Yıl 2015, Cilt 20 , Sayı 33, Sayfalar 123 - 142 2016-02-21

Kullanmama Nedeniyle Tescil Edilmiş Markanın Hükümsüzlüğüne İlişkin Uygulamadaki Sorunlar
DUE TO USE RELATED TO HAVE BEEN REGISTERED TRADEMARK NULLITY IMPLEMENTATION ISSUES

Yılmaz YÖRDEM [1]


Sahibine inhisarı haklar tanıyan ve bu çerçevede çok geniş yetkiler bahşeden tescilli marka, maddi olmayan sınai bir haktır. Tescil edilmek suretiyle kazanılan ve usulünce kullanarak hayat boyunca sürdürülebilecek olan bu haklar, sahibine tanıdığı nimetler nispetinde bazı yükümlülükler de yüklemektedir. 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 14. Maddesinde hükmünü bulan söz konusu yükümlülüklerden öncelikli olan “markanın kullanılması zorunluluğu”dur. Zira markanın, MarkKHK’da öngörülen tanımını koruyabilmesi, ticaret sahasında ciddi kullanımı gerektirmektedir. Aksi halde bu hakkın kaybına yol açabilecektir. 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Hukukunda markalarla ilgili esas düzenleme olarak Kabul edilir. MarkKHK 14. maddesi 1. fıkrasına 1’e göre, “Markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, marka iptal edilir”. Buna göre, tescil tarihinden itibaren markanın beş yıl içinde haklı bir neden olmadan kullanılmaması durumunda marka iptal edilecektir. Yetkili makamlar tarafından alınan tedbirler sonucu üretimin yapılamamış olması ya da malın satışa sunulması için gerekli iznin verilmemiş olması gibi, marka sahibinin etki alanı dışında kalan durumlar bu anlamda haklı neden olarak kabul edilebilecektir. Markanın yurt içinde tescil edildiği mal veya hizmetlerde, tescil amacına yönelik olarak ciddi, süreklilik arz eden, aktif ve markaya has olarak, marka malikinin kullanma fiilleri, markanın kullanılması olgusunu belirleyecektir.
Has the exclusive rights recognized and registered trademark confers wide powers in this context is an absolute right. Gained by using duly registered and that these rights can be maintained for life, familiar with the blessings imposes some obligations in proportion. Brand Decree No. 556 of Article 14 of Law on the Protection of the judgment finding that these obligations take precedence over "the use of the brand must" stop. Because the brand is able to maintain the definition set forth in markkhk' trade requires significant use in the field. Doing so could lead to loss of this right. No. 556 of the Law on Protection Decree is adopted mainly in the Turkish legal regulations regarding brand. Markhk by 1 Article 14 paragraph 1, "Brand, from the registration within five years, without a justifiable reason for not using or case of continuous call for a five year period to the use of the brand will be canceled." At home, the brand has been registered for goods or services, for registration purposes, which supply continuity, serious, active and brand-specific verb to use the trademark owner, determines the cases the use of the brand. Accordingly, markkhk. According to Paragraph 1 of Article 14, without a justified reason from the registration within five years of the brand's trademark will be canceled if not used. As not given permission to be submitted to the lack of production as a result of measures taken by the authorities or the sale of goods, the situation is outside the domain of brand owners are accepted as justifiable cause in this regard.
 • ADIGÜZEL, Burak: Tescil Edilmiş Tanınmış Markanın Kullanmama Nedeniyle Kısmen Hükümsüzlüğü Sorunu (Bir Yargıtay Hukuk Genel Kurul Kararının Değerlendirilmesi), Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 15, Özel S., 2013, s. 1019-1044.
 • ARKAN, Sabih: Markalar Hukuku, C. II., Ankara, 1992. ARSEVEN, Haydar: Alameti Farıka Hakkı Mahiyeti ve İhlalleri, İstanbul 1952.
 • AYOĞLU, Tolga: Türk Hukukunda Tanınmış Markalara Sağlanan Koruma, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2009, İstanbul 2009, s. 117-135.
 • AZARKAN, Necat: Dünya Ticaretinin Küreselleşmesi Bağlamında Yabancı Şirketlerin Yerleşim Özgürlüğü, Regesta Ticaret Hukuku Dergisi, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, Cilt: 3, Sayı: 1, İstanbul 2013, s. 79-104.
 • AZARKAN, Necat: Urteil des Europäischen Gerichtshofes Zur Nutzung von Marken in Google-Awards-Anzeigen Rs. C-236/08 -C- 238/08 – Vom 23.März 2010 – Revolution Des Online Werbemarktes Oder Freies Ticket Für Markenverletzungen?, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt: 10, No: 1, Ankara 2011, s. 19-32.
 • BİLGİLİ, Fatih: “Yargıtay Kararları Uygulamasında 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’ya Göre Tescili Markanın Kullanılması Zorunluluğu”, TBB Dergisi, Sayı 74, 2008, s. 29. CAMCI, Ömer: Marka Patent Tasarım ve Haksız Rekabet Davaları, İstanbul 1998.
 • DİRİKKAN Hanife: Tanınmış Markanın Korunması, Ankara 2003.
 • DİRİKKAN, Hanife: Tescilli Markayı Kullanma Külfeti, Oğuz İmregün’e Armağan, İstanbul 1998,s. 219-280. (Külfet). DÖNMEZ, İrfan: Markalar ve Haksız Rekabet Davaları, İstanbul 1992. EREL, Şafak N.: Türk Fikir ve Sanat Hukuku, Ankara 1998.
 • GÜRZUMAR, Osman Berat: “Yeni Markalar Kanunu Işığında İsviçre Marka Hukukunda Meydana Gelen Yeni Gelişmeler”, YD. 1994, C. 20, S. 4., Haluk Tandoğan’ın Hatırasına Armağan, Ankara 1990.
 • KAHVECİ, Burcu: “Tescilli Markanın Kullanılma Yüklentisi”, Başkent Üniversitesi SBE, Ankara 2008 (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 • KARAHAN, Sami: “Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları”, Mimoza Yayınları, Konya 2002.
 • KARAYALÇIN, Yaşar: “Markaların aynen ve aralıksız kullanılmasıyla ilgili Hükümler”, C. 33, S., 6, ABD, 1976.
 • KAYA, Arslan: “551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Getirilen Zorunlu Lisans Sistemi”, İÜFM, C. LV, s. 335, İstanbul 1996.
 • KAYA, Arslan: Marka Hukuku, İstanbul 2006.
 • KAYIHAN, Şaban: Yargıtay Kararları Işığında Tanınmış Marka, AÜEHFD, C.IV, S. 1-2, Haziran 2003, s. 423-448. MİMAROĞLU, Sait Kemal: Ticaret Hukuku, C. 1, İşletme Hukuku, 3. Bası, Ankara 1978.
 • NOMER, Füsun N.: Tanınmış Marka, Nike, Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 1999, s. 485-486.
 • OYTAÇ, Kutlu: Markalar Hukuku, İstanbul 2002.
 • POROY, Reha/ TEKİNALP, Ünal: Marka Hakkına İlişkin Bazı Sorunlar, Prof. Dr. Haluk Tandoğan’ın Anısına Armağan, Ankara 1990, s.333-345.
 • SERT, Selin: Markanın Kullanılması Yükümlülüğü, Ankara 2007.
 • ŞENOCAK, Kemal: Toplumda Tanınmışlık Düzeyine Erişmiş Markanın Farklı Mal veya Hizmetlere İlişkin Korunması (556 sayılı KHK m.8/IV), Batider, Haziran 2009, C.XXV, S.2, s. 133-176.
 • TEKİNALP, Ünal: Fikri Mülkiyet Hukuku, 10.Baskı, İstanbul 2012.
 • YASAMAN, Hamdi: Hizmet Markaları, Batider, 1975, C. VIII, S. 1. YASAMAN, Hamdi: Tanınmış Markalar, Halil Arslanlı’nın Anısına Armağan, İstanbul 1978.
 • UMAR, Bilge / YILMAZ, Ejder: İspat Yükü, 2. Bası, İstanbul 1980.
Konular Hukuk
Diğer ID JA66UV88UD
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Yılmaz YÖRDEM

