Yıl 2020, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 188 - 209 2020-01-31

Lean Six Sigma and Application in the Banking Sector
Yalın Altı Sigma Metodu ve Bankacılık Sektöründe Uygulanması

Ayten YILMAZ YALCINER [1] , Ülkü Rana GÜNDAY [2]


Lean Six Sigma aims to improve processes, produce higher quality products or services, reduce costs in this scope while providing more efficient business models, the customer focus by reducing waste and as much as possible. In this study, the concepts of "six sigma" and "simplicity" which form the concepts of Lean six Sigma are explained. Then, this method has been applied in a bank. In this application, the end-to-end time has examined and it has been aimed to improve this time. In practice, DMAIC (Definition, Measurement, Analysis, Improvement, Control) by stages of Lean Six Sigma has been carried out. At the define stage, the project has been defined in full detail, the objectives and project metrics have been determined. In the measure phase, the end-to-end time has been measured and the scope has been revised. The hypotheses identified during the analysis phase have been investigated. According to the results of the analysis, root cause analysis has been performed and the main problems that hinder the process have been tried to be reached. In the improve stage; The solutions of the main problems have discussed by brainstorming and the solutions have prioritized according to the score in the KKEM matrix. Then, FMEA has been implemented for possible risks and errors in the new process and measures have taken against possible errors. In the control phase; In order to ensure the continuity of the new process, a draft project follow-up table has been prepared to report monthly, quarterly and annual results.

Yalın Altı Sigma, süreçlerde iyileşme, daha kaliteli ürün veya hizmet üretme, daha verimli ve etkili iş modelleri sağlama alanlarında maliyetleri düşürmeyi, israfları mümkün olabildiğince azaltarak, müşteri odağı olmayı hedef alır. Bu çalışmada Yalın Altı Sigma kavramlarını oluşturan, “Altı sigma” ve “Yalınlık” kavramları anlatılmış, ardından bu metot ile bir bankada uygulama yapılmıştır. Bu uygulamada uçtan uca süre incelenmiş ve bu sürenin iyileştirilmesi hedeflenmiştir. Uygulamada Yalın Altı Sigma’nın DMAIC(Tanımlama, Ölçüm, Analiz, İyileştirme, Kontrol) aşamaları ile ilerlenmiştir. Tanımlama aşamasında, proje tüm hatlarıyla tanımlanmış, ulaşılmak istenen hedefler ve proje metrikleri belirlenmiştir. Ölçüm aşamasında uçtan uca süre ölçülüp kapsam revize edilmiştir. Analiz aşamasında belirlenen hipotezler araştırılmıştır. Analizlerden varılan sonuçlara göre kök neden analizi yapılarak süreci aksatan ana problemlere varılmaya çalışılmıştır. İyileştirme aşamasında; beyin fırtınasıyla ana problemlerin çözümleri tartışılarak, KKEM matrisindeki skoruna göre çözümler önceliklendirilmiştir. Sonrasında yeni süreçteki olası riskler ve hatalar için HMEA yapılarak olası hatalara karşı önlemler alınmıştır. Kontrol aşamasında; yeni sürecin sürekliliğini sağlamak için, aylık, dönemlik ve yıllık sonuçların raporlanacağı taslak Proje Takip Tablosu oluşturulmuştur.

