Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı 3, Sayfalar 1488 - 1499 2019-07-31

Çalışma Saatlerinin Çalışan Memnuniyeti Üzerine Etkisi

Caner AYDIN [1] , Derya SEVİM KORKUT [2]


Bu çalışma ile çalışma saatlerinin çalışan memnuniyeti üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Anket yöntemi veri toplama yöntemi olarak kullanılmıştır. Anket formu Batı Karadeniz Bölgesinde (Düzce, Bolu, Karabük, Kastamonu, Bartın, Zonguldak) mobilya endüstrisinde faaliyet gösteren işletme çalışanlarına uygulanmıştır. Batı Karadeniz Bölgesi işletme sayısı bakımından Türkiye’deki orman ürünleri sanayi sektörünü büyük oranda temsil ettiği için çalışma bu bölgede yapılmıştır. Anketlerden elde edilen veriler SPSS ortamına aktarılarak, istatistiksel yöntemlerle değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda; katılımcıların %70,5’i tek vardiyalı çalışma sisteminde çalıştıklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların haftalık, 2 haftalık ve aylık olarak vardiya dönüşümü yaptıkları ve en verimli vardiyanın tek vardiya sistemi olduğu belirlenmiştir. Ayrıca katılımcıların  %38,3’ü çalıştıkları işten memnun olduklarını, %32,4’ü ise çalışma saatlerinden memnun olduklarını belirtmişlerdir. 

