PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

BM VE AB ÇERÇEVESİNDE KIBRIS KONUSUNA GENEL BİR BAKIŞ

Yıl 2008, Cilt , Sayı 21, 20.06.2015

Öz

The search for a solution to end the conflict between two sides in Cyprus has continued since the World War II. The establishment of the Republic of Cyprus was an unsuccessful attempt. In 1974 the Island was de facto divided; the Greek Cypriots remained in the southern part while Turkish Cypriots remained in The North. To this date, efforts to end this division have produced little outcome. The EU's acceptance of Greek Cyprus as the representative of the whole Island has made UN Annan Plan redundant. In this study, the process mentioned above is examined with due detail and special attention is paid to the UN and EU's involvement

Kaynakça

 • Akýn, Veysi, 'Türkiye'nin AB Müzakere Sürecinde Kýbrýs Sorunu: Enosis mi? Kalýcý Çözüm mü?', Kýbrýs Laboratuvarý, Derleyen: Þenol Kantarcý, Ýstanbul, Aktüel, 2005.
 • Bozkurt, Enver – Demirel, Havva, Birleþmiþ Milletler ve Avrupa Birliði Kapsamýnda Kýbrýs Sorunu, 1. Baský, (Ankara: Nobel Yayýnevi, 2004).
 • Bozkurt, Ýsmail, 'Kýbrýs'ýn Tarihine Kýsa Bir Bakýþ', AB ve Kýbrýs, Bugünü ve Geleceði, Ed: Ýrfan Kaya Ülger ve Ertan Efegil, (Ýstanbul: Gündoðan Yayýnlarý, 2002).
 • Çavdar, Tevfik, Türkiye'nin Demokrasi Tarihi (1950–1955), 2. Baský, (Ankara: Ýmge Kitabevi, 2000).
 • Demirtaþ, Birgül Coþkun, “Kýbrýs'ta Yeni Süreç, Dostlar Masa Baþýnda Görsün Taktiði Mi,, Çözüm Ýçin Yeni Bir Strateji Mi?”, Stratejik Analiz, C:III, S:21, Ocak 2002.
 • Denker, M. Sami, Kýbrýs Sorunu: Bir Milletin ve Devletin Yaþama Hakký, 1. Baský, (Ýstanbul: Türkar Yayýnlarý, 2001).
 • Dodd, Clement. “Annan Planý ve Kýbrýs Sorunu”, Güncel Hukuk Dergisi, Sayý 3, Ankara, 3 Mart 2004.
 • Ersoy, Hamit, 'Kýbrýs Sorunu'nun Türk Dýþ Politikasýna Etkileri', AB ve Kýbrýs, Bugünü ve Geleceði, Ed: Ýrfan Kaya Ülger ve Ertan Efegil, (Ýstanbul: Gündoðan Yayýnlarý, 2002).
 • Güven, Erdal, Helsinki'den Kopenhag'a Kýbrýs, (Ýstanbul: Om Yayýnevi, 2003).
 • Güzel, Þükrü. “Kýbrýs Sorununun Tarihçesi”, Kýbrýs Sorunu ve Birleþmiþ Milletler, Birleþmiþ Milletler Türk Derneði Yýllýðý, C:I, S:19, Ankara, 1995.
 • Harman, Doðan. Emperyalizm Kýbrýs ve AKEL, ([y.y.]: Kýbrýslý Yayýnlarý, [t.y.]). Oktay, Emel Osmançavuþoðlu, “Atina Zirvesi'nin Ardýndan Türkiye'nin AB ve Kýbrýs Politikasý”, http://www.stradigma.com/turkce/haziran2003/print_08.html, (17.04.2008).
 • Olgun, Aydýn, Kýbrýs Gerçeði 1931-1990, (Ankara: Demiroðlu Matbaacýlýk, 1991).
 • Özersay, Kudret, Kýbrýs Sorunu Hukuksal Bir Ýnceleme, 2.B., (Ankara: ASAM Yayýnlarý, 2003).
 • Sezer, Sema, 'KKTC'nin Tecridi ve Kýrýlan Hayaller', Stratejik Analiz, Temmuz 200 Sönmezoðlu, Faruk, Taraflarýn Tutum ve Tezleri Açýsýndan Kýbrýs Sorunu, (Ýstanbul: Ý. Ü. Basýmevi, 1991).
 • Sözen, Ahmet ve Özersay, Kudret, “The Annan Plan: State Succession or Continuity”, Middle Eastern Studies, Vol. 43, No. 1, January 2007
 • Taþkýran, Cemalettin 'Kýbrýs Meselesinde Son Durum ve Muhtemel Geliþmeler', Kýbrýs Laboratuvarý, Derleyen: Þenol Kantarcý, Ýstanbul, Aktüel, 2005.
 • Tuð, Aydýn Zeki. “Kýbrýs Sorunu Nasýl Çözülür”, Türk Ýdare Dergisi, Y:67, S:408, Ankara, 1995.
 • Tunçay, Mete vd., Türkiye Tarihi 4: Çaðdaþ Türkiye 1908-1980, 6. Baský,
 • (Ýstanbul: Cem Yayýnlarý, 2000).
 • Türk, Hikmet Sami, Kýbrýs Sorunu: Çözüm Zamaný, (Ankara: TESAV Yayýnlarý, 2003).
 • Ülger, Ýrfan Kaya ve Efegil, Ertan, Avrupa Birliði Kýskacýnda Kýbrýs Meselesi: Bugünü ve Yarýný, 1. Baský, (Ankara: Ahsen Matbaacýlýk, 2001).
 • Ünal, Hasan ve Coþkun Birgül Demirtaþ, “Kýbrýs Meselesi: Kýsa Tarihçe, Mevcut Durum Analizi ve Muhtemel Senaryolar”, Stratejik Analiz, C:I, S:12, Nisan 2001. 28 Þubat sürecinde Kýbrýs: Sorunlar, Çözümler, (Panel Kitapçýðý) (Ankara:
 • Baþkent Üniversitesi Stratejik Araþtýrmalar Merkezi, 2003)
 • _Cozum_Planý_AnnanPlaný.htm, (17.04.2008).

