Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı 3, Sayfalar 1073 - 1086 2019-07-31

Türkiye Mobilya ve Levha İşletmelerinin Performans Algısı
Performance Perception of Furniture and Panel Factories in Turkey

Ahmet Bora KIRKLIKÇI [1] , Tarık GEDİK [2]


Küreselleşmenin hızla arttığı ve devamında getirdiği yoğun rekabette işletmelerin başarılı olabilmeleri için daha yüksek performansta çalışmaları gerekmektedir. İşletmelerde performansın belirlenmesinde sadece nicel verilerin yeterli olmadığı, nitel verilere de gereksinim duyulmaktadır. Günümüz üretim şartlarında işletmelerin performans değerlendirme yaklaşımlarını gözden geçirmeleri gerekmektedir. Yapılan bu çalışma ile Türkiye mobilya ve levha sektöründe faaliyette bulunan, 10 ve daha fazla çalışanı olan işletmelerin performans algıları araştırılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda Türkiye’de faaliyette bulunan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Yonga Levha Sanayicileri Derneğine kayıtlı bulunan 2622 işletme çalışmanın evrenini oluşturmuştur. Çalışma kapsamında 493 işletmeden veri elde edilmiş ve işletmelerin performans algıları 11 soru ve 44 değişkenden oluşan bir anket ile ölçülmeye çalışılmıştır. Yapılan istatistiksel değerlendirmeler sonucunda, performans üzerine etkili ana faktörlerin; verimlilik, işletme gelirleri ve yeni ürün geliştirme yeteneklerinin olduğu görülmüştür. Katılımcıların performans algıları bakımından mobilya işletmelerinin levha işletmelerinden daha iyi konumda oldukları ileri sürülmüştür. İşletmelerde çalışan sayısı arttıkça performans algısının daha olumlu geliştiği tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen sonuçlardan yola çıkılarak işletmelerin daha yüksek performansa ulaşabilmeleri için bazı önerilerde bulunulmuştur.   

Performans algısı, mobilya sanayi, levha sanayi, Türkiye
 • [1] A. Göksel, İşletmelerde Performans Değerleme Sistemi Tasarımı, Ankara, Türkiye: Gazi Kitabevi, 2011, ss. 178.
 • [2] A. Coşkun, Stratejik Performans Yönetimi ve Performans Karnesi, 2. Baskı, İstanbul, Türkiye: Literatür Yayıncılık, 2007, ss. 273.
 • [3] N. Bayyurt, "İşletmelerde Performans Değerlendirmenin Önemi ve Performans Göstergeleri Arasındaki İlişkiler," Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, c. 53, s. 1, ss. 577-592, 2007.
 • [4] Anonim (A), (Haziran 2016). Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Üye Kayıtları Listesi. [Online]. Erişim: http://www.sanayi.tobb.org.tr.
 • [5] Anonim (B), (Haziran 2016). Türkiye Yonga Levha Sanayicileri Derneği Üye Kayıtları Listesi. [Online]. Erişim: https://www.orsiad.com.tr/tag/mdf-ve-yonga-levha-sanayicileri-dernegi
 • [6] J.S. Dorman, R.E. LaPorte, R.A. Stone, M. Trucco, “Worldwide Differences in the Incidence of Type I Diabetes are Associated with Amino Acid Variation at Position 57 of the HLA-DQ Beta Chain,” Proc Natl Acad Sci. USA 87, 1990.
 • [7] B.K. Göktaş, “Toplam kalite yönetimi ilkeleri uygulamalarının işletme performansı üzerine etkileri,” Yüksek lisans tezi, İşletme (MBA) Bölümü, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 2004.
 • [8] H.H. Arısoy, “İşletme performansının ve website kullanımının pazar odaklılığa etkisi: KOBİ'lere yönelik bir uygulama,” Yüksek lisans tezi, İşletme Bölümü, Niğde Üniversitesi, Niğde, Türkiye, 2010.
 • [9] S. Karayel, “Yenilikçi bir örgütlenme modeli olarak "kümelenme" ile işletme performansı ilişkisi: Ayakkabıcılık sektöründe bir araştırma,” Doktora tezi, İşletme Bölümü, Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye, 2010.
 • [10] M. Koçyiğit, “Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler’de (KOBİ) Toplam kalite yönetimi (TKY) kritik faktörlerinin örgütsel performans üzerine etkileri: İzmir ilindeki gıda işletmelerinde bir uygulama,” Yüksek lisans tezi, İşletme Bölümü, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Türkiye, 2010.
 • [11] D. Özilhan, “Kaynak temelli teori bağlamında üretim ve pazarlama stratejilerinin işletme performansı üzerine etkisi: Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirketlerde bir uygulama,” Doktora tezi, İşletme Bölümü, Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye, 2010.
 • [12] S. Sevimler, “Toplam kalite yönetimi unsurları ve unsurlarından biri olan eğitim ile işletme performansı arasındaki ilişki,” Yüksek lisans tezi, İşletme Bölümü, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Türkiye, 2010.
 • [13] D. Yıldız, “Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) uygulamalarının işletme performansına etkileri ve bir uygulama,” Yüksek lisans tezi, İşletme Bölümü, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Türkiye, 2010.
