Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Dynamics of Human Development, Trade Openness and Economic Growth: A Study on G-20 Countries

Yıl 2021, Cilt , Sayı 69, 121 - 134, 30.07.2021
https://doi.org/10.51290/dpusbe.848388

Öz

This study, it is aimed to examine the relationships between the human development index, trade openness and economic growth for the G-20 country group for the period of 2005-2018 within the scope of panel data analysis. In the study, the error correction model is estimated with the expanded mean group estimator by performing cross-section dependency, homogeneity, cointegration and panel causality tests. As a result of the study, it is determined that there is a mutual causality between human development and per capita national income, while there is a relationship from human development to openness rate and from openness to per capita national income. It is determined that human development has a positive and significant effect on per capita national income across G-20 countries, with the highest effect in China, Indonesia and South Korea, and the lowest in Saudi Arabia. Besides, the effect of the increase in per capita income on human development is positive and significant, with the highest effect in Canada, Australia and France, and the least in Germany. The values for openness rate vary by country.

Kaynakça

 • Alam, M. M. ve Murad, M. W. (2020). The impacts of economic growth, trade openness and technological progress on renewable energy use in organization for economic co-operation and development countries. Renewable Energy, 145, 382-390.
 • Alam, K. J. ve Sumon, K. K. (2020). Causal relationship between trade openness and economic growth: A panel data analysis of Asian countries. International Journal of Economics and Financial Issues, 10(1), 118-126.
 • Anand, S. (2018). Recasting human development measures (Working Paper, 23). International Inequalities Institute, London School of Economics and Political Science, London, UK.
 • Anand, S. ve Sen, A. (1994). Human development index: Methodology and measurement. United Nations Development Programme, Human Develpoment Reports Office Occasional Papers. Erişim adresi: http://hdr.undp.org/sites/default/files/oc12.pdf (31.12.2019).
 • Bandara, A., Dehejia, R. ve Lavie-Rouse, S. (2014). The nexus between human development and growth, (THDR 2014: Background Paper No. 4, ESRF Discussion Paper 58). Erişim adresi: http://www.thdr.or.tz/docs/THDR-BP-4.pdf (03.12.2019).
 • Büyükakın, F. ve Jallow, L. (2019). Ticari açıklık ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi: Gambiya örneği. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 441-474.
 • Canbaloğlu, B. ve Gürgün G. (2019). Finansal sektör gelişimi, ticari açıklık ve ekonomik büyüme ilişkisi: Yükselen piyasa ve gelişmekte olan ekonomiler Panel-Var örneği. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 17(1), 441-457. Erişim adresi: http://dx.doi.org/10.11611-/yead.423374.
 • Çoban, M. N. (2019). Ticari dışa açıklığın insani gelişmişlik üzerine etkisi: V4 ülkeleri için panel veri analizi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 62, 155-169.
 • Dünya Bankası (2020). Erişim adresi: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators (07.02.2020).
 • Fakhr, Z. S. ve Sheikhbahaie, A. (2008). Openness, growth, and development: Evidence from a panel of East Asian Countries. Iranian Economic Review, 13(22), 157-174.
 • Güngör, B. ve Kurt, S. (2007). Dışa açıklık ve kalkınma ilişkisi (1968-2003): Türkiye örneği. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21(2), 197-210.
 • Güriş, S. (2018). Uygulamalı panel veri ekonometrisi. Der Yayınları: 481.
 • İNGEV, (2020). İnsani gelişme nedir? Erişim adresi: https://ingev.org/hakkimizda/insani-gelisme-nedir/ (24.12.2020).
 • Kabadayı, B. (2013). Human development and trade openness: A case study on developing countries. Advances in Management & Applied Economics, 3(3), 193-199.
 • Kong, Q., Peng, D., Ni, Y., Jiang, X. ve Wang, Z. (2020). Trade openness and economic growth quality of China: Empirical analysis using ARDL model. Finance Research Letters, 101488.
 • Maqin, R. A. ve Sidharta, I. (2017). The relationship of economic growth with human development and electricity consumption in Indonesia. International Journal of Energy Economics and Policy, 7(3), 201-207.
 • Mtiraoui, A. (2015). Openness, human capital and economic growth In MENA: Theoretical foundations and application to dynamic panel data, (MPRA Paper No. 61530). Erişim adresi: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/61530/ (11.01.2021).
 • Nartgün, Ş. S., Kösterelioğlu, M. A. ve Sipahioğlu, M. (2013). İnsani gelişim indeksi göstergeleri açısından AB üyesi ve AB üyeliğine aday ülkelerin karşılaştırılması. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 80-89.
 • Nourzad, F. ve Powell J. J. (2003). Openness, growth, and development: evidence from a panel of developing countries. Scientific Journal of Administrative Development, 1(1), 72-94.
 • Özel, H. A. (2012). Küreselleşme sürecinde ticari ve finansal açıklığın ekonomik büyüme üzerine etkisi: Türkiye örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi, 10(19), 21-43.
 • Snowdon, B. ve Vane, H. (2017). Modern makroekonomi temelleri gelişimi ve bugünü. Efil Yayınevi.
 • Şahin, G. ve Gökdemir, L. (2016). İnsani gelişme endeksi bileşenlerinin Türkiye ölçeğinde ARDL sınır testi ile sınanması. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 2(1), 1‐24.
 • Tsaurai, K. (2017). Examining the inter-linkages between trade openness, human capital development and growth in selected emerging markets. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 21(3), 1-14.
 • TUİK (2020). Erişim adresi: https://biruni.tuik.gov.tr/secilmisgostergeler/sorguSayfa.do-?target=degisken (07.02.2020).
 • Türedi, S. ve Berber, M. (2010). Finansal kalkınma, ticari açıklık ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki: Türkiye üzerine bir analiz. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (35), 301-316.
 • Uçan, O. ve Koçak, E. (2018). İnsani gelişme endeksi ile büyüme ilişkisi: Pedroni eşbütünleşme örneği. Journal of Politics, Economy and Management (JOPEM), 1(2), 55-61.
 • UNDP, (2020). “Human Development Report 2020”, The next frontier: Human development and the Anthropocene. Erişim adresi: https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/library-/human_develo-pment/hdr-2020.html (24.12.2020).
 • UNDP, (2006). National Human Development Report, International Trade And Human Development: Lao PDR 2006: The Third Lao PDR National Human Development Report. Committee for Planning and Investment National Statistics Centre United Nations Development Programme. Erişim adresi: http://hdr.undp.org/sites/default/files/lao_2006-_en.pdf (31. 12. 2019).
 • Uslu, H. (2019). Ticari dışa açıklık ve ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye için çoklu yapısal kırılmalı bir analiz. Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi, 3 (1), 39-64.
 • Yanikkaya, H. (2003). Trade openness and economic growth: A cross-country empirical ınvestigation. Journal Of Development Economics, 72(1), 57-89.
 • Yerdelen Tatoğlu, F. (2018). Panel zaman serileri analizi. Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş.
 • Zanbak, M. ve R. Özeş Özgür, (2019). İnsani gelişme endeksi bağlamında Avrupa Birliği’ne üye ve aday ülkelerin karşılaştırmalı analizi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 17(2), 175-192. Erişim adresi: http://dx.doi.org/10.11611/yead.501903.

