Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı 3, Sayfalar 1778 - 1792 2019-07-31

Finansal Oranlar ve Firma Değeri İlişkisi; Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Sektöründe Bir Uygulama
Relationship Between Financial Ratios and Firm Value; An Application in Paper and Paper Products Industry

Kadri Cemil AKYÜZ [1] , İbrahim YILDIRIM [2]


Varlıklarını hisse senedi piyasasında değerlendirmek isteyen yatırımcılar için firma değeri ve firma değerini etkileyen faktörlerin neler olduğunun bilinmesi, yapılacak yatırımın istenilen amaca ulaşabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada Borsa İstanbul’da işlem gören ve Kağıt ve Kağıt Ürünleri sanayi alanında faaliyet gösteren firmalar düzeyinde finansal oranlar ve firma değeri arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. Panel veri analizi kullanılarak yapılan çalışmada sektörde yer alan 7 adet firmanın 2012-2018 yılları kapsamındaki verileri ele alınmıştır. Bağımlı değişken olarak firma değerinin, bağımsız değişken olarak ise 19 farklı finansal oranın kullanıldığı çalışma sonucunda, firma değeri üzerinde anlamlı etkiye sahip olan finansal oranlar gruplar düzeyinde ve bütün olarak istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Likidite oranlarının tamamının, mali yapı oranlarının 2 adedinin, faaliyet oranlarının 3 adedinin ve karlılık oranlarının 3 adedinin firma değeri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğu saptanmıştır. Ayrıca tüm oranların birlikte değerlendirilmesi ile yapılan analiz sonucunda ise 8 adet finansal oranın firma değeri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etki gösterdiği belirlenmiştir. 

For the investors who want to evaluate their assets in the stock market, it is of great importance to know what the company value and the factors that affect the value of the company can be reached in order to reach the desired goal. In this study, it is aimed to investigate the relationship between financial ratios and firm value at the level of firms which are traded in Borsa İstanbul and operating in the field of Paper and Paper Products industry. In the study conducted by using panel data analysis, the data of the 7 firms in the sector within the period of 2012-2018 are discussed. As a result of the study using the firm value as the dependent variable and 19 different financial ratio as the independent variable, the financial ratios which have a significant effect on the firm value were evaluated at the level of groups and as a whole statistically. It was determined that all of the liquidity ratios had a statistically significant effect on the firm value of 2 of the financial structure ratios, 3 of the activity rates and 3 of the profitability ratios. In addition, as a result of the analysis made with the evaluation of all ratios, 8 financial ratios have a statistically significant effect on the firm value.

