Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Evaluation of Governance Indicators of Countries by Clustering Analysis and ARAS

Yıl 2020, Cilt , Sayı 66, 301 - 318, 26.10.2020

Öz

Governance is a multi-level management process in which the public sector, private sector, civil society, and citizens are involved in management processes. After the 1990s, suggestions about the adoption of governance approaches in countries have gained importance. In this context, governance has emerged as a management approach that should be implementation globally, nationally, and locally. In addition, the World Bank has created governance indicators based on certain criteria to use the governance approach effectively and to measure the governance levels of countries. The purpose of this study is to evaluate the governance data of the World Bank for three periods (1998, 2008 and 2018) by cluster analysis and ARAS method. In this context, countries were classified into three clusters with k-mean in cluster analysis methods, and rankings were obtained with ARAS. Moreover, according to World Bank data, Turkey's ranking in terms of governance has been determined and evaluated on the basis of the years 1996-2018. According to the findings, there is a similarity between governance and the development level of countries. Besides, as in the case of Turkey, the specific circumstances of some countries affected levels of governance.

Kaynakça

 • Acemoğlu, D., & Robinson. J. A. (2012). Why nations fail: the origins of power, prosperity, and poverty. New York: Crown Business.
 • Alpar, R. (2013). Uygulamalı çok değişkenli istatistik yöntemler (4. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Ayçin, E. (2019). Çok kriterli karar verme: Bilgisayar uygulamalı çözümler. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • BM. (2020). World economic situation and prospects 2020, New York, United States. www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/WESP2020_Annex.pdf adresinden erişildi.
 • Brewer, G. A., Choi, Y., & Walker, R. M. (2007). Accountability, corruption and government effectiveness in Asia: An exploration of world bank governance indicators. International Public Management Review, 8(2), 200-217.
 • Campos, N. F., & Nugent, J. B. (1999). Development performance and the institutions of governance: Evidence from East Asia and Latin America. World Development, 27(3), 439-452.
 • European Commission. (2019). Commission staff working document-Turkey 2019 report, Brussels: European Commission. https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-turkey-report.pdf adresinden erişildi.
 • Fayissa, B., & Nsiah, C. (2013). The impact of governance on economic growth in Africa. The Journal of Developing Areas, 47(1), 91-108.
 • Freedom House. (2018). Freedom in the World 2018: Turkey country report. Washington, DC: Freedom House. https://freedomhouse.org/sites/default/files/2020-02/FH_FIW_Report_2018_Final.pdf adresinden erişildi.
 • Freedom House. (2020). Freedom in the World 2019 table of country scores. https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores adresinden erişildi.
 • Gerring, J., Bond, P., Barndt W. T., & Moreno, C. (2005). Democracy and economic growth: A historical perspective. World Politics, 57(3), 323-364.
 • Gündoğdu, H. G. (2020). Türkiye’de kamu yönetiminde koordinasyon. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Dünya Bankası. (2020). GDP per capita (current US$). https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD adresinden erişildi.
 • Han, X., Khan, H., & Zhuang, J. (2014). Do governance indicators explain development performance? A cross-country analysis (ADB Economics Working Paper Series No.417)
 • IMF. (2019). World economic outlook database- 2019. https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/index.aspx adresinden erişildi.
 • Kaufmann, D., Kraay, A., & Zoido-Lobaton, P. (1999). Aggregating governance indicators. (World Bank Policy Research Working Paper No. 2195).
 • Kaufmann, D., & Kraay, A. (2002). Growth without governance. Economía, 3(1), 169-229.
 • Kaufmann, D., & Kraay, A. (2008). Governance indicators: Where are we, where should we be going?. The World Bank Research Observer, 23(1), 1-30.
 • Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). The Worldwide governance indicators: methodology and analytical issues (World Bank Policy Research Working Paper No. 5430).
 • Kubar, Y. (2016). Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kalkınma göstergeleri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki: Bir panel veri analizi (1995-2010). Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, (4), 65-99.
 • Nielsen, L. (2011). IMF working paper–classifications of countries based on their level of development: how it is done and how it could be done. Technical report, International Monetary Fund.
 • Oster, E. (2009). Does increased access increase equality? Gender and child health investments in India. Journal of Development Economics, 89(1), 62-76.
 • Özdamar, K. (2013). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi Cilt 2 (9. Baskı). Ankara: Nisan Kitabevi.
 • Persson, T., & Tabellini, G. (2006). Democracy and development: The devil in the details. American Economic Review, 96(2), 319-324.
 • Pollard, D. (1981). Strong consistency of k-means clustering. The Annals of Statistics, 135-140.
 • Rhodes, R. A. W. (1996). The new governance: governing without government. Political Studies, XLIV, 652-667.
 • Roy, D. K. (2005). Governance and development: The challenges for Bangladesh. The Bangladesh Development Studies, 31(3/4), 99-136.
 • Tatlıdil, H. (2002). Uygulamalı çok değişkenli istatistik analiz. Ankara: Ziraat Matbaacılık AŞ.
 • T.C. Dışişleri Bakanlığı. (2020). Birleşmiş Milletler Teşkilatı ve Türkiye. http://www.mfa.gov.tr/birlesmis-milletler-teskilati-ve-turkiye.tr.mfa adresinden erişildi.
 • Ünlükaplan, İ., & Canıkalp, E. (2015). Dünya bankası yönetişim göstergeleri ile Türkiye’nin yönetişim kalitesi konumunun belirlenmesi: Kümeleme analizi. Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, 37(2), 409-428.
 • Van de Walle, S. (2005, 29 Eylül-1 Ekim). Measuring bureaucratic quality in governance indicators. 8th Public Management Research Conference, Los Angeles, United States sunulan bildiri.
 • Wikipedia. (2020). Ülkeler listesi. https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%9Clkeler_listesi adresinden erişildi.
 • World Bank. (1992). Governance and development. Washington, DC: The World Bank Publication.
 • World Bank. (2007). Strengthening World Bank group engagement on governance and anticorruption. joint ministerial committee of the boards of governors of the bank and the fund on the transfer of real resources to developing Countries. Washington DC: World Bank Publication.
 • World Bank. (2020). Worldwide governance indicators website. http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports adresinden erişildi.
 • Zavadskas, E. K., & Turskis, Z. (2010). A new additive ratio assessment (ARAS) method in multi criteria decision making. Technological and Economic Development of Economy, 16(2), 159-172.

