya Dil ve Konuşma Terapi Merkezi
0000-0001-8481-3348
Türkiye


Ayşe AYDİN UYSAL>
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 29 Nisan 2022
Yayımlanma Tarihi 29 Nisan 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { dkyad1076135, journal = {Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi}, eissn = {2651-2548}, address = {}, publisher = {Dil ve Konuşma Terapistleri Derneği}, year = {2022}, volume = {5}, number = {1}, pages = {62 - 78}, title = {Sınıf Öğretmenlerinin Kekemelik Tutumları}, key = {cite}, author = {Saman, Feyza Deniz and Aydin Uysal, Ayşe} }
APA Saman, F. D. & Aydin Uysal, A. (2022). Sınıf Öğretmenlerinin Kekemelik Tutumları . Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi , 5 (1) , 62-78 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dkyad/issue/69669/1076135
MLA Saman, F. D. , Aydin Uysal, A. "Sınıf Öğretmenlerinin Kekemelik Tutumları" . Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi 5 (2022 ): 62-78 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dkyad/issue/69669/1076135>
Chicago Saman, F. D. , Aydin Uysal, A. "Sınıf Öğretmenlerinin Kekemelik Tutumları". Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi 5 (2022 ): 62-78
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Öğretmenlerinin Kekemelik Tutumları AU - Feyza DenizSaman, AyşeAydin Uysal Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 62 EP - 78 VL - 5 IS - 1 SN - -2651-2548 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi Sınıf Öğretmenlerinin Kekemelik Tutumları %A Feyza Deniz Saman , Ayşe Aydin Uysal %T Sınıf Öğretmenlerinin Kekemelik Tutumları %D 2022 %J Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi %P -2651-2548 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Saman, Feyza Deniz , Aydin Uysal, Ayşe . "Sınıf Öğretmenlerinin Kekemelik Tutumları". Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi 5 / 1 (Nisan 2022): 62-78 .
AMA Saman F. D. , Aydin Uysal A. Sınıf Öğretmenlerinin Kekemelik Tutumları. dkyad. 2022; 5(1): 62-78.
Vancouver Saman F. D. , Aydin Uysal A. Sınıf Öğretmenlerinin Kekemelik Tutumları. Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi. 2022; 5(1): 62-78.
IEEE F. D. Saman ve A. Aydin Uysal , "Sınıf Öğretmenlerinin Kekemelik Tutumları", Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi, c. 5, sayı. 1, ss. 62-78, Nis. 2022