 • [1] Ö.F. Biçen ve H. Sezgin, “Finansal Oranların Firma Değeri Üzerindeki Etkileri: Borsa İstanbul Bilişim Sektörüne Yönelik Bir Panel Veri Analizi”, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, c.15 s. 3, ss. 25-41, 2017.
 • [2] M.K. Ercan ve Ü. Ban, Değere Dayalı İşletme Finansı: Finansal Yönetim, Ankara, Türkiye: Gazi Kitapevi, 2005, ss. 190-195.
 • [3] Y. Ayrıçay, “Türk Finansal Oranlar ve Firma Değeri İlişkisi: BIST’de Bir Uygulama”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, ss. 53-69, 2014.
 • [4] M. Çalı, “Türkiye’de Firma Değerleme Yöntemleri ve Firma Değerini Etkileyen Faktörler”, Yüksek Lisans tezi, Niğde Üniversitesi, Niğde, Türkiye, 2015.
 • [5] A.V. Çam, “Ülke Riskinin Firma Değeri Üzerine Etkisi: İMKB’ ye Kayıtlı Firmalar Üzerinde Bir Uygulama, Doktora tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye, 2010.
 • [6] R.A. Kerin ve R. Sethuraman, “Exploring The Brand Value-Shareholder Value Nexus for Consumer Goods Companies”, Academy of Marketing Science, vol. 26, no. 4, pp. 260-273, 1998.
 • [7] N. Chambers, Firma Değerlemesi, Avcıol Basım Yayın, Birinci Basım, İstanbul, 2005, ss. 15-20.
 • [8] M. Düzer, “Finansal Analizde Kullanılan Oranlar ve Firma Değeri İlişkisi, İMKB’ de Bir Uygulama”, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye, 2008.
 • [9] Y. Aydın, “Firma Değerleme Yöntemleri”, Kırıkkale Üniversitesi, İİBF Dergisi, c.1 s.1, ss.87-110, 2012.
 • [10] A.V. Çam, “Politik Riskin Firma Değeri İle İlişkisi: İMKB’ ye Kayıtlı Firmalar Üzerinde Bir Uygulama”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, c. 15 s. 1, ss. 109-122, 2014.
 • [11] A.O. Gürbüz ve Y. Ergincan, Şirket Değerlemesi: Klasik ve Modern Yaklaşımlar, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2004.
 • [12] A. Karavardar, “Şirket Değerlemesi ve Bir Uygulama”, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 2003.
 • [13] F. Modigliani ve M.H. Miller, “The Cost of Capital, Corporation Finance and Theory of Investment”, The American Economic Review, vol. 3, no.48, pp. 261-297, 1958.
 • [14] R.W. Masulis, “The Impact of Capital Structure Change on Firm Value: Some Estimates”, The Journal of Finance, vol.1, no.38, pp. 107-126, 1983.
 • [15] İ. Yücel, “Türkiye’deki Halka Açık Anonim Şirketlerin Sermaye Yapılarının ve Kar Dağıtım Politikalarının Firma Değeri Üzerindeki Etkisi”, Yüksek Lisans tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye, 2001.
 • [16] S. Yenice, “Sermaye Yapısının Finansal Verimliliği ve Cari Değer Üzerine Etkisi ve İMKB’ de Test Edilmesi”, Yüksek Lisans tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2001.
 • [17] E.E. Akın, “Sermaye Yapısı, Kaynak Maliyeti ile Firma Değeri İlişkisi ve İMKB’ de Uygulaması”, Yüksek Lisans tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 2004.
 • [18] O. Özaltın, “Sermaye Yapısı ve Firma Değeri İlişkisi İMKB’ de Bir Uygulama”, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye, 2006.
 • [19] M. Aktaş, “İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Hisse Senedi Getirileri ile İlişkili Olan Finansal Oranların Araştırılması”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, c.37 s.2, ss. 137-150, 2008.
 • [20] M. Altan and F. Arkan, “Relationship Between Firm Value and Financial Structure: A Study on Firms in ISE Industrial Index”, Journal of Business and Economics Research, vol.9 no.9, pp. 61-66, 2011.
 • [21] E. Birgili ve M. Düzer, “Finansal Analizde Kullanılan Oranlar ve Firma Değeri İlişkisi: İMKB’de Bir Uygulama”, Journal of Accounting & Finance, ss.74–83, 2010.
 • [22] Ç.G. Gemici, “Mali Oranların Firma Değerine Etkisinin Analizi”, Yüksek Lisans tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 2010.
 • [23] F. L. Lin and T. Chang, “Does Debt Affect Firm Value in Taiwan? A Panel Threshold Regression Analysis”, Applied Economics, vol.46, pp. 117-128, 2011.
 • [24] K. Sharma, “Identifying Relationship Between Capital Structure and Value of the Firm for Indian Pharmaceutical Companies”, The Journal Contemporary Management Research, vol.6, no. 2, pp. 77-85, 2012.