 • [14] M.H. Mete, “İmalat sanayi işletmelerinde verimlilik yönetimi ve karşılaştırmalı bir alan çalışması,” Yüksek lisans tezi, İşletme Bölümü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 2010.
 • [15] M. Çemberci, “Tedarik zinciri yönetimi performansının göstergeleri ve firma performansı üzerine etkileri: Kavramsal model önerisi,” Doktora tezi, İşletme Bölümü, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Gebze, Türkiye, 2011.
 • [16] B. Güler, “Bilgi sistemleri üst düzey yöneticisi teknik geçmişi’ nin, BT olgunluğu, BT-İş uyumluluğu ve işletme performansı üzerindeki etkisi,” Yüksek lisans tezi, İşletme Bölümü, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 2011.
 • [17] Ö. Özer, “Kurumsal girişimcilik ve işletme performansı ilişkisi: Dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde uygulama,” Doktora tezi, Turizm İşletmeciliği Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye, 2011.
 • [18] M. Mesci, “Bilgi yönetimi, yenilik ve işletme performansı arasındaki ilişkide ara değişkenlerin etkisi: Beş yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma,” Doktora tezi, İşletme Bölümü, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye, 2011.
 • [19] H. Gül, “İşletmelerdeki kurumsallaşma düzeyinin işletme performansına etkisi: Konaklama işletmelerinde bir uygulama,” Yüksek lisans tezi, Turizm İşletmeciliği Bölümü, Nevşehir Üniversitesi, Nevşehir, Türkiye, 2012.
 • [20] N. Maimaitimin, “Çin’in Guangdong bölgesindeki üretim işletmelerinin toplam kalite yönetimi (TKY) uygulamalarının işletme performansı üzerindeki etkisi,” Yüksek lisans tezi, İşletme Bölümü, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Türkiye, 2015.
 • [21] SPSS Base 12.0, Bilgisayar Programı, SPSS Institute Inc., 2003.
 • [22] L.J. Cronbach, “Coefficent Alpha and the Internal Structure of Tests,” Psichometrika Journal, vol. 16, no. 3, pp. 297-334, 1951.
 • [23] L.G. Portney, M. P. Watkins, Foundation of Clinical Research. pp. 42-44, 56-57, 72-73, 1993.
 • [24] K. Özdamar, Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi, 5. Baskı, Eskişehir, Türkiye: Kaan Kitabevi, 2004.
 • [25] H. Şencan, Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Geçerlilik ve Güvenilirlik, 1. Basım, Ankara, Türkiye: Seçkin Yayıncılık, 2005, ss. 420
 • [26] A. Kayış, SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Editör Kalaycı, Ş., 19. Bölüm, 4. Baskı, Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti., 426, s., Ankara. 2009.
 • [27] Ş. Erdoğmuş, E. Koç ve S. Ayhan, “Türkiye’de Yaygın Kullanılan Web Portallarının Kullanıcı Hislerine Dayanılarak Kansei Mühendisliği ile Değerlendirilmesi,” Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c. 26, s. 2, ss. 15-34, 2011.
 • [28] EQS 6, Bilgisayar Programı, Encino (CA): Multivariate Software, 2006.
 • [29] Y.S. Gültekin, “Devlet orman işletmelerinde dikili ağaç satışı uygulamasının yapısal eşitlik modellemesi ile analizi,” Doktora tezi, Orman Mühendisliği Bölümü, Düzce Üniversitesi, Düzce, Türkiye, 2015.
 • [30] F. Canıtez, “Kurumsal tasarımın kurumsal imaj ve kurumsal itibar oluşumu üzerine etkisinin hizmet sektöründe incelenmesi: THY örneği,” Doktora tezi, İşletme Bölümü, Haliç Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 2016.
 • [31] C.İ. Sarıoğlu, “Bilişsel ve Duyuşsal Hizmet Kalitesinin Tüketicinin Değiştirme Niyeti Üzerine Etkisi ve Değiştirme Maliyetinin Ilımlaştırıcı Rolü: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma,” Uluslararasi İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 22. UPK Ahmet Hamdi İslamoğlu Özel Sayısı, ss. 79-94, 2017.
 • [32] K.C. Akyüz, T. Gedik ve İ. Akyüz, "Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesinde Yer Alan İşletmelerinin Rekabet Stratejileri ve Kalite Anlayışları", Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, c. 2, s. 4, ss. 65-82, 201 0
 • [33] G. Akman, C. Özkan ve H. Eriş, “Strateji Odaklılık ve Firma Stratejilerinin Firma Performansına Etkisinin Analizi,” İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, c. 7, s. 13, ss. 93-115, 2008
 • [34] A. Türkyılmaz, Ş. Okay, L. Temizer ve M.E. Bulak, “Denizli KOBİ’lerinde TKY Uygulamalarının Firma Performansına Etkilerinin Analizi,” Ege Akademik Bakış Dergisi, c. 12, s. 1, ss. 31-39, 2012.