BM VE AB ÇERÇEVESİNDE KIBRIS KONUSUNA GENEL BİR BAKIŞ

Yıl 2008, Cilt , Sayı 21, 20.06.2015

Öz

Kýbrýs'ta II. Dünya Savaþý'ndan sonra iki taraf arasýnda baþlayan soruna çözüm arayýþlarý da yýllardýr devam etmektedir. 1960 yýlýnda kurulan Kýbrýs Cumhuriyeti soruna çözüm olmamýþtýr. 1974'te Ada fiilen ikiye bölünmüþ, Güneyde Rumlar, Kuzeyde de Türkler kalmýþtýr. Ýkiye bölünmüþlüðü ortadan kaldýrmak için yapýlan giriþimler de sonuçsuz kalmýþtýr. AB'nin, 2004 yýlýnda, Rum tarafýný Ada'nýn tümünün temsilcisi olarak tam üyeliðe kabul etmesi, BM Annan Planý'ný da etkisizleþtirmiþtir. Çalýþmada bu süreç genel hatlarýyla ele alýnmaktadýr

Kaynakça

 • Akýn, Veysi, 'Türkiye'nin AB Müzakere Sürecinde Kýbrýs Sorunu: Enosis mi? Kalýcý Çözüm mü?', Kýbrýs Laboratuvarý, Derleyen: Þenol Kantarcý, Ýstanbul, Aktüel, 2005.
 • Bozkurt, Enver – Demirel, Havva, Birleþmiþ Milletler ve Avrupa Birliði Kapsamýnda Kýbrýs Sorunu, 1. Baský, (Ankara: Nobel Yayýnevi, 2004).
 • Bozkurt, Ýsmail, 'Kýbrýs'ýn Tarihine Kýsa Bir Bakýþ', AB ve Kýbrýs, Bugünü ve Geleceði, Ed: Ýrfan Kaya Ülger ve Ertan Efegil, (Ýstanbul: Gündoðan Yayýnlarý, 2002).
 • Çavdar, Tevfik, Türkiye'nin Demokrasi Tarihi (1950–1955), 2. Baský, (Ankara: Ýmge Kitabevi, 2000).
 • Demirtaþ, Birgül Coþkun, “Kýbrýs'ta Yeni Süreç, Dostlar Masa Baþýnda Görsün Taktiði Mi,, Çözüm Ýçin Yeni Bir Strateji Mi?”, Stratejik Analiz, C:III, S:21, Ocak 2002.
 • Denker, M. Sami, Kýbrýs Sorunu: Bir Milletin ve Devletin Yaþama Hakký, 1. Baský, (Ýstanbul: Türkar Yayýnlarý, 2001).
 • Dodd, Clement. “Annan Planý ve Kýbrýs Sorunu”, Güncel Hukuk Dergisi, Sayý 3, Ankara, 3 Mart 2004.
 • Ersoy, Hamit, 'Kýbrýs Sorunu'nun Türk Dýþ Politikasýna Etkileri', AB ve Kýbrýs, Bugünü ve Geleceði, Ed: Ýrfan Kaya Ülger ve Ertan Efegil, (Ýstanbul: Gündoðan Yayýnlarý, 2002).
 • Güven, Erdal, Helsinki'den Kopenhag'a Kýbrýs, (Ýstanbul: Om Yayýnevi, 2003).
 • Güzel, Þükrü. “Kýbrýs Sorununun Tarihçesi”, Kýbrýs Sorunu ve Birleþmiþ Milletler, Birleþmiþ Milletler Türk Derneði Yýllýðý, C:I, S:19, Ankara, 1995.
 • Harman, Doðan. Emperyalizm Kýbrýs ve AKEL, ([y.y.]: Kýbrýslý Yayýnlarý, [t.y.]). Oktay, Emel Osmançavuþoðlu, “Atina Zirvesi'nin Ardýndan Türkiye'nin AB ve Kýbrýs Politikasý”, http://www.stradigma.com/turkce/haziran2003/print_08.html, (17.04.2008).
 • Olgun, Aydýn, Kýbrýs Gerçeði 1931-1990, (Ankara: Demiroðlu Matbaacýlýk, 1991).
 • Özersay, Kudret, Kýbrýs Sorunu Hukuksal Bir Ýnceleme, 2.B., (Ankara: ASAM Yayýnlarý, 2003).
 • Sezer, Sema, 'KKTC'nin Tecridi ve Kýrýlan Hayaller', Stratejik Analiz, Temmuz 200 Sönmezoðlu, Faruk, Taraflarýn Tutum ve Tezleri Açýsýndan Kýbrýs Sorunu, (Ýstanbul: Ý. Ü. Basýmevi, 1991).
 • Sözen, Ahmet ve Özersay, Kudret, “The Annan Plan: State Succession or Continuity”, Middle Eastern Studies, Vol. 43, No. 1, January 2007
 • Taþkýran, Cemalettin 'Kýbrýs Meselesinde Son Durum ve Muhtemel Geliþmeler', Kýbrýs Laboratuvarý, Derleyen: Þenol Kantarcý, Ýstanbul, Aktüel, 2005.
 • Tuð, Aydýn Zeki. “Kýbrýs Sorunu Nasýl Çözülür”, Türk Ýdare Dergisi, Y:67, S:408, Ankara, 1995.
 • Tunçay, Mete vd., Türkiye Tarihi 4: Çaðdaþ Türkiye 1908-1980, 6. Baský,
 • (Ýstanbul: Cem Yayýnlarý, 2000).
 • Türk, Hikmet Sami, Kýbrýs Sorunu: Çözüm Zamaný, (Ankara: TESAV Yayýnlarý, 2003).
 • Ülger, Ýrfan Kaya ve Efegil, Ertan, Avrupa Birliði Kýskacýnda Kýbrýs Meselesi: Bugünü ve Yarýný, 1. Baský, (Ankara: Ahsen Matbaacýlýk, 2001).
 • Ünal, Hasan ve Coþkun Birgül Demirtaþ, “Kýbrýs Meselesi: Kýsa Tarihçe, Mevcut Durum Analizi ve Muhtemel Senaryolar”, Stratejik Analiz, C:I, S:12, Nisan 2001. 28 Þubat sürecinde Kýbrýs: Sorunlar, Çözümler, (Panel Kitapçýðý) (Ankara:
 • Baþkent Üniversitesi Stratejik Araþtýrmalar Merkezi, 2003)
 • _Cozum_Planý_AnnanPlaný.htm, (17.04.2008).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hasan DURAN
0000-0001-5328-9918

