Yıl 2020, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 499 - 510 2020-01-31

Öğütülmüş Kolemanit İçeren Betonlarda Sodyum Klorür Etkisi
The Effect of Sodium Chloride on Concretes Containing Milled Colemanite

Cuma KARA [1] , Tuba KÜTÜK-SERT [2] , Sezai KÜTÜK [3]


Bu çalışmada, %0 (Referans), %1, %2, %3, %4 ve %5 oranlarında öğütülmüş kolemanit minerali çimento ile ikame edilerek beton karışımları hazırlanmıştır. Beton karışımlar 150 x 150 x 150 mm boyutlu küp kalıplara yerleştirilmiştir. Sertleşmiş beton numuneler 28 gün suda kür edilerek, sonrasında 90. güne kadar sodyum klorür (NaCI) çözeltisine maruz bırakılmıştır. Ayrıca aynı özelliklerde üretilen kontrol beton örnekleri ise 90. güne kadar su küründe bekletilmiştir. Kontrol ve NaCI çözeltisine maruz bırakılmış beton numuneler üzerinde Schmidt çekici, ultrases geçiş hızı ve basınç dayanımı deneyleri gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen deneyler üzerinden beton numunelerin NaCI çözeltisinin etkisi ile meydana gelen kayıplar hesaplanmıştır Sonuç olarak, çimentoya ikame edilen %5 kolemanit ikameli numunenin, kolemanit içermeyen numuneye göre basınç dayanımını azalttığı, ancak %4’ kadar ikame oranlarında ise dayanımı arttırdığı tespit edilmiştir. NaCI çözeltisi kürü sonucunda, en yüksek basınç dayanımı ve en az basınç dayanımı kaybının %3 kolemanit ikameli beton karışımına ait olduğu tespit edilmiştir.

In this study, concrete mixtures were prepared by substituting milled colemanite mineral with cement in the ratio of 0% (Reference), 1%, 2%, 3%, 4% and 5%. The concrete mixtures are placed in 150 x 150 x 150 mm cube molds. Hardened concrete samples were cured in water for 28 days and then exposed to sodium chloride (NaCl) solution until day 90. In addition, the control concrete samples produced with the same characteristics were kept in the water cure until the 90th day. Schmidt hammer, ultrasonic pulse velocity and compressive strength tests were performed on concrete samples exposed to control and NaCl solution. The losses occuring by the effect of NaCl solution of concrete samples were calculated. As a result, it was found that the strength of the sample with 5% colemanite decreased compared to the sample without colemanite, but the strengthes of samples with up to 4% colemanite increased. As a result of cured to NaCl solution, the highest compressive strength and minimum compressive strength losses were determined to belong to the sample with 3% colemanite.

