Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı 3, Sayfalar 1523 - 1573 2019-07-31

Bu çalışma ile Sisdağı (Şalpazarı-Trabzon) ve yöresinin bitkisel tür zenginliği ve tehdit altındaki türleri tespit edilmiştir. Araştırma alanı Trabzon ili sınırları içerisinde ve Davis’in grid sistemine göre A7 karesinde yer almaktadır. Çalışma neticesinde Pteridophyta ve Spermatophyta bölümlerine ilişkin 84 familya ve 254 cinse ait toplam 472 vasküler bitki taksonu (418 tür, 45 alttür, 9 varyete) saptanmıştır. Toplanan taksonlardan 15 adedi (% 3,18) Türkiye için endemik, 11 adedi  (% 2,33) ise nadir bitkilerdir. Araştırma alanında saptanan 82 familyadan takson zenginliği açısından önde gelen familyalar sırası ile; Asteraceae 52 takson (%11,02), Rosaceae 38 takson (%8,05), Poaceae 29 takson (% 6,14), Fabaceae 27 takson (%5,72), Lamiaceae 26 takson (%5,51), Apiaceae 18 takson (%3,81), Ranunculaceae 14 takson (%2,97), Plantaginaceae 13 takson (%2,75), Brassicaceae 12 takson (%2,54), Orchidaceae 10 takson (%2,12) ve Polygonaceae 10 takson (%2,12) olarak sıralanmaktadır. Taksonların fitocoğrafik bölgelere dağılımları ise şu şekildedir: Avrupa-Sibirya elementi 236 takson (%50), İran-Turan elementi 11 takson (%2,33) ve Akdeniz elementi 6 takson (% 1,27)’dur. Fitocoğrafik bölgesi belirlenemeyen taksonlar ise 219 adet olup oranı %46,40’dır.

Flora, Sisdağı, A7 karesi, Trabzon
 • [1] STOWP. (2019, 13 Şubat). “State of the World’s Plants”. [Online]. Erişim: https://stateoftheworldsplants.org/
 • [2] Christenhusz MJM, Byng JW, “The number of known plants species in the world and its annual increase,” Phytotaxa, vol. 261, no.3, pp. 201-217, 2016.
 • [3] IUCN, (2019, 8 Mart). “The IUCN Red List of Threatened Species. Version 3.1”. [Online]. Erişim: https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/RL-2001-001-2nd-Tr.pdf
 • [4] Güner A, Özhatay N, Ekim T, Başer KHC, Flora of Turkey and the East Aegaen Islands, Vol. XI”, Supplement – II”, Edinburgh, Scotland: University Press, 2000, ss. 656. [5] Güner A, Aslan S, Ekim T, Babaç MT (edlr), Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler), İstanbul, Türkiye: Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, 2012.
 • [6] Kılınç M, Kutbay HG, Bitki Ekolojisi, Ankara, Türkiye: Palme Yayıncılık, 2008, ss. 490.
 • [7] Palabaş Uzun S, Uzun A, Terzioğlu S, “Orman Ekosistemlerinde Habitat Parçalanmaları ve Biyolojik Çeşitlilik Üzerine Etkileri,” KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, (Özel Sayı), ss. 136-144, 2012.
 • [8] Davis PH, Flora of Turkey and the East Aegean Islands, I-IX, Edinburgh, UK: University Press, 1965-85. [9] NACS (North American Commission on Stratigraphy), Tulsa, USA: The American Association of Petroleum Geologists Bulletin, vol. 67, no. 5, pp. 841-875, 1983. [10] Güven İH, Doğu Pontidlerin Jeolojisi ve 1/250.000 Ölçekli Kompilasyonu, Ankara, Türkiye: MTA Yayınları, 1993, ss. 65. [11] Yılmaz M, “Doğu Karadeniz Bölümü Saf Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky) Ekosistemlerinde Kimi Ortam Etmenlerinin Kayının Gelişimine (Verimliliğine) Etkileri Üzerine Araştırmalar,” Doktora Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye, 2005.
 • [12] Çepel N, Orman Ekolojisi, Dördüncü Baskı, İstanbul, Türkiye: İ.Ü. Basımevi ve Film Merkezi, 1995, ss. 536 s.
 • [13] Mayer H, Aksoy H, Türkiye Ormanları, Bolu, Türkiye: Orman Bakanlığı, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 1998, ss. 60.
