Yıl 2016, Cilt 21 , Sayı 34, Sayfalar 39 - 98 2016-10-02

The Procedure of the Recognition and Enforcement of Foreign Court Decisions
Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanıma ve Tenfizinde Usul

Mehmet KÖLE [1]


In the developing world, international relationships and interactions have increased. As a consequence, disputes including foreign element arise between nations. As a rule, a domestic dispute has to be resolved by national courts. Despite, it is solved nationally, the solution also needs to result in parties countries. A foreign judgment can be effect as a “judgment” in another country, only after a process of recognition and enforcement and conditions of the recognition and enforcement of a foreign judgment can only be determined by the law of this country.

Gelişen dünyada uluslararası ilişkiler ve etkileşimler artmıştır. Bunun bir sonucu da yabancılık unsuru içeren uyuşmazlıkların ortaya çıkması olmuştur. Kural olarak yerel bir uyuşmazlık, uyuşmazlığın çıktığı ülkenin yargı organlarınca çözüme kavuşturulur. Ancak yabancılık unsuru içeren bir uyuşmazlık ulusal bir yargı organınca çözülse bile yargılama sonucu tesis edilen hükmün uyuşmazlığın tarafı olan kişilerin ülkelerinde de etki doğurması artık zorunlu bir hal almıştır. Yabancı yargı organlarınca tesis edilen kararların başka bir ülkede hukuki sonuç doğurması ise ancak o ülke makamlarınca tanıma ve tenfiz prosedürü işletildikten sonra mümkün olmaktadır. Bu tanıma ve tenfiz prosedürünün şartlarını ise kararın etki doğuracağı ülkelerin kendileri belirlemektedir.

