Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı 3, Sayfalar 1813 - 1823 2019-07-31

Total Quality Management (TQM) Applications in Forest Products Industry; Düzce Province Example
Orman Ürünleri Sanayinde Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Uygulamaları; Düzce İli Örneği

İdris ALBAYRAK [1] , Derya SEVİM KORKUT [2]


In this study, it is aimed to determine general conditions of Total Quality Management (TQM) applications of forest products industrial enterprises operating in Düzce province. For this purpose, 40 forest products industrial enterprises in Düzce were surveyed by face to face interview method. As a result of the study, it was determined that 60% of the enterprises had quality control department and 83,3% of the employees in the quality control department received quality related training. In addition, it was concluded that 37.5% of enterprises were aware of TQM studies and TQM was applied in 42,5% of enterprises.

Bu çalışmada Düzce ilinde faaliyette bulunan orman ürünleri sanayi işletmelerinin Toplam Kalite Yönetimi (TKY) uygulamaları ile ilgili genel durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Düzce’de belirlenen 40 adet orman ürünleri sanayi işletmesi ile yüzyüze görüşme yöntemi ile anket çalışması yapılmıştır. Çalışma sonucunda, işletmelerin %60’ında kalite kontrol bölümünün bulunduğu, kalite kontrol bölümünde çalışanların %83,3’ünün kalite ile ilgili eğitim aldıkları belirlenmiştir. Ayrıca İşletmelerin %37,5’inin TKY çalışmalarından haberdar oldukları, TKY’nin işletmelerin %42,5’inde uygulandığı sonucuna varılmıştır.