 • [14] Davis PH, Mill RR, Tan K, Flora of Turkey and the East Aegean Islands, X Supplement. Edinburgh, UK: University Press, 1988, pp. 600.
 • [15] Boissier E, Flora Orientalis Volume: 1-5 and Supplement, , Switzerland: Buser, R. Geneva, 1867-1888.
 • [16] Tutin GT, Heywood VH, Burgers NA, Flora Europaea, Volumes 1-5, England: Cambridge University Press, 1964-1980.
 • [17] Bonnier G, Flore Complete Illustree en Couleurs de France Suisse et Belgique, I-XI, Neuchatel, Paris, Bruxelles, France, 1912-1934.
 • [18] Clapham AR, Tutin TG, Warburg EF, Flora of the British Isles, , London, England: Cambridge University Press, 1965, pp. 758.
 • [19] Polunin O, Flowers of Europe, London, England: Oxford University Press, 1969, pp. 192..
 • [20] Hegi G, Merxmüller H, Reisigl H, Alpen flora, Berlin und Hamburg, Germany: Verlag Paul Parey, 1977, pp. 194.
 • [21] Polunin O, The Concise Flowers of Europe, London, England: Oxford University Press, 1981, pp. 320.
 • [22] Godet JD, Pflanzen Europas Kräuter und Stauden, München, Germany: Mosaik Verlag, 1991, pp. 264.
 • [23] Wright M, The Complete Handbook of Garden Plants, Fourth Impression, London, England: Michael Joseph Ltd., 1992, pp. 544.
 • [24] Phillips R, Grasses, Ferns, Mosses & Lichens of Great Britain and Ireland, Second Edition, London, England: Macmillan Publishers Ltd., 1994, ss. 192.
 • [25] Lanzara P, Pizzetti M, Simon & Schuster’s Guide to Trees, New York, USA: Simon & Schuster Inc., 1997, pp. 300.
 • [26] Foulis L, Meynert M, Botanica, Cologne, Germany: Köneman Verlaagsgesell Schaft mbH, Bonner Staße, 126, D-50968, 1999, pp. 1020.
 • [27] Fitter R, Fitter A, Blamey M, Parey Blumenbuch Blütenpflanzen Deutschlands und Nordwesteuropas, 3. Auflage, Berlin, Germany: Parey Buchverlag, 2000, pp. 356.
 • [28] Harrington HD, How to Identify Plants, Chicago, USA: The Swallow Press Inc., 1957, pp. 214.
 • [29] Davis PH, Cullen J, The Identification of Flowering Plant Families, Third Edition, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1989, pp. 144.
 • [30] Baytop A, İngilizce-Türkçe Botanik Kılavuzu, İstanbul, Türkiye; İ.Ü. Basımevi ve Film Merkezi, 1998, ss. 375.
 • [31] Hayırlıoğlu-Ayaz, S, Beyazoğlu O, “Two New Alchemilla L. (Rosaceae) Record for the Flora of Turkey,” Turkish Journal of Botany, vol. 26, pp. 47-50, 2002.
 • [32] Coşkunçelebi K, “Doğu Karadeniz Bölgesinde Yayılış Gösteren Hieracium L. (Compositae) Türlerinin Morfolojik ve Nümerik Taksonomik Yönden İncelenmesi”, Doktora Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye, 2001.
 • [33] Hayırlıoğu S, Kalheber H, “Six New Alchemilla Species form Northeast Anatolia,” Sendtnera, München, Germany, 8, 59-75, 2002.
 • [34] Ketenoğlu O, Menemen Y, “Astragalus hamzaoglui (Fabaceae), A New Species from the East Black Sea Region, Turkey,” Annales Botanici Fennici, Helsinki, Finland, vol. 40, pp. 59-62, 2003.
 • [35] Kučera J, Lihovă J, Marhold K, “Taxonomy and Phlogeography of Cardamine impatiens and C. pectinata (Brassicaceae),” Botanical Journal of the Linnean Society, Oxford, England, vol. 152, pp. 169-195, 2006.
 • [36] Parris BS, Fraser-Jenkins CR, “A Provisional Checklist of Turkish Pteridophyta,” Notes R.B.G. Edinburgh, UK, vol. 38, pp. 273-281, 1980.
 • [37] Cronquist A, The Evolution and Classification of Flowering Plants, Second Edition, New York, USA: The New York Botanical Garden, 1988, ss. 555.