 • [35] C. Eynullayev ve C. Özler, “Kurum Performansının Değerlendirilmesinde İç ve Dış Müşteri Memnuniyetinin Ölçülmesi ve Yönetilmesi,” Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 14, s. 4, ss. 31-64, 2012.
 • [36] A.B. Hayta, “Çalışma Ortamı Koşullarının İşletme Verimliliği Üzerine Etkisi,” Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, s. 1, ss. 22-33, 2007
 • [37] Z. Akal, İşletmelerde Performans Ölçüm ve Denetimi, 7. Basım, Ankara, Türkiye: Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, Yayın no. 473, 2011, ss. 463
 • [38] Ş. Özgener, “Çalışma Hayatında Esnekliğin İşletme Verimliliği Üzerine Etkileri Karşılaştırmalı Bir Çalışma,” Amme İdaresi Dergisi, c. 38, s. 3, ss. 51-79, 2005
 • [39] İ. Yıldırım, K.C. Akyüz, T. Gedik, Y. Balaban ve Y. Çabuk, "Türkiye Ahşap Levha Endüstrisinin Avrupa Birliği Ülkeleri ile Rekabet Edebilirliği", Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi Dergisi, c.10, s. 13, ss.11-22, 2008
 • [40] Y. Yılmaz, “İşletmelerde kurumsallaşmanın yenilik ve performansa etkisi,” Yüksek lisans tezi, Strateji Bilimi Bölümü, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Gebze, Türkiye, 2007.
 • [41] G.B. Navaretti, M. Galeotti and A. Mattozzi, “Moving skills from hands to heads: does importing technology affect export performance in textiles?,” Research Policy, vol. 33, no. 6, pp. 879-895, 2004
 • [42] H. Yıldırmaz, “The impact of knowledge management capabilities on new product development and company performance (an application of structural equation modeling - SEM),” Ph.D. dissertation, Management and Organization, Yeditepe University, İstanbul, Türkiye, 2008.
 • [43] G. Günday, G. Ulusoy, K. Kılıç ve L. Alpkan, “Effects of innovation types on firm performance,” International Journal of Production Economicsnt, vol. 133, no. 2, pp. 662-676, 2011
 • [44] O. Küçük ve G. Kocaman, “Müşteri Yönlülük, İnovasyon Yönlülük ve İşletme Performans İlişkisi: Bir Uygulama,” International Journal of Social Science, vol. 3, no. 29, pp. 37-52, 2014
 • [45] H. Keskin, S. Zehir ve H. Ayar, “Pazar Yönelimi ve Firma Performansı İlişkisi: Farklılaştırma Stratejisinin Aracı Rolü,” Doğuş Üniversitesi Dergisi, c. 17 s. 1, ss. 111-127, 2016.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ahmet Bora KIRKLIKÇI (Sorumlu Yazar)
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Tarık GEDİK
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { dubited489282, journal = {Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2446}, address = {}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {1073 - 1086}, doi = {10.29130/dubited.489282}, title = {Türkiye Mobilya ve Levha İşletmelerinin Performans Algısı}, key = {cite}, author = {Kırklıkçı, Ahmet Bora and Gedi̇k, Tarık} }
APA Kırklıkçı, A , Gedi̇k, T . (2019). Türkiye Mobilya ve Levha İşletmelerinin Performans Algısı . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi , 7 (3) , 1073-1086 . DOI: 10.29130/dubited.489282
MLA Kırklıkçı, A , Gedi̇k, T . "Türkiye Mobilya ve Levha İşletmelerinin Performans Algısı" . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 7 (2019 ): 1073-1086 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dubited/issue/46290/489282>
Chicago Kırklıkçı, A , Gedi̇k, T . "Türkiye Mobilya ve Levha İşletmelerinin Performans Algısı". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 7 (2019 ): 1073-1086
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye Mobilya ve Levha İşletmelerinin Performans Algısı AU - Ahmet Bora Kırklıkçı , Tarık Gedi̇k Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29130/dubited.489282 DO - 10.29130/dubited.489282 T2 - Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1073 EP - 1086 VL - 7 IS - 3 SN - -2148-2446 M3 - doi: 10.29130/dubited.489282 UR - https://doi.org/10.29130/dubited.489282 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Türkiye Mobilya ve Levha İşletmelerinin Performans Algısı %A Ahmet Bora Kırklıkçı , Tarık Gedi̇k %T Türkiye Mobilya ve Levha İşletmelerinin Performans Algısı %D 2019 %J Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2446 %V 7 %N 3 %R doi: 10.29130/dubited.489282 %U 10.29130/dubited.489282
ISNAD Kırklıkçı, Ahmet Bora , Gedi̇k, Tarık . "Türkiye Mobilya ve Levha İşletmelerinin Performans Algısı". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 7 / 3 (Temmuz 2019): 1073-1086 . https://doi.org/10.29130/dubited.489282
AMA Kırklıkçı A , Gedi̇k T . Türkiye Mobilya ve Levha İşletmelerinin Performans Algısı. DÜBİTED. 2019; 7(3): 1073-1086.
Vancouver Kırklıkçı A , Gedi̇k T . Türkiye Mobilya ve Levha İşletmelerinin Performans Algısı. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2019; 7(3): 1073-1086.