Yıl 2020, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 462 - 470 2020-01-31

Mycorrhizal Influence on Leaf Water Potential in Black Locust (Robinia Pseudoacacia L.) Seedlings Subjected to Drought Stress
Kuraklık Stresindeki Yalancı Akasya (Robinia pseudoacacia L.) Fidanlarının Yaprak Su Potansiyeline Mikorizanın Etkisi

Bülent TOPRAK [1]


Long-term water stress in arid areas negatively affects seedling survival rates. Therefore, water stress reduction applications are required in areas with water problems. It is known that mycorrhiza has important effects in increasing the afforestation success in arid areas. The objective of the study is to obtain Black locust (Robinia Pseudoacacia L.) seedlings with high resistance to water stress in arid areas and to determine the effects of mycorrhiza on the water potential of the seedlings under water stress. For this purpose, acacia seedlings were inoculated with mycorrhiza and leaf water potential measurements were performed. The reduction of soil water caused a decrease in leaf water potential of seedlings. Mycorrhiza, which has positive effects on the relationship between black locust seedlings and water, decreased stress under drought conditions and increased resistance to water stress.

Kurak alanlarda uzun süre meydana gelen su kıtlığı fidanların yaşama oranlarını olumsuz yönde etkilediğinden dolayı bu gibi su sorunu olan sahalarda su stresini azaltıcı tedbirlerin alınması gerekmektedir. Kurak sahalardaki başarıyı arttırmada mikorizanın önemli etkileri olduğu bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı kurak sahalarda su stresine karşı dayanıklılığı yüksek Yalancı akasya (Robinia pseudoacacia L.) fidanı elde etmek ve su stresi altındaki fidanların su potansiyellerine mikorizanın etkilerini belirlemektir. Bunun için akasya fidanlarına mikoriza aşılaması yapılarak yaprak su potansiyeli ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Mikorizalı ve mikorizasız ayrımı olmaksızın her iki durumda da toprak su içeriğindeki düşüş, fidanların yaprak su potansiyellerinde azalmaya neden olmuştur. Akasya fidanları ile su arasındaki ilişkide olumlu etkiler meydana getiren mikoriza, kuraklık şartlarında stresi azaltmış ve dayanıklılığı arttırmıştır.

