Yıl 2020, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 1033 - 1041 2020-01-31

Orman Ürünleri Sanayi Çalışanlarının İş Sağlığı Ve Güvenliğine Kaderci Bakış Açılarının Tespit Edilmesine Yönelik Bir Alan Araştırması

Aytaç AYDIN [1] , Gizem CEYLAN [2]


Bu çalışmada, orman ürünleri sanayi işletmelerinde çalışanların iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına bakışlarının kaderci yaklaşım çerçevesinde nasıl şekillendiği tespit edilmiştir. Bu amaçla hazırlanan anket formu İzmir ve Balıkesir illerinde bulunan sekiz orman ürünleri işletmesinde çalışan 470 kişi üzerinde uygulanmış ve istatistiksel analizler yapılarak sonuçlar ortaya koyulmuştur. Sonuçlar incelendiğinde, kaderci yaklaşımın eğitim durumu, cinsiyet, iş kazası geçirme durumu ve orman ürünleri alt sektörleri düzeyinde anlamlı farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir. Bununla birlikte, kaderci yaklaşımın toplam çalışma süresi, medeni durum ve yaş gruplarına göre farklılık göstermediği ortaya çıkmıştır. İş kazalarının yaklaşık %99’unun önlenebilir niteliğe sahip olduğu göz önüne alındığında, orman ürünleri çalışanları arasında kaderci yaklaşım düzeylerinin yüksekliği ve değişkenliğinin önemli bir sorun olarak görülmesi gerektiği aşikârdır.
Orman Ürünleri Sanayi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kadercilik
 • [1] H. Serin, Y. Şahin, M. Durgun ve A. Şimsek, “A Research on Work Accidents at Manufacturing Sector with Regard to Physical Environment Conditions,” 14th International Scientific Conference of the University of Sibiu, Romanya, 2015, ss. 358-366.
 • [2] Anonim, (2018, 10 Ocak). [Online]. Erişim: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/ kurumsal/istatistik/sgk_istatistik_yilliklari.
 • [3] H. Kim ve D. Park, “Selecting High-Risk Micro-Scale Enterprises Using A Qualitative Risk Assessment Method,” Industrial Health, s. 44, ss. 75–82, 2006.
 • [4] Y. Top, H. Adanur ve M. Öz, “Comparison of Practices Related to Occupational Health and Safety in Microscale Wood-Product Enterprises,” Safety Science, s. 82, ss. 374-381, 2016.
 • [5] T. Gedik ve A. İlhan, “Sakarya İli Mobilya İmalatçılarında İş Sağlığı ve İş Güvenliği Üzerine Bir İnceleme,” Türkiye Ormancılık Dergisi, c. 15 s. 2, ss. 123-129, 2014.
 • [6] A. İlhan, G. Koşar, A. Karapınar ve T. Gedik, “Analysis of Underlying Causes of the Occupational Accidents and Diseases in Furniture,” Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, c. 13 s. 2, ss. 202-210, 2013.
 • [7] H. Serin, Y. Şahin, ve M. Durgun, “Küçük Ölçekli Mobilya İşletmelerinde Gürültü Analizi,” Ormancılık Dergisi, c. 9 s. 2, ss. 1-8, 2013.
 • [8] Y. Seyhan, “Ankara İlinde, Ağaç İşleri Sektöründe Faaliyet Gösteren Orta ve Büyük Ölçekli İşletmelerde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Üzerine Araştırmalar,” Yüksek Lisans Tezi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bartın Üniversitesi, Bartın, Türkiye, 2009.
 • [9] C. D. Temel, “İnşaat İşçilerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Uygulama ve Algılama Düzeyi,” Yüksek Lisans Tezi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye, 2017.
 • [10] Ö. Yavan, “Çalışanların İşe Gitmeme ve Çalışıyor Gibi Görünme Davranışları Üzerine Bir Araştırma: Zonguldak Taşkömürü Kurumu Örneği,” UİİİD, s. 19, ss. 249-276, 2017.
 • [11] M. D. Cooper, “Towards A Model of Safety Culture,” Safety Science, s. 36, ss. 111-136, 2000.
 • [12] T. Demirbilek, İş Güvenliği Kültürü, İstanbul, Türkiye: Legal Yayıncılık, 2005.
 • [13] B. Güven, “İş Güvenliği ve İşgören Sağlığı Kültürü ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı,” Doktora Tezi, İşletme Bölümü, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye, 2014.
 • [14] D. Tiryaki, “İş Sağlığı ve Güvenliğindeki Gelişmeler: Altınova Tersaneleri Çalışanlarının Farkındalıklarının Değerlendirilmesi,” Yüksek Lisans Tezi, İşletme Bölümü, Yalova Üniversitesi, Yalova, Türkiye, 2011.
 • [15] E. Güngör, “İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramlarının Toplam Kalite Yönetimi Açısından İrdelenmesi ve Talaşlı Üretim Sanayisinde İş Sağlığı ve Güvenliği Üzerine Bir Araştırma,” Yüksek Lisans Tezi, İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 2008.
 • [16] A. Durdu, “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Düzenlemeleri ile İlgili İşgörenlerin Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma,” Yüksek Lisans Tezi, İşletme Bölümü, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 2006.
 • [17] M. Terzi, “İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası ile İş Tatmini Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesindeki İşletmelere Yönelik Araştırma,” Yüksek Lisans Tezi, İşletme Bölümü, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Türkiye, 2013.
 • [18] V. Arslan, “İnşaat Sektöründe İş Kazalarının Medyadaki Yansımaları ve Analizi,” Yüksek Lisans Tezi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, 2014.
 • [19] T. S. Koç, “İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının Örgütsel Güven ve İş Tatminine Etkisi: Alanya’da Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma,” Yüksek Lisans Tezi, İşletme Bölümü, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye, 2015.