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 21 Şubat 2016

Bibtex @ { duhfd246235, journal = {Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2929}, eissn = {2458-7907}, address = {Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 21280 / Diyarbakır}, publisher = {Dicle Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {20}, pages = {123 - 142}, doi = {}, title = {Kullanmama Nedeniyle Tescil Edilmiş Markanın Hükümsüzlüğüne İlişkin Uygulamadaki Sorunlar}, key = {cite}, author = {Yördem, Yılmaz} }
APA Yördem, Y . (2016). Kullanmama Nedeniyle Tescil Edilmiş Markanın Hükümsüzlüğüne İlişkin Uygulamadaki Sorunlar . Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 20 (33) , 123-142 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duhfd/issue/23034/246235
MLA Yördem, Y . "Kullanmama Nedeniyle Tescil Edilmiş Markanın Hükümsüzlüğüne İlişkin Uygulamadaki Sorunlar" . Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 20 (2016 ): 123-142 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/duhfd/issue/23034/246235>
Chicago Yördem, Y . "Kullanmama Nedeniyle Tescil Edilmiş Markanın Hükümsüzlüğüne İlişkin Uygulamadaki Sorunlar". Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 20 (2016 ): 123-142
RIS TY - JOUR T1 - Kullanmama Nedeniyle Tescil Edilmiş Markanın Hükümsüzlüğüne İlişkin Uygulamadaki Sorunlar AU - Yılmaz Yördem Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 123 EP - 142 VL - 20 IS - 33 SN - 1300-2929-2458-7907 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Kullanmama Nedeniyle Tescil Edilmiş Markanın Hükümsüzlüğüne İlişkin Uygulamadaki Sorunlar %A Yılmaz Yördem %T Kullanmama Nedeniyle Tescil Edilmiş Markanın Hükümsüzlüğüne İlişkin Uygulamadaki Sorunlar %D 2016 %J Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 1300-2929-2458-7907 %V 20 %N 33 %R %U
ISNAD Yördem, Yılmaz . "Kullanmama Nedeniyle Tescil Edilmiş Markanın Hükümsüzlüğüne İlişkin Uygulamadaki Sorunlar". Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 20 / 33 (Şubat 2016): 123-142 .
AMA Yördem Y . Kullanmama Nedeniyle Tescil Edilmiş Markanın Hükümsüzlüğüne İlişkin Uygulamadaki Sorunlar. DÜHFD. 2016; 20(33): 123-142.
Vancouver Yördem Y . Kullanmama Nedeniyle Tescil Edilmiş Markanın Hükümsüzlüğüne İlişkin Uygulamadaki Sorunlar. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2016; 20(33): 123-142.