 • [1] Y. Bin, “Using Six Sigma Methodology to improve the performance of the Shipment Test”, Master’s Thesis, Department of Communication Systems, KTH Royal Institute of Technology, School of Information and Communication Technology (ICT), Stockholm, Sweden, 2015.
 • [2] BMGI Danışmanlık, “Yeşil Kuşak Eğitim Kitabı”, Eğitim Katalogları, böl. 1, ss. 15, 18, 2019, Erişim: https://www.bmgi.com.tr/katalog
 • [3] E. Çakır, “Yalın Altı Sigma Ve Bir Uygulama”, Yüksek lisans tezi, İşletme Anabilim Dalı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi, Yönetim Bilimi Programı, İzmir, Türkiye, 2011.
 • [4] S.F. Ellis, “The Application Of Lean Six Sigma To Improve A Business Process: A Study Of The Order Processing Process At An Automobile Manufacturing Facility”, Master’s Thesis, Engineering Management, College of Engineering and Computing, University Of South Carolina, USA, 2016.
 • [5] E. Günalp, “Yalın Altı Sigma ve Bir Şirket Uygulaması”, Yüksek lisans tezi, Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 2007.
 • [6] F. Hasdemir , “Altı Sigma Tekniğinin Makine Genel Hat Verimliliğine Araştırılması”, Yüksek lisans tezi, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye, 2008.
 • [7] A. Kılıç, “Otomotiv Yan Sanayide Yalın Üretim Uygulaması”, Yüksek lisans tezi, Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 2016.
 • [8] H. Özkan, “Endüstride 6 Sigma Uygulamaları”, Yüksek lisans tezi, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 2006.
 • [9] O. Özveri, D. Dinçel, “Altı Sigma Proje Seçim Yöntemleri ve Bir Hastanede Uygulanması”, Dokuz Eylül Üniversitesi İdari ve İktisadi Birimler Fakültesi Dergisi, c. 27, s. 2, ss. 55-78, 2012.
 • [10] T. Pyzdek. (2019, 5 Nisan) The Six Sigma Revulution [Online]. Erişim: http://www.pyzdek.com/six-sigma-revolution.html.
 • [11] M. Ridwansyah And S. Indrawati, “Manufacturing Continuous Improvement Using, Lean Six Sigma: An Iron Ores Industry Case Application”, Industrial Engineering Department, Universitas Islam Indonesia, Industrial Engineering and Service Science-2015, 2015.
 • [12] H. Yüksel, “Hizmet İşletmelerinde Altı Sigma Uygulamaları: Literatür Araştırması”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 27, ss. 327-338, 2012.
 • [13] Q. Ma, “Lean Six Sigma in Action:Problems and Prospects of Expansive Learning in an International Aircraft Manufacturer”, Master’s Thesis, University of Helsinki, Faculty of Behavioral Sciences, Adult Education and Developmental Work Research, 2014.
 • [14] S. Doğan and Ö. Demiral, “Yalın Yöntemler ve Altı Sigma’yı İçeren Bütünleşik Bir Yaklaşım: Yalın Altı Sigma” , Niğde Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler Dergisi, c. 22, s. 1, ss. 343-366, 2008.
 • [15] M. Smętkowska and B. Mrugalska, “Using Six Sigma DMAIC to Improve the Quality of the Production Process: a Case Study”, SIM 2017 / 14th International Symposium in Management, 2017.
 • [16] V. Ion, C. Rachid and A. Youssouf, “Contribution To The Optimization Of Strategy Of Maintenance By Lean Six Sigma”, Eight International Conference On Material Sciences (CSM8-ISM5), 2014.
 • [17] M. Hasib, “Six Sigma Methodology In Automobile Industry”, Master’s Thesis, Department of Industrial Engineering, University of Windsor, Canada, 2006.
 • [18] G. Anaya, “Sales Invoicing Process Reduction Project”, CAT United States of America, 2006.
 • [19] E. Soykan, “Bir Kalite Sistemi Olarak Altı Sigma Yönetimi Ve Honeywell Uygulama Örneği”, Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye, 2001.
 • [20] R. Garcia, “Implementation of Six Sigma Methodology For A Logistics Center”, Master’s Thesis, Department of Quality Assurance, California State University, California, 2006.
 • [21] E. Günalp, “Yalın Altı Sigma ve Bir Şirket Uygulaması”, Yüksek lisans tezi, İşletme Mühendisliği, AnaBilim Dalı, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 2007.
 • [22] G. Şenol ve A. Anbar, “Altı Sigma ve Finans Sektöründe Altı Sigma Uygulamaları”, İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, c. 1, s. 2, ss: 73-86, 2010.
 • [23] G. S. Ateş, “Altı Sigma Yaklaşımı ve Bir Bankada Müşteri Memnuniyetini Arttırmaya Yönelik Altı Sigma Uygulamaları”, Yüksek lisans tezi, İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, Türkiye, 2008.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8160-812X
Yazar: Ayten YILMAZ YALCINER
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9354-6306
Yazar: Ülkü Rana GÜNDAY (Sorumlu Yazar)

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { dubited566982, journal = {Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2446}, address = {}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {8}, pages = {188 - 209}, doi = {}, title = {Yalın Altı Sigma Metodu ve Bankacılık Sektöründe Uygulanması}, key = {cite}, author = {Yılmaz Yalcıner, Ayten and Günday, Ülkü Rana} }
APA Yılmaz Yalcıner, A , Günday, Ü . (2020). Yalın Altı Sigma Metodu ve Bankacılık Sektöründe Uygulanması . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi , 8 (1) , 188-209 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dubited/issue/49725/566982
MLA Yılmaz Yalcıner, A , Günday, Ü . "Yalın Altı Sigma Metodu ve Bankacılık Sektöründe Uygulanması" . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (2020 ): 188-209 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dubited/issue/49725/566982>
Chicago Yılmaz Yalcıner, A , Günday, Ü . "Yalın Altı Sigma Metodu ve Bankacılık Sektöründe Uygulanması". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (2020 ): 188-209
RIS TY - JOUR T1 - Yalın Altı Sigma Metodu ve Bankacılık Sektöründe Uygulanması AU - Ayten Yılmaz Yalcıner , Ülkü Rana Günday Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 188 EP - 209 VL - 8 IS - 1 SN - -2148-2446 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Yalın Altı Sigma Metodu ve Bankacılık Sektöründe Uygulanması %A Ayten Yılmaz Yalcıner , Ülkü Rana Günday %T Yalın Altı Sigma Metodu ve Bankacılık Sektöründe Uygulanması %D 2020 %J Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2446 %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD Yılmaz Yalcıner, Ayten , Günday, Ülkü Rana . "Yalın Altı Sigma Metodu ve Bankacılık Sektöründe Uygulanması". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 / 1 (Ocak 2020): 188-209 .
AMA Yılmaz Yalcıner A , Günday Ü . Yalın Altı Sigma Metodu ve Bankacılık Sektöründe Uygulanması. DÜBİTED. 2020; 8(1): 188-209.
Vancouver Yılmaz Yalcıner A , Günday Ü . Yalın Altı Sigma Metodu ve Bankacılık Sektöründe Uygulanması. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2020; 8(1): 188-209.