 • [1] A. D. Perry, R. Molina, P.M. Amaranthus, “Mycorrhizae, Mycorrhizospheres and reforestation: Current knowledge and research needs”, Canadian Journal of Forest Research, c. 17, s. 8, ss. 929-940, 1987.
 • [2] M.F. Allen, The Ecology of Mycorrhizae, Cambridge, U.K., 1991.
 • [3] T.T. Kozlowski, P.J. Kramer, S.G. Pallardy, The physiological Ecology of Woody Plants, Academic Press, 1991
 • [4] M. Dunabeitia, , N. Rodrıguez, , I. Salcedo, E. Sarrionandia, “Field mycorrhization and its influence on the establishment and development of the seedlings in a broadleaf plantation in the Basque Country”. Forest Ecology and Management, c. 195, s. 1-2, ss. 129-139, 2004.
 • [5] R.L. Edmonds, J.K. Agee, R.I. Gara, Forest Health and Protection, Waveland Press, USA, 2005.
 • [6] T. Kalefetoğlu, Y. Ekmekçi, “The effects of drought on plant and tolerance mechanisms,” Gazi University Journal of Science, c. 18, s. 4, ss. 723-740, 2005.
 • [7] Akça H., “Yarı kurak bölgelerde yapılacak ağaçlandırmalarda mikorizaların önemi”, Türkiye’de Yarı Kurak Bölgelerde Yapılan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Uygulamalarının Değerlendirilmesi Çalıştayı, Çalıştay Kitapçığı, ss. 428-435, 2006.
 • [8] M. Boydak, H. Dirik, M. Çalıkoğlu, Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Biyolojisi ve Silvikültürü, Ankara, Türkiye: OGEM Vakfı Yayınları, 2006.
 • [9] İ. Ortaş, “Toprak ve Bitkide Mikoriza”, Yüksek lisans tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye, 1998.
 • [10] S. Tüfekçi, “Doğal Populasyonlardaki Toros Sediri (Cedrus libani A. Rich.) Mikorizasının İzole Edilmesi ve Çoğaltılıp Fidan Üretiminde Kullanılması”, Doktora tezi, Fen Bilimleri, Enstitüsü, Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye, 2007.
 • [11] B. Kibar, A. Pekşen, “Lactarius pyrogalus mantar türünün farkli izolatlarının ve inokulasyon uygulamalarının findok (Corylus avellana) fidanonda ektomikoriza oluşumu ve fidan gelişimi üzerine etkisi,” Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, c. 7, s. 2, ss. 89-104, 2011.
 • [12] B. Toprak, “Ekto- ve Arbusküler Mikoriza Aşılanmış Karaçam (Pinus nigra), Toros Sediri (Cedrus libani) ve Saçlı Meşe (Qercus cerris) Fidanlarının İç Anadolu’nun Yarı Kurak Sahalarındaki Ağaçlandırma Başarısı”, Doktora Tezi, Orman Mühendisliği Bölümü, Düzce Üniversitesi, Düzce, Türkiye, 2016.
 • [13] G. Berta, A. Fusconi, J.E. Hooker, “Arbuscular mycorrhizal modifications to plant root systems: scale, mechanisms and consequences,” In Mycorrhizal Technology İn Agriculture, ss. 71-85, 2002.
 • [14] E. Gamalero, A. Trotta, N. Massa, A. Copetta, M.G Martinotti, G. Berta, “Impact of Two Fluorescent Pseudomonads and an Arbuscular Mycorrhizal Fungus on Tomato Plant Growth, Root Architecture and P Acquisition,” Mycorrhiza, c. 14, s. 3, ss. 185-192, 2004.
 • [15] J.N. Klironomos, “Variation in plant response to native and exotic arbuscular mycorrhizal fungi,” Ecology, c. 84, s. 9, ss. 2292-2301, 2003.
 • [16] J.S. Piotrowski, T. Denich, J.N. Klironomos, J.M. Graham, M.C. Rillig, “The effects of arbuscular mycorrhizas on soil aggregation depend on the interaction between plant and fungal species”, New Phytologist, c. 164, s. 2, ss. 365-373, 2004.
 • [17] H. Marschner, Mineral Nutrition of High Plants, 2. baskı, Londra, İngiltere: Academic Press, 1995.
 • [18] S.E. Smith, D.J. Read, Mycorrhizal Symbiosis, San Diego, USA: Academic Press, 2008.
 • [19] M. Tsimilli-Michael, R.J. Strasser, “In vivo assessment of stress impact on plants’ vitality: Applications in detecting and evaluating the beneficial role of Mycorrhization on host plants”, Mycorrhiza: State Of The Art, Genetics And Molecular Biology, Ecofunction, Biotechnology, Eco-Physiology, Structure And Systematics, Editor: Varma A., 3. baskı, Springer, ss. 679-703, 2008. [20] G.W. Gee, J.W. Bauder, Particle-size analysis 1. Methods of soil analysis: Part 1—Physical and mineralogical methods, (methodsofsoilan1), ss. 383-411, 1986.
 • [21] G.W. Thomas, “Soil pH and soil acidity”, Methods of soil analysis—part 3— chemical methods Madiso, In: Sparks DL et al (eds), Soil Science Society of America and American Society of Agronomy, Wisconsin, ss. 475–490, 1996.
 • [22] J.D. Rhoades, “Salinity: electrical conductivity and total dissolved solids”, In Methods of soil analysis, part 3. chemical methods, ed. D. L. Sparks, A. L. Page, P. A Helmke., R. H. Loeppert, P. N. Soltanpour, M. A. Tabatabai, C. T. Johnston, M. E. Sumner, American Society of Agronomy and Soil Science Society of America, Madison, Wisconsin, ss. 417-435, 1996.
 • [23] R.H. Loeppert, D.L. Suarez, “Carbonate and gypsum. In Methods of soil analysis”, Part 3. chemical methods, ed. D. L. Sparks, A. L. Page, P. A Helmke., R. H. Loeppert, P. N. Soltanpour, M. A. Tabatabai, C. T. Johnston, M. E. Sumner, American Society of Agronomy and Soil Science Society of America, Madison, Wisconsin, ss. 437–474, 1996.
 • [24] M.E. Sumner, W.P. Miller, “Cation exchange capacity and exchange coefficients”. Methods of soil analysis—part 3—chemical methods, In: Sparks DL et al (eds) Madison, Soil Science Society of America and American Society of Agronomy, Wisconsin, ss. 1201–1229, 1996.