İnsani Gelişme, Ticari Dışa Açıklık ve Ekonomik Büyüme Dinamikleri: G-20 Ülkeleri Üzerine Bir İnceleme

Yıl 2021, Cilt , Sayı 69, 121 - 134, 30.07.2021
https://doi.org/10.51290/dpusbe.848388

Öz

Bu çalışmada 2005-2018 dönemi G-20 ülke grubu için insani gelişme endeksi, ticari dışa açıklık ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkilerin panel veri analizi kapsamında incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, yatay kesit bağımlılığı, homojenlik, eşbütünleşme ve panel nedensellik testleri yapılarak genişletilmiş ortalama grup tahmincisi ile hata düzeltme modeli tahmin edilmiştir. Çalışma sonucunda insani gelişme ve kişi başı milli gelir arasında karşılıklı nedensellik var iken insani gelişmeden dışa açıklık oranına ve dışa açıklık oranından da kişi başı milli gelire doğru bir ilişki olduğu saptanmıştır. İnsani gelişmenin G-20 ülkelerinin genelinde kişi başı milli gelir üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu, bu etkinin en fazla Çin, Endonezya ve Güney Kore’de, en düşük ise Suudi Arabistan’da olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca kişi başı milli gelirdeki artışın da insani gelişme üzerindeki etkisi pozitif ve anlamlı olup en fazla etki Kanada, Avustralya ve Fransa’da iken, en az etki ise Almanya’dadır. Dışa açıklık oranı ile ilgili değerler ülkelere göre değişiklik göstermektedir.