çalışma saatleri, çalışan memnuniyeti
 • [1] Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, “Türkiye mobilya ürünleri meclisi sektör raporu,” Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye, Rap. 2013/188, 2012.
 • [2] S. Sakarya ve Ş. Canlı, “Mobilya sektör raporu,” Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Türkiye, Rap.1, 2011.
 • [3] S. Sakarya ve Ö. Doğan, “Mobilya sektör raporu,” Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, Türkiye, Rap. 1, 2014.
 • [4] Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, “Türkiye mobilya ürünleri meclisi sektör raporu,” Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye, Rap. 2018/304, 2017.
 • [5] M. Baysal, “Vardiya usulü çalışma esasları,” Mali Çözüm Dergisi, ss. 331-336, 2014.
 • [6] A. N. Yıldız, F. G. Gedikli ve D. Küçükbiçer, “Vardiyalı çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği konuları,” Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye, 2012.
 • [7] S. Yüksel, “Vardiyalı çalışma sistemi ve Türk iş mevzuatındaki yeri,” Yüksek lisans tezi, İşletme Yönetimi Anabilim Dalı, Çağ Üniversitesi, Mersin, Türkiye, 2006.
 • [8] İ. Yüksel, “Çalışma yaşamı kalitesinin tipik ve atipik istihdam açısından incelenmesi,” Doğuş Üniversitesi Dergisi, c. 5, s. 1, ss. 47-58, 2004.
 • [9] R. Korkusuz, “Vardiyalı (postalar halinde) çalışma ve Türk iş hukukundaki düzenlemesi,” Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 9, s.12, 2005.
 • [10] B. Kanoğlu, “Çalışan memnuniyeti ve motivasyonuna etki eden unsurlar: İstaç A.Ş. örnek uygulama,” Yüksek lisans tezi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 2007.
 • [11] İ. Üstün, “Çalışan memnuniyetinin performans üzerine etkilerinin araştırılması: İstanbul Avrupa yakasındaki matbaacılar örneği,” Yüksek lisans tezi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Yalova Üniversitesi, Yalova, Türkiye, 2014.
 • [12] S. Wanger, “What makes employees satisfied with their working time? The role of working hours, time-sovereignty and working conditions for working time and job satisfaction,” IAB-Discussion Paper, No. 20/2017.
 • [13] A. Sageer, S. Rafat ve P. Agarwal, “Idendification of variables affecting employee satisfaction and their impact on the organization,” IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), vol. 5, no. 1, pp. 32-39, 2012.
 • [14] Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. (2015, 15 Ocak). Sanayi veri tabanı. Erişim: https://www.tobb.org.tr
 • [15] T. Yamane, A. Esin (Çevirmen), C. Aydın (Çevirmen), E. Gürbüzsel (Çevirmen), M.A. Bakır (Çevirmen), Temel Örnekleme Yöntemleri, 1. Baskı, İstanbul, Türkiye: Literatür Yayınları, 2001, ss. 53. [16] K. Yeşilçiçek Çalık, S. Aktaş, H. Kobya Bulut ve E. Özdaş Anahar, “Vardiyalı ve nöbet sistemi şeklindeki çalışma düzeninin hemşireler üzerine etkisi,” Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, c. 1, s. 1, ss. 33-45, 2015.
 • [17] N. Gülser, L. Öztürk, M. Ş. Top, T. Asil, K. Balcı ve Y. Çelik, “Vardiyalı çalışanlarda huzursuz bacaklar sendromu ve subjektif uyku kalitesi,” Nöropsikiyatri Arşivi 49, ss. 281-285, 2012.
 • [18] B. Kümbül Güler, Mavi yakalıların çalışmaya yönelik tutumları; çalışma psikolojisi veri bankası örneği. PerYön İnsan Kaynakları Yönetimi Kongresi, 03-05 Ekim 2012, İstanbul.
 • [19] D. Kocaoğlu ve B. Akın, “Küçük ölçekli işletmelerde çalışma koşulları ve işçilerin gündüz uykululuk durumu ile ilişkisi,” Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, c.1, ss. 5-19, 2009.
 • [20] Ö. Pekşen Arı, “Vardiyalı çalışma düzeninin işgörenin işten ayrılma niyetine etkisi: Bursa’daki beş yıldızlı şehir otellerinde bir uygulama,” Yüksek lisans tezi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon, Türkiye, 2013.
 • [21] A. Pekel Özdemir, “Santral memuru kadınların beslenme durumları üzerine vardiyalı sistemde çalışmanın etkisi,” Yüksek lisans tezi, Ev Ekonomisi (Beslenme Bilimleri) Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 2006.
 • [22] S. Tanış, “Vardiyalı çalışma sistemindeki şikayetlerin işgören motivayonuna etkisi: Gaziantep ili halıcılık sektörü çalışanları üzerinde bir uygulama,” Yüksek lisans tezi, İşletme Anabilim Dalı, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye, 2010.
 • [23] Ş. Kalaycı, SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, 5. Baskı, Ankara, Türkiye: Asil Yayın Dağıtım, 2010, ss. 426.
 • [24] K. Özdamar, Paket Programlar İle İstatiksel Veri Analizi (Çok Değişkenli Analizler), 5. Baskı, Eskişehir, Türkiye: Kaan Kitabevi, 2002, ss. 528.
 • [25] İ. Yıldırım, K. C. Akyüz, A. Aydın ve İ. Akyüz, “Mobilya sektöründe motivasyon,” İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, c.6, s.3, ss.230-239, 2017.
 • [26] İ. Akyüz, K. C. Akyüz, N. Ersen ve M. Beker, “A research on the customer relationship management in the furniture and other forest products business (Istanbul provincial sample),” Kastamonu Unv., Orman Fakültesi Dergisi, c. 17, s.1, ss.88-98, 2017.
 • [27] F. Çağan, M. Keşcioğlu, D. Sevim Korkut ve T. Gedik, “Orman ürünleri endüstrisinde çalışan memnuniyeti; Düzce ili örneği,” Ahşabın Tasarım Serüveni Sempozyumu Bildiri Kitabı, s.159-174, 2016.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2434-0045
Yazar: Caner AYDIN
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0963-016X
Yazar: Derya SEVİM KORKUT (Sorumlu Yazar)
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { dubited536360, journal = {Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2446}, address = {}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {1488 - 1499}, doi = {10.29130/dubited.536360}, title = {Çalışma Saatlerinin Çalışan Memnuniyeti Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Aydın, Caner and Sevi̇m Korkut, Derya} }
APA Aydın, C , Sevi̇m Korkut, D . (2019). Çalışma Saatlerinin Çalışan Memnuniyeti Üzerine Etkisi . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi , 7 (3) , 1488-1499 . DOI: 10.29130/dubited.536360
MLA Aydın, C , Sevi̇m Korkut, D . "Çalışma Saatlerinin Çalışan Memnuniyeti Üzerine Etkisi" . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 7 (2019 ): 1488-1499 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dubited/issue/46290/536360>
Chicago Aydın, C , Sevi̇m Korkut, D . "Çalışma Saatlerinin Çalışan Memnuniyeti Üzerine Etkisi". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 7 (2019 ): 1488-1499
RIS TY - JOUR T1 - Çalışma Saatlerinin Çalışan Memnuniyeti Üzerine Etkisi AU - Caner Aydın , Derya Sevi̇m Korkut Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29130/dubited.536360 DO - 10.29130/dubited.536360 T2 - Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1488 EP - 1499 VL - 7 IS - 3 SN - -2148-2446 M3 - doi: 10.29130/dubited.536360 UR - https://doi.org/10.29130/dubited.536360 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Çalışma Saatlerinin Çalışan Memnuniyeti Üzerine Etkisi %A Caner Aydın , Derya Sevi̇m Korkut %T Çalışma Saatlerinin Çalışan Memnuniyeti Üzerine Etkisi %D 2019 %J Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2446 %V 7 %N 3 %R doi: 10.29130/dubited.536360 %U 10.29130/dubited.536360
ISNAD Aydın, Caner , Sevi̇m Korkut, Derya . "Çalışma Saatlerinin Çalışan Memnuniyeti Üzerine Etkisi". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 7 / 3 (Temmuz 2019): 1488-1499 . https://doi.org/10.29130/dubited.536360
AMA Aydın C , Sevi̇m Korkut D . Çalışma Saatlerinin Çalışan Memnuniyeti Üzerine Etkisi. DÜBİTED. 2019; 7(3): 1488-1499.
Vancouver Aydın C , Sevi̇m Korkut D . Çalışma Saatlerinin Çalışan Memnuniyeti Üzerine Etkisi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2019; 7(3): 1488-1499.