Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FİNANSALLAŞMA VE FİYAT İSTİKRARI İLİŞKİSİNİN ANALİZİ: 2003-2019 DÖNEMİ

Yıl 2021, Cilt 22, Sayı 2, 167 - 184, 18.07.2021
https://doi.org/10.31671/doujournal.973004

Öz

Bu çalışmada Türkiye ekonomisinde finansallaşma ve fiyat istikrarı ilişkisi araştırılmıştır. Finansallaşma göstergeleri ile fiyat endeksi arasındaki ilişki ARDL sınır testi ile analiz edilmektedir. Değişkenler teorik bilgiler ve literatürden hareketle belirlenmiştir. Analiz 2003-2019 dönemi fiyat endeksi, sermaye piyasası kapitalizasyonu, banka varlıklarında yer alan menkul değerler toplamı, doğrudan yabancı yatırımlar, portföy yatırımları, krediler ve mevduatlar verilerini içermektedir. Bulgulara göre, uzun dönemde fiyat endeksi banka varlıklarında yer alan menkul değerler toplamını, doğrudan yabancı yatırımları ve portföy yatırımlarını negatif etkilemektedir. Mevduatlar ve krediler arasında ise pozitif ilişki vardır. Kısa dönem analizinde sermaye piyasası kapitalizasyonu ile fiyat endeksi arasında negatif ve anlamlı ilişki söz konusudur. Buna göre, Türkiye ekonomisinde finansallaşma fiyat istikrarını etkilemektedir.

Kaynakça

 • Afşar, M. ve Meçik, O. (2013). Finansallaşma süreci ve sonuçları: G8 ülkeleri örneği. EY International Congress on Economics I, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Akel, V. ve Gazel, S. (2014). Döviz kurları ile BİST sanayi endeksi arasındaki eşbütünleşme ilişkisi: Bir ARDL sınır testi yaklaşımı. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 44, 23-41. https://doi.org/10.18070/euiibfd.57171
 • Akkemik, K. A. ve Özen, Ş. (2014). Macroeconomic and ınstitutional determinants of financialisation of non-financial firms: Case of Turkey. SocioEconomic Review, 12, 71-98. https://doi.org/10.1093/ser/mwt006
 • Assa, J. (2012). Financialization and its consequences: the OECD experience. Finance Research, 1(1), 35-39.
 • Bilgili, F., Düzgün, R. ve Uğurlu, E. (2007). Büyüme, doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve yurt içi yatırımlar arasındaki etkileşim. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(2), 127-152.
 • Busse, M. ve Hefeker, C. (2007). Political risk, institutions and foreign direct investment. European Journal of Political Economy, 23(2), 397-415.
 • Denk, O. ve Cournède, B. (2015). Finance and ıncome ınequality in OECD countries. OECD Economics Department, Working Papers, No. 1224, OECD Publishing, Paris, 1-41.
 • Dökmen, G. ve Aysu, A. (2010). Hükümet istikrarının doğrudan yabancı yatırımlar üzerindeki etkisi: Gelişmekte olan ülkelere ilişkin ampirik bir çalışma. Journal of Yasar University, 18(5), 3028-3037.
 • Dunhaupt, P. (2017). Determinants of labour’s income share in the era of financialisation. Cambridge Journal of Economics, 41(1), 283-306.
 • Epstein, G. (2005). Financialization and the world economy. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar.
 • Greenspan, A. (2001). Opening remarks. achieving price stability: A symposium sponsored by the Federal Reserve Bank of Kansas. Erişim adresi https://www.kansascityfed.org/publicat/sympos/1996/pdf/s96green.pdf.
 • Gujarati, D. N. ve Porter, D. C. (2012). Temel ekonometri. İstanbul: Literatür Yayıncılık. Gujarati, D. N. (2004). Basic econometrics (Fourth ed). NewYork: The McGraw-Hill Companies.
 • Kaplan, C., Özmen, E. ve Yalçın, C. (2006). The determinants and implications of financial asset holdings of non-financial firms in Turkey: An emprical investigation. The Central Bank of the Republic of Turkey. Research and Monetary Policy Department Working Paper, No:06/06, 1-48.
 • Korkmaz, T. (2013). Portföy yönetimi. M. Başar (Ed.), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. Kus, B. (2012). Financialisation and income inequality in OECD nations: 1995-2007. The Economic and Social Review, 43(4), 477-495.
 • Meçik, O. ve Afşar, M. (2014). OECD ülkelerinde finansallaşma süreci ve etkileri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(3), 1-21.
 • Orhangazi, Ö. (2008). Keynesgil finansal düzenlemelerden finansallaşmaya: İktisat literatürü ve ABD ekonomisinin finansallaşmasına tarihsel bir bakış. ODTÜ Gelişme Dergisi, 35(1), 154-155.
 • Özşahin, Ş. (2011). Türkiye ekonomisinde finansal liberalizasyon ve ekonomik büyüme etkileşiminin ARDL yöntemi ile analizi. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12(23), 379-413.
 • Pesaran, M. H. ve Shin, Y. (1997). An autoregressive distributed lag modelling approach to cointegration analysis. Erişim adresi http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.153.3246&rep=rep1&type=pdf.
 • Phillips, K. (1993). Boiling point republicans democrats and the decline of middle class prosperity. New York: Random House.
 • Sakarya, Ş. ve Akkuş, H. (2018). BİST-100 ve BİST sektör endeksleri ile VIX endeksi arasındaki ilişkisinin analizi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21 (40), 351-373. https://doi.org/10.31795/baunsobed.492470
 • Tang, K. ve Xiong, W. (2012). Index investment and the financialization of commodities. Financial Analysts Journal, 68(6), 54-74.
 • Tang, T. C. (2003). Japanese aggregate ımport demand function: Reassessment from the ‘bounds’ testing approach. Japan and World Economy, 15, 419-436.
 • Tarı, R. (2011). Ekonometri (7. baskı). Kocaeli: Umuttepe Yayınları. Tellalbaşı, I. ve Kaya, F. (2013). Financialization of Turkey industry sector. International Journal of Financial Research. 4(3), 127-143.
 • Tunalı, H. ve Özdemir, O. (2017). Türkiye’de finansallaşmanın emek payı üzerindeki etkisi üstüne bir deneme. İktisat Fakültesi Mecmuası, 67(1), 57- 116.
 • Üzar, U. (2014). Türkiye’de finansallaşma ve ekonomik büyüme ilişkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme Finans
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Mehriban HEYDAROVA Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0033-8795
Türkiye


Oytun MEÇİK Bu kişi benim
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7409-6266
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 18 Temmuz 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 22, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Heydarova, M. & Meçik, O. (2021). TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FİNANSALLAŞMA VE FİYAT İSTİKRARI İLİŞKİSİNİN ANALİZİ: 2003-2019 DÖNEMİ . Doğuş Üniversitesi Dergisi , 22 (2) , 167-184 . DOI: 10.31671/doujournal.973004