Kaynakça

 • Alam, M. M. ve Murad, M. W. (2020). The impacts of economic growth, trade openness and technological progress on renewable energy use in organization for economic co-operation and development countries. Renewable Energy, 145, 382-390.
 • Alam, K. J. ve Sumon, K. K. (2020). Causal relationship between trade openness and economic growth: A panel data analysis of Asian countries. International Journal of Economics and Financial Issues, 10(1), 118-126.
 • Anand, S. (2018). Recasting human development measures (Working Paper, 23). International Inequalities Institute, London School of Economics and Political Science, London, UK.
 • Anand, S. ve Sen, A. (1994). Human development index: Methodology and measurement. United Nations Development Programme, Human Develpoment Reports Office Occasional Papers. Erişim adresi: http://hdr.undp.org/sites/default/files/oc12.pdf (31.12.2019).
 • Bandara, A., Dehejia, R. ve Lavie-Rouse, S. (2014). The nexus between human development and growth, (THDR 2014: Background Paper No. 4, ESRF Discussion Paper 58). Erişim adresi: http://www.thdr.or.tz/docs/THDR-BP-4.pdf (03.12.2019).
 • Büyükakın, F. ve Jallow, L. (2019). Ticari açıklık ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi: Gambiya örneği. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 441-474.
 • Canbaloğlu, B. ve Gürgün G. (2019). Finansal sektör gelişimi, ticari açıklık ve ekonomik büyüme ilişkisi: Yükselen piyasa ve gelişmekte olan ekonomiler Panel-Var örneği. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 17(1), 441-457. Erişim adresi: http://dx.doi.org/10.11611-/yead.423374.
 • Çoban, M. N. (2019). Ticari dışa açıklığın insani gelişmişlik üzerine etkisi: V4 ülkeleri için panel veri analizi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 62, 155-169.
 • Dünya Bankası (2020). Erişim adresi: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators (07.02.2020).
 • Fakhr, Z. S. ve Sheikhbahaie, A. (2008). Openness, growth, and development: Evidence from a panel of East Asian Countries. Iranian Economic Review, 13(22), 157-174.
 • Güngör, B. ve Kurt, S. (2007). Dışa açıklık ve kalkınma ilişkisi (1968-2003): Türkiye örneği. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21(2), 197-210.
 • Güriş, S. (2018). Uygulamalı panel veri ekonometrisi. Der Yayınları: 481.
 • İNGEV, (2020). İnsani gelişme nedir? Erişim adresi: https://ingev.org/hakkimizda/insani-gelisme-nedir/ (24.12.2020).
 • Kabadayı, B. (2013). Human development and trade openness: A case study on developing countries. Advances in Management & Applied Economics, 3(3), 193-199.
 • Kong, Q., Peng, D., Ni, Y., Jiang, X. ve Wang, Z. (2020). Trade openness and economic growth quality of China: Empirical analysis using ARDL model. Finance Research Letters, 101488.
 • Maqin, R. A. ve Sidharta, I. (2017). The relationship of economic growth with human development and electricity consumption in Indonesia. International Journal of Energy Economics and Policy, 7(3), 201-207.
 • Mtiraoui, A. (2015). Openness, human capital and economic growth In MENA: Theoretical foundations and application to dynamic panel data, (MPRA Paper No. 61530). Erişim adresi: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/61530/ (11.01.2021).
 • Nartgün, Ş. S., Kösterelioğlu, M. A. ve Sipahioğlu, M. (2013). İnsani gelişim indeksi göstergeleri açısından AB üyesi ve AB üyeliğine aday ülkelerin karşılaştırılması. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 80-89.
 • Nourzad, F. ve Powell J. J. (2003). Openness, growth, and development: evidence from a panel of developing countries. Scientific Journal of Administrative Development, 1(1), 72-94.
 • Özel, H. A. (2012). Küreselleşme sürecinde ticari ve finansal açıklığın ekonomik büyüme üzerine etkisi: Türkiye örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi, 10(19), 21-43.
 • Snowdon, B. ve Vane, H. (2017). Modern makroekonomi temelleri gelişimi ve bugünü. Efil Yayınevi.
 • Şahin, G. ve Gökdemir, L. (2016). İnsani gelişme endeksi bileşenlerinin Türkiye ölçeğinde ARDL sınır testi ile sınanması. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 2(1), 1‐24.
 • Tsaurai, K. (2017). Examining the inter-linkages between trade openness, human capital development and growth in selected emerging markets. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 21(3), 1-14.
 • TUİK (2020). Erişim adresi: https://biruni.tuik.gov.tr/secilmisgostergeler/sorguSayfa.do-?target=degisken (07.02.2020).
 • Türedi, S. ve Berber, M. (2010). Finansal kalkınma, ticari açıklık ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki: Türkiye üzerine bir analiz. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (35), 301-316.
 • Uçan, O. ve Koçak, E. (2018). İnsani gelişme endeksi ile büyüme ilişkisi: Pedroni eşbütünleşme örneği. Journal of Politics, Economy and Management (JOPEM), 1(2), 55-61.
 • UNDP, (2020). “Human Development Report 2020”, The next frontier: Human development and the Anthropocene. Erişim adresi: https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/library-/human_develo-pment/hdr-2020.html (24.12.2020).
 • UNDP, (2006). National Human Development Report, International Trade And Human Development: Lao PDR 2006: The Third Lao PDR National Human Development Report. Committee for Planning and Investment National Statistics Centre United Nations Development Programme. Erişim adresi: http://hdr.undp.org/sites/default/files/lao_2006-_en.pdf (31. 12. 2019).
 • Uslu, H. (2019). Ticari dışa açıklık ve ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye için çoklu yapısal kırılmalı bir analiz. Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi, 3 (1), 39-64.
 • Yanikkaya, H. (2003). Trade openness and economic growth: A cross-country empirical ınvestigation. Journal Of Development Economics, 72(1), 57-89.
 • Yerdelen Tatoğlu, F. (2018). Panel zaman serileri analizi. Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş.
 • Zanbak, M. ve R. Özeş Özgür, (2019). İnsani gelişme endeksi bağlamında Avrupa Birliği’ne üye ve aday ülkelerin karşılaştırmalı analizi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 17(2), 175-192. Erişim adresi: http://dx.doi.org/10.11611/yead.501903.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALELERİ
Yazarlar