Yayımlanma Tarihi 20 Haziran 2015
Başvuru Tarihi 20 Haziran 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2008, Cilt , Sayı 21

Kaynak Göster

Bibtex @ { dpusbe65442, journal = {Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1842}, eissn = {2587-005X}, address = {}, publisher = {Kütahya Dumlupınar Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {}, pages = { - }, doi = {}, title = {BM VE AB ÇERÇEVESİNDE KIBRIS KONUSUNA GENEL BİR BAKIŞ}, key = {cite}, author = {Duran, Hasan} }
APA Duran, H. (2015). BM VE AB ÇERÇEVESİNDE KIBRIS KONUSUNA GENEL BİR BAKIŞ . Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , (21) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dpusbe/issue/4763/65442
MLA Duran, H. "BM VE AB ÇERÇEVESİNDE KIBRIS KONUSUNA GENEL BİR BAKIŞ" . Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2015 ): <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dpusbe/issue/4763/65442>
Chicago Duran, H. "BM VE AB ÇERÇEVESİNDE KIBRIS KONUSUNA GENEL BİR BAKIŞ". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2015 ):
RIS TY - JOUR T1 - BM VE AB ÇERÇEVESİNDE KIBRIS KONUSUNA GENEL BİR BAKIŞ AU - Hasan Duran Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - IS - 21 SN - 1302-1842-2587-005X M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi BM VE AB ÇERÇEVESİNDE KIBRIS KONUSUNA GENEL BİR BAKIŞ %A Hasan Duran %T BM VE AB ÇERÇEVESİNDE KIBRIS KONUSUNA GENEL BİR BAKIŞ %D 2015 %J Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1842-2587-005X %V %N 21 %R %U
ISNAD Duran, Hasan . "BM VE AB ÇERÇEVESİNDE KIBRIS KONUSUNA GENEL BİR BAKIŞ". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / 21 (Haziran 2015): - .
AMA Duran H. BM VE AB ÇERÇEVESİNDE KIBRIS KONUSUNA GENEL BİR BAKIŞ. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; (21): -.
Vancouver Duran H. BM VE AB ÇERÇEVESİNDE KIBRIS KONUSUNA GENEL BİR BAKIŞ. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; (21): -.
IEEE H. Duran , "BM VE AB ÇERÇEVESİNDE KIBRIS KONUSUNA GENEL BİR BAKIŞ", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı. 21, Haz. 2015

Dergimiz EBSCOhost, ULAKBİM/Sosyal Bilimler Veri Tabanında, SOBİAD ve Türk Eğitim İndeksi'nde yer alan uluslararası hakemli bir dergidir.