 • [1] Archer N., Wang, S. ve Kang, C., "Barriers to the adoption of online supply chain solutions in small and medium enterprises", Supply Chain Management: An International Journal, c. 13, s. 1, ss. 73-82, 2008.
 • [2] Huin, S.F., Luong, L.H.S. ve Abhary, K. “Internal supply chain planning determinants in small and mediumsized manufacturers”, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, c. 32, s. 9, ss. 771-82, 2002.
 • [3] Korchak, R. ve Rodman, R. “E-Business adoption among US small manufacturers and the role of manufacturing extension”, Economic Development Review, c. 17, s. 3, ss. 20-5, 2001.
 • [4] McClean, R.J., Johnston, D.A. and Wade, M. “Net Impact Study Canada: The SME Experience,” Canadian eBusiness Initiative, Ottawa, Kanada, 2002.
 • [5] Sadowski, B.M., Maitland, C. ve van Dongen, J. “Strategic use of the internet by small- and medium-sized companies: an exploratory study”, Information Economics and Policy, c. 14, ss. 75-93, 2002.
 • [6] Yang Z., Xie L., ve Shen Q. “Research on Financial Financing Mode of SME Supply Chain based on B2B E-commerce Platform”, Advances in Economics, Business and Management Research, c. 68, 2018.
 • [7] Lockmy A., "Benchmarking supplier external risk factors in electronic equipment industry supply chains", Benchmarking: An International Journal, c. 26, s. 1, ss. 176-204, 2018.
 • [8] Özdemir, A.İ. “Tedarik zinciri yönetiminin gelişimi, süreçleri ve yararları.” Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c. 23, ss.87-96, 2004.
 • [9] Dağdeviren, M. ve Erarslan, E. “PROMETHEE sıralama yöntemi ile tedarikçi seçimi.” Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, c. 23, s. 1, ss. 69-75, 2008.
 • [10] Özyörük, B. ve Özcan, E.C. “Analitik Hiyerarşi Sürecinin Tedarikçi Seçiminde Uygulanması: Otomotiv Sektöründen Bir Örnek.” Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c. 13, s. 1, ss. 133-144, 2008.
 • [11] Dağdeviren, M. ve Eren, T. “Tedarikçi firma seçiminde analitik hiyerarşi prosesi ve 0-1 hedef programlama yöntemlerinin kullanılması.” Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, c. 16, s. 1, ss. 41-52, 2001.
 • [12] Akyüz, G.A. “Bulanık VIKOR yöntemi ile tedarikçi seçimi.” Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, c. 26, s.1, ss. 197-215, 2012.
 • [13] Özder, E.H. ve Eren, T. “Çok ölçütlü karar verme yöntemi ve hedef programlama teknikleri ile tedarikçi seçimi.” Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi, c. 4, s. 3, ss. 196-207, 2016.
 • [14] Özder, E.H., Eren, T. ve Çetin, S.Ö. “Supplier selection with TOPSIS and goal programming methods: A case study.” Journal of Trends in the Development of Machinery and Associated Technology, c. 19, s. 1, ss. 109-112, 2015. [15] Seçme, N.Y. ve Özdemir, A.İ. “Bulanık Analitik Hiyerarşi Yöntemi ile Çok Kriterli Stratejik Tedarikçi Seçimi: Türkiye Örneği.” Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, c. 22, s. 2, ss.175-191, 2008.
 • [16] Küçük, O. ve Ecer, F. “Bulanık TOPSIS kullanılarak tedarikçilerin değerlendirilmesi ve Erzurum’da bir uygulama.” Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 3, s. 1, ss. 45-65, 2007.
 • [17] Özçakar, N. ve Demir, H. “Bulanık TOPSIS Yöntemiyle Tedarikçi Seçimi.” İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, c. 22, s. 69, ss. 25-44, 2011.
 • [18] Demirtaş, Ö. ve Akdoğan, A. “Bulanık Ortamda Tedarikçi Seçimi: Savunma Sanayii’ne Yönelik Bir Uygulama.” Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c. 43, ss. 203-222, 2014.
 • [19] Barutçu, S. “İnternet Tabanlı Tedarik Zinciri yönetimi (Denizli Tekstil İşletmelerinin İnternet Tabanlı Tedarik Zinciri Yönetiminden Yararlanma Durumuna Yönelik Bir Araştırma).” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 18, ss. 133-150, 2007.
 • [20] Gunasekaran, A. ve Ngai, E.W. (2004). “Information systems in supply chain integration and management.” European journal of operational research, c. 159, s. 2, ss. 269-295, 2004.
 • [21] Wagner, B.A., Fillis, I. ve Johansson, U. “E-business and e-supply strategy in small and medium sized businesses (SMEs).” Supply Chain Management: An International Journal, c. 8, s. 4, ss. 343-354, 2003.
 • [22] Karaca, Y.K. ve Demirtaş, M. “E-Tedarik sistemlerinin işletme performansına etkisi ve dengeli skor kart ile performans ölçümü.” Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, c. 6, s. 11, ss. 47-62, 2012.
 • [23] Caputo, A.C., Cucchiella, F., Fratocchi, L., Pelagagge, P.M. ve Scacchia, F. “Analysis and evaluation of e-supply chain performances.” Industrial Management & Data Systems, c. 104, s. 7, ss. 546-557, 2004.
 • [24] Schafer, J. B., Konstan, J. A., ve Riedl, J. “E-commerce recommendation applications.” Data mining and knowledge discovery, c. 5, s. 1-2, ss. 115-153, 2001.
 • [25] Corbitt, B. J., Thanasankit, T., ve Yi, H “Trust and e-commerce: a study of consumer perceptions.” Electronic commerce research and applications, c. 2, s. 3, ss. 203-215, 2003.
 • [26] Yu, X., Guo, S., Guo, J., ve Huang, X. “Rank B2C e-commerce websites in e-alliance based on AHP and fuzzy TOPSIS.” Expert Systems with Applications, c. 38, s. 4, ss. 3550-3557, 2011.
 • [27] Zhang, Y., Deng, X., Wei, D., ve Deng, Y. “Assessment of E-Commerce security using AHP and evidential reasoning.” Expert Systems with Applications, c. 39, s. 3, ss. 3611-3623, 2012.
 • [28] Özder, E.H., Özcan, E.C., ve Eren, T., “Staff Tasks Based Shift Scheduling Problem Solution with ANP and Goal Programming Method in A Natural Gas Combined Cycle Power Plant”, Mathematics, c. 7, s. 2, ss. 192, 2019.
 • [29] Özcan, E.C., Özcan, N.A., ve Eren, T., “CSP Teknolojisine Sahip Güneş Enerjisi Santrallarının Kombine ANP-PROMETHEE Yaklaşımı ile Seçimi”, Başkent Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi, c. 1, s. 1, ss. 18-44, 2017.
 • [30] Bağ N., Özdemir M., ve Eren T., “0-1 Hedef Programlama ve ANP Yöntemi ile Hemşire Çizelgeleme Problemi Çözümü” International Journal of Engineering Research and Development, c. 4, s. 1, ss. 2-6, 2012.
 • [31] Yeşilyurt, B., Karakuş, K., Gür, Ş., ve Eren, T., “Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri ile Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri için Paket Programı Seçimi”, Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi, c.3, s.1, ss. 1-21, 2019.
 • [32] Uslu, B., Gür, Ş., ve Eren, T., “Endüstri 4.0 Uygulaması İçin En İyi Strateji Seçiminin AAS ve TOPSIS Yöntemleri ile Değerlendirilmesi”, Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi B-Teorik Bilimler, c. 7, s.1, ss. 13-38, 2019.
 • [33] Hamurcu M. ve Eren T., “Raylı Sistem Projeleri Kararında AHS-HP ve AAS-HP Kombinasyonu”, Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi, c. 3, s. 3, ss. 1-13, 2017.
 • [34] Gür Ş. ve Eren T., “Online Alışveriş Siteleri İçin AHP ve TOPSIS Yöntemleri ile 3PL Firma Seçimi”, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 10, s. 2, ss. 819-834, 2017.
 • [35] Aydın, Y. ve Eren, T., “Savunma Sanayinde Stratejik Ürün İçin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Tedarikçi Seçimi”, Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, c.7, s.1, ss. 129-148,2018.
 • [36] Özder E.H. ve Eren T., “Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemi ve Hedef Programlama Teknikleri ile Tedarikçi Seçimi”, Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi, c. 4, s.3, ss. 196-207, 2016.
 • [37] Çifçi, O., Bedir, N. ve Eren, T., “Hastanelerde Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi ile Tedarikçi Seçimi”, 10. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Ankara, Türkiye, 2016, ss. 201-203.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2905-4515
Yazar: Cuma KARA (Sorumlu Yazar)
Kurum: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1747-9946
Yazar: Tuba KÜTÜK-SERT
Kurum: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0159-5953
Yazar: Sezai KÜTÜK
Kurum: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