Habibe YAMAN (Sorumlu Yazar)
Burdur Mehmet Akif Ersoy üniversitesi
0000-0002-9212-3264
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Temmuz 2021
Başvuru Tarihi 28 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt , Sayı 69

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { dpusbe848388, journal = {Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1842}, eissn = {2587-005X}, address = {}, publisher = {Kütahya Dumlupınar Üniversitesi}, year = {2021}, number = {69}, pages = {121 - 134}, doi = {10.51290/dpusbe.848388}, title = {İnsani Gelişme, Ticari Dışa Açıklık ve Ekonomik Büyüme Dinamikleri: G-20 Ülkeleri Üzerine Bir İnceleme}, key = {cite}, author = {Yaman, Habibe} }
APA Yaman, H. (2021). İnsani Gelişme, Ticari Dışa Açıklık ve Ekonomik Büyüme Dinamikleri: G-20 Ülkeleri Üzerine Bir İnceleme . Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , (69) , 121-134 . DOI: 10.51290/dpusbe.848388
MLA Yaman, H. "İnsani Gelişme, Ticari Dışa Açıklık ve Ekonomik Büyüme Dinamikleri: G-20 Ülkeleri Üzerine Bir İnceleme" . Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2021 ): 121-134 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dpusbe/issue/64296/848388>
Chicago Yaman, H. "İnsani Gelişme, Ticari Dışa Açıklık ve Ekonomik Büyüme Dinamikleri: G-20 Ülkeleri Üzerine Bir İnceleme". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2021 ): 121-134
RIS TY - JOUR T1 - İnsani Gelişme, Ticari Dışa Açıklık ve Ekonomik Büyüme Dinamikleri: G-20 Ülkeleri Üzerine Bir İnceleme AU - Habibe Yaman Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.51290/dpusbe.848388 DO - 10.51290/dpusbe.848388 T2 - Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 121 EP - 134 VL - IS - 69 SN - 1302-1842-2587-005X M3 - doi: 10.51290/dpusbe.848388 UR - https://doi.org/10.51290/dpusbe.848388 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi İnsani Gelişme, Ticari Dışa Açıklık ve Ekonomik Büyüme Dinamikleri: G-20 Ülkeleri Üzerine Bir İnceleme %A Habibe Yaman %T İnsani Gelişme, Ticari Dışa Açıklık ve Ekonomik Büyüme Dinamikleri: G-20 Ülkeleri Üzerine Bir İnceleme %D 2021 %J Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1842-2587-005X %V %N 69 %R doi: 10.51290/dpusbe.848388 %U 10.51290/dpusbe.848388
ISNAD Yaman, Habibe . "İnsani Gelişme, Ticari Dışa Açıklık ve Ekonomik Büyüme Dinamikleri: G-20 Ülkeleri Üzerine Bir İnceleme". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / 69 (Temmuz 2021): 121-134 . https://doi.org/10.51290/dpusbe.848388
AMA Yaman H. İnsani Gelişme, Ticari Dışa Açıklık ve Ekonomik Büyüme Dinamikleri: G-20 Ülkeleri Üzerine Bir İnceleme. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; (69): 121-134.
Vancouver Yaman H. İnsani Gelişme, Ticari Dışa Açıklık ve Ekonomik Büyüme Dinamikleri: G-20 Ülkeleri Üzerine Bir İnceleme. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; (69): 121-134.
IEEE H. Yaman , "İnsani Gelişme, Ticari Dışa Açıklık ve Ekonomik Büyüme Dinamikleri: G-20 Ülkeleri Üzerine Bir İnceleme", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı. 69, ss. 121-134, Tem. 2021, doi:10.51290/dpusbe.848388

Dergimiz EBSCOhost, ULAKBİM/Sosyal Bilimler Veri Tabanında, SOBİAD ve Türk Eğitim İndeksi'nde yer alan uluslararası hakemli bir dergidir.