Yönetişim Göstergeleri Bağlamında Ülkelerin Kümeleme Analizi ve Aras İle Değerlendirilmesi

Yıl 2020, Cilt , Sayı 66, 301 - 318, 26.10.2020

Öz

Yönetişim, kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum ve vatandaşların yönetim süreçlerine dâhil olduğu çok düzlemli bir yönetim sürecidir. Bununla birlikte, 1990’lı yıllardan sonra ülke yönetimlerinde yönetişim yaklaşımının benimsenmesi ile ilgili öneriler ağırlık kazanmıştır. Bu bağlamda, yönetişim küresel, ulusal ve yerel anlamda uygulanması gerekli bir yönetim anlayışı olarak ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte Dünya Bankası, yönetişim yaklaşımının etkin olarak kullanılabilmesi ve ülkelerin yönetişim düzeylerini ölçebilmek amacıyla yönetişim göstergelerini belirli kriterlere göre oluşturmuştur. Bu çalışmanın amacı, Dünya Bankası’nın üç dönemine ait (1998, 2008 ve 2018) yönetişim verilerinin kümeleme analizi ve ARAS yöntemiyle değerlendirmektir. Bu kapsamda, ülkeler kümeleme analizi yöntemlerinde k-ortalama ile üç kümede sınıflandırılmış ve ARAS ile sıralamalar elde edilmiştir. Ayrıca, 1996-2018 yılları Dünya Bankası verilerine göre Türkiye’nin yönetişim bakımından sıralaması tespit edilmiş ve değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular, ülkelerin yönetişim kaliteleri ile gelişmişlik düzeyleri arasında benzerlik olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, Türkiye örneğinde olduğu gibi bazı ülkelerin kendine özgü koşulları yönetişim düzeyleri üzerinde etkili olmuştur.