 • [25] A.A.Pouraghajan ve F. Zabihi, “An Investigation on the Effects of Debt, Firm Size and Liquidity on Sensitivity of İnvestment-Cash Flow: A Case Study of Tehran Stock Exchange”, Management Science Letters, vol. 3, pp. 1683-1688, 2013.
 • [26] A. Savsar “Finansal Oranlarla Firma Değeri Arasındaki İlişki ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Bir Uygulama”, Yüksek Lisans tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Türkiye, 2012.
 • [27] Z. Temizer, “Finansal Analizde Kullanılan Oranlar ile Firma Değeri İlişkisi: BIST’ te Bir Uygulama”, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye, 2015.
 • [28] Kamu Aydınlatma Platformu (KAP), (2019, 27 Şubat-Mart). [Online]. Erişim: http://www.kap.org.tr
 • [29] Borsa İstanbul, (2019, 25 Şubat).[Online]. Erişim: www.borsaistanbul.com
 • [30] A. Levin, C. Lin, C. Chu ve C, “Unit, Root Tests in Panel Data: Asymtotic and Finite-Sample Properties”, Journal of Econometrics, vol. 108, no. 1-24, 2008.
 • [31] H. Bircan ve Y. Karagöz, “Box-Jenkins Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 6, s.2, ss. 49-62, 2003.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0049-6379
Yazar: Kadri Cemil AKYÜZ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7874-8404
Yazar: İbrahim YILDIRIM (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { dubited554813, journal = {Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2446}, address = {}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {1778 - 1792}, doi = {10.29130/dubited.554813}, title = {Finansal Oranlar ve Firma Değeri İlişkisi; Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Sektöründe Bir Uygulama}, key = {cite}, author = {Akyüz, Kadri Cemil and Yıldırım, İbrahim} }
APA Akyüz, K , Yıldırım, İ . (2019). Finansal Oranlar ve Firma Değeri İlişkisi; Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Sektöründe Bir Uygulama . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi , 7 (3) , 1778-1792 . DOI: 10.29130/dubited.554813
MLA Akyüz, K , Yıldırım, İ . "Finansal Oranlar ve Firma Değeri İlişkisi; Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Sektöründe Bir Uygulama" . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 7 (2019 ): 1778-1792 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dubited/issue/46290/554813>
Chicago Akyüz, K , Yıldırım, İ . "Finansal Oranlar ve Firma Değeri İlişkisi; Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Sektöründe Bir Uygulama". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 7 (2019 ): 1778-1792
RIS TY - JOUR T1 - Finansal Oranlar ve Firma Değeri İlişkisi; Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Sektöründe Bir Uygulama AU - Kadri Cemil Akyüz , İbrahim Yıldırım Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29130/dubited.554813 DO - 10.29130/dubited.554813 T2 - Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1778 EP - 1792 VL - 7 IS - 3 SN - -2148-2446 M3 - doi: 10.29130/dubited.554813 UR - https://doi.org/10.29130/dubited.554813 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Finansal Oranlar ve Firma Değeri İlişkisi; Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Sektöründe Bir Uygulama %A Kadri Cemil Akyüz , İbrahim Yıldırım %T Finansal Oranlar ve Firma Değeri İlişkisi; Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Sektöründe Bir Uygulama %D 2019 %J Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2446 %V 7 %N 3 %R doi: 10.29130/dubited.554813 %U 10.29130/dubited.554813
ISNAD Akyüz, Kadri Cemil , Yıldırım, İbrahim . "Finansal Oranlar ve Firma Değeri İlişkisi; Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Sektöründe Bir Uygulama". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 7 / 3 (Temmuz 2019): 1778-1792 . https://doi.org/10.29130/dubited.554813
AMA Akyüz K , Yıldırım İ . Finansal Oranlar ve Firma Değeri İlişkisi; Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Sektöründe Bir Uygulama. DÜBİTED. 2019; 7(3): 1778-1792.
Vancouver Akyüz K , Yıldırım İ . Finansal Oranlar ve Firma Değeri İlişkisi; Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Sektöründe Bir Uygulama. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2019; 7(3): 1778-1792.