 • [25] T. T. Tang, L. S. Zhao, “Characteristics of water relations in seedling of Machilus yunnanensis and Cinnamomum camphora under soil drought condition”. Journal of Forestry Research, c. 17, s. 4, ss. 281-284. 2006.
 • [26] S. Kulaç, “Kuraklık Stresġne Maruz Bırakılan Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Fidanlarında Bazı Morfolojik Fġzyolojġk ve Biyokimyasal Değişimlerin Araştırılması,” Doktora tezi, Orman Mühendisliği Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye, 2010.
 • [27] P. Giorio, G. Sorrentino, R. D’Andria, “Stomatal behaviour, leaf water status and photosynthetic response in field-grown olive trees under water deficit,” Environmental and Experimental Botany, c. 42, s. 2, ss. 95-104, 1999.
 • [28] H. Kırnak, M. N. Demirtaş, “Su stresi altındaki kiraz fidanlarında fizyolojik ve morfolojik değişimlerin belirlenmesi,” Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, c. 33, s. 3, ss. 265-270, 2002.
 • [29] R. Tognetti, R. D'Andria, G. Morelli, D. Calandrelli, F. Fragnito, “Irrigation Effects On Daily and Seasonal Variations of Trunk Sap Flow and Leaf Water Relations in Olive Trees”. Plant And Soil, c. 263, s. 1, ss. 249-264, 2004.
 • [30] O. Boussadia,, F. B.Mariem, B. Mechri, W. Boussetta, M. Braham, S. B. El Hadj, “Response to drought of two olive tree cultivars (cv Koroneki and Meski)”. Scientia horticulturae, c. 116, s. 4, ss. 388-393, 2008.
 • [31] R.M. Augé, “Water Relations, Drought and Vesicular-Arbuscular Mycorrhizal Symbiosis,” Mycorrhiza, c. 11, s. 1, ss. 3-42, 2001.
 • [32] H. Lambers, F. S. Chapin III, T. L. Pons, Plant Physiological Ecology. Springer Science & Business Media, 2008.
 • [33] J. M. Ruiz-Lozano, R. Aroca, “Host response to osmotic stresses: stomatal behaviour and water use efficiency of arbuscular mycorrhizal plants,” In Arbuscular Mycorrhizas: Physiology and Function, Springer, Dordrecht. ss. 239-256, 2010.
 • [34] M.E. Apple, “Aspects of Mycorrhizae in Desert Plants,” In Desert Plants Springer, Berlin, Heidelberg. ss. 121-134, 2010.
 • [35] E. Birhane, F. J. Sterck, M. Fetene, F. Bongers, T. W. Kuyper, “Arbuscular mycorrhizal fungi enhance photosynthesis, water use efficiency, and growth of frankincense seedlings under pulsed water availability conditions,” Oecologia, c. 169, s. 4, ss. 895-904, 2012.
 • [36] L. Zarik, A. Meddich, M. Hijri, M. Hafidi, A. Ouhammou, L. Ouahmane, R. Duponnois, A. Boumezzough, “Use of Arbuscular Mycorrhizal Fungi to Improve the Drought Tolerance of Cupressus Atlantica G.,” Comptes Rendus Biologies, c. 339, s. 5-6, ss. 185-196, 2016.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6500-7885
Yazar: Bülent TOPRAK (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { dubited584502, journal = {Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2446}, address = {}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {8}, pages = {462 - 470}, doi = {10.29130/dubited.584502}, title = {Kuraklık Stresindeki Yalancı Akasya (Robinia pseudoacacia L.) Fidanlarının Yaprak Su Potansiyeline Mikorizanın Etkisi}, key = {cite}, author = {Toprak, Bülent} }
APA Toprak, B . (2020). Kuraklık Stresindeki Yalancı Akasya (Robinia pseudoacacia L.) Fidanlarının Yaprak Su Potansiyeline Mikorizanın Etkisi . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi , 8 (1) , 462-470 . DOI: 10.29130/dubited.584502
MLA Toprak, B . "Kuraklık Stresindeki Yalancı Akasya (Robinia pseudoacacia L.) Fidanlarının Yaprak Su Potansiyeline Mikorizanın Etkisi" . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (2020 ): 462-470 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dubited/issue/49725/584502>
Chicago Toprak, B . "Kuraklık Stresindeki Yalancı Akasya (Robinia pseudoacacia L.) Fidanlarının Yaprak Su Potansiyeline Mikorizanın Etkisi". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (2020 ): 462-470
RIS TY - JOUR T1 - Kuraklık Stresindeki Yalancı Akasya (Robinia pseudoacacia L.) Fidanlarının Yaprak Su Potansiyeline Mikorizanın Etkisi AU - Bülent Toprak Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.29130/dubited.584502 DO - 10.29130/dubited.584502 T2 - Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 462 EP - 470 VL - 8 IS - 1 SN - -2148-2446 M3 - doi: 10.29130/dubited.584502 UR - https://doi.org/10.29130/dubited.584502 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Kuraklık Stresindeki Yalancı Akasya (Robinia pseudoacacia L.) Fidanlarının Yaprak Su Potansiyeline Mikorizanın Etkisi %A Bülent Toprak %T Kuraklık Stresindeki Yalancı Akasya (Robinia pseudoacacia L.) Fidanlarının Yaprak Su Potansiyeline Mikorizanın Etkisi %D 2020 %J Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2446 %V 8 %N 1 %R doi: 10.29130/dubited.584502 %U 10.29130/dubited.584502
ISNAD Toprak, Bülent . "Kuraklık Stresindeki Yalancı Akasya (Robinia pseudoacacia L.) Fidanlarının Yaprak Su Potansiyeline Mikorizanın Etkisi". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 / 1 (Ocak 2020): 462-470 . https://doi.org/10.29130/dubited.584502
AMA Toprak B . Kuraklık Stresindeki Yalancı Akasya (Robinia pseudoacacia L.) Fidanlarının Yaprak Su Potansiyeline Mikorizanın Etkisi. DÜBİTED. 2020; 8(1): 462-470.
Vancouver Toprak B . Kuraklık Stresindeki Yalancı Akasya (Robinia pseudoacacia L.) Fidanlarının Yaprak Su Potansiyeline Mikorizanın Etkisi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2020; 8(1): 462-470.