Kaynakça

 • Acemoğlu, D., & Robinson. J. A. (2012). Why nations fail: the origins of power, prosperity, and poverty. New York: Crown Business.
 • Alpar, R. (2013). Uygulamalı çok değişkenli istatistik yöntemler (4. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Ayçin, E. (2019). Çok kriterli karar verme: Bilgisayar uygulamalı çözümler. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • BM. (2020). World economic situation and prospects 2020, New York, United States. www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/WESP2020_Annex.pdf adresinden erişildi.
 • Brewer, G. A., Choi, Y., & Walker, R. M. (2007). Accountability, corruption and government effectiveness in Asia: An exploration of world bank governance indicators. International Public Management Review, 8(2), 200-217.
 • Campos, N. F., & Nugent, J. B. (1999). Development performance and the institutions of governance: Evidence from East Asia and Latin America. World Development, 27(3), 439-452.
 • European Commission. (2019). Commission staff working document-Turkey 2019 report, Brussels: European Commission. https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-turkey-report.pdf adresinden erişildi.
 • Fayissa, B., & Nsiah, C. (2013). The impact of governance on economic growth in Africa. The Journal of Developing Areas, 47(1), 91-108.
 • Freedom House. (2018). Freedom in the World 2018: Turkey country report. Washington, DC: Freedom House. https://freedomhouse.org/sites/default/files/2020-02/FH_FIW_Report_2018_Final.pdf adresinden erişildi.
 • Freedom House. (2020). Freedom in the World 2019 table of country scores. https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores adresinden erişildi.
 • Gerring, J., Bond, P., Barndt W. T., & Moreno, C. (2005). Democracy and economic growth: A historical perspective. World Politics, 57(3), 323-364.
 • Gündoğdu, H. G. (2020). Türkiye’de kamu yönetiminde koordinasyon. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Dünya Bankası. (2020). GDP per capita (current US$). https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD adresinden erişildi.
 • Han, X., Khan, H., & Zhuang, J. (2014). Do governance indicators explain development performance? A cross-country analysis (ADB Economics Working Paper Series No.417)
 • IMF. (2019). World economic outlook database- 2019. https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/index.aspx adresinden erişildi.
 • Kaufmann, D., Kraay, A., & Zoido-Lobaton, P. (1999). Aggregating governance indicators. (World Bank Policy Research Working Paper No. 2195).
 • Kaufmann, D., & Kraay, A. (2002). Growth without governance. Economía, 3(1), 169-229.
 • Kaufmann, D., & Kraay, A. (2008). Governance indicators: Where are we, where should we be going?. The World Bank Research Observer, 23(1), 1-30.
 • Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). The Worldwide governance indicators: methodology and analytical issues (World Bank Policy Research Working Paper No. 5430).
 • Kubar, Y. (2016). Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kalkınma göstergeleri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki: Bir panel veri analizi (1995-2010). Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, (4), 65-99.
 • Nielsen, L. (2011). IMF working paper–classifications of countries based on their level of development: how it is done and how it could be done. Technical report, International Monetary Fund.
 • Oster, E. (2009). Does increased access increase equality? Gender and child health investments in India. Journal of Development Economics, 89(1), 62-76.
 • Özdamar, K. (2013). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi Cilt 2 (9. Baskı). Ankara: Nisan Kitabevi.
 • Persson, T., & Tabellini, G. (2006). Democracy and development: The devil in the details. American Economic Review, 96(2), 319-324.
 • Pollard, D. (1981). Strong consistency of k-means clustering. The Annals of Statistics, 135-140.
 • Rhodes, R. A. W. (1996). The new governance: governing without government. Political Studies, XLIV, 652-667.
 • Roy, D. K. (2005). Governance and development: The challenges for Bangladesh. The Bangladesh Development Studies, 31(3/4), 99-136.
 • Tatlıdil, H. (2002). Uygulamalı çok değişkenli istatistik analiz. Ankara: Ziraat Matbaacılık AŞ.
 • T.C. Dışişleri Bakanlığı. (2020). Birleşmiş Milletler Teşkilatı ve Türkiye. http://www.mfa.gov.tr/birlesmis-milletler-teskilati-ve-turkiye.tr.mfa adresinden erişildi.
 • Ünlükaplan, İ., & Canıkalp, E. (2015). Dünya bankası yönetişim göstergeleri ile Türkiye’nin yönetişim kalitesi konumunun belirlenmesi: Kümeleme analizi. Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, 37(2), 409-428.
 • Van de Walle, S. (2005, 29 Eylül-1 Ekim). Measuring bureaucratic quality in governance indicators. 8th Public Management Research Conference, Los Angeles, United States sunulan bildiri.
 • Wikipedia. (2020). Ülkeler listesi. https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%9Clkeler_listesi adresinden erişildi.
 • World Bank. (1992). Governance and development. Washington, DC: The World Bank Publication.
 • World Bank. (2007). Strengthening World Bank group engagement on governance and anticorruption. joint ministerial committee of the boards of governors of the bank and the fund on the transfer of real resources to developing Countries. Washington DC: World Bank Publication.
 • World Bank. (2020). Worldwide governance indicators website. http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports adresinden erişildi.
 • Zavadskas, E. K., & Turskis, Z. (2010). A new additive ratio assessment (ARAS) method in multi criteria decision making. Technological and Economic Development of Economy, 16(2), 159-172.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALELERİ
Yazarlar