 • [38] Ekim T, Koyuncu M, Vural M, Duman H, Aytaç Z, Adıgüzel N, Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı (Red Data Book of Turkish Plants Pteridophyta and Spermatophyta), Ankara, Türkiye: Barışcan Ofset, 2000, ss. 246.
 • [39] Özhatay N, Byfield A, Atay S, Türkiye’nin Önemli Bitki Alanları, İstanbul, Türkiye: WWF Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), 2003, ss. 88.
 • [40] BERN Sözleşmesi, (2019, 13 Şubat). Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Doğal Yaşama Ortamlarının Korunması Sözleşmesi. [Online]. Erişim: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/104
 • [41] CITES, (2019, 13 Şubat). Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme. [Online]. Erişim: https://www.cites.org/eng/disc/text.php
 • [42] Terzioğlu S, “Uzungöl (Trabzon-Çaykara) ve Çevresinin Flora ve Vejetasyonu,” Doktora Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye, 1998.
 • [43] Anşin R, “Doğu Karadeniz Bölgesi Florası ve Asal Vejetasyon Tiplerinin Floristik İçerikleri,” Doçentlik Tezi, Orman Fakültesi, Karadeniz Teknik Üniverstesi, Trabzon, Türkiye, 1980. [44] Küçük M, “Kürtün (Gümüşhane)-Örümcek Ormanlarının Florası ve Saf Meşcere Tiplerinin Floristik Kompozisyonu,” Doktora Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye, 1992.
 • [45] Güner A, Vural M, Sorkun K, “Rize Florası, Vejetasyonu ve Yöre Ballarının Polen Analizi,” TÜBİTAK Matematik, Fiziki ve Biyolojik Bilimler Araştırma Grubu, Proje No: TBAG-650, 1987.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7090-4804
Yazar: Seyran PALABAŞ UZUN (Sorumlu Yazar)
Kurum: ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4146-3514
Yazar: Salih TERZİOĞLU
Kurum: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { dubited538068, journal = {Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2446}, address = {}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {1523 - 1573}, doi = {10.29130/dubited.538068}, title = {Sisdağı (Şalpazarı/Trabzon) ve Yöresinin Florası}, key = {cite}, author = {Palabaş Uzun, Seyran and Terzi̇oğlu, Salih} }
APA Palabaş Uzun, S , Terzi̇oğlu, S . (2019). Sisdağı (Şalpazarı/Trabzon) ve Yöresinin Florası . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi , 7 (3) , 1523-1573 . DOI: 10.29130/dubited.538068
MLA Palabaş Uzun, S , Terzi̇oğlu, S . "Sisdağı (Şalpazarı/Trabzon) ve Yöresinin Florası" . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 7 (2019 ): 1523-1573 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dubited/issue/46290/538068>
Chicago Palabaş Uzun, S , Terzi̇oğlu, S . "Sisdağı (Şalpazarı/Trabzon) ve Yöresinin Florası". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 7 (2019 ): 1523-1573
RIS TY - JOUR T1 - Sisdağı (Şalpazarı/Trabzon) ve Yöresinin Florası AU - Seyran Palabaş Uzun , Salih Terzi̇oğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29130/dubited.538068 DO - 10.29130/dubited.538068 T2 - Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1523 EP - 1573 VL - 7 IS - 3 SN - -2148-2446 M3 - doi: 10.29130/dubited.538068 UR - https://doi.org/10.29130/dubited.538068 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Sisdağı (Şalpazarı/Trabzon) ve Yöresinin Florası %A Seyran Palabaş Uzun , Salih Terzi̇oğlu %T Sisdağı (Şalpazarı/Trabzon) ve Yöresinin Florası %D 2019 %J Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2446 %V 7 %N 3 %R doi: 10.29130/dubited.538068 %U 10.29130/dubited.538068
ISNAD Palabaş Uzun, Seyran , Terzi̇oğlu, Salih . "Sisdağı (Şalpazarı/Trabzon) ve Yöresinin Florası". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 7 / 3 (Temmuz 2019): 1523-1573 . https://doi.org/10.29130/dubited.538068
AMA Palabaş Uzun S , Terzi̇oğlu S . Sisdağı (Şalpazarı/Trabzon) ve Yöresinin Florası. DÜBİTED. 2019; 7(3): 1523-1573.
Vancouver Palabaş Uzun S , Terzi̇oğlu S . Sisdağı (Şalpazarı/Trabzon) ve Yöresinin Florası. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2019; 7(3): 1523-1573.