 • [20] A. Yegin, “İş Güvenliği Kültürünün İş Kazalarına Etkileri,” Yüksek Lisans Tezi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, Gedik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 2015.
 • [21] B. Çiçek, “Hastanelerde Kurum Ev İdaresi Personeli Perspektifinden İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının ve Güvenlik Kültürüne İlişkin Algı Düzeylerinin Belirlenmesi,” Yüksek Lisans Tezi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 2016.
 • [22] A. Razgratlı, “İnşaat Sektöründe İş Kazalarının Psikolojik Sonuçları,” Yüksek Lisans Tezi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Beykent Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 2016.
 • [23] İ. Pehlivan, “İnşaat Sektöründe Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Bilincinin İstatistiksel Olarak İncelenmesi,” Yüksek Lisans Tezi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, Gedik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 2016.
 • [24] S. Sharma, Applied Multivariate Techniques, New York, USA: John Wiley & Sons, 1996.
 • [25] Ş. Kalaycı, SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ankara, Türkiye: Asil Yayın Dağıtım, 2009.
 • [26] S. Yıldız ve M. Yılmaz, “Türk İnşaat Sektöründe Çalışanların Güvenlik Kültürü Düzeyinin ve Güvenlik Performansı ile İlişkisinin İncelenmesi,” Politeknik Dergisi, c. 20, s. 1, ss. 137-149, 2017.
 • [27] S. Dursun, “Güvenlik Kültürünün Güvenlik Performansı Üzerine Etkisine Yönelik Bir Uygulama,” Yüksek Lisans Tezi, İşletme Bölümü, Uludağ Üniversitesi, Bursa, 2011.
 • [28] K. Öztürk, “Orman Ürünleri Sanayi Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Çalışan Algısının İncelenmesi,” Yüksek Lisans Tezi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 2016.
 • [29] J. I. Havold, “Safety Culture and Safety Management Aboard Tankers,” Reliability Engineering And System Safety, s. 95, ss. 511-519, 2010.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7460-9618
Yazar: Aytaç AYDIN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1156-5915
Yazar: Gizem CEYLAN
Kurum: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { dubited652938, journal = {Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2446}, address = {}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {8}, pages = {1033 - 1041}, doi = {10.29130/dubited.652938}, title = {Orman Ürünleri Sanayi Çalışanlarının İş Sağlığı Ve Güvenliğine Kaderci Bakış Açılarının Tespit Edilmesine Yönelik Bir Alan Araştırması}, key = {cite}, author = {AYDIN, Aytaç and CEYLAN, Gizem} }
APA AYDIN, A , CEYLAN, G . (2020). Orman Ürünleri Sanayi Çalışanlarının İş Sağlığı Ve Güvenliğine Kaderci Bakış Açılarının Tespit Edilmesine Yönelik Bir Alan Araştırması. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi , 8 (1) , 1033-1041 . DOI: 10.29130/dubited.652938
MLA AYDIN, A , CEYLAN, G . "Orman Ürünleri Sanayi Çalışanlarının İş Sağlığı Ve Güvenliğine Kaderci Bakış Açılarının Tespit Edilmesine Yönelik Bir Alan Araştırması". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (2020 ): 1033-1041 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dubited/issue/49725/652938>
Chicago AYDIN, A , CEYLAN, G . "Orman Ürünleri Sanayi Çalışanlarının İş Sağlığı Ve Güvenliğine Kaderci Bakış Açılarının Tespit Edilmesine Yönelik Bir Alan Araştırması". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (2020 ): 1033-1041
RIS TY - JOUR T1 - Orman Ürünleri Sanayi Çalışanlarının İş Sağlığı Ve Güvenliğine Kaderci Bakış Açılarının Tespit Edilmesine Yönelik Bir Alan Araştırması AU - Aytaç AYDIN , Gizem CEYLAN Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.29130/dubited.652938 DO - 10.29130/dubited.652938 T2 - Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1033 EP - 1041 VL - 8 IS - 1 SN - -2148-2446 M3 - doi: 10.29130/dubited.652938 UR - https://doi.org/10.29130/dubited.652938 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Orman Ürünleri Sanayi Çalışanlarının İş Sağlığı Ve Güvenliğine Kaderci Bakış Açılarının Tespit Edilmesine Yönelik Bir Alan Araştırması %A Aytaç AYDIN , Gizem CEYLAN %T Orman Ürünleri Sanayi Çalışanlarının İş Sağlığı Ve Güvenliğine Kaderci Bakış Açılarının Tespit Edilmesine Yönelik Bir Alan Araştırması %D 2020 %J Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2446 %V 8 %N 1 %R doi: 10.29130/dubited.652938 %U 10.29130/dubited.652938
ISNAD AYDIN, Aytaç , CEYLAN, Gizem . "Orman Ürünleri Sanayi Çalışanlarının İş Sağlığı Ve Güvenliğine Kaderci Bakış Açılarının Tespit Edilmesine Yönelik Bir Alan Araştırması". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 / 1 (Ocak 2020): 1033-1041 . https://doi.org/10.29130/dubited.652938
AMA AYDIN A , CEYLAN G . Orman Ürünleri Sanayi Çalışanlarının İş Sağlığı Ve Güvenliğine Kaderci Bakış Açılarının Tespit Edilmesine Yönelik Bir Alan Araştırması. DÜBİTED. 2020; 8(1): 1033-1041.
Vancouver AYDIN A , CEYLAN G . Orman Ürünleri Sanayi Çalışanlarının İş Sağlığı Ve Güvenliğine Kaderci Bakış Açılarının Tespit Edilmesine Yönelik Bir Alan Araştırması. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2020; 8(1): 1041-1033.