Hakan GÜNDOĞDU (Sorumlu Yazar)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0656-4152
Türkiye


Ahmet AYTEKİN
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1536-7097
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 26 Ekim 2020
Başvuru Tarihi 27 Ağustos 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt , Sayı 66

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { dpusbe786260, journal = {Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1842}, eissn = {2587-005X}, address = {}, publisher = {Kütahya Dumlupınar Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {}, pages = {301 - 318}, doi = {}, title = {Yönetişim Göstergeleri Bağlamında Ülkelerin Kümeleme Analizi ve Aras İle Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Gündoğdu, Hakan and Aytekin, Ahmet} }
APA Gündoğdu, H. & Aytekin, A. (2020). Yönetişim Göstergeleri Bağlamında Ülkelerin Kümeleme Analizi ve Aras İle Değerlendirilmesi . Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , (66) , 301-318 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dpusbe/issue/57463/786260
MLA Gündoğdu, H. , Aytekin, A. "Yönetişim Göstergeleri Bağlamında Ülkelerin Kümeleme Analizi ve Aras İle Değerlendirilmesi" . Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2020 ): 301-318 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dpusbe/issue/57463/786260>
Chicago Gündoğdu, H. , Aytekin, A. "Yönetişim Göstergeleri Bağlamında Ülkelerin Kümeleme Analizi ve Aras İle Değerlendirilmesi". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2020 ): 301-318
RIS TY - JOUR T1 - Yönetişim Göstergeleri Bağlamında Ülkelerin Kümeleme Analizi ve Aras İle Değerlendirilmesi AU - Hakan Gündoğdu , Ahmet Aytekin Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 301 EP - 318 VL - IS - 66 SN - 1302-1842-2587-005X M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yönetişim Göstergeleri Bağlamında Ülkelerin Kümeleme Analizi ve Aras İle Değerlendirilmesi %A Hakan Gündoğdu , Ahmet Aytekin %T Yönetişim Göstergeleri Bağlamında Ülkelerin Kümeleme Analizi ve Aras İle Değerlendirilmesi %D 2020 %J Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1842-2587-005X %V %N 66 %R %U
ISNAD Gündoğdu, Hakan , Aytekin, Ahmet . "Yönetişim Göstergeleri Bağlamında Ülkelerin Kümeleme Analizi ve Aras İle Değerlendirilmesi". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / 66 (Ekim 2020): 301-318 .
AMA Gündoğdu H. , Aytekin A. Yönetişim Göstergeleri Bağlamında Ülkelerin Kümeleme Analizi ve Aras İle Değerlendirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; (66): 301-318.
Vancouver Gündoğdu H. , Aytekin A. Yönetişim Göstergeleri Bağlamında Ülkelerin Kümeleme Analizi ve Aras İle Değerlendirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; (66): 301-318.
IEEE H. Gündoğdu ve A. Aytekin , "Yönetişim Göstergeleri Bağlamında Ülkelerin Kümeleme Analizi ve Aras İle Değerlendirilmesi", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı. 66, ss. 301-318, Eki. 2020

Dergimiz EBSCOhost, ULAKBİM/Sosyal Bilimler Veri Tabanında, SOBİAD ve Türk Eğitim İndeksi'nde yer alan uluslararası hakemli bir dergidir.