 • ALANGOYA, Yavuz / YILDIRIM, Kamil / DEREN-YILDIRIM, Nevhis: Medeni Usul Hukuku Esasları, Beta Yayınevi, 7. Bası, İstanbul, 2009.
 • ARAT, Tuğrul: Yabancı İlamların Tanınması ve Tenfizi, AÜHFD, S: 1-4, Ankara, 1964, s. 421-422.
 • AYGÜL, Musa: Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Davalarında Bazı Usul Hukuku Problemleri, MHB, C: 31, S: 2, T. 2011, s. 83-121.
 • COŞAR, Vedat Ahsen: 2675 Sayılı Yasa ve Bu Yasa Anlamında Tanıma, Ankara Barosu Dergisi S: 2, T. 1984.
 • CUMALIOĞLU, Emre: Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Bakımından Türk Mahkemelerinin Münhasır Yetkisi, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 3, S: 2, T. 2008, s. 431-448.
 • ÇELİKEL, Aysel / ERDEM, B. Bahadır: Milletlerarası Özel Hukuk, Beta Yayınevi, 14. Bası, 2016.
 • ÇELİKEL, Aysel: Yeni Kanuna Göre Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfiz Şartları, MHB, C: 2, S: 2, T. 1982, s. 7-13.
 • ÇELİKEL, Aysel / ŞANLI, Cemal / ÖZTEKİN, Günseli / ERDEM, Bahadır / ATAMAN, İnci / GİRAY, Kerem: Milletlerarası Özel Hukuk Sözleşmeleri, Beta Yayınevi, II. CİLT, İstanbul, 2005.
 • ÇELİKEL, Aysel: Milletlerarası Özel Hukuk, İstanbul, 1987.
 • DEMİR-GÖKYAYLA, Cemile: Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizinde Kamu Düzeni, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2001.
 • DOĞAN, İzzet: Milletlerarası Aile Hukuku ve Milletlerarası Usul Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2010.
 • DOĞAN, Vahit: Milletlerarası Özel Hukuk, Seçkin Yayıncılık, 2. Baskı, Ankara 2013.
 • EKŞİ, Nuray: Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi (Tanıma ve Tenfiz), Beta Yayınevi, İstanbul, 2013.
 • EKŞİ, Nuray: Yabancı Mahkemenin Aşırı Yetkisinin Tenfiz Mahkemesi Tarafından Denetlenmesi (5718 sayılı MÖHUK m. 54/b), İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C: 9 S: 2 T. 2010, s. 25-70.
 • EKŞİ, Nuray: Yabancı Boşanma Kararının Türkiye'de Tanınması Davasının Mirasçılar Tarafından Açılabileceğine İlişkin Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin 3.4.2012 Tarihli Kararının Değerlendirilmesi (Karar Değerlendirmesi), MHB, C: 32, S: 1, T. 2012, s. 33-50.
 • EKŞİ, Nuray: 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun'a İlişkin Yargıtay Kararları (Kararlar), On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2010.
 • EKŞİ, Nuray: Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi, Beta Yayınevi, 2. Bası, İstanbul, 2000.
 • EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Yetkin Yayınları, 19. Bası, Ankara, 2015.
 • ERTAŞ, Şeref: Yabancı İlamların Tanınması ve Tenfizi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (Prof. Dr. Kudret Ayiter Armağanı) C: 3 S: 1-4 T: 1987, s. 395-396.
 • ESEN, Emre: Alman Hukukunda İhtarlı Basit Dava Usulü (Mahnverfahren) Çerçevesinde Verilen Kararların Türk Hukukunda Tenfizi, MHB, C:27, S:1-2, T. 2007, s. 21-80.
 • GÜVEN, Pelin: Tanıma-Tenfiz, Yetkin Yayınları, Ankara, 2013.
 • HUYSAL, Burak: 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Getirilen Yenilikler Işığında Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Konusunda Bazı Tespitler, MHB, C: 32, S: 1, T. 2012, s. 75-101.
 • KARAASLAN, Erol / KARAASLAN, Varol: Alman ve Türk Hukukuna Göre Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması, Adalet Dergisi, S: 22 T. 2005, s. 121-143.
 • KARSLI, Abdürrahim: Medeni Muhakeme Hukuku, Alternatif Yayıncılık, 4. Bası, İstanbul, 2014.
 • KURU, Baki: Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Legal Kitapevi, 2015.
 • NAZİKOĞLU, Işık: Yabancı Memleket Mahkemelerinden Verilen Kararların Tanınması ve Tenfizi, AÜHFD, S: 3-4, C: 7, Ankara, 1950 s. 468-500.
 • NOMER, Ergin: Devler Hususi Hukuku, Beta Yayınevi, 19. Bası, İstanbul, 2011.
 • NOMER, Ergin: Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizinde Gerekçe (Gerekçe), İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C: 10, S: 1, T. Ocak 2011, s. 9-16.
 • ÖZBAKAN, Işıl: Türk Hukukunda Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi, Kazancı Kitap, Ankara, 1987.
 • ÖZUĞUR, Ali: Boşanma, Ayrılık ve Evlenmenin İptali Davaları, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2008.
 • PEKCANITEZ, Hakan / ÖZEKES, Muhammet / ATALAY, Oğuz: Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı (Ders Kitabı), Yetkin Yayınları, 3. Bası, Ankara, 2015.
 • PEKCANITEZ, Hakan / ÖZEKES, Muhammet / ATALAY, Oğuz: Medeni Usul Hukuku (Usul Hukuku), Yetkin Yayınları, 14. Bası, Ankara, 2013.
 • RUHİ, Ahmet Cemal / KAPLAN, Yavuz: Yabancı Mahkeme ve Hakem Kararlarının Tenfizi Açısından Kamu Düzeni, İÜHFD, C: 22, S: 2, s. 643-663.
 • SAKMAR, Ata: Yabancı İlamların Türkiye'deki Sonuçları, İstanbul, 1982.
 • SARGIN, Fügen: Milletlerarası Usul Hukukunda Yetki Anlaşmaları, Yetkin Yayınevi, Ankara, 1996.
 • ŞANLI, Cemal: Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları, 5. Bası, İstanbul, 2013.
 • ŞANLI, Cemal / ESEN, Emre / FİGANMEŞE-ATAMAN, İnci: Milletlerarası Özel Hukuk, Vedat Kitapçılık, 3. Bası, İstanbul, 2014.
 • TAŞPINAR, Sema: Medeni Yargılama Hukukunda İspat Sözleşmeleri, Yetkin Yayınları, Ankara, 2001.
 • TAŞ-KORKMAZ, Hülya: Medeni Usul Hukukunda İradi Taraf Değişikliği, Yetkin Yayınları, Ankara, 2014.
 • TİRYAKİOĞLU, Bilgin: Yabancı Boşanma Kararlarının Türkiye'de Tanınması ve Tenfizi, AÜHF Döner Sermaye Yayınları, Ankara 1996.
 • UMAR, Bilge / YILMAZ, Ejder: İsbat Yükü, Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul, 1980.
 • YILDIRIM, M. Kamil: Bankacılık Kanunu Gereğince Açılan Şahsi Sorumluluk Davasında İspat Yükü Kuralı Hakkında Düşünceler, Haluk Konuralp Anısına Armağan, Ankara, 2009, C. I, s. 1297-1316.
Konular Hukuk
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mehmet KÖLE

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 2 Ekim 2016

Bibtex @araştırma makalesi { duhfd287535, journal = {Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2929}, eissn = {2458-7907}, address = {Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 21280 / Diyarbakır}, publisher = {Dicle Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {21}, pages = {39 - 98}, doi = {}, title = {Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanıma ve Tenfizinde Usul}, key = {cite}, author = {Köle, Mehmet} }
APA Köle, M . (2016). Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanıma ve Tenfizinde Usul . Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 21 (34) , 39-98 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duhfd/issue/27253/287535
MLA Köle, M . "Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanıma ve Tenfizinde Usul" . Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 21 (2016 ): 39-98 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/duhfd/issue/27253/287535>
Chicago Köle, M . "Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanıma ve Tenfizinde Usul". Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 21 (2016 ): 39-98
RIS TY - JOUR T1 - Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanıma ve Tenfizinde Usul AU - Mehmet Köle Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 39 EP - 98 VL - 21 IS - 34 SN - 1300-2929-2458-7907 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanıma ve Tenfizinde Usul %A Mehmet Köle %T Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanıma ve Tenfizinde Usul %D 2016 %J Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 1300-2929-2458-7907 %V 21 %N 34 %R %U
ISNAD Köle, Mehmet . "Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanıma ve Tenfizinde Usul". Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 21 / 34 (Ekim 2016): 39-98 .
AMA Köle M . Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanıma ve Tenfizinde Usul. DÜHFD. 2016; 21(34): 39-98.
Vancouver Köle M . Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanıma ve Tenfizinde Usul. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2016; 21(34): 39-98.