Teşekkür Kolemanit mineralini tedarik eden Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne teşekkür ederiz.
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { dubited553523, journal = {Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2446}, address = {}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {8}, pages = {499 - 510}, doi = {10.29130/dubited.553523}, title = {Öğütülmüş Kolemanit İçeren Betonlarda Sodyum Klorür Etkisi}, key = {cite}, author = {KARA, Cuma and KÜTÜK-SERT, Tuba and KÜTÜK, Sezai} }
APA KARA, C , KÜTÜK-SERT, T , KÜTÜK, S . (2020). Öğütülmüş Kolemanit İçeren Betonlarda Sodyum Klorür Etkisi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi , 8 (1) , 499-510 . DOI: 10.29130/dubited.553523
MLA KARA, C , KÜTÜK-SERT, T , KÜTÜK, S . "Öğütülmüş Kolemanit İçeren Betonlarda Sodyum Klorür Etkisi". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (2020 ): 499-510 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dubited/issue/49725/553523>
Chicago KARA, C , KÜTÜK-SERT, T , KÜTÜK, S . "Öğütülmüş Kolemanit İçeren Betonlarda Sodyum Klorür Etkisi". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (2020 ): 499-510
RIS TY - JOUR T1 - Öğütülmüş Kolemanit İçeren Betonlarda Sodyum Klorür Etkisi AU - Cuma KARA , Tuba KÜTÜK-SERT , Sezai KÜTÜK Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.29130/dubited.553523 DO - 10.29130/dubited.553523 T2 - Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 499 EP - 510 VL - 8 IS - 1 SN - -2148-2446 M3 - doi: 10.29130/dubited.553523 UR - https://doi.org/10.29130/dubited.553523 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Öğütülmüş Kolemanit İçeren Betonlarda Sodyum Klorür Etkisi %A Cuma KARA , Tuba KÜTÜK-SERT , Sezai KÜTÜK %T Öğütülmüş Kolemanit İçeren Betonlarda Sodyum Klorür Etkisi %D 2020 %J Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2446 %V 8 %N 1 %R doi: 10.29130/dubited.553523 %U 10.29130/dubited.553523
ISNAD KARA, Cuma , KÜTÜK-SERT, Tuba , KÜTÜK, Sezai . "Öğütülmüş Kolemanit İçeren Betonlarda Sodyum Klorür Etkisi". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 / 1 (Ocak 2020): 499-510 . https://doi.org/10.29130/dubited.553523
AMA KARA C , KÜTÜK-SERT T , KÜTÜK S . Öğütülmüş Kolemanit İçeren Betonlarda Sodyum Klorür Etkisi. DÜBİTED. 2020; 8(1): 499-510.
Vancouver KARA C , KÜTÜK-SERT T , KÜTÜK S . Öğütülmüş Kolemanit İçeren Betonlarda Sodyum Klorür Etkisi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2020; 8(1): 510-499.