 • [1] C. Öztürk, “Toplam kalite yönetiminin üretim işletmelerine etkisi bir alan çalışması,” Yüksek lisans tezi, İşletme Anabilim Dalı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş, Türkiye, 2014.
 • [2] M. Koçyiğit, “Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde (KOBİ) toplam kalite yönetimi (TKY) kritik faktörlerinin örgütsel performans üzerine etkileri: İzmir ilindeki gıda işletmelerinde bir uygulama,” Yüksek lisans tezi, İşletme Anabilim Dalı, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Türkiye, 2010.
 • [3] K. H. Koç, Kalite Kontrol Ders Notları, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye, 2007.
 • [4] E. Çapacıoğlu, “Kamu kuruluşlarında toplam kalite yönetimi,” Yüksek lisans tezi, İşletme Yönetimi Anabilim Dalı, İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 2017.
 • [5] İ. Çelik, “Toplam kalite yönetimi (TKY) felsefesine göre; yöneticilerin çalışanlarına ilişkin işlevlerini yerine getirebilme düzeyi,” Yüksek lisans tezi, Teknoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 2011.
 • [6] E. Cavlak, “Toplam kalite yönetimi uygulamaları ve Kocaeli ili Gebze ilçesindeki işletmelerin incelenmesi,” Yüksek lisans tezi, İşletme Anabilim Dalı, Muğla Üniversitesi, Muğla, Türkiye, 2010.
 • [7] C. Saçlı, “Toplam kalite yönetiminin verimliliğe etkisi-panel mobilya üreten bir işletmede çerçeve uygulama,” Yüksek lisans tezi, Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Anabilim Dalı, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Türkiye, 2007.
 • [8] A. Aydın, “Orman ürünleri sanayi sektöründe toplam kalite yönetimi uygulamalarının çalışan performansı üzerine etkilerinin belirlenmesine yönelik yapısal bir model,” Doktora tezi, Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye, 2010.
 • [9] K. Başkan, “Toplam kalite yönetimi ilkeleri ile konaklama işletmeleri performansı arasındaki ilişkilerin incelenmesi İstanbul ili 5 yıldızlı oteller örneği,” Yüksek lisans tezi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, Türkiye, 2012.
 • [10] S. Açık, “Toplam kalite yönetimi ile tam zamanında üretim sisteminin birlikte kullanılması ve bir uygulama,” Yüksek lisans tezi, İşletme Anabilim Dalı, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye, 2006.
 • [11] Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (2018, 7 Mart). Düzce Ticaret Odası 2017 yılı üye kayıt listesi. [Online]. Erişim: http://www.duzcetso.org.tr/
 • [12] S. Lemeshow, Jr. D. W. Hosmer, K. Janelle & S. K. Lwanga, Adequacy of Sample Size in Health Studies. World Healt Organization. Courier International Ltd, Tiptree, Colchester, 1990.
 • [13] SPSS, Institute Inc., SPSS Base 12.0 User’s Guide, pp. 703, 2003. [14] T. Pirecioğlu ve K. H. Koç, “Toplam kalite yönetimine geçiş sürecinde Türkiye mobilya endüstrisinin kalite alt yapısı,” İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, seri. A, c.51, s.2, ss.117-130, 2001.
 • [15] H. Değerli Özdemir, “Eğitim yönetiminde Toplam kalite yönetimi (İstanbul ili örneği),” Yüksek lisans tezi, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 2007.
 • [16] S. Kutlu, “Sanayi işletmelerinde toplam kalite yönetimi ve ISO uygulamalarının performans üzerine etkisi,” Yüksek lisans tezi, İşletme Anabilim Dalı, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Türkiye, 2010.
 • [17] R. Sezen Kışlalıoğlu, “Toplam kalite yönetiminin üretim planlama/kontrolüne etkisi-Balıkesir ili gıda sektöründe faaliyet gösteren süt ve süt ürünleri işletmelerine ilişkin bir uygulama,” Yüksek lisans tezi, İşletme Anabilim Dalı, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye, 2011.
 • [18] A. Karapınar, “Orman ürünleri endüstrisinde kalite yönetiminin incelenmesi (Tekirdağ, Kırklareli, Edirne örneği),” Yüksek lisans tezi, Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, Düzce Üniversitesi, Düzce, Türkiye, 2015.
 • [19] B. Bozkurt Küçük, “Orman ürünleri endüstrisinde toplam verimli bakıma yönelik sektörel alt yapının belirlenmesi, İnegöl örneği,” Yüksek lisans tezi, Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, Düzce Üniversitesi, Düzce, Türkiye, 2016.
 • [20] A. A. A. Shoshan, “Application of total quality management (TQM) in Turkish construction industry,” Yüksek lisans tezi, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye, 2016.
 • [21] D. Sevim Korkut, M. Saraç, “Orman ürünleri endüstrisinde kalite faaliyetlerinin incelenmesi; Düzce ili örneği,” Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, c.12, s.1, ss.40-51, 2016.
 • [22] Ş. Kalaycı, SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ankara, Türkiye: Asil Yayın Dağıtım, 2010.
 • [23] K. Özdamar, Paket Programlar İle İstatiksel Veri Analizi, Kaan Kitabevi, 2002.
 • [24] M. Çil, “Orman ürünleri sanayinde temiz üretim uygulamaları üzerine bir araştırma, Batı Karadeniz bölgesi örneği,”, Yüksek lisans tezi, Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, Düzce Üniversitesi, Düzce, Türkiye, 2015.
 • [25] T. Karagöz, “Orman ürünleri sanayi işletmelerinin yapısal analizi: Kocaeli örneği,” Yüksek lisans tezi, Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, Düzce Üniversitesi, Düzce, Türkiye, 2019.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5949-1495
Yazar: İdris ALBAYRAK
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0963-016X
Yazar: Derya SEVİM KORKUT (Sorumlu Yazar)
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { dubited560903, journal = {Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2446}, address = {}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {1813 - 1823}, doi = {10.29130/dubited.560903}, title = {Orman Ürünleri Sanayinde Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Uygulamaları; Düzce İli Örneği}, key = {cite}, author = {Albayrak, İdris and Sevi̇m Korkut, Derya} }
APA Albayrak, İ , Sevi̇m Korkut, D . (2019). Orman Ürünleri Sanayinde Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Uygulamaları; Düzce İli Örneği . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi , 7 (3) , 1813-1823 . DOI: 10.29130/dubited.560903
MLA Albayrak, İ , Sevi̇m Korkut, D . "Orman Ürünleri Sanayinde Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Uygulamaları; Düzce İli Örneği" . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 7 (2019 ): 1813-1823 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dubited/issue/46290/560903>
Chicago Albayrak, İ , Sevi̇m Korkut, D . "Orman Ürünleri Sanayinde Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Uygulamaları; Düzce İli Örneği". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 7 (2019 ): 1813-1823
RIS TY - JOUR T1 - Orman Ürünleri Sanayinde Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Uygulamaları; Düzce İli Örneği AU - İdris Albayrak , Derya Sevi̇m Korkut Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29130/dubited.560903 DO - 10.29130/dubited.560903 T2 - Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1813 EP - 1823 VL - 7 IS - 3 SN - -2148-2446 M3 - doi: 10.29130/dubited.560903 UR - https://doi.org/10.29130/dubited.560903 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Orman Ürünleri Sanayinde Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Uygulamaları; Düzce İli Örneği %A İdris Albayrak , Derya Sevi̇m Korkut %T Orman Ürünleri Sanayinde Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Uygulamaları; Düzce İli Örneği %D 2019 %J Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2446 %V 7 %N 3 %R doi: 10.29130/dubited.560903 %U 10.29130/dubited.560903
ISNAD Albayrak, İdris , Sevi̇m Korkut, Derya . "Orman Ürünleri Sanayinde Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Uygulamaları; Düzce İli Örneği". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 7 / 3 (Temmuz 2019): 1813-1823 . https://doi.org/10.29130/dubited.560903
AMA Albayrak İ , Sevi̇m Korkut D . Orman Ürünleri Sanayinde Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Uygulamaları; Düzce İli Örneği. DÜBİTED. 2019; 7(3): 1813-1823.
Vancouver Albayrak İ , Sevi̇m Korkut D . Orman Ürünleri Sanayinde Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Uygulamaları; Düzce İli Örneği. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2019